* Milí Steigerovi,

děkuji za každé číslo časopisu Zápas o duši i za každý článek. Jsou totiž pro mne, dalo by se tak říci, „biblickými hodinami“, protože v místě bydliště nemám možnost navštěvovat biblické vyučování.

Tak jako Kalvín i já jsem skrze čtení Bible a pravdu Písma byla z milosti Boží schopna se vyprostit z vlivu římsko-katolického učení církve, ve kterém jsem žila celých 40 let, ale o tom jsem vám již jedenkrát psala.

  

Děkuji za články, které napsal br. Steven Cole. Vracím se k článku „Pokání kazatele“ z č. 67. Přiznám se, že mi už z křesťanské psychologie šla „hlava kolem“ a jestliže vám jeden kazatel píše, že zažil zvláštní úzkost, když četl letmo několik článků v Zápase o duši č. 67, tak já jsem zase cítila nesmírnou úlevu a vděčnost. Také si myslím, že křesťanská psychologie nevede člověka k Bohu, ale činí člověka závislým na člověku. Slovy Písma:

  • Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. (Jr 17:5)

Děkuji i za povzbudivý a biblický článek „Radovat se, když jsme na dně“ od téhož autora.

Teď k článku „Vzkříšení“ z čísla 68. Na toto téma jsem přečetla i slyšela už řadu výkladů (od vytržení církve nejdřív a zanechání ostatních v soužení na zemi ... atd.), ale tak jednoduchý a přímý výklad jednoho tělesného vzkříšení všech mě přímo biblicky ohromil. Přiznám se, že jsem byla výkladem o vytržení církve tak ovlivněna, že jsem verše popisující jen jednu žeň:

  • Nechte, ať spolu roste obojí až do žně ... (Mt 13:30)

vůbec nevnímala a neviděla. Děkuji za upozornění a prosím - pokračujte dál.

I já jsem před lety četla vaši knihu „Zápas o duši“ a pomohla mi v začátcích v té době. Je správné, že jste svůj dnešní nový názor a pohled na některé úseky Božího slova řekl a vysvětlil. Také jsem na začátku při svém „růstu“ některým úsekům Božího slova rozuměla jinak, než jim rozumím dnes a vlastně stále se toto poznání zčásti mění. Myslím, že je to součástí našeho růstu a dospívání v Kristu. Samozřejmě k dospělosti a dokonalosti v Kristu Ježíši. Jsme přece jednotlivě vedeni Duchem svatým tak, jak On sám chce, podle míry víry i poznání, jak On dává.

Je správné opustit to, co je překonané, a jít dál. Budeme moci jít dál, jestliže Bůh dovolí. Chvála buď Jemu za všechno, v Kristu Ježíši našemu Pánu.

Ať vám Bůh Otec a Pán Ježíš Kristus požehná, obdaří vás moudrostí a poznáním, vytrvalostí a odvahou nést Jeho slovo v moci Ducha svatého.

Vaše v Kristu Ludmila F. -974-

Milá sestro,

Děkuji Vám. Dovolte mi upřesnění. Věřím, že spasení i nespasení budou tělesně vzkříšeni v jeden poslední den. To ale neznamená, že bych nevěřil ve vytržení! Věřím, že Boží lid bude v okamžiku po vzkříšení uchvácen, vytržen v novém těle do oblak, vstříc Pánu, aby s Ním na věky pobýval. -pst-

 


 

* Drahý bratře,

přečetl jsem si několikrát a pozorně článek v posledním ZODu „Vzkříšení“ a nedivím se nakladatelství A-Alef, že se s tvým pohledem neztotožňuje.

Tolik převracení, omylů, bludů, protiřečení, nepravd, ba lží jsem v jediném článku na tak důležité téma dlouho neviděl. Nechci tady rozebírat podrobněji jedno za druhým, jen bych rád věděl, který ďábel ti nakukal, abys takový článek napsal a dal ti tu, nevím jestli „odvahu“ či drzost, jej otisknout, abych si to s ním mohl vyřídit nejlépe jménem našeho Pána Ježíše Krista.

Modlím se, aby ti Duch svatý ukázal ve světle Písma pravdu, usvědčil tě z hříchu a dal ti milost pokání, abys prohlédl a poznal pravdu, která tě vysvobodí z klamu, lži a duchovní smrti (Zj 3:1-3) ...

Milost našeho Pána Ježíše Krista s tebou. Amen.

V Kristově lásce bratr v Kristu

- Standa V. - 984 -

Milý bratře Stando,

Váš dopis není za posledních 15 let první, který mne oslovil jako duchovně mrtvého, tedy nespaseného člověka. Dostal jsem dopis, podle něhož se budu škvařit v pekle, i dopis, kde pisatel napsal, že takové, jako jsem já, by osobně plynoval. Nejsem ani první, ani poslední, jen děkuji Bohu, že jsem se nenarodil v 15. století nebo v Římské říši a že žiji v zemi, kde je již politický a duchovní pluralismus beztrestný.

Stando, prosím Vás, nevyřizujte si nic s jakýmkoliv ďáblem, nepřete se s mocnostmi v povětří, odplata přece patří svrchovanému Bohu, ať je vám archanděl Michael vzorem:

  • A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: Potrestej tě Hospodin. (Jakubův 1:9)

K článku „Vzkříšení“. Rád bych Vám sdělil, že do roku 1830, jestliže máte pravdu, by neexistoval jeden jediný křesťan, protože všichni by byli převrácení, pomýlení, bludaři, protiřečili by si, kázali nepravdy a lhali. Všichni věřili jen amileniálně, postmileniálně nebo ve výjimečných případech byli zastánci premileniálního chiliasmu, což ale není dispenzacionalismus.

Dispenzační premilenialismus, který chápe „první vzkříšení“ jako „vytržení“, je jeden z nejmladších teologických pohledů, jen 170 let mlád. U nás se počal šířit teprve na počátku 20. století. Vím, že moji dispenzační bratři v Kristu, i Vy, Stando, milujete Boha a berete Boží slovo opravdu vážně. Toto učení velmi dobře znám, byl jsem dispenzacionalistou asi 16 let. Mnoho mých blízkých bratrů jsou dispenzacionalisté. Většinou k sobě chováme vzájemnou doktrinální úctu, ale někteří se distancují. Přečtěte si jak tolerantně jednal bratr Ostrolucký, str. 47 v „Poděkování“.

Jestliže jsem bludař, protože již nesdílím futuristický dispenzační pohled, potom jsou bludaři a ďáblem „nakukaní“ naši předchůdci jako: Augustin, Martyr, Hus, Luther, Kalvín, Zwingli, Komenský, Vos, Knox, Westminsterské vyznání víry, Baptistické vyznání z r. 1833, Augsburgské vyznání, Helvétské vyznání, všichni křesťané před rokem 1830 včetně těch, kteří se dnes hlásí k reformaci, u nás většina evangelíků a lutheránů. Podle Vás by tito křesťané byli pod mocí ďábla a duchovně mrtvi. Ani jeden jmenovaný, ani jedno vyznání není Bible. Bylo by ale na pováženou, kdyby pravé poznání a pochopení pravdy dospělo do našich českých zemí teprve počátkem 20. století...

Podívejte se na tabulku na str. 42 a uvidíte jak je reformovaný pohled Kristo-centrický. Opravdu věříte, že výklad v prostředním sloupci tabulky je z ďábla? Ten „ďábel“, který mi vše „nakukal“ je právě Daniel 9:24-27. S těmito verši jsem vždy zápolil. O kom v celém kontextu Daniel mluví (na př. Da. 2:44-45)? O Kristu Jenž se ujme panování právě za vlády Římské říše nebo o Izraeli?

-pst-

 


* Milí Steigerovi,

děkuji za časopis ZOD. Zdá se mi, že je čím dál tím lepší. Těším se na každé nové číslo. Pro mne osobně je tím nejlepším svědectvím právě to, že ačkoliv není dotován žádnou denominací, stále vychází! Myslím si, že právě to, že je nezávislý, je jeho velikou předností. Do rukou se mi dostal „náhodou“ na začátku mé víry. Objednala jsem si knihu „Zápas o duši“. Velmi mne oslovila, vrátila mi důvěru v Bibli, Boží slovo, a od té doby jsem ji začala pravidelně a s velikou chutí číst. Vydrželo mi to dodnes a tak přes veškeré výhrady o fundamentalismu, které často slýchám, jsem vám vděčná za to, co děláte. Myslím, že právě v dnešní době je zapotřebí nebát se nazývat věci pravým jménem a taky čeřit stojaté vody. Osobně pokládám i ty situace, kdy se někdo rozzlobí a třeba i váš časopis odhlásí, za lepší, než když se jen mlčí a nic se neděje. Díky vám, pokračujte, nedejte se odradit.

Ať Pán žehná vám i vaší práci.

- Jana H., Hranice -

 


 

* Drahí Steigerovci,

srdečne vás zdravím a prajem všetko dobré skrze Pána Ježiša. Chcem sa vám hlavne poďakovať za prácu, ktorú odvádzate pri vydávaní časopisu „Zápas o dušu“. Dostávam ho pravidelne už asi 6 rokov. Je veľmi hutný a iný ako ostatné kresťanské časopisy. Ta inakosť sa mi veľmi páči. Ešte dávnejšie, keď ste nepísali o vyvolení, som sa dozvedel od dobrého priateľa o vašom kalvinistickom zameraní. Bol som na to upozornený ako na niečo veľmi negatívne alebo zavádzajúce. Neprestal som váš časopis čítať. Články o vyvolení som so záujmom preštudoval. Priznám sa, že niesom oveľa múdrejší, ako to vlastne funguje. Prikláňam sa síce na vašu stranu, teda, že prvotné je Božie vyvolenie, je to učenie z Božieho slova (nie vy ste si mňa vyvolili), a vždy, keď počujem vo svedectvách ľudí o rozhodnutí pre Pána, som trochu rozladený a vadilo mi to i pred tým, než ste začali písať o Božom vyvolení a zvrchovanosti. Viem, že je to všetko zložitá téma, ale je užitočné o tom písať.

... Vďaka aj za článok o homosexualite. V cirkvi, teda v denominácii, do ktorej patrím, už dva roky jednajú o tom, či je to hriech.

... Hodne Božieho požehnania

1024 - Peter P., Hranice

Milý Peter, děkujeme za povzbuzení, potřebujeme jej. Dovol mi, abych odpověděl nejen Tobě, ale i mnohým našim drahým čtenářům. Modlím se, aby následující řádky oslovily všechny ty, kdo nám píší a mají otázky, na které jsme již odpověděli v číslech ZOD 60-65, které většina kritiků ani nečetla.

Jak to vlastně s vyvolením „funguje“, neví nikdo, protože my nevíme ani, jakou podstatu má hmota, natož duše člověka. O Boží „Duši“ se ani neodvažujeme přemýšlet! Vše, co je nám o vyvolení dovoleno vědět, je z milosti Boží zaznamenáno v Jeho slově. A to, co víme, zase tak složité není, protože to, co se Bohu líbí, to uskuteční.

S vírou je to podobně jako s funkcí tělesného orgánu, i když kvalitativně na mnohem vyšší úrovni. Bůh dal většině lidí zrak, prostě nás tak udělal, stvořil, jak sám ráčil, a v žádném případě to nebylo ani proti naší vůli, ani podle naší vůle, protože ještě nestvořený člověk vůli prostě nemá. A teď, když jsme tělesně narozeni a stvořeni, vidíme, vidění je už naše, dal nám je Bůh skrze darovaný zrak.

Bible často srovnává víru se zrakem a sluchem. Přirozený člověk nechápe věci Božího ducha, je duchovně slepý a hluchý. Bůh Svému lidu obřezal srdce, znovuzrodil jej z Ducha a vody, aniž by Jeho lid chtěl nebo nechtěl, protože neměl tušení, co by měl chtít, když byl ještě duchovně mrtev.

Všichni jsme rodem duchovně mrtvi, tedy slepí. Kdo dostane duchovní zrak, o tom rozhoduje Bůh. Vždyť i ti, jimž Ježíš dal fyzický zrak začali vidět jenom díky Jeho svrchovanému rozhodnutí, aby se oslavil (Jan 9:3).

Přirozený padlý člověk je otrokem hříchu a má svobodu od spravedlnosti. Jeho duchovní zrak ani nemůže vidět spravedlnost, jež je jen v Kristu. Přirozený člověk může „volit“ jen z toho, co vidí. Krista rozhodně nevidí, proto Kristus na volebním lístku přirozeného člověka ani není. O svobodné volbě tedy nemůžeme vůbec mluvit.

Když Bůh obřeže srdce Svému, z ot- roka se stává svobodný člověk. Již může skutečně volit mezi sebou a Kristem, protože již Krista vidí. Kristus je ale dokonalý manžel. Dokonalý manžel je neodmítnutelný, jinak by nebyl dokonalý. Proto si každý znovuzrozený z Du- cha, aktivně a svobodně volí bez nátlaku, z naprosté radosti a touhy dokonalého manžela, Krista, zemře sám sobě a svůj život ztratí. Proto Bible tak často říká, abychom aktivně věřili.

Automobilový závodník musí aktivně vidět Bohem daným zrakem, aby dojel do cíle. Křesťan musí aktivně věřit Bohem danou vírou, aby doběhl do cíle. Vše, co učení o Boží svrchovanosti říká, je to, že Bůh je Alfa a Omega. Myslím, že to zas tak složité není. Co je „složité“ pro přirozeného člověka, je to, že Bůh činí, co se Mu líbí. K tomu duchovně znovuzrozený jen dodá - a co Bůh činí, to je svaté, dokonalé a dobré!

-pst-

 


* Vážený bratře,

nechci Vás příliš obtěžovat svými dopisy, ale nedá mi to. Velice bych Vám chtěl poděkovat za články ohledně psychologie. Jsem moc rád, že se našel někdo, kdo se odvážil nazvat věci pravým jménem. Myslím, že jste již dopředu mohl tušit, že si tím vysloužíte pouhé odmítání a útoky. Poslední léta mne v církví už máloco překvapuje. Připadá mi, jako by už křesťané dokázali přemýšlet podstatně méně než nevěřící lidé. Přesto jsem zaregistroval zvýšený zájem ve svém okolí právě o tyto články o psychologii. Myslím, že by nebylo od věci vydat nějakou knihu např. od Davida Hunta, který též na tuto problematiku naráží. Ze zahraničí znám i řadu kvalitních titulů. Avšak nevím, zda by se je někdo odvážil vydat. Možná by tento odvážný krok mohlo učinit nakladatelství A-Alef?

S pozdravem, A. F. e-mail