Termín NOVÝ SVĚTOVÝ POŘÁDEK používaly v nedávné minulosti tři světoznámé osoby. Michail Gorbačov již odešel ze scény. George Bush se snaží ze všech sil, ale čím více se věnuje světovému pořádku, tím víc se mu vymyká z ruky domácí pořádek. Nedávno volal kancléři Kohlovi, který nepřijal hovor prezidenta Spojených států, protože měl právě důležitější jednání. Dal tím najevo, že se Německo po 45 letech amerického vlivu rozhodlo jít vlastní cestou. Jak se zdá, George Bush bude mít plné ruce práce v nadcházejících volbách. Na domácí půdě se ozývá více a více hlasů, že je na čase, aby se Američané a Amerika věnovala svým problémům a přestala hrát roli světového vůdce - spasitele pro jedny a strašáka pro druhé.

Dnešní Amerika nemá vyspělému světu co nabídnout. Trpí morálním i ekonomickým úpadkem. Obrovský schodek v zahraničním obchodě, vládní zadluženost a rostoucí nezaměstnanost způsobují vážné obavy současné vládě i široké veřejnosti. Hospodářský i politický vliv Ameriky upadá. Průz.kum veřejného mínění v Japonsku ukázal, že 67% Japonců věří, že Spojené státy budou do r. 2000 druhořadou zemí. Mohou se Spojené státy změnit podobně jako Sovětský svaz? Útraty federální vlády jsou neúnosné a americká mezinárodní politika také neoplývá moudrostí. Proto vidí prezident Bush záchranu ve vytvoření nového světového uspořádání. Jeho chápání zapadá do biblického konceptu, ale ne do biblických proroctví. Kdo bude hrát roli nového vůdce?

Pokud si Amerika myslí, že bude ovlivňovat vývoj událostí v Evropě, je zřejmě na omylu. Západní Evropa a spojené Německo půjde každý svou cestou vývoje. Mají před sebou obrovské možnosti, kdy mohou ovládnout 46% světového obchodu. Euro-dolar nahradí na světových trzích americký dolar. Amerika si do jisté míry toto nebezpečí uvědomuje a snaží se vytvořit podobně jako Evropa americký blok. USA, Kanada, Mexiko, Austrálie a Nový Zéland připravují také jednotnou měnu, tzv. fénix. Asie a především Japonsko způsobují starosti všem. Ti jsou tichými partnery Trilaterální komise (Amerika, Západní Evropa, Japonsko) a svou ekonomickou silou mohou ovlivňovat nejen politické vůdce, ale i duchovní. Pěkně v pozadí tahá za provázky David Rockefeller, který se v r. 1973 sešel s 27 hlavami států, včetně Ruska a Číny. Trilaterální komise má za úkol úzce spolupracovat na udržení míru, řídit světovou ekonomiku, odstranit světovou chudobu a zajistit hladký přechod a mírový vývoj globálního systému. Otázka není, kdo bude součástí Nového světového systému, ale kdo bude stát v jeho čele. I nám zbývají pouhé spekulace. Je možné, že budoucí uspořádání nového světového pořádku ani nebude hledat přijatelného politického vůdce, ale raději nastrčí duchovního vůdce, který bude snadno ovládaný ze zákulisí.

Třetí hráč, který má v současnosti viditelné ambice světového vůdce, je papež Jan Pavel II. V nedávné minulosti přijímal v privátních audiencích oba vůdce, tedy Gorbačova i Bushe, a vždy jim dal požehnání. Dobře věděl, že ani jeden ani druhý není pro zbytek světa přijatelný. Papež Jan Pavel II. s touto rolí počítá. Cestuje a získává sympatie po celém světě. V roce 1988 vyzval vědce ke spolupráci a prohlásil: "Věda může očistit chyby a pověry náboženství, zatímco náboženství může očistit modlářství a falešný absolutismus vědy." Takovéto prohlášení je přijatelné všem navzdory tomu, že věda a náboženství mají dlouhou historii nesmiřitelných konfliktů. Boj o vedoucí úlohu mezi církví a státem zanechal historii intrik, násilí, zákulisního boje i válek. Papež promlouvá a vydává výzvy a prohlášení ke spolupráci všech náboženství světa. Promlouvá jako světový duchovní vůdce. Má k tomu "oprávnění", protože sám řekl:

"Naše Paní (Marie) si přeje, aby tak jednal, aby jej vidělo ve skutečnosti nebo na obrazovce televize co největší množství lidstva, aby všichni slyšeli jeho hlas na vlastní uši nebo z reproduktorů předtím než sama přijde."

Papež Jan Pavel II. je oddaný Panně Marii, protože mu 13. května 1981 zachránila život při pokusu o atentát. Od té doby přijal poslání světového vůdce a zodpovědnost za morální a duchovní vedení této planety na geopolitické úrovni.

Papež Jan Pavel II. zřejmě očekává druhý příchod a další zjevení Panny Marie. George Bush očekává znovu.zvolení, Michail Gorbačov odpočívá a křesťané očekávají druhý příchod našeho Pána Ježíše Krista.

  • Slovo o kříži je bláznovství těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: ´Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´ Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
    Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí... Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
    Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. (1K 1,18-29)

Nový světový pořádek může být ustanoven pouze Bohem, ne člověkem nebo organizací.

  • Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. (Ž 85,11-12)

Nový světový pořádek může být zvěstován pouze skrze Boží poselství.

  • A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ´Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!´ (Ř 10,15)

Jakákoliv snaha o vytvoření nového světového pořádku, který slibuje světu mír, pohodu a blahobyt za cenu kompromisů, bez toho, že se podřídí vedení Ježíše Krista, je podvod, který připravuje cestu pro Antikrista.

  • Moudrost tohoto světa je bláznovství před Bohem, neboť je psáno: ´Nachytá moudré na jejich vychytralost´; a jinde: ´Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.´ (1K 3,19-20)

- Zpracováno podle "The Gospel Truth", Vol. 33, leden 1992 -

Poznámka: Všichni zájemci o budoucí události, tak jak o nich píše bible, si mohou přečíst knihu Zápas o duši. Podrobné studium knihy Zjevení připraví každého křesťana tak, aby viděl současný vývoj světových událostí ve světle Boží pravdy. Kniha se toho dotýká v těchto kapitolách:

*Co je proroctví * Židé * Světové říše a Antikrist * Světové říše a Židé * Vytržení , příchod Pána * První polovina sedmiletého soužení - Antikristův vzestup * Polovina sedmiletého soužení * Druhá polovina sedmiletého soužení * Konec sedmiletého soužení * Mezi dneškem a věčností * Věčnost.

Knihu Zápas o duši si můžete objednat na adrese Ing. Bohuslav Vlček, U stadionu 379, 595 01 Velká Bíteš.