Campus Crusade Ministry je známé i u nás. Josh McDowell napsal mnoho vynikajících knih, které budou jak doufáme v blízké budoucnosti přeloženy i u nás. Josh pracuje především s mladými lidmi a odpovědi na otázky o lásce, sexu, manželství přinesly požehnání miliónům mladých. Láska je v životě to nejkrásnější, co může člověk poznat. Láska, která hledá zkratky, která nezraje a neroste, je často zdrojem největšího životního zklamání. Láska a být zamilovaný není jedno a totéž.

 • Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. (1K 13,4-7)

Každý zamilovaný, než přistoupí k rozhodnutí, zda-li právě tato láska je ta pravá, musí zkoumat své city, ro.zum. Měl by si uvědomit:

 • máš-li pochybnosti, nespěchej
 • neměj strach, že nenajdeš nikoho jiného nebo lepšího
 • nacházíš potěšení v partnerství i mimo fyzickou přitažlivost?

Než si odpovíš na tyto otázky, zamysli se. Jak dlouho a jak dobře se znáte? Opravdová láska spočívá na vzájemném poznání a porozumění. Opravdová láska není bezhlavá. Bezhlavá je pouze vášeň, která přinese dočasnou extázi a dlouhodobou prázdnotu. Manželství založené jen na vášni trpí prázdnotou a samotou. Proto tolik dnešních manželství končí rozvodem. Zamilovaní nebyli jedné mysli, tak jak nás nabádá Boží slovo. Jsme-li jedné mysli, skutečná láska, i ta sexuální, se naplní. Láska, která není denně kultivovaná, trpí podvýživou, chřadne a může zahynout. Mnozí z nás podlehli klamům světské sexuální výchovy. Školní sexuální výchova se zabývá sexuální technikou, antikoncepcí a jak se chránit před zhoubnou chorobou AIDS. Josh humornou cestou vysvětluje biblické principy manželství a spokojeného sexuálního soužití. První rozdíl mezi biblickou a světskou sexuální výchovou je, že pohlavní orgány neskrýváme v kalhotech ani pod košilí. Dokonce nezáleží na jejich tvaru ani velikosti, protože pravé uspokojení, láska a cit přicházejí skrze rozum a srdce. Lásce, která hory přenáší, nestačí pohlavní orgány. Dříve než mohou být dva jedno tělo, musí mít jednu mysl. Sobectví, stress, deprese, neklid, nenávist, výčitky svědomí, nedůvěra apod. způsobují sexuální nespokojenost. V době, kdy jsme prosadili rovnoprávnost a odstranili Bo.hem daný biologický rozdíl mezi ženskou a mužskou úlohou, ignorujeme základní intimní potřeby mužů a žen. Zapomínáme, že muž a žena mají rozdílné fyziologické i psychologické potřeby. Muž v hloubi duše touží po vášni, žena chce jistotu lásky. Muž si v hloubi duše přeje, aby jeho milovaná zůstala beze změny taková, jakou si ji namluvil. Žena, naopak, má jeden životní cíl, a to je jakým způsobem změní svého milovaného ke své podobě. V manželství oba zjistí, že všechno je jinak. Milovaná se změní, protože teprve manželství odhalí pravou příčinu vzájemných sympatií a může přijít zklamání. Brzy pozná, že změnit svého milovaného se ve většině případů nepodaří. Zamilovanost ochladne a oba zamilovaní stojí tváří v tvář realitě. Objevit v manželství to, co jsme měli objevit během doby poznávání, zásnub, je obrovské zklamání. Oba očekávali od manželství něco jiného, protože nebyli stejné mysli. Pamatuj, že skutečná láska:

 • je součást celé osoby, nejen vnějšího vzhledu
 • neklade žádné podmínky
 • láska dává vše a obětavě
 • prokazuje úctu
 • přináší radost z přítomnosti druhé osoby
 • je realistická
 • ochraňuje
 • je zodpovědná
 • se nezdráhá manželského závazku
 • nepřestává růst.

Těm, kteří si myslí, že manželství je přežitek doby, i těm, kteří si myslí, že je nezbytné poznat a vyzkoušet vše, co dnešní uvolněná morálka nabízí, abychom našli spokojené manželství, patří následující verše:

 • Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň své ucho k mé rozumnosti, dbej na obezřetné rady, poznání ať zachovávají tvé rty. Ze rtů cizí ženy sice kape med a její jazyk je hladší než olej, nakonec je však hořká jako pelyněk, ostrá jako dvojsečný meč. Její nohy sestupují k smrti, její kroky uvíznou v podsvětí. Nevysleduješ stezku života, její stopy se motají, nevíš kam. Proto, synové, poslyšte mě, neodvracejte se od výroků mých úst. Ať jde tvá cesta daleko od ní, nepřibližuj se ke dveřím jejího domu a nevydávej svou důstojnost jiným ...
  Nakonec budeš skučet, až celé tvé tělo zchátrá. Budeš si vyčítat: "Jak jsem mohl nenávidět napomínání? Jak mohlo mé srdce znevažovat domlouvání? Svoje vychovatele jsem neposlouchal, nenaslouchal jsem svým učitelům." (Př 5,1-13)
 • Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla. Hned za ní šel jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání, než mu šíp rozetne játra; spěchá do osidla jako ptáče, neví, že tu jde o život. Nyní tedy, synové, slyšte mě, věnujte pozornost výrokům mých úst. Ať tvé srdce ne.sejde na její cesty, na její pěšiny se nedej zavést. Mnohé už sklála, přivedla k pádu, všichni, i ti nejzdatnější, byli od ní zavražděni. Její dům - toť cesty do podsvětí; sestupují do komůrek smrti. (Př 7,21-27)

Nejdůležitější předpoklad pro úspěšný a láskyplný vztah je vždy dokonalý soulad s Boží vůlí.

 • I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." ... Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (1M 2,18; 3,24)

Hospodin řekl: Není dobré, aby člověk byl sám. Teprve v dalším verši říká: a stanou se jedním tělem. Pravá láska začíná ve vzájemné úctě, porozumění, raději dává než očekává a bere. Biblická láska, biblické manželství je rozhodnutí dát vše a nic neočekávat zpět. Podobně i Pán Ježíš Kristus za nás dal vše, ještě dříve, než jsme řekli svoje ano. Potom vše, co se nám vrátí, je víc, než když očekáváme alespoň rovnou polovinu, kterou jsme ochotni do manželství přinést. Pokud do manželství nevložíme vše, co jsme a co máme, bude jeden z partnerů ošizený. Každý mladý pár uvažující o manželství by měl projít křesťanskou předmanželskou poradnou. Na závěr, nezapomeňte ani na radu rodičů. Ti znají své děti nejlépe, nemají oči zaslepené vášní ani láskou, a jistě jim přejí to nejlepší.

Láska, kterou miluješ, může odejít.

Vrátí-li se ti zpět, víš, že ti patří.

Jestliže se nevrátí, věř, nikdy ti nepatřila.

- Volně zpracováno podle 5 Minutes with Josh, únor 92 -