• Poslal své šípy a rozptýlil je. (Ž 18,15 ČSP)

Ach, kéž byste vy, kteří jste dosud vzdáleni od Boha, uvažovali o těchto věcech! Kéž byste jen mysleli na to, jak dopadne tato bitva, jsou-li do ní zapojeni tak nerovní protivníci. Zastav se slunce v Ajalónu, dokud Hospodin nevykoná pomstu nad svými nepřáteli! Shromážděte se hvězdy a bojujte proti bídným hříšníkům, kteří vedou válku se svým Učinitelem. Umístěte svá mocná děla, střílejte ohromným krupobitím, ohnivými šípy i hromovými ranami! Jak padají ranění! Jak mnoho je těch, které Hospodin zabil. Jak mnoho jich je v Údolí rozhodnutí, neboť den Hospodinův je strašný! Hle, nepřátelé Boží padají po tisících a jejich oděv je zborcen krví.

Vizte, jak se vzpínají jeho odpůrci, hory jsou pokryty koňmi a ohnivými vozy. Boží vojínové pobíhají z místa na místo s ohnivými meči, ozbrojeni Boží spravedlností, žárlivostí, mocí i hněvem! Ach, to strašné vraždění! Miliony milionů padají; nemohou stát a ani jeden z nich nedokáže zvednout ruku. Odvaha je opouští a i ti nejsilnější z nich blednou a počínají se chvět. Luk Hospodinův je silný a neodvrací se od krve zbitých, ani od bohatství mocných. Meč Všemohoucícho nenavrací se k němu prázdný. Jak padají mocní v této bitvě! Je to strašný boj, z něhož nelze uniknout!

Kdo to přichází z Edómu, kdo v rouchu rudém jde z Bosry? Proč je tvůj úbor krvavě zbarven a tvé roucho jak toho, jenž v lisu šlape? Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem rozdupal národy, opojil jsem je svým rozhořčením; jejich mízu jsem nechal stékat k zemi (Iz 63,1–3). Ruka Boží bude známa a síla mocného Hospodina i hněv jeho vůči nepřátelům. Hle, Hospodin přichází v ohni a jeho vozy jsou jako vichřice, aby vylil hněv svůj v prchlivosti a své hrozby v plamenech ohně. Ohněm totiž a mečem povede Hospodin soud s veškerým tvorstvem. Mnoho bude těch, jež Hospodin skolí (Iz 66,15–16). Neboť červ jejich nezemře a oheň neuhasne a budou odporní všemu lidu. Na bezbožné sešle oheň a síru i strašnou vichřici. Takový bude díl jejich kalicha!

To znamená bojovat s Bohem! Tak to dopadá, vzdorujeme-li Hospodinu zástupů!

James Janeway (1636–1674)