Kam se poděl strach z Hospodina?

Problém víry v Pána Boha a jeho slovo - bibli nespočívá v tom, čemu lidé nerozumí, co nechápou, ale naopak právě v tom, čemu rozumí velice dobře. Otázka je, co s takovým porozuměním uděláme, jak se rozhodneme. Bible nám klade otázku a současně dává i odpověď.

  • Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? (Mk 8,36)
  • Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého. (Př. 16,6)

Lidské tělo se obrátí v prach, ale naše duše bude existovat na věky. Kde, záleží na tom, ke komu se člověk obrátí. Nalezne-li smysl života v tréninku svého těla nebo ducha. Bible učí, že počátek moudrosti je strach z Hospodina. Strach z Hospodina má však málokdo. V relativisticky smýšlejícím světě pravda není. Proto padají morální i společenské zábrany a zákony. Pravda je však vždy jedna a objektivní. Naše pocity jsou však subjektivní. Dnes jsme svědky zdegenerované pravdy bezcharakterních vůdců, bezzákonnosti a zločinnosti. Násilí, lež a přetvářka vytváří zlou společnost a jedince, kteří se nezastaví před ničím. Člověk bez zábran nevěří, že odplata za hřích je smrt, odluka od Boha, že po činu přijde trest.

  • Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. (Kaz. 8,11)

Protože Bůh netrestá viníky okamžitě, zločinci i hříšníci své činy opakují a zvrácená společnost je dokonce i oslavuje. Herci, umělci a sportovci dnešních dnů, kteří umírají na AIDS, jsou národními hrdiny a mučedníky. Věznice jsou přeplněny především mladými lidmi a nezletilou mládeží. Můžeme se ptát proč právě tolik mladých? Někteří protože nepoznali své rodiče, další proto, že rodiče své děti neučili bázni před Hospodinem. Zapomínáme, že děti jsou dar Hospodina a ne pouhý následek pohlavní aktivity. Rodiče potřebují slyšet a výchovou předávat Boží slova:

  • "Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě (Hospodina) naučili bát pro všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny." (5.Moj. 4,10)

Dnes neslyšíme o bázni před Hospodinem, kázni, hříchu a trestu. Sekulární svět hledá odpověď u psychologů a psychiatrů. Někteří křesťané chtějí raději slyšet o "Boží lásce", která odstraní z života každou překážku, aby se v životě cítili co nejlépe, aby měli život jako v bavlnce. Proto křesťané snadno přijímají světské myšlenky psychologů a psychiatrů a ty si podle potřeby pokřtí náboženským názvoslovím.

Dnešní soudní i společenská soustava nejen v totalitních, ale i v demokratických zemích v podstatě neuznává spravedlnost, milosrdenství, pravdu, ani zákon. Západní právníci většinou obhajují zločince ne pro spravedlnost, ale pro finanční zisk a profesionální slávu získanou piruetami legálních kliček. Podvodníci a zloději, mafie, drogoví baroni podsvětí si mohou zaplatit právníky, i politiky, kteří "legálně" vykličkují svobodu a beztrestnost za většinu přestupků. Často beztrestně odcházejí i vrazi, jejichž práva jsou důležitější než práva obětí a pozůstalých.

To co vidíme v soudnictví se odehrává i v lékařství. Mnoho západních lékařů neléčí proto, aby pomohli nemocnému, ale aby uspokojili svoji hříšnou nenasytnost. Za peníz udržují jedny při životě, kde již žádná naděje není, jestliže pojišťovna nebo pacient platí. Druhé nechávají umřít, kde není z čeho brát. Jiní, také v bílých pláštích, udělají z umírání mystický a kultický zážitek za pomoci drog a smrtících preparátů. Rozhodnutí, kdo bude žít a kdo ne, kdo má nebo nemá přístup ke zdravotní péči a lékům, budou zase určovat peníze.

Dnešní problémy jen málokdo přisuzuje hříchu. Psychologové je přisuzují špatnému dětství, společnosti, životním a sociálním podmínkám a nevhodnému okolí. Samozřejmě ty hrají také svou úlohu, ale rozhodně ne klíčovou. Moderní společnost zapadá stále hlouběji do osidel hříchu, jenž plodí bezzákonnost, nenávist a zločinnost. Mnozí spolkli lež východních nábožentství, že dobro i zlo jsou rub a líc stéjné mince. Stejně nebezpečná víra je iluze, že většina má pravdu.

  • Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede všelijak k smrti. (Př. 14,12)
  • Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. (Př. 14,27)

Dr. Brandon Centerwall uvedl na sjezdu Americké psychiatrické asociace důkazy, že televizní a filmové násilí nese přímou zodpovědnost za 50% násilí ve Spojených státech. Podle jeho odhadu, kdyby neměli příklad televizního, filmového násilí a sexuální perverze, měli by prý o 10,000 méně vražd, 70,000 méně znásilnění, o jeden milión méně krádeží motorových vozidel a o 2.5 miliónu méně loupeží. (USA Today, 23.7.91)

Výzkum Kolumbijské University napočítal u oblíbených dětských grotesek 83 násilných činů každou hodinu, pokus o vraždu každých 30 vteřin. Další průzkum prokázal, že 90% televizních pořadů, které mohou sledovat děti, má každou hodinu 25 násilných činů. Televize představuje divákům 55 krát častější násilí než to skutečné, které se odehrává v každodenním životě. Násilí je tedy každodenní součástí většiny společnosti bez ohledu na věk.

Satelitní vysílání pokrývá většinu světa a export násilnosti, zrůdnosti a nemorálnosti nezná hranice. Rodiče by proto měli být na stráži. Vždyť jen zamyšlení kolik času dítě ztráví ve třídě, před televizní obrazovkou a v přítomnosti rodičů, by mělo být každému výstrahou. Statistiky jsou opět neúprosné. Průměrná slovní zásoba 14 letých v r. 1905 byla 24.000 slov. Dnešní mládež má průměrnou slovní zásobu necelých 10.000. Proto se dnešní mládež neumí vyjádřit slovy a vybíjí v násilí svou bezmocnost a strašlivé frustrace. Často vidíme následky, kdy děti bez rodičovské výchovy, odkojeny televizní obrazovkou, jsou postrachem rodičů i společnosti. Budeme-li lhostejní k zhoubným a zrůdným návykům světské nezodpovědnosti, kde se člověk stává sám sobě bohem, kdy pro něj přestanou mít smysl morální a společenské zákony, potom se nedivme že horory filmových pláten přejdou do našeho života. Každý kdo si otupí svědomí a bázeň před Hospodinem se stává dobrovolnou obětí hříchu a oddaným otrokem Satana.

Více než 1.000 studií zkoumalo příčiny násilí. Všechny prokázaly, že násilí, které děti, mládež i dospělí vnímají prostřednictvím televize a filmových pořadů, vyvolává v divácích zlobu a agresivní chování. Statistiky Spojených států jsou přístupné. Americké dítě ztráví před televizní obrazovkou průměrně 31 hodin týdně. Mládež ve věku 16 let už viděla v televizi víc než 200.000 násilných činů, včetně 33.000 vražd. Ve věku 18 let shlédli 100.000 reklam na pivo. V plnoletosti 21 let viděli 90.000 alkoholických epizod. Není tajemstvím, že alkohol způsobuje 25.000 smrtelných autonehod každý rok, rozbíjí rodiny, a jak končí alkoholik, na to reklamy nepoukazují.

  • Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu; a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. (2. Pt. 2,9)

Všem těm, kteří si nejsou jistí, kde hřích začíná, nejen v každodenním životě, ale i před televizní obrazovkou, již sama pochybnost ukazuje, že jakýkoliv čin, který by neobstál v přítomnosti Pána Ježíše Krista, je hřích.

  • Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem... A cokoli není z víry, je hřích. (Ř 14,22-23)

Každý z nás se má ptát v každodenním životě, v zaměstnání, v manželství, ve vztahu k ostatním, ve všem co děláme, vidíme a slyšíme: Co dělám? Má to smysl? Je to pravda? Je to čestné? A především - Oslavuji tím Pána Boha? Bible nám dává návod.

  • Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepodlehli vášním. (Ř 13,13-14)

Pán Ježíš zaplatil za naše hříchy, abychom byli bez dluhů a věčně s ním. My, sami můžeme splácet jenom v pekle na věky ztrátou věčného života. Pán vložil věčnost do našich srdcí. Vždyť se podle toho i chováme, přestože délka našeho pozemského života je pouhý okamžik. Dočasně můžeme získat elusivní intelektuální "vítězství", ale jen věčnost ukáže pravdu, kterou máme všichni na dosah ruky.

  • Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno, a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. (Ř 14,11)

Nám nezbývá nic jiného, než si znovu připomenout, že "Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost." (Př. 9,10)

- kas -