* Milí Steigrovi,

děkuji Vám za zasílání časopisů, které byly pro celý náš sboreček. Mladí lidé „vyletěli z hnízda" a zůstaly jen 3 manželské páry vyššího věkového průměru, kterým časopis ZOD připadá jako velmi hutný pokrm, dospěli jsme k rozhodnutí, že jako sbor rušíme odběr.

Já jsem na „mateřské", s 20 měsíční holčičkou, k tomu mám 2 puberťáky, takže taky nemám čas na čtení a na vstřebávání „těžkých článků", ale moc oceňuji články o dětech, výchově, nebezpečích ve školách, manželství, vztazích, v posledním čísle o modlitbě s dětmi… Už kvůli tomu bych byla ráda, kdybyste mi jedno číslo časopisu zasílali i nadále. Podle svých možností vám zasílám občas peníze, ale neuváděla jsem variabilní symbol, až jsem se teď dočetla, že pak nevíte, kdo vám to posílá. Ale to není důležité, hlavně abyste neměli nedostatek zdrojů.

Přeji vám proto hodně Božího požehnání do další práce.

Jana B., Valašské Meziříčí

Dopis č. 984

 


 

* Vážení sourozenci v PJ,milí Steigerovi,

děkuji Vám za dosavadní zasílání časopisu, přeji Vám Boží moudrost a požehnání a prosím, abyste mi nadále neposílali Zápas o duši. Je zajímavý a pěkný, ale já ho stejně nestačím přečíst, jen ho ukládám na hromadu nedočteného, která roste. Časopis si vyžaduje hluboké přemýšlení a studium, které já ale věnuji a chci i nadále věnovat především Bibli a rovněž knihám E.G. Whiteové, které miluji, a které mi do mého života hovoří přece jen více a případněji. S pozdravem a díkem za Vaši ochotu a laskavost. - Váš E. Š. -

Milý bratře,

neradi se s Vámi loučíme, ale Vaše přání respektujeme. Modlíme se, abychom všichni - nejen vy, ale i my, byli moudří ve výběru čteného a jak s časem nám daným nakládáme. Není to v dnešní době snadné. Raději hledáme a využíváme nejrůznější zkratky.

V Jeho službách, redakce

 


* Vážení Steigerovi

Přečetl jsem vypůjčený ZOD 72, duben 2002, kde na str.29. je článek, který mezi jinými pojednává o rozvodu a opětovném vstupu do manželství. Pod tímto článkem je informace, že tento materiál byl schválen Radou KSSCH. Nevím co je to za společnost. Jedno je, ale jisté, že tato rada si plně neuvědomuje odpovědnost za to, co schválili a napsali Jk 3:1.

Pod tlakem morálně upadajícího světa, můžeme pozorovat, že je ovlivněna i morálka v jednotlivých náboženských společnostech. Nechtějí zřejmě vypadat před tímto zkaženým světem jako škarohlídové a zpátečníci a tak přizpůsobují k tomu i svá učení. Co se týká rozvodu a nového sňatku jim náramně imponuje údaj u Mat.19:9, který tak, jak je literně položen, dává dvojsmyslný význam. Toho se novodobí „učitelé" chytili a všechna ostatní místa Písma, která mluví jasnou řeči a nepřipouští v žádném případě vstup do manželství po rozvodu, podřídili tomuto jedinému verši.

Pan Ježíš Kristus nepřišel zákon rušit Mt 5,17, ale ho ještě zpřísnil Mt 5:27,28, kde jasně ukazuje, že zhřešit (zcizoložit) lze nejen skutkem (jak to bylo doposud u Židů), ale také pouhou žádostivou, hříšnou myšlenkou! Pan Ježíš říká: „Slyšeli jste, že říkáno bylo starým… Ale já pravím vám…" Mt 5:27, 28. Takto se zákon dostává do jiné dimenze - roviny! Proto v tomto případě nelze se odvolávat na Dt 24:1-4, jak to také udělali autoři tohoto článku! Korunu tomu nasadili v bodě 5. cituji: „Jestli byli povoláni v rozvedeném stavu, mají svobodu opět vstoupit do manželství s jiným věřícím."(!) A odvolali se na 2K 6:14! Když přečteme tuto kapitolu až do konce, pochopíme, že tato stať nemá žádnou spojitost s touto tematikou, ale má spojitost s Ř 12:1-2; Jk 4:4; 1J 2:15-17 atd. Kdyby apoštol Pavel v dnešní době vstal z mrtvých, nestačil by se divit jak vykládají jeho slova dnešní „učitelé". To co má přímou spojitost s manželstvím a rozvodem Ř 7:1-3 (a je totožné se slovy P. Ježíše v evangeliích), to autoři „zapomněli" vysvětlit! Proto považuji výklad, že po rozvodu NZ dovoluje znovu vstoupit do manželství jako tendenční a nepravdivý. Vy, jako redaktoři ZODu, jste se k tomuto článku nevyjádřili, zřejmě s tímto výkladem souhlasíte?

Vše dobré přeje

- Jindřich R. -

Milý bratře,

Rada KSSCH (Křesťanské společenství - Spoleczność Chrześcijańska) nic nenapsala. Prohlášení pouze prodiskutovala a odsouhlasila. V úvodu jsme uvedli, že stanovisko není závazné, ale že stojí za zamyšlení. Jde o Doktrinální prohlášení Grace Community Church (Los Angeles). Doslovné znění prohlášení najdete v angličtině na www stránce:

http://www.gracechurch.org/divorce.asp

Děkujeme za Váš ohlas a názor.

- redakce -

 


 

* Vroucně děkuji Pánu Bohu za tak vzorné Boží pracovníky Steigerovy a Jindru, pomocnici Boží na této práci časopisu Zápas o duši. Zápasit o duše je velmi potřebné, když Pán Ježíš řekl: „Co je platno člověku, kdyby celý svět získal a duši své škodu učinil." Celý svět nemá tu cenu, co vykoupená duše, která bude věčně žít v Boží slávě a radosti, zatímco člověk, který se o život věčný nezajímá, se ani neptá: „Co mám činit, abych byl spasen?" Ani se nezajímá, proč musel Pán Ježíš Kristus trpět tak strašné bolesti na kříži. Chvála Bohu, že my to víme a spasení máme. S láskou a radostí na pomoc dávám 500 Kč.

Františka L., Brno, Dopis č. 1012

 


* Vážení manželé Steigerovi,

už několik let jsme od vás dostávali ZOD a i když nejsme věřící, velmi rádi jsme časopis četli a na každé číslo jsme se těšili. V lednu 2002 jste upozornili na úsporná opatření. Protože jsme dosud nepřispěli na váš časopis, rozhodli jsme se poslat finanční dar, abychom i nadále váš časopis dostávali. K vašemu časopisu jsme se dostali přes naše přátele žijící v USA - Milana a Danielu Staveníkovi. Bohužel, Milan už není mezi námi, tragicky zahynul před 4 lety. Oba byli hluboce věřící křesťané a snažili se nás přivést k víře v Boha. Není to tak jednoduché. Oba jsme žili v nevěřících rodinách. Já však nevylučuji možnost, že někdy v budoucnu… Snad bych i chtěla, ale asi jsem zde v Brně nepoznala ty správné křesťany, se kterými bych se podělila o své myšlenky. Asi stále hledám cestu. Proto bych Vás ráda požádala o zasílání Vašeho časopisu i nadále.

Zdeňka Š., Brno

Dopis č. 1261