Svoboda má svoji duchovní i morální podstatu. Ve světě, ve kterém svévolné chování lidí zbavilo pojem "morálka" veškerého významu, není divu, že slyšíme od profesorů filozofie, sociologie, biologie, antropologie a dokonce i teologie, že stará měřítka nevyhovují modernímu způsobu života. Aprotože nemíníme měnit způsob života, změníme raději měřítko mravních hodnot. Kdo má právo stvořit a schválit nový postoj k mravním hodnotám? Proč se nahota a cizoložství staly najednou přijatelné?

Teorie evoluce, propašovaná do většiny škol, prohlašuje, že lidé jsou jen "nahé opice". Z toho lze vyvodit, že pro nás neplatí nic než zákon džungle. Dříve než děti dosáhnou věku puberty, jsou bombardovány propagandou, která je zbaví každého zbytku stydlivosti a slušnosti. Kdo nese odpovědnost za indoktrinaci moderního člověka, který si myslí, že se může chovat jako zvíře a přežít? Máme setrvávat v naivní domněnce šířené některými psychology, že sex není mravní otázka? Že se nemusíme ptát: "Je to správné? Znamená to pro mě něco?", ale jenom: "Je to příhodné?" Filmy, literatura a časopisy plné nahotinek a erotiky se nám snaží namluvit, že sex je roztomilá zábava, kterou humanitní věda osvobodila od předsudků, aby sloužila všeobecnému a neomezenému potěšení. Jinými slovy, "dělej, co ti vyhovuje". Tato "nová" morálka vymazala všechny mravní ukazatele, aby podkopala morální základy, které se týkají lásky, manželství a rodiny.

Na neštěstí i mnozí církevní pracovníci přijali tento nesmysl a opustili absolutní hodnoty. Zrušili mravní ukazatele a pohrávají si s každým odstínem hříchu včetně homosexuality a cizoložství. Velmi málo kazatelů dnes poukazuje na věci, které bible odsuzuje. Raději poukazují na "křesťanskou zralost", čímž je míněno, že křesťané mají být snášenliví k záležitostem, které bývaly považovány za hříšné. Ale tato nová snášenlivost nepomáhá mnohým osamělým a rozčarovaným lidem, kteří jsou zmateni, protože nevědí, o co vlastně vživotě jde. A tak se psychoanalýza stala na Západě mnohamiliónovým výnosným obchodem.

Ten, kdo se drží křesťanských zásad morálky, je odsuzován. Jsme "pámbíčkáři", kteří věří, že mimomanželský a předmanželský sex je nemravný, špatný a sociálně škodlivý. Sex na svém pravém místě není špatný, ale nezapomeňme, že Bůh, který jej vynalezl, vyměřil též určité hranice. Proto sexuální činnost mimo tyto hranice je nejen špatná, ale dokonce zhoubná. Zeptejme se těch nesčíslných mladých lidí, nakažených pohlavními chorobami, k smrti odsouzených AIDS pacientů, jestli bezuzdnost v této oblasti nepřinese s sebou zlé následky? Kde jsou pak přátelé "nové morálky", když někdo zjejich obětí spadne do pasti? Kde jsou nakladatelé a režiséři pornografických knih a filmů, kteří líčili volný sex vtak přitažlivých barvách? Jednou známkou rozkladu společnosti je nahota. Jakkoli "zdravá a přirozená", je to přece známka rozpadající se civilizace. Jsme znovu a znovu varováni lidmi, kteří sami nejsou věřící, že se blížíme zkáze, pakliže nepřekonáme posedlost sexem. Nejsou to kazatelé Bible, jsou to prostě bystří analytici, kteří jsou ochotni poučit se z historie, že žádné království nebo civilizace nepřežila bezuzdnou sexuální nemravnost. Máme-li jen trochu zdravého smyslu, nemůžeme čekat, že unikneme osudu Babylónu, Egypta, Asyrie, Řecka, Říma aostatních, kde nahé tělo převzalo místo Boha!

Obdivujeme slavné kultury minulosti. Ale proč jsou pouhou minulostí? Pravda, vydaly známé malíře a sochaře, ale čím víc nahotin namalovali a zformovali, tím víc se blížili záhubě. Nevěříte? Souvislost tu je! Bible neříká "nebudeš chodit nahý", ale má co říci o cudnosti. Psychologové začínají připouštět, že nahota žen všude kolem nás má co dělat se zvýšeným počtem sexuálních zločinů. Je-li to pravda, pak ženy postrádající cudnost mají trochu podíl na tom, že mentální psychomaniaci jsou podněcováni k znásilňování nebo kvraždění. Ježíš varoval muže, aby se nedívali na ženy se žádostí. Dnešní ničím nevázaná morálka je k tomu přímo vybízí. Oblečení je jedna ze známek civilizace. Nahota je jedna ze známek pohanství a divošství. Ve světle toho, že písmo zavrhuje všechnu sexuální nemravnost, nenechá nás skoro nahý způsob života bez Božího soudu.

Mnozí proroci Izraele užívali nahotu jako symbol trestu. Když Bůh soudil Babylón, řekl: "Tvoje nahota bude odkryta, ano, tvoji hanbu bude vidět. " (Iz 47,3)

A církvi v Laodecii Duch praví: "Kup ode mne... bílé roucho, abys byla oděna a nebylo vidět hanbu tvé nahoty." (Zj 3,18)

Proč říkáme nahotě "nová" morálka? Sám slavný filosof Plato doporučoval společné rozcvičky nahých mužů ažen. Nová morálka právě tak jako žádné nové hříchy neexistují. V minulosti prodávali lidé své dcery mužům pro sex; dnes muži vyměňují své ženy s druhými muži! Z prostituce se stalo zákonem uznávané podnikání. Je to tatáž stará morální shnilost, stále je to ohavnost v Božích očích! Hřích není moderní. Vražda, krádež, podvod, opilství, cizoložství - ty všechny jsou tak staré jako člověk.

Jaký je rozdíl mezi uctíváním bohů zkamene a bláta - nebo uctíváním peněz, úspěchu a smyslnosti dnešních dnů? A tak lidé chtějí nové morální kódy. Co do nich vepíšeme? Existencionalisté říkají "dělejme to, co je nám přirozené". Co pro nás tato nová morálka udělá? Ještě lépe, co pro nás již udělala? Stojí nová morálka za to peklo, které slibuje a též doručuje?

- John D. Jess, přeložil F. Hůlka -