"Kdo zhřešil? Kdo narušil nevinný řád na této krásné zemi? Kdo rozzlobil Krista dávno před tím, než se zde objevil člověk? Kdo způsobil v dávných dobách ekologické katastrofy? Kdo způsobil, že se v dávných dobách žijící tvorové požírali navzájem? Člověk určitě ne, ten zde ještě nebyl!"

Jirko, samozřejmě neznám podrobnou odpověď na všechny otázky. Bible mi však všeobecně odpověděla na všechno, aniž bych porušil logické zásady. Nikdo nemusí biblickou pravdu přijmout, vždyť máme všichni svobodnou vůli. Věř mi, to poslední o co usiluji je vnutit někomu své, z bible převzaté názory. Vždyť ani Kristus nám svou lásku nevnucuje. Vybízí nás abychom přemýšleli, četli písmo a zkoumali.

Vzdor svému evolučnímu geologickému vzdělání dnes evoluci nevěřím. Víra v doslovnou biblickou pravdu mě donutila přemýšlet o evoluci. Proto jsem jí zkoumal a poznal jsem, že tato doměnka je ve světle vědy neobhajitelná, že neobstojí.

Kdo způsobil hřích před člověkem? V nebi Satan, na zemi až člověk. Bible učí, že mzdou hříchu je smrt. Smrt vešla v existenci až po lidském pádu. Zvířata hřešit nemohou, nebyla stvořena se svobodnou vůlí k Božímu obrazu.

Když Adam s Evou zhřešili, zakryli nahotu svého těla listím. Bůh jim udělal kožené suknice a protože kůže pochází ze zvířat, vidíme, že smrt vstoupila na scénu.

Podívejme se co říká bible o Božím procesu tvoření: Třetí den Bůh stvořil trávu a bylinu nesoucí semeno podle pokolení svého, i strom přinášející ovoce v němž bylo símě jeho podle pokolení jeho. Čtvrtý den Bůh stvořil na obloze světla. Ta musela být vskutku stvořena rychle, protože rostlinstvo stvořené třetí den by dlouho bez světla nevydrželo. Pátý den stvořil Bůh hmyz, bez něhož by zašly rostliny, dále ptactvo, ryby a zase podle jejich pokolení. Šestý den Bůh stvořil duši živou, jednu každou podle pokolení jejího, hovada a zeměplazy i zvěř zemskou podle pokolení jejího a stalo se tak.

V pouhých šesti verších, kdy bylo stvořeno vše živé Bůh šestkrát opakoval "podle pokolení jejího." Ekumenický překlad bible nazývá pokolení druhem. Protože Bůh všechno ví, šestkrát v šesti verších opakoval, že vše stvořil druh po druhu. Dobře věděl, že ke konci bude člověk pochybovat o Boží vševědouc nosti, všemocnosti a schopnosti tvo řit okamžitě.

První Adamova práce byla pojmenovat zvířata. Zesmutněl, když viděl, že každý sameček má samičku. Eva ještě nebyla stvořena. Z toho vyplývá, že muž byl plně stvořen, aniž by měl ženu. Mohl by se muž vyvíjet bez ženy? Nekonečná moc tvoří v nulovém čase, v okamžiku. Nulová moc v nekonečném čase tedy netvoří vůbec. Proměna žáby v prince polibkem princezny je pohádka, polibkem milionů let, je věda ...

Tedy Jirko, protože Bůh stvořil ptactvo podle druhů, podle svého pokolení, potom biblicky slepice byla před vejcem, stejně jako strom s ovocem v němž už bylo semínko stromu, podle svého druhu. Tak to Bůh zřetelně a bez jakékoliv jazykové dvojsmyslnosti popsal.

Vyhynulá zvířata a rostlinstvo byla vyhubena potopou. Petr napsal:

  • Ani starý svět (Bůh) neušetřil, nýbrž zachoval jen Noema, kazatele spravedlnosti spolu se sedmi jinými, ... když uvedl potopu na svět bezbožných.

Některá zvířata snad ani nevstoupila do archy, protože popotopní podmínky byly pro ně nevhodné, nebo vyhynula až po potopě. Popotopní svět, ač krásný, je vlastně ruina předpotopního. A předpotopní svět byl ruina stvořeného, protože ráj zarostl trním. Naše krásná planeta se nevyvíjí, ale upadá k horšímu. Je podřízena devoluci, ne evoluci jak s lítostí v bibli a podle 2. termodynamického zákona objevuji.

Věřme Starému i Novému zákonu. Vždyť když se Ježíš v Novém zákoně dovolává svrchovanosti písma, vždy cituje Starý zákon. Nový zákon tehdy ještě nebyl napsán.

Neexistuje ani jedna prokázaná evoluční, vzestupná mutace. V laboratořích a v přírodě existují jen sestupné mutace. Jsem přesvědčen, a bible to potvrzuje, že masožravost u člověka i zvířat nastala až po potopě, přestože předpotopní masožravost nevylučuji. Například genetická porucha PKU, Phenylketonuria způsobuje vážnou mentální degeneraci člověka. Pouze přísná a úplná vegetariánská dieta zaručuje normální zdraví a život pro toho, kdo je touto nemocí postižen. Změna jednoho genu změní člověka i zvíře z masožravce na vegetariána. To jen dokazuje, že se člověk před potopou nemusel živit stejným způsobem jako dnes. Bůh řekl po potopě Noemovi:

  • "Každý pohybující živočich vám bude za pokrm."

Proč? Protože popotopní podmínky a podnebí zmrzačilo rostlinstvo, které dnes neuživí ani člověka, ani zvířa ta. Proč věříme Izajášovi doslovně, že nás Kristus spasil na kříži, když se uculujeme, čteme-li v tomtéž Izajášovi, že v tisíciletém králov ství se bude vlk a beránek pást spolu a lev bude jako dobytek žrát slámu?

Jirko věřím, že Bůh může geneticky přetvořit vlka i lva, že jim přemění zažívací ústrojí tak jako to udělal zvířatům i člověku po pádu i po potopě. Tohle ovšem není evoluce, ale predispozice. Změní-li květ nebo hmyz barvu podle prostředí, není to evoluce, ale předem naprogramovaná schopnost. Bůh nás všechny stvořil tak, že i Adamova genetika byla předurčena, aby se zkombinovala v miliardy různých jedinců navzájem se lišících tělesnými tvary, barvou pleti, velikostí, povahou, vzhledem, prostě vším. To je Boží jednota v rozličnosti.

U psa nebo hmyzu je předurčenost velmi zřetelná. To, co nám nádherné přírodovědecké knížky, snímky a filmy předkládají jako evoluci, vůbec evoluce není. Evoluce znamená vzestupný vývoj, nové druhy. Rozličnost lidí, psů nebo hmyzu nemá s vývojem co dělat.

To, že jsem měl jako zárodek ocas vůbec nic neznamená. Většina embryologů dnes odmítá "biogenetický zákon rekapitulace", protože tato snad nejvíce zneužívaná doměnka naopak dokazuje nespojitost druhů a vyvrací evoluční návaznost.

Embryologii mám na talíři asi od 5. třídy do dneška. Tehdy jsem si jezdil jazykem v ústech po horním patře a všichni jsme cítili hrbolatou valchu po našich "rybích předcích." Můj přítel zde v Jakartě také bránil evoluci embryologií. Když jsem mu přinesl literaturu, zrudl a rozčílil se.

Embryo, zárodek, který prochází vývojovými etapami prý prožívá rychloevoluci v kostce než se vyvine v jedince určitého druhu. Zákon rekapitulace je prý zopakování vývojových mezníků. V r. 1962 profesor Matthews napsal:

  • "Studium počátečních vývojových stadií rostlin a zvířat přináší dostatečné důkazy pro evoluční příbuznost mezi jednoduchými a složitějšími formami života. Je jisté, že zárodky v počátečních vývojových stadiích mají struktury, které jsou nápadně podobné strukturám dospělých forem méně vyvinutých živočichů."

Profesor Matthews rozvíjí svůj důkaz na "žaberních štěrbinách" v zárodcích obojživelníků, plazů, ptáků a ssavců. Tento biogenetický zákon rekapitulace byl poprve navrhnut německým zoologem Haeckelem v r. 1869. Haeckel a jeho žáci hráli důležitou historickou roli ve všeobecné přijatelnosti Darwinovy evoluční doměnky. Kdyby totiž bylo pravdou, jak se domnívali, že se zárodky podobají méně vyvinutým živočichům, potom logické vysvětlení tohoto jevu by dokazovalo evoluční proces. Avšak od r. 1901 je známo, že tzv. rekapitulační zákon má nepřeberné množství vyjímek a tudíž nemůže být zákonem. V r. 1901 A. P. Pavlov objevil, že mladí dírkovci mají jisté charakteristiky, které se vytratí v dospělém stadiu, aby se později znovu objevily u organizovanějších představitelů stejné čeledi v mladších, svrchnějších geologických formacích.

Někteří slavní embryologové, jako Leo Berg, vyvraceli rekapitulační zákon, když poukázali na to, že embryo neodhaluje evoluční historii určitého druhu, ale naopak budoucnost druhu. Tedy ne odkud živočich pochází, ale spíše kam se ubírá. Jestliže mají embryologové vysvětle ní, která jsou úplně protichůdná znamená to, že embryologie není tak silná v "kramflecích" jak se na první pohled zdá. Berg měl ke svému tvrzení velmi pádné důvody. Poukázal na to, že v prvním stadiu vývoje embryí ssavců jsou jejich čelisti stejně krátké jako čelisti lidského embrya. Kdyby byl rekapitulační zákon platný, embryo člověka by muse lo mít naopak dlouhé čelisti, protože by mělo procházet stadiem zvířecích předků s dlouhými čelistmi. Mozky ptačích embryí jsou blíže ssavčím embryonálním mozkům než obojživelným. Tato okolnost přetrvává po celou třetinu ptačí embryonální existence. Že by se ptáci vyvinuli ze ssavců? Kdybychom ortodoxně trvali na rekapi tulačním zákonu, potom by nám evoluč ní embryologové zvrátili evoluci na ruby. Obličej kuřecího embrya silně připomíná obličej lidského embrya. Embryo obojživelné ropuchy má zobák jako ptáci. Že by evoluce běžela pozpátku? Ten kdo věří v biogene tický rekapitulační zákon, musí chtě nechtě věřit, že se obojživelníci vyvinuli z ptáků, ptáci ze ssavců a ssavci z lidí! Pro evolucionisty je však tento logický závěr nepřijatel ný. Embryologie evolucionistům pod řezává větev, na které sedí. Tyto podobnosti by nemohly existovat kdyby rekapitulační zákon byl zákonem. Rekapitualce, stejně jako evoluce není zákonem, ale pouze doměnkou a přáním vyloučit Boha.

Většina vědeckých autorit, ti co něco v embryologii znamenají, odmítají rekapitulační teorii. Významní embryologové Shumway a Adamston napsali:

"Je velmi obtížné, ne-li nemožné sledovat rodokmen obratlovců, který je založen pouze na embryologických údajích. Proto dnes není rekapitulační teorie přijímána a aplikována tak nezdrženlivě jako v minulosti."

Další embryologové jako Dott a Batten připouštějí, že na základě mnohých výzkumů dnes víme, že rekapitulační myšlenka má příliš mnoho vyjímek, aby mohla sloužit jako zjednodušená analogie evoluce.

Tolik Dott a Batten. To cituji evoluční vědce, ty, kteří v žádném případě nemohou být obviněni z "biblického tmářství."

- pst -