Reformace č. 29

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

Hospodinův zákon je dokonalý ... nezkušený jím zmoudří. (Ž 19,8)

Apoštol Pavel v epištole Efezským 1,8 líčí obrácení a celé dílo v nás vykonané tím, že člověk byl učiněn moudrým. V Písmě, jak se s tím obvykle setkáváme, je to vyjádřeno slovy „obrácení duše“ a „proměna prostých v moudré“. Počátek obrácení a ponenáhlý vzrůst milosti je vyjádřen tím, že moudrost vstupuje do srdce člověka. „Vstupuje-li moudrost v srdce tvé“ a pokračuje stále ve svém díle (netoliko v hlavě, protože tak by mohl člověk mít to vše a přece být nakonec bláznem), ale vstoupí-li do srdce a připoutá-li k sobě veškerou lásku a je-li „moudrost příjemná tvé duši“, pak jsi skutečně obrácen. Teprve tehdy, když Bůh otevře tvé srdce a naplní je moudrostí, vejde do něho a učiní tě moudrým. 

(Thomas Goodwin, 1600-1680)


Následuj Beránka!

William Dyer

Co znamená následovat Beránka? Následovat Beránka kamkoliv jde, znamená následovat Ho ve čtyřech věcech...


Nezměrná láska (J 3,16)

Charles H. Spurgeon  

Mé srdce touží po tom, aby jako hlásná trouba vyhlašovalo dobrou zprávu, že ‚Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný‘. 


Naděje věčného životaJaroslav Kernal

Dnes se podíváme na další dva verše našeho textu – Titovi 1,2-3. V nich apoštol více rozebírá podstatu evangelia a popisuje evangelium slovem „naděje“. Evangelium je skutečně požehnanou nadějí, která je ukotvená v Bohu, která se zjevuje skrze Boží slovo a která je přinášená lidem ve službě křesťanů.  


Společenství závislé na Bohu

Steven Cole 

Každý z nás prožívá nejrůznější životní situace a nějakým způsobem na ně reaguje. Nikdo z nás nejde životem sám. Na rozdíl od světa, věřící jsou spíše jako poutníci, kteří míří k jednomu cíli. Bůh používá každý lidský život k naplnění svého záměru. 


 

Deset věcí o starších církve
Jeramie Rinne 

Kdo vede Boží lid? Starý i Nový zákon opakovaně používají metaforu „práce pastýře“ k popisu duchovního vedení Božího lidu.


Charismatické podvrhy

Nathan Busenitz 

Přepis kázání z konference Cizí oheň z října 2013. Kazatel Busenitz říká: Chceme se nyní zabývat tím, jak současné charismatické hnutí definuje klíčové duchovní dary. A potom srovnáme charismatickou verzi s Božím Slovem, abychom viděli, jak se shodují.


Týraní pastoři 4

Todd Pruitt 

Všichni lidé jsou zraňováni ostatními. I my všichni bez výjimky způsobujeme zranění. Jsme všichni zároveň příjemci i působitelé bolesti. Platí to i o pastorech. Kdo z pastorů věří, že by mohl být nějak izolován od bolesti, kterou způsobujeme jeden druhému? 


Vzhůru k nebesům 6

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


 

Sola Scriptura - Zimní konferenceKonference Zápasu o duši a Poutníkovy četby

Přihlásit se můžete do 18. ledna 2015 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále) a napište, zda chcete, abychom pro vás zajistili oběd. 


Vady kazatelů

Jan Blahoslav

Biskup a kazatel staré jednoty bratrské a překladatel Nového zákona Kralické Bible napsal tuto praktickou příručku pro kazatele (sken ve formátu pdf). 


Zpráva a naučení o kazatelství

Jan Ámos Komenský

Výborná pomoc pro každého, kdo je povolán ke službě slovem a chce se zdokonalovat ve svém mluveném projevu i v porozumění Bibli. Poutníkova četba, 320,- Kč.


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY