Alláh, prorok Mohamed a šaría (přísné dodržování koránu) jsou nerozlučné podstaty vyznání muslimů. Islám nerozlišuje mezi náboženstvím a politickou mocí. Jde o teokratické náboženství, které ovládá život každého jednotlivce a celé obce stoupenců. Jeho skutečnou podstatu nám nejlépe vysvětlí dr. Saleem Almahdy:

Uctíváme s muslimy téhož Boha?

Ve velké mezináboženské kampani v Americe někteří vedoucí činitelé prohlašují, že všichni uctíváme téhož Boha. Křesťané mohou být oklamáni, ale muslimové nejsou.

Nevěří, že obě cesty vedou k témuž Bohu. Je důležité znát význam dvou arabských slov, která jsou v koránu často užívána. První je kafara, což je sloveso, které je kořenem slova kofár (tj. bezvěrci nebo ti, „kteří nevěří v islám“); arabský text užívá slovo káfir a překladatel ho uvádí jako „nevěřící“. To je zavádějící překlad. Překladatel nechce, aby lidé na Západě chápali, že korán je označuje za bezvěrce prostě proto, že nejsou muslimové.

Druhé slovo, mušriken, znamená člověka, který neuctívá Alláha nebo člověka, který uctívá více než jednoho boha. Tento výraz zahrnuje křesťany a pohany. Korán je napsán v arabštině. Anglický překlad pro lidi na Západě byl zmírněn tím, že mnoho myšlenek koránu bylo pozměněno, aby vyhovovaly západní mentalitě. Korán tato zmíněná slova užívá k charakteristice křesťanů i nekřesťanů, všech kromě muslimů. Islám učí následující:

  1. „Náboženstvím jediným u Boha jest věru islám“ (súra 3,19).
  2. Bezvěrci a lidé, kteří odmítají víru, jsou ti, kdo neposlouchají Boha (Alláha) a jeho posla Mohameda. „Rci: Poslouchejte Boha a posla Jeho [Mohameda]! Jestliže se obrátíte zády… Bůh věru nemá rád nevěřící [„kofar“, kteří odmítají víru]“ (súra 3,32), což znamená křesťany, kteří neposlouchají Alláha a jeho posla Mohameda.
  3. Věřící (pouze ti, kteří jsou muslimové, protože jediným náboženstvím před Bohem je islám, jak je konstatováno v bodě 1) se nemohou přátelit nebo přijímat pomoc od nevěřících (křesťané a židé). „Nechť si věřící neberou nevěřící [kofar] za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho.“ (súra 3,28). Jiné překlady prohlašují, že nevěřící (nemuslimové) nenáleží Bohu.
  4. Alláh nařídil Mohamedovi a jeho následovníkům bojovat proti („kofar“) nevěřícím v islám. „Bojujte proti těm [kofar], kdož nevěří v Boha… a neuctívají náboženství pravdy [islám], z těch, kterým se dostalo Písma [křesťané a židé].“ (súra 9,29).
  5. Nemuslimové jsou nečistí. Nesmějí se přiblížit k Mekce a Posvátné mešitě: „Vy, kteří věříte! Modloslužebníci [mušriken], jsou věru nečistota! Nechť se tudíž nepřibližují k Posvátné mešitě.“ (súra 9,28). Dodnes nemůže žádný křesťan navštívit Mekku. Saudská Arábie kolem ní pro křesťany vybudovala dálniční obchvat. Usáma bin Ládin zahájil svoji válku proti Americe, protože nevěřící (křesťané) přišli do Saudské Arábie a tak poskvrnili svatou zemi proroka Mohameda.
  6. Korán prohlašuje velmi jasně, že „kofar“ jsou ti, kdo říkají, že Ježíš Kristus je Syn Boží, a ti, kteří věří v Nejsvětější Trojici. V súře 5,72 čteme: „A věru jsou nevěřící ti [kafara], kdož říkají: 'Mesiáš, syn Mariin, je Bůh'. Kdo se bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem oheň pekelný; a nespravedliví nebudou mít pomocníky.“
  7. V súře 5,73 také čteme: „A jsou věru nevěřící ti [kafara], kdož prohlašují: ,Bůh je třetí z trojice' a zatím není božstva kromě Boha jediného. A nepřestanou-li s tím, co říkají, věru se dotkne těch, kdož z nich jsou nevěřící [kofar], trest bolestný!“

Korán vidí křesťany jako lid, který nevěří a který uctívá více než jednoho boha (kofara a mušriken), i když se v ostatních súrách Mohamed snaží říkat hezké věci o křesťanech, aby je přivábil na svou stranu tím, že je nazývá „lid Písma“. Dokonce jim řekl: „Náš Bůh a váš Bůh jedno jsou“ (súra 29,46).

Když nebyl Mohamed schopen vymyslet vlastní náboženství, zavrhl lid Písma. Když přesídlil z Mekky do Medíny, jeho postoj se změnil. Mohamed a jeho následovníci si zvolili za cíl křesťany jako nevěřící. Tento naprostý rozpor v těchto dvou částech koránu ukazuje kontrast typu Dr. Jekyll a pan Hyde. Proto Mohamed v súře 8, 39 žádá své následovníky, aby na křesťany útočili a zabíjeli je, kdekoli je naleznou. Nakonec se Mohamed sám zúčastnil více než dvaceti nájezdů k zabíjení nemuslimů; islám dobyl mečem a fyzickým zotročením nemuslimů severní Afriky a velké části Evropy.

Je islám mírumilovné náboženství?

Jako egyptský křesťan jsem byl ohromen veřejnými kampaněmi v Americe, které propagují islám jako mírové náboženství. Je smutné, že mnoho lidí v této zemi (Americe) nezná vlastní dějiny vztahů s islámem.

V roce 1785 muslimské státy Alžír, Maroko, Tripolis a Tunis začaly zajímat Američany a stovky jich uvrhly do otroctví ve válečném tažení, které trvalo 45 roků. Nebylo to pouze kvůli milionům dolarů výkupného, které byly zaplaceny. U.S. News and World Report z 25. února 2002 uveřejnil vynikající článek, ve kterém se píše:

Piráty byli muslimové, jejich oběťmi křesťané. Vězni, kteří se obrátili na islám, unikli tvrdé práci a dostali různé výhody. Ti, kteří haněli Alláha, riskovali, že budou umučeni nebo zaživa upečeni. Jefferson a Adams, jako diplomaté v Evropě, se dotazovali tripolského vyslance, proč jeho vláda takovou surovost trpí. „Korán ustanovil, že nemuslimové jsou hříšníci“, řekl „a muslimové mají právo a povinnost vést proti nim válku, kdekoliv se s nimi setkají, a uvrhnout do otroctví každého, koho zajmou.“

Nová Amerika neměla námořnictvo, které by je porazilo. Když byl uveden do úřadu George Washington, Američané držení v otroctví rozbíjeli kladivy kameny, protože se nechtěli obrátit na islám. První americké námořnictvo bylo budováno tak, aby mohlo porazit muslimy, kteří byli tehdy nazváni teroristé. (Je pravda, že v Americe byli afričtí otroci. Ale je rovněž pravdou, že křesťané v Anglii a Americe měli politický a náboženský vliv, který vyústil do zničení tohoto opovrženíhodného systému.)

Dnes nám říkají, že džihád je proti Západu veden kvůli hospodářské nerovnováze nebo kvůli konfliktům se státem Izrael či nějakému jinému „hněvu“. Džihád, neboli svatá válka, neexistuje kvůli hněvu; džihád je instituce, která ohrožovala Ameriku nějakých 150 let před současnými izraelsko-arabskými konflikty.

Existuje kniha jiného Egypťana, který je nyní britským občanem, jménem Bat Ye'or. Kniha tohoto průkopnického historického badatele se nazývá The Decline of Eastern Christianity Under Islam (Úpadek východního křesťanství pod vlivem islámu). Autor zkoumá více než tisíciletou historii vražd a otroctví celých křesťanských civilizací. Tentýž džihád dnes pokračuje v severní Nigérii, Súdánu, Indonésii a v dalších státech.

Dr. Saleem Almahdy
Mezinárodní REPORT duben 2003