Daniel Webster jednou řekl: "Co je cenné, není nové a co je nové, není cenné." Tato poznámka se tehdy týkala politického programu, ale existuje mnoho oblastí, na které se tato aplikace hodí i dnes, jako například mravy, filozofie a možná i národohospodářství. Často ženeme filosofii "osvícenství" do takových extrémů, že předpokládáme, že jsme objevili něco "zvláštního", a proto se můžeme odloučit od všech tradičních hodnot. Dokonce věříme, že jsme schopni udělat něco dobrého i z toho, co vminulosti skončilo katastrofou. Může nás napadnout, zda místo toho, že bychom byli osvíceni, nejsme jen oslepeni.

Jedním z nových bohů tohoto světa jsou experimenty. Denně se podniká spousta pokusů v laboratořích po celém světě. Studují se nové rozměry velektronice, telekomunikacích, informatice, rozšiřování vědomí, biochemické a genetické technologie, až po etické otázky v lékařství. Experimentování samo osobě není nic špatného, protože to je cesta k novým objevům a pokroku. Přesto musíme dodržovat určité základní společenské zákony a normy, které jsou nutné k lidskému přežití. Nemůžeme předpokládat, že mravní zákony jsou ohebné a proměnlivé, zatímco přírodní zákony jsou stálé.

Přizpůsobování mravních zásad vrtochům společnosti je zákeřná choroba naší doby a projevuje se v současném mravním a duchovním úpadku jednotlivců i národů. Není žádným tajemstvím, že dnes existuje opozice a odpor k morálním principům Bible. Zrcadlí se nejen vtisku, ale dokonce ivmnohých teologických kruzích. Předpoklad, že ač je Bible historicky správná, nemůžeme kní přistupovat vědecky, se zakládá mezi jiným hlavně na neznalosti Božího slova. Dále nesmíme přehlédnout skutečnost, že následkem vrozeného hříchu je přirozené srdce člověka nepřátelské vůči Bohu. Písmo opětovně prohlašuje:

  • Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. (Římanům 8:7)
  • Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. (1. Korintským 2:14).

Nedávno jsem četl pojednání týkající se určování stáří zkamenělin a dávných nálezů. Článek upozorňoval ve vědecké terminologii na to, že metody určování stáří nejsou spolehlivé, protože spočívají na nejistých předpokladech. Vždy mě udivuje, jak vědci hbitě a plynně užívají odborné výrazy, kterým laik nerozumí, ale jim jsou jasné jako abeceda. Ale to není záhada, protože oni strávili léta studiem svých oborů a není hanba přiznat, že něčemu nerozumím. Nemůžeme být odborníky ve všech oborech, ale kdybychom se ve své neznalosti dohadovali s odborníky, bylo by to pošetilé. A právě tak si počínají ti lidé, kteří jsou neznalí pokud se týká Písma. Lidé, kteří nemohou citovat jediný verš, píší knihy o Bibli a většinou proti ní. Na základě ojedinělé pasáže, navíc vytržené ze souvislosti, staví svůj důkaz, že Bible není věrohodná. Každému, kdo se jen trochu zamyslí, by mělo být jasné, že máme co dělat s těmi, kteří si svůj názor o Bibli již učinili. Částečně se to dá vysvětlit tím, že Bible šíří světlo, a většina osvícenců světlo Bible nesnáší. Obvykle popírají Bibli úplně, nebo ji zlehčují po stránce historické, ale především napadají její mravní a duchovní autoritu.

Je podivuhodné, do jaké míry může falešná propaganda ovlivnit veřejné mínění. Takto mířená kritika, které je dáno požehnání "osvícených", vytváří přesvědčení, že všichni intelektuálové jsou ateisté a i samotní teologové věrohodnost Bible popírají. Ti, kteří podporují konzervativní křesťanské náhledy, jsou představováni tak, aby mluvili a vypadali jako beznadějně hloupí a naivní jedinci. Není třeba zvláštního bystrozraku, aby člověk vnímal pohrdání vůči každému, kdo považuje Bibli za Duchem vnuknuté a proto neomylné Boží Slovo.

Často je ale tento postup nenápadný. Aniž by nevěřící Bibli přímo napadali, zařídí to tak, že vypadá nevěrohodně. Aniž by to řekli přímo, dají najevo, že znalosti a věda dávno předběhly Bibli a nechaly ji pozadu. Na první pohled by se mohlo zdát, že všichni vědci a racionální lidé jsou ateisté. Skutečnost je jiná. Dr. Walter Burke, přední vědec v oblasti výzkumu vesmíru napsal v časopise "Rozhodnutí" (Decision), že zná stovky vědeckých pracovníků, kteří se zabývají vesmírem, a nepotkal ani jednoho, kdo by se považoval za pravověrného ateistu. To však neznamená, že všichni věřící přijímají Bibli jako neomylné Boží Slovo. Jen málokdo si uvědomuje, že je prakticky nemožné pro dnešního vědce nebo intelektuála být plně objektivní ani ve svém oboru. V mnoha vědních disciplínách, geologii, antropologii, biologii atd., vědci přijímají teorii uniformity. Proto předpokládají, že vše živé se vyvinulo během miliónů let. To je základ, ze kterého vychází jejich myšlení. Myšlenka, že všemu živému trvalo milióny let, než dosáhlo stavu, ve kterém je nyní, musí být nějak opodstatněna. Kdyby vědec připustil, že Bůh stvořil Adama a Evu jako dospělé jedince, a že různé druhy života vzešly přímo z Jeho ruky, bylo by mnoho záhad spojených se stvořením rozluštěno. První kniha Bible - Genesis - by se stala nejpřijatelnějším vysvětlením vzniku viditelného života ineviditelného světa. Ale světsky vyškolená mysl odmítá přemýšlet o takovéto možnosti. Evoluce potřebuje přirozený, ne nadpřirozený původ.

Objektivní věda až do dnešního dne nepřinesla ani jeden objev, který by byl v rozporu s popisem stvoření v první Mojžíšově knize. Tak zvané nesrovnalosti existují jenom v myslích lidí. Ukazují tvrdohlavost, která se nedá srovnat s ničím jiným v žádné jiné oblasti myšlení. Anglický evolucionista sir Arthur Keith připustil, že jediná alternativa proti evoluci je stvoření, a to, jak řekl, je "nemyslitelné". Ale nemyslitelné pro koho? Mnohým lidem by vyhovovalo, kdyby Bible byla s konečnou platností vědecky i intelektuálně znehodnocena. Znamenalo by to, že mohou dále pokračovat v životě bez jakékoli zodpovědnosti a starosti o Boží odplatu za hřích. Ale Bůh zasel do každého srdce svědomí a vědomí Boží existence. Kdo upřímně rozvine toto dobro přinášející vědomí Boha, přijde k závěru, že úplná odpověď na lidské potřeby spočívá vJežíši Kristu, v tomto Božím osobním vyslanci na této zemi, Jehož charakter a pro člověka vykonané dílo v zastoupení je pečlivě a věrohodně vysvětleno vJeho knize, Bibli. Odmítnout Boží "dobrou novinu" znamená být beznadějně ztracen, být bez jakékoli pomoci, a právě na tomto rozcestí stojí lidstvo od počátku stvoření světa. Ale i dnes je cesta vykoupení otevřena. Je to cesta Pána Ježíše Krista a návrat k Bibli! Jen budoucnost ukáže, zda člověk přijme tento jediný prostředek vykoupení.

  • A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. (Římanům 12:2,3)

- JDJ -