V našich dnech jsou často porušována všechna pravidla. Terorismus, skandály, bankovní loupeže, vraždy a znásilňování plní stránky našich novin. Na blízkém východě se dějí veliké věci. Kdo je může správně zdůvodnit? Co se bude dít? Kam to všechno povede? To jsou otázky, které napadají každého člověka. Následující úvaha nedává podrobnou nebo konkrétní odpověď, nicméně ukazuje jeden pramen všeho zlého a kde je možno nalézt odpověď. Bible, Slovo Boží, zajímavým způsobem předstihuje vše v popisu skrze své zjevení i pro naši dobu. Mluví o lidech a okolnostech velmi aktuálně.

 • Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. (2. list Timoteovi 3:1-7)

Lenin napsal, když budeme chtít zničit národ, musíme nejdříve zničit jejich morálku, zaměříme mládež na sex a tak je dostaneme bez těžkostí pod naši moc." Jistý vedoucí komunistické strany v Honkongu řekl: "Peking má kolem jednoho miliónu dolarů kapitálu ve vývozním obchodě pro šíření drog vEvropě". Komunisté v Pekingu doufají, že tímto způsobem bude během několika příštích let Evropa zničena. (Poznámka vydavatele: Stejně smýšlejí s Evropou vůdcové Islámu nebo propagátoři východních kultů New Age atd.) Komunistické velmoci se poučily, a nejenom ony, z taktiky vojenských spisovatelů z okruhu Sun Tsu v Číně okolo roku 500 před Kristem. Jejich třináct tezí zní:

 1. Rozlož vše, co je dobré pro protivníka.
 2. Vtáhni zástupce dřívějších vrstev našeho odpůrce do zmatku a zločinného podnikání. Pomlouvej jejich elitu.
 3. Zaměstnej jejich pohled a dej jim vdaném okamžiku znát i hanbu jejich spoluobčanů.
 4. Využij spolupráci s jejich nejnižšími a opovrženými kreaturami.
 5. Porušuj všemi prostředky činnost jejich vlády.
 6. Rozšiřuj spory a nejednotu mezi občany našeho nepřítele.
 7. Podněcuj mladé lidi proti jejich rodičům.
 8. Znehodnocuj tradici našich nepřátel.
 9. Porušuj všemi prostředky zařízení a zásobování nepřátelských ozbrojených sil.
 10. Porušuj vůli nepřátelských vojáků smyslnou hudbou a písněmi.
 11. Posílej k nim nevěstky, aby dokončily dílo zkázy.
 12. Buď velkorysý ve slibech a darech, abys získal zprávy o nepříteli. Nešetři penězi, neboť přinesou velký úrok.
 13. Vysílej všude tajné obchodníky a jednatele.

Když čteme tyto rady, tak poznáme, že je to přesná taktika Satana, Božího nepřítele a odpůrce. Chce mít pod svou mocí všechny státy tohoto světa.

Mao Ce Tung napsal: "Naše ideologie bude pronikat morálními slabinami našeho odpůrce."

Bible říká:

Tvrdí, že jsou mudrci, ale stali se blázny... Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby zneuctívali navzájem svá těla. (Římanům 1:22-24)

Jeden profesor medicíny v Praze roku 1970 napsal: "Zda lidé na Západě neví, že síly, které nás násilně potlačují na Východě, jsou stejnými silami, které na Západě ve jménu svobody uvádějí mládež do pornografie, nenormálních sexuálních vztahů, drog a násilí? Tito propagátoři vás demoralizují a dostávají vás do otroctví, aby vás ovládnuli."

Bible říká:

 • Neboť mluví pyšná slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí vbludu. Slibují jim svobodu, ačkoliv sami jsou otroky zkázy: vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen. (2. Petr 2:18-19)

Pod přikrývkou svobody a umění je dnes pornografie a perverze, drogy či homosexualita propagována, takže mnozí jsou opanováni těmito touhami a žádostmi.

V prohlášení komunistické strany na Floridě roku 1970 jsou tato slova: "Znehodnoť mládež, zavři jim evangelium o Ježíši Kristu, probuď v nich zájem o sex, znič drogami jejich mladistvý zájem, učiň je povrchními, aby byli změkčilí, zapříčiňuj všemi prostředky zhroucení všech morálních představ o morálce, nečestnosti, čistotě, mírnosti a důvěře k danému slovu." Bible říká:

 • A dostane se jim bezpráví jako mzdy za bezpráví. Za rozkoš považují denní rozmařilost, jsou poskvrnou a hanbou, když s vámi hodují. Oči mají plné cizoložství a nenasytné hříchu. Lákají neupevněné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti, jsou to děti prokletí. (2. Petr 2:13-14)

Lidé v poslední době se oddávají rozkoším, potácejí se ve svádivých naukách, jsou plni věrolomných skutků, nevěrní v manželství a ve smlouvách. To vše k sobě táhne labilní lidi a stále více lidí propadá ziskuchtivosti. Na tyto problémy nemá odpověď komunismus, fašismus, kapitalismus, různé modely tržního hospodářství či pseudosocialistické alternativy a hnutí. Také různá náboženství zklamala. Jsou v pravdě opiem lidu. Odpovědí je Boží Osobnost Ježíše Krista. Politika a hospodářství je postaveno na základě strachu a brutálního systému egoistických vztahů. Pán Ježíš to věděl a vyjádřil to, že problémy lidí všech dob mají svou příčinu ve stavu vzpoury a odporu srdce. Odtud vychází všechny války, revoluce a teroristické akce. Bible, Boží Slovo říká:

 • Jejich ústa jsou plná kletby a hořkosti, jejich nohy rychlé k prolití krve, zkáza a trápení je na jejich cestách, nepoznali cestu pokoje, není bázně Boží před jejich očima. (Římanům 3:14-18).

Poslední doba velmi pokročila. Lidé se ve své zaslepenosti domnívají, že mohou dosáhnout míru, po kterém touží. Bible říká každému člověku pravdu bez ohledu na naše představy a iluze. Přijmout Boží pravdu je pro mnohé nepřijatelné; vyžaduje to odvahu. Zatímco mnozí věří v různé nesmyslné teorie, které pokládají za pravdu, můžeme akceptovat biblickou pravdu onaší situaci. Ježíš Kristus říká:

 • Každý, kdo je z pravdy (kdo chce pravdu slyšet), ten přijímá můj hlas. (Jan 18:37).

Kdo skutečně touží po pravdě, ten se dobrovolně nechá zajmout, odsoudit a zabít. Všechny hříchy světa, počínaje od Adama až do konce našeho věku, byly vloženy na Ježíše a On bezhříšný byl odsouzen. On byl svatým Bohem za nás učiněn hříchem, aby mohlo být zachráněno lidstvo. Ježíš sám nesl na svém těle hříchy až na kříž, kde byl za nás obětován. Smrt Ježíše je pro nás příčinou a základem osvobození pro celou naši osobnost. Tři dny po smrti byl Ježíš vzkříšen. V historii nelze nalézt obdobu toho, co se stalo. Nelze nalézt alernativní vysvětlení prázdného hrobu. Je to skutečná událost, která nás obohatila.

Proč váháme vzít Ježíše za slovo? Obelhal někdy nějakého člověka? On praví v ev. Janově:

 • Poněvadž já říkám pravdu, nevěříte mi. Kdo z vás mne usvědčí z hříchu? Říkám-li pravdu, proč mi nevěříte?

V knize Zjevení říká:

 • Hle stojím u dveří a tluku. Kdo by uslyšel hlas můj a otevřel dveře, ktomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. (3:20).

Proč máme tolik výmluv, když máme přijmout pravdivost tohoto Božího slova? Nemůžeme se zbavit Boží výzvy nějakými diskusemi. Naopak přijetí Božího volání vyžaduje velikou osobní odvahu. Když jsi byl připraven ve světle Božího slova poznat pravdu o sobě, svou vinu a hříšnost, potom řekni: "Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi za mne zemřel a Tvoje krev byla vylita i za mne, abych byl očištěn a ospravedlněn před tebou. Proto ti chci náležet. Prosím, převezmi můj život a buď ode dneška mým Pánem."

Zde jsem nalezl odpověď na mé problémy. Od té doby, co jsem se rozhodl vydat svůj život Kristu, vím, že Ježíš žije. Vím to zcela určitě. On je ta odpověď. Jediná odpověď.

- Dipl. Ing. Alexander Seibel -