1. Nemluv o strachu

 • Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu ... (2 T 1:7)

2. Nemluv o slabosti

 • Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?

3. Nemluv o neschopnosti, budeš mít jenom komplex méněcennosti

 • Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. (F 4:13)

4. Nenaříkej nad bolestí a příznaky nemocí vždyť na konci jsi Jeho

 • On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. (Mt 7:18)
 • Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. (Iz 53:5)

5. Netrap se starostmi

 • Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (F 4:6-7)

6. Neboj se chudoby a nedostatku

 • Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. (F 4:19)
 • V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu. (Ž 37:19)

7. Nebojte se soužení ani zlého

 • Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. (2 T 4:18)

8. Nebojte se pronásledování ani neúspěchů

 • Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. (Ž 34:19-20)
 • ... a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. (F 1:6)

9. Neboj se nepřátel ani démonů

 • Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. (1 Jan 4:4)
 • Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8:38-39)

10. Neboj se Boží vůle a co budeš dělat

 • Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi, neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. (Ž 37:3, 5, 23)