Boží slovo hovoří o vztahu mezi Bohem a církví ve stejných obrazech jako o vztahu mezi mužem a ženou. Přirovnává Boha k ženichovi a církev k nevěstě, tedy vzájemný vztah, který je zpečetěn manželstvím. Mnozí věřící, stejně jako svět, neberou manželství vážně a často zaměňují manželský vztah za pouhé citové vzplanutí.

Dočasný i trvalejší společný život dvou lidí, který není zpečetěný manželstvím, je dnes přijatelný i v křesťan.ských rodinách. Svět prošel sexuální revolucí a mnozí dnešní nábožensky založení lidé procházejí duchovní revolucí. Jen tak můžeme pochopit chování a myšlení "věřících", kteří nahrazují duchovní věrnost biblickému Bohu za flirtování s nebiblickým učením, experimenty a nevěru Písmu. Boží slovo však označuje všechny nemanželské vztahy i "nemanželský" vztah k Bohu za smilství. V Americe používá církev nový termín Prechristians - předkřesťané. Do češtiny se někdy překládá jako "neobrácení křesťané". Takoví křesťané jsou Pánu Bohu asi stejně prospěšní jako nemanželská domácnost dvou zamilovaných. Ve jménu náboženské, duchovní a občanské svobody církve přivádějí na svět stále více duchovních sirotků, kteří neznají svého nebeského Otce a vyrůstají bez láskyplné péče a výchovy Ducha svatého.

Rodiče svěřili své děti pedagogům ke vzdělání, ale pedagogové uchvátili lhostejným rodičům zodpovědnost i za morální výchovu. Děti a mládež mají daleko více sexuálních informací než duchovních. Sexuální výchova dnes začíná v útlém věku. Škoda, že jí nepředchází biblická duchovní výchova. Dnešní školství přímo vychovává mládež k pohlavní nezodpovědnosti. Instituce manželství je podle mnoha pedagogů, ale i některých teologů, přežitek doby. Některé denominace vedou dlouhé a učené spory a přijímají stejně jako nevěřící alternativní způsoby života a homosexualitu i v církvi. Dnes je "láskyplný vztah" homosexuálů přija.telný a tito "věřící" zakládají sbory. Homosexuálové mají v Americe obrovskou politickou moc. Někteří zaměstnavatelé uznávají trvalý homosexuální vztah za právoplatný i bez manželství. Homosexuální zaměstnanci mohou získat zdravotní pojištění pro své partnery, zatímco heterosexuální partner bez manželství stejně jako značná část obyvatel nemá žádné zdravotní pojištění. Manželství je přežitek doby a láska prý není životní závazek dvou partne.rů, ale citový a pohlavní vztah dvou jedinců..

Dnešní duchovní výchova přichází s novými "vědeckými a teologickými" poznatky. Stačí pozměnit základy biblického učení a máme nové duchovní-náboženské myšlení.

   * Rodiče mají zásadu, že dítě má právo si zvolit vlastní náboženské přesvědčení = Antikoncepce.
   * Neexistuje pouze jediná cesta ke spáse = Interrupce.
   * Měli bychom se poučit a přijmout moudrost východních náboženství = Genetická manipulace.
   * Spása je pro každého, kdo nějakým způsobem uzná Boží existenci = Umělé oplodňování pro neplodné i ty, kteří dávají přednost homosexuálnímu vztahu.
   * Bůh je láska = Adopce.
   * Není peklo = Sterilizace.

Satan řekl Adamovi a Evě v ráji - nezemřete. Stejně tak dnešní pedagogové a teologové vyučují, jak beztrestně smilnit, jak zničit dokonalý Boží plán pro rodinu. Mládež ve školách přijímá relativní pravdy = antikoncepční prostředky. Pilulky pro dívky, preservativy pro mládence. Sex s preservativem je prý zdravý sex. Ochraňuje nás před zhoubnou chorobou AIDS, která je stejně nebezpečná jako náboženské temno. Nedej, aby se zastavila mnohamiliónová mašinérie a zlatý důl potratových klinik. Ne Bůh, ale člověk určuje morálku.

Dnešní církve, společně se světem, obracejí pozornost od manželské instituce k nové formě lásky. K lásce člověka se světem, k lásce člověka s přírodou a Zemí. Místo Stvořitele oslavujeme stvoření. Slyšíme o globálních plánech. Myslitelé současnosti i nedávné minulosti znásilnili milióny lidí. Tělesná i duchovní pornografie zachvátila svět. Satan používá stále stejnou lest. Stačí nepatrně změnit smysl verše a naivní, neznalí křesťané padnou do Satanovy léčky. Komunisté volali "Proletáři světa, spojte se!", dnešní náboženští vůdci volají "Věřící světa, spojte se!" Pro koho?

I dnes je víra - duchovní manželství věřících s Bohem zaměňována za ideologii, za duchovní smilství. Církevní koncily nás nabádají, abychom společně směřovali k jednotným nábožen.ským cílům a dívali se vpřed k tomu, co nás spojuje a ne zpět, co nás rozděluje. Jen tak se mohou zrodit huma- nisticko-teologické hrůzy, které pokroutily Boží slovo a místo Boha dosadily na trůn člověka. Jen proto jsou přijatelné všem. Z historie víme, co vznikne, když se církev spolčí se svě.tem. Ideály humanismu jsou společné všem spasitelům. Neměli bychom zapomenout fašismus, komunismus ani socialismus. Duchovní vůdci nekřesťanských směrů drží v otroctví démonů milióny odda.ných služebníků a ohlupují další mi.lióny, aby mohli společně oslavovat vlastní osvícenost. Dnešní církev smilní s islámem, buddhismem, humanis.mem, mysticismem, okultismem a bojuje o politickou moc. Vychovává masy těch, kteří chtějí být uchráněni pekla, uniknout svědomí, zodpovědnosti a na.stoupit cestu moci, zdraví, úspěchů a bohatství. Cesta ke spáse širokou horizontální cestou vábí mnohé. Úzká, vertikální cesta, přitahuje jen některé.

- kas -