Desatero přikázání víry

Slova víra, láska, modlitba, pokud jsou míněna opravdově, jsou nabitá akcí a neoddělitelná od vztahu Boha k člověku. Víra bez skutků, víra bez Pána Boha, je jen prázdné slovo. Víra v životě křesťana je podstata naděje, důkaz, který potvrzuje co je neviditelné. Víra je základem spásy každého jednotlivce.

1. Bez víry není spása

  • ... víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž VÍROU v Krista Ježíše. (Ga.2,16)

2. Bez víry není vítězství nad světem

  • V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo VĚŘÍ, že Ježíš je Syn Boží? (1.J.5,3-5)

3. Bez víry není možné se zalíbit Bohu

  • Bez víry však není možné se zalíbit Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí VĚŘIT, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. (Žd.11,6)

4. Bez víry není pravá jednota

  • ... aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty VÍRY a poznání Syna Božího ... (Ef.4,12,13)

5. Bez víry nemáme pokoj s Bohem

  • Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme VÍROU získali přístup k této milosti. (Ř. 5,1)

6. Bez víry není radost

  • Ač jste ho neviděli, milujte ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho VĚŘÍTE a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. (1.Pt.1,8)

7. Bez víry není ospravedlnění před Bohem

  • ... víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž VÍROU v Krista Ježíše. I my jsme UVĚŘILI v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z VÍRY v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ,nebude nikdo ospravedlněn'. (Ga. 2,16)

8. Bez víry přijde věčná záhuba daleko od Pána

  • A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem, a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba, daleko od Pána a jeho moci, až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo UVĚŘILI; (2.Te.1,6-9)

9. Kdo věří, žije vírou ve věčnost

  • Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! (1.Ko. 15,19)

10. Kristus žije v srdcích věřících skrze víru

  • ... nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve VÍŘE v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Ga.2,20)