Dnešní situaci dobře vystihuje karikatura rozhorleného muže, který volá: "Konec světa se blíží!" Okolo stojící posluchači mají na mysli otázku: Je to ekolog, bojovník za mír, nebo kazatel? Ve skutečnosti se ozývají poplašné hlasy ze všech stran. Nikdy v minulosti nebylo tolik přírodních katastrof, nikdy v minulosti nebyla narušena ekologická rovnováha naší země jako dnes. Nikdy v minulosti nebyla technologie tak mocná, aby skrze jedince či jeho chybu způsobila celosvětovou katastrofu. Máme nukleární, chemické, biologické zbraně, kyselé deště, ozonové díry, znečištěné ovzduší i pitnou vodu, umírající přírodu, erozi půdy a narušené pralesy. Co nezničí lidstvo samo, zničí přírodní katastrofy. Z naší planety se stává nehostinná poušť a lidská džungle. Varovné hlasy vědců, politiků, filozofů, sociologů, teologů a senzacechtivé tituly knih a filmů vyvolávají nepříjemný pocit nejistoty u většiny obyvatelstva. Příznivci UFO vidí naději přežití ekologické katastrofy v unešení některých pozemšťanů na jiné planety. Učení Nového věku představuje galaktické síly, které přenesou desítky miliónů obyvatelstva z celého světa do otroctví na vzdálené planety. Zbytek obyvatel prý nastoupí cestu nového lidského vědomí. Vůdci "Světového hnutí spolupráce" se modlí, aby byla naše planeta očištěna od miliónů spirituálně zaostalých a zatvrzelých jednotlivců. Ano, i bible poukazuje na události posledních dnů a varuje, aby se nevěřící obrátili. Nebiblických scénářů a vysvětlení náhlého zmizení křesťanské části obyvatel, křesťanského vytržení, tedy vzkříšení, je mnoho. Někteří křesťané vypočítávají datum dne Ježíšova druhého příchodu. Tím zesměšňují sami sebe a vyvolávají všeobecný sarkasmus. Není těžké si představit, že by v okamžiku vytržení nastala neuvěřitelná panika a strach by zparalyzoval svět.. Taková situace může dovést mi.lióny k šílenství. Strach z očekávání, co bude dál, nejistota, chaos v bankovnictví, v průmyslu, nefunkční počítače, chybějící vědci a specialisté by prý přivedli některé země na kolena. Spojené státy by měly ztratit svůj světový vliv, zatímco Evropa prý zůstane v podstatě nezměněna díky své sekulárnosti. V zemích buddhismu, hinduismu a islámu nebude znepokojen téměř nikdo. V Číně, Africe a Východní Evropě budou chybět prý většinou jen nedůležité osobnosti. To vše jsou jen spekulace křesťanského tisku. Pán Ježíš sám pokládá otázku:

  • ... Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? (Lk 18,8)

Zdá se, že bude vytrženo tak málo lidí, že je nebude nikdo postrádat a jen málo lidí bude znepokojeno. Náboženství bude rozšířeno jak nikdy v historii, ale víry bude pramálo.

Budoucí uspořádání Nového světa, o kterém hovoří dnešní politické i církevní kruhy, jsou události, které připravují Zemi na příchod Antikrista. Před našimi zraky zraje doba, kdy celý svět bude volat po jednotném peněžním a ekonomickém systému, po jednotné vládě, aby z chaosu vznikl nový pořádek. Stačí sledovat denní zprávy. Ne všichni berou události posledních dnů vážně, ale světová ekonomická a politická nejistota o ně vyvolává zájem. Denní zprávy a napětí z válečného konfliktu a jednání mezi Araby a Izraelem jsou znepokojující. Málokdo si dnes připomíná nejdůležitější událost tohoto století - vznik státu Izrael. Jako David a Goliáš, maličký Izrael stojí proti arabským velikánům v poměru 40:1. Židé byli roztroušeni po světě víc než 2000 let, přežili mnohé snahy a úklady o život. Ani nejbujnější fantazie nedovedla předpovědět, že maličké území pouště a hrstka ubožáků, kteří přežili koncentrační tábory, bude místem moderních měst, bohaté zeleně a hojné úrody.

To, že dnešní nehostinný Izrael vyváží potraviny do Evropy, technologii do Japonska a květiny do Holandska by mělo přesvědčit o pravdivosti biblických proroků i ateisty. Izrael není tam, kde je, z vlastních zásluh, ale protože to Bůh předpověděl. Existence Izraele je svědectvím světu, že naplnění dalších biblických proroctví je pravda, která by nás měla burcovat k hledání a poznání Boží vůle pro každého jedince.

Za život jedné generace se naplnilo tolik biblických proroctví, jako nezažila žádná jiná generace. Vzájemně závislá světová ekonomie, nově se formující Evropa, burzy, elektronické propojení světových bank, satelitů, počítačů je na dosah ruky i chápání každého jedince. Janovo Zjevení bylo do nedávna nepředstavitelné:

  • A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl nakupovat ani prodávat, kdo není označen jménem této šelmy nebo číslicí jeho jména. (Zj 13,16-17)

Znovu oživený Řím, nebo-li Spojené státy evropské jsou již dnes naplňující se skutečností. Nečekaný vývoj ve Východní Evropě je dalším důkazem Božího plánu. The Wall Street Journal 29. října 1991 upozrňuje na nadcházející konferenci Evropského společenství, kde se bude opětovně jednat o jednotné evropské měně. Kromě Británie země Evropského společenství a Evropská centrální banka připravuje finanční přechod, který se má uskutečnit začátkem ledna 1994 a konečná fáze, jednotná měna, má být v platnosti v r. 1997.

Dnešní náboženská svoboda a výzvy k náboženské toleranci jsou jen rouška, která má zastřít pravdu a představit světu nového boha a falešného Krista. Západ i Východ přijímá "duchovní moudrost" východních náboženství, jejichž podstata je satanismus a démonismus. Satanismus zachvátil Ameriku i Evropu, démonismus ovládá Afriku a Asii po staletí. V zájmu náboženské tolerance má americká armáda nejen křesťanské a židovské kaplany, ale i satanské. Satanské církve jsou skutečností a ne ojediněle. Satanova evangelizace se šíří světem hudbou, slovem i vizuálně. Rockova hudba, black metals, koncerty, filmy, videa a satelitní TV proniká do všech končin světa.

Zkuste v dnešní mládeži vyvolat zájem o vážnou hudbu. Mnozí rodiče vidí v těchto projevech pouze znak rebelujícího mládí. Ano, i nad námi rodiče lámali hůl, avšak žádná generace v minulosti nepropadla Satanovu otroctví v takové míře, jako generace současná. Zlo, neřest a satanismus proniká do mnoha domácností, škol a společností. Filmová a hudební produkce, pornografie, drogy, alkohol a tabákové koncerny jsou v zemích třetího světa dřív než očkování proti neštovicím.

Apoštol Pavel varuje, že v posled.ních dnech přijde mnoho falešných proroků a svedou mnohé. Po staletí známé spiritistické praktiky a okultismus jsou dnes nové a úspěšné techniky v psychoterapii, v lékářství a především ve výchově těch nejmladších. Zájem o nový typ náboženství roste i mezi ateisty, politiky, náboženskými vůdci a proniká i do křesťanských kruhů. Hlasy "osobních rádců" nejsou výmysly západních chorých mozků, ale naopak velice inteligentních jedinců pod vlivem démonických sil a svět bere jejich svědectví velice vážně. Naopak ten, kdo mluví o Ježíši Kristu a Jeho Slově, je považován za blázna. Hlasy "osobních rádců" budou i u nás brzy hnací silou progresivních myslitelů. Dnešní politici a intelektuálové objevují nematerialistickou sílu náboženství i okultismu. Za náboženskou, stejně jako za sexuální svobodou se skrývá další podvod. Satan nechce zničit náboženství, naopak, sám se chce stát jeho hlavou. K tomu, aby dosáhl svého cíle, použije nadpřirozené síly a zázraky.

  • Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. (1Tm 4,1-2)

Satan, bývalý Lucifer, je bůh tohoto světa. Psychologové, sociologové a socio-politici se snaží odhalit příčiny vzrůstajícího individuálního a společenského úpadku. Zatím nikdo z nich nezkoumal sociální profil samotného Satana. Zřejmě by měli problém, jak vysvětlit jeho charakter. Lucifer nepoznal hlad, bídu, utrpení, útlak ani nesvobodu. Nebyl rasově, sociálně ani tělesně znevýhodněn. Lucifer neměl rodiče, kteří by jej týrali nebo byli příliš přísní. Lucifer žil v přítomnosti dokonalosti samé - nejen v osobním vztahu k Bohu, ale i dokonalé harmonii životního prostředí. Historie svědčí o lidské nenapravitelnosti. Hřích je s námi od počátku, ale nikdy ne v takové míře, jako dnes. Morálně a emocionálně narušená mládež, nefunkční rodina, sexuální i duchovní promiskuita, pohlavní choroby, deprese, relativní myšlení, duševní choroby, sebevraždy a neustále se stupňující násilí nám všem nastavuje zrcadlo, abychom viděli vlastní bezmocnost. Z křesťanství se pomalu stává náboženský humanis.mus, který místo spásné noviny hlásá sociální změny, jak vytvořit lepší svět bez Boha.

  • Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. (2Tm 3,1-5)

Ne všichni jsou v očích lidí zvrhlí a odsouzeníhodní. Jsou mezi námi jedinci, kteří mají potřebu konat dobro a hledají způsob, jak tento svět napravit a zachránit. Málokdo si však uvědomuje, že není v lidských silách vytvořit lepší a spravedlivější společnost, i když se o to můžeme snažit všemi silami. Dr. Albert Schweitzer, stejně jako Matka Tereza jsou jen dva příklady. Oba zasvětili celý život službě těm nejnuznějším. Matka Tereza dokázala zajistit pro nebohé jen v Indii 146 domovů a dalších 350 v 71 zemích kolem světa. Její zásluhou je živeno 126 000 rodin, vyučuje se 14 000 dětí v 97 školách, pečuje o 186 000 postižených leprou a 22 000 umírajících. Kdo z nás se může s Matkou Terezou srovnávat? Nikdo. Přesto se zdá, že i Matka Tereza propadla duchovnímu klamu a její lidské zásluhy nemusí obstát před trůnem Božím. Matka Tereza a její spolupracovníci poskytují umírajícím chudákům především v Indii pouze fyzickou pomoc. Prokazují Boží lásku, ale nechávají své svěřence v duchovní temnotě. Matka Tereza věří, že křesťanská láska a soucit udělá z umírajících lepší hinduisty a buddhisty. A Petr řekl:

  • Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. (Sk 4,11-12)

Jestliže kdokoliv z nás očekává, že za sebou zanechá lepší svět, bude zklamán. Nezáleží totiž na tom, koho jsme v životě potěšili, jestli byl s námi spokojený manžel nebo manželka, naše děti, přátelé a společnost. Nezáleží na tom, jestli nás budou ostatní uznávat a vážit si nás, dokonce ani nezáleží na tom, čeho jsme v životě dosáhli a kde jsme zklamali. K tomu, abychom se mohli nazývat Boží děti, nestačí ani dobré skutky samy o sobě. Z Boží rodiny nás nevyloučí ani špatná minulost. Kdyby nás do nebe přivedly dobré skutky a vyloučila špatná minulost, nemusel Pán Ježíš umírat na kříži. K tomu, abychom dospěli zaručeně do pekla, totiž nemusíme udělat vůbec nic. Ten, kdo Boží milost nepřijme, ani neodmítne, ale zůstane ve své "osvícené neutralitě", je duchovně mrtvý. Duchovně mrtvý se narodí každý z nás, a pokud se neztotožní s Ježíšem Kristem, zůstane od Boha odloučen. Existenci bez Boha, peklo, si totiž vybere každý sám. Neutralita je smrtonosná. Jen tehdy, když si uvědomíme Boží svrchovanost a naši naprostou závislost na Boží milosti, jen tehdy začneme hledat odpověď na smysl života a můžeme přijmout Boží milost, navzdory vlastní minulosti. Kdo hledá upřímně a používá rozum, který mu Pán Bůh dal, musí přijít k závěru, že život člověka je něco víc než pouhá existence, výsledek náhod a snaha po dobrých skutcích.

Všechny příčiny lidské zvrhlosti můžeme najít v základní vlastnosti, a to je lidská pýcha a touha být jako Bůh. Lidská pýcha zotročí i věřícího. Ne každý ví, že Karel Marx nebyl ateista, ale silně věřící člověk, který stejně jako démoni žil ve strachu z Pána Boha. V jedné ze svých básní napsal:

Do nebe nemohu, to vím příliš dobře. Má duše, kdysi věrná Bohu, je určena peklu.

Dnes stojíme na prahu nového náboženského i politického světového uspořádání. V r. 1986 se sešli v italské Assisi světoví náboženští vůdci, aby se společně modlili k "bohu" a svatým podle svého vyznání, aby přinesli světu mír. Duchovní obnova, o které mluví dnešní duchovní a intelektuální vůdci, nečiní rozdíl mezi hinduismem, buddhismem, šamanstvím nebo islámem.

V r. 1988 se sešlo Globální fórum všech náboženských vyznání a politických systémů, jehož cílem bylo projednat globální přežití lidstva. Osobnosti, jako je Maharishi Mahes Yogi slibuje světu mír skrze transcendentální meditaci, jeho veličenstvo Dalajlama skrze tibetskou tantru buddhistické jógy. Nobelovu cenu míru získali výtečníci, jako Desmond Tutu a Michael Gorbačev , Dalajlama, Anwar Sadat i dobročinná Matka Tereza. Moskevské Fórum v r. 1990 přivedlo k jednání 1000 účastníků z 83 zemí, jejichž program zaplnil nové planetární perspektivy a spirituálně etické záležitosti lidské činnosti na zemi. Chrám porozumění, který vznikl před lety jako Spojené národy světových náboženství má zakládající členy tyto osobnosti: Dalajlama, jeho veličenstvo "bůh" sám, Anwar el-Sadat (moslem), U. Thant (buddhista) a papeže Jana XXIII a Pavla VI. Bible říká:

  • Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. (2Tm 4,2-5)

Dveře jsou dokořán otevřeny všem, jen ne biblickému křesťanství. Duchovní vůdci zbožňují matku Zemi a otce Nebes. Odmítají Otce a Jeho Syna Pána Ježíše Krista nebo jej v nejlepším případě ztotožňují s Buddhou, Allá.hem, přírodou a kosmickým vědomím. Měli bychom si uvědomit, že ekologicky křišťálová země, mír a blahobyt celého lidstva je příliš vysoká cena, kterou lidstvo platí za na věky ztracené duše. V Mt 24,22 se dočteme:

  • A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny.

Vám, kteří jste znepokojeni vývojem posledních dnů, žijete v nedůvěře k vládám a státním zřízením, otráveni sebespravedlností křesťanů, pobouřeni skandály velkých kazatelů a nedokonalostí svědectví těch prostých, zbývá ještě jedna možnost. Hledejte odpověď přímo u Stvořitele člověka samého. On na tento okamžik čeká a každého vyzývá:

  • Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. (Jr 33,3)

- kas -