... Vzhledem k tomu, že žijete v mohamedánské zemi bude pro vás asi těžké se zabývat tématem Izreale. Myslím, že je nutné postavit se i v této záležitosti do služeb Božích, na obranu jeho lidu. Dnes uplatňované nároky na další území Izraele jsou nespravedlivé. Arabové mají ve své moci 640x více území než dnešní Izrael z r. 1967. Tomuto národu jde o bytí a nebytí a svět mlčí. Žiji od r. 1927 a za svého života jsem zažil splnění jednoho biblického zaslíbení nesmírného významu, vytvoření svobodného Izreale. Jako věřící jsem věděl, že se tak jednoho dne stane. A já směl, i když ve své mladosti, zažít splnění jednoho důležitého a pro všechny lidi i ateisty, hmatatelného Božího zaslíbení. Jen se ještě musí mnoho změnit v duchovním životě tohoto lidu, musí přijmout Krista. Celý svět, politici i media se vědomě staví proti spravedlnosti a právu tohoto národa. Ale i křesťané na Západě i jinde zbaběle mlčí a mlčí i nejbližší spojenci. Velice bych se bál stát na této straně Božího hněvu. Ostatně Chomeiniho závěť o ovládnutí světa Islámem jsou dosti výmluvná a domnívám se, že s tou bude mít v blízké budoucnisti mnohá velmoc značné potíže. Vždyť dnes je na Západě mnoho mešit.

 

Zamysleme se trochu nad tímto nejpozoruhodnějším národem. Židé byli tuláky mezi národy po dvě tisíciletí, ve spirituální slepotě, nenáviděni, nevycházeje z pronásledování. Všechny národy přesazené do ciziny, ztratí svoji národní totožnost během první nebo druhé generace. Našinec se poturčí ještě za svého života. Židé jsou Židy natrvalo! Prchají ze země do země, byli honěni a ponižováni, po tisíciletí žili bez státní existence. Žádný národ nezažil takový lov na svoji kůži jako Židé. Kolik jiných národů by již dávno směnilo svůj původ za klid. Přežití Židů je zázrak. Ani jeden psycholog nebo antropolog nemůže racionálně vysvětlit jejich současnou, mladou státní existenci. Třímilionový Izrael přežívá v moři nepřátel proti osmdesáti milionům Arabů a světu plnému nenávisti. Židé jsou vyjímeční a to cítí podvědomě každý. Proto jsou Židé nepohodlní téměř všem mocnářům světa. Není snad Arijce, který by se chtěl narodit Židem. Přesto Bůh vybral Židy, aby se z nich narodil Bůh Syn. Svět pohanů je nepochopitelný. Nadává do "židů," které nenávidí a kleje jménem Boha, který byl v lidské podobě Žid. Prostřednictvím Syna nejnenáviděnějšího národa má každý člověk přístup k Bohu a ke spáse. I lidé, kteří si říkají "křesťané" mohou být proti Židům, aniž je znepokojuje varování Boha:

  • ... Kdo se vás dotkne (Židů), dotkne se zřítelnice mého oka. (Za 2:8,12)

Židé, jako národ odmítli svého krále a Ježíš jim odebral svícen světla, aby jej předal vyvoleným bez ohledu na národnost. Bůh dnes jedná se třemi skupinami lidí: s Židy, církví a pohany. K Židům patří jenom Židé. K církvi kdokoliv, kdo je v Kristu, tedy i znovuzrozený Žid. Pohan je každý nevěřící kromě Židů. Přechodné poslání církve je evangelizovat svět. V posledních dnech, až bude církev vytržena z povrchu Země, svícen evangelizace bude navrácen původním držitelům Židům. Tím konečně Židé vyplní poslání, kterému byli předurčeni. Proto Židé existují po 4,000 letech a od r.1948 jako národ a stát.

Protože Bůh dodržuje platnou smlouvu s Abrahamem, zachová Židy do konce, aby splnili evangelizaci světa, ke které byli předurčeni. Kde jsou říše, které je pronásledovaly? Kde je Babylon? Není k nalezení. Kde jsou Féničané? Zmizeli. Kde je Alexandrovo Řecko? Ani stopy po něm. Kde je Egypt? Je bezvýznamný. Kde je Persie? Není. Kde jsou Filištínští? Goliáš není. Kde je Třetí říše? Okleštěna a rozdělena na NDR a NSR. Kde budou ostatní protižidovské státy? Tam, kde je dnes Slovanstvo. Všichni se dotýkali Boží zřítelnice. Úpadek Velké Británie nastal v okamžiku, kdy se obrátila k Židům zády. Jestliže USA přestanou podporovat Izrael, přestanou být světovou velmocí.

Kde jsou Židé? Zpět v Palestině, jak Bůh slíbil. Bůh Židům nenadržuje! Kdyby jim nadržoval, každý pohan by toužil být Židem. Bible učí hroznou pravdu, protože ještě dvě třetiny Židů budou v budoucnosti vyhlazeny. Bůh používá zatracující nenávist pohanů k nápravě Izraele, protože Izrael má zodpovědnost a povinnost, ze které nemůže uniknout. Ztracenci bijí ztracence! Národnost ještě nikoho nespasila a nespasí. Bůh plní do písmene co řekl. Historie potvrzuje, že Židé jsou věčný národ, stvořený Bohem pro Boha.

  • "Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech." (Iz 43:21)
  • Jsi přeci svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. (Dt 7:6)

A dnešní přestupky? 1. znásilnění, 2. loupeže, 3. násilí a napadení, 4. drobné krádeže, 5. drogy, 6. žhářství, 7. pumové atentáty, 8. alkohol, 9. vlastnictví zbraní. List pokračuje absencí, vandalizmem, vraždami, vydíráním, těhotenstvím, potraty, sebevraždami, pohlavními chorobami, lhaním a podvody.

Nezůstávejme v klamné naději, že se nás tato situace netýká. Dřívější generace žila vírou v Boha nebo ve strachu z Boží odvety. Dnešní Boha nezná a všichni společně žijeme ve strachu z odvety člověka.

- kas - (část informací z reportáže E. Davidowitz)