Člověk není Bůh!

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 25. ledna 2014 v Biskupském gymnáziu v Brně.  

Přihlásitse můžete do 19. ledna 2014 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále) a napište, zda chcete, abychom pro vás zajistili oběd.

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace od 8:30 do 9:20. 

Místo konference

Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, Brno, www.bigy.cz - trolejbus č. 39 (z Komenského náměstí) a č. 35 (z Mendlova náměstí), zastávka Barvičova – gymnázium je na konci ulice cca 100 m od zastávky.

Mapa: http://mapy.cz/s/8HMa 

Kniha

Na konferenci bude představena kniha Arthura W. Pinka ‚Střípky poznání Boha‘ (Boží vlastnosti zjevené v Písmu), kterou účastníci obdrží zdarma.

Program pro děti

Pro děti ve věku od 5–11 let bude v průběhu dopoledních i odpoledních kázání připravený biblický program, který budou zajišťovat sestry Julie Petrecká (dopoledne) a Irena Zemanová (odpoledne).  

Oběd

Pro účastníky konference můžeme zajistit oběd ve školní jídelně v objektu gymnázia, kde bude konference probíhat. Oběd, stejně jako ostatní náklady na konferenci, bude hrazený ze sbírky, která bude v průběhu konference provedena. Pokud přihlašujete také své děti, napište k jejich jménům do poznámky také to, zda pro ně budete chtít oběd, či nikoliv. 

Program konference:

Člověk není Bůh! – Co Bible učí o Bohu a člověku

930-940 Zahájení Daniel Adamovský (BSK Kladno, Reformace.cz)
940-1015 Proč je to důležité? Pavel Steiger (Reformace.cz)
1015-1055 Boží svébytnost (& lidská závislost) Štěpán Rucki (Časopis IDEA)
1055-1125 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1125-1210 Boží svatost (& lidská hříšnost) Jerry Farnik (Reformovaná presbyterní církev Modřany)
1210-1400 přestávka na oběd a na diskuzi  
1400-1445 Boží spravedlnost (& lidská nespravedlnost) Ján Šichula (NKZ Bratislava)
1445-1530 Boží svrchovanost (& lidská omezenost) Radek Kolařík (Křesťané Kuřim)
1530-1600 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1600-1645 Boží dobrota (& lidská zkaženost) Jaroslav Kernal ( BSK Ústí n. L. , Reformace.cz)
1645-1730 Závěr  

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

Obsah jednotlivých kázání:

Proč je to tak důležité? – Pavel Steiger (zpět k programu)

V úvodu do okruhu otázek a odpovědí, kdo je Bůh, a kdo je člověk, uvedeme důvod, proč jsme toto téma zvolili pro naši konferenci. Věříme, že všechny problémy v církvi, i v osobním životě, mají kořen v nepochopení těchto dvou základních, a ve všem zásadních, otázkách. Zdůrazníme si, proč je nutné, abychom skutečně viděli a chápali Boha jako svébytného, neomezeného, svrchovaného Stvořitele; jako nezapříčiněnou příčinu, všeho co existuje, jak v neviditelném, tak ve viditelném světě. Dále, abychom viděli a chápali člověka jako závislé, omezené stvoření, na němž, a především na jeho záchraně, chtěl Bůh ukázat svoji slávu. Cílem této konference je, aby nás zažitá znalost nekonečného rozdílu mezi Bohem a člověkem proměnila v našem každodenním křesťanském životě.

Pavel Steiger 

Původním povoláním inženýr geologického průzkumu. Do svých 49 let pracoval ve Spojených státech a Indonésii pro jednu z největších olejářských společností ARCO, dnes British Petroleum. V roce 1986 začal v Jakartě natáčet křesťanské programy pro Trans World Radio v Monte Carlu. Protože mnoho posluchačů žádalo písemnou podobu těchto pořadů a korespondence se stávala neúnosnou, začal jim spolu s manželkou Klárou v lednu 1989 rozesílat strojopisný malý „samizdat“ Zápas o duši, který se dostával do Československa z Indonésie všemi možnými i nemožnými způsoby. V lednu 1990 zanechal profesionální dráhy a stal se spolu s manželkou rozhlasovým misionářem s HCJB World Radio, dnes HCJB Global. Po dvouletém působení v Quitu, Ekvádoru, a Spojených státech se přestěhovali natrvalo v dubnu 1992, po 23 letech, do Československa. Zde oba připravovali rozhlasové pořady jak pro HCJB tak pro TWR, vydávali časopis Zápas o duši do 99. čísla, různé knihy, překládali, vyučovali, mluvili na konferencích… Pavel a Klára jsou aktivními členy CB v Praze Dejvicích, kde Pavel občas káže a vede středeční biblické studium.

 

Boží svébytnost (& lidská závislost) – Štěpán Rucki (zpět k programu)

Co znamená Boží svébytnost? Jednou z odpovědí je, že Bůh existuje od věků pouze ze sebe a prostřednictvím sebe. „Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.“ (Ž 90,2). Boží existence není podmíněna žádnou jinou příčinou a Bůh je ve existenci naprosto nezávislý. Pro tuto Boží vlastnost je někdy používáno slovo aseita (z latiny „od“ a „sebe“) – jako existující „sám o sobě“, „sám od sebe“, zcela soběstačný. Bůh je sám sobě naprosto dostatečnou příčinou pro svou existenci. To ho zcela zásadně odlišuje od jeho stvoření, které je na něm plně závislé. Existence stvoření a jeho jsoucno je plně odvozeno od Boží svébytnosti a jeho jsoucna, které je jediným jsoucnem v pravém slova smyslu.

Boží svébytnost je základní biblickou pravdou, jak to ap. Pavel vysvětluje Athéňanům: „Bůh... si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní.“ (Sk 17,24-25). Mnoho chybných pohledů v náboženství, včetně křesťanství pramení z toho, že považují Boha jakkoliv svázaného jinými příčinami (např. i lidskými), omezeními či limity. Učení o Boží svébytnosti je obrannou zdí proti takovým omylům.

Boží svébytnost je také spojena s Boží neměnností. „Já Hospodin se neměním...“ (Mal 3,6)  Změna znamená vývoj, který je typický pro stvoření. Na rozdíl od nedokonalého stvoření,  Bůh se nemění a ani není schopen se změnit, jelikož je absolutně dokonalý. Proto jedině On je hoden uctívání: „On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc.“ (1 Tm 6,16)

Boží svébytnost také znamená naprostou jedinečnost a výlučnost. Nikdo není jako On, nikdo mu není podoben a tudíž nikdo není schopen jej pochopit nebo poznat, pokud sám Bůh mu nezjeví sebe sama. V tom spočívá i tajemství uctívání Boha v duchu a pravdě (J 4,24).

Štěpán Rucki

Je povoláním dětský lékař. Od roku 1996 zastává funkci primáře dětského oddělení Nemocnice Třinec. Byl jedním ze zakladatelů Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR a tuto organizaci vedl po dobu 18 let. V křesťanských kruzích je znám také jako autor knih, např. Alternativní medicína – pomoc nebo nebezpečí?, Je někdo z vás nemocen?, Mezi Biblí a medicínou aj. Posledních 10 let je redaktorem časopisu pro vnitrocírkevní diskuzi v Slezské církvi evangelické augsburského vyznání Idea. Je členem a starším sboru SCEAV v Třinci-Oldřichovicích, kde se věnuje vyučování biblickým pravdám. Tato činnost byla zpracována i v knižní podobě a vydána v roce 2009 pod názvem Poznáváme biblické pravdy.

 

Boží svatost (& lidská hříšnost) – Jerry Farnik (zpět k programu)

Otázka Boží svatosti a lidské hříšnosti je velice aktuální téma, protože se Boží lid snadno odchyluje od Boží zjevené vůle. Dnes křesťané kladou důraz na štěstí a spokojenost ne na osobní svatost a proměňovaný život. Skutečnost je, že se Boží svatost vyskytuje všude v Bibli a zdůrazňuje Jeho naprostou nelibost vůči hříchu. Tato přednáška se bude zabývat pravdou, že je Boží svatost v mnoha způsobech vyvrcholením Božího bytí a co tato pravda znamená pro nás. Vzhledem k tomu, že Bůh je svatý, jak teď máme žít? Apoštol Petr píše: „ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.  Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý‘ (1. Petrův 1,15-16).“

Jerry Farnik

Je ordinovaný kazatel od roku 1990. Slouží jako kazatel od roku 2003 v Ortodoxní presbyterní církvi (OPC). Jerry slouží s manželkou Marilyn 24 let v Československu (následně v České republice). Vystudoval zpěv na Univerzitě Colorado (B.M., 1978) a teologii na Mezinárodní škole teologie – International School of Theology (M.Div., 1990). Jako kazatel místního sboru v Praze (Reformovaná presbyterní církev v Modřanech) a ředitel Entrustu (dříve BEE), je oddaný kázání a vyučování slova Božího, zakládání nových sborů a přípravě nových křesťanských pracovníků. Jerry cestuje po České republice, aby vyučoval Čechy o efektivní službě pro Boží království. Jerry a Marilyn mají tři dospělé děti a snaží se budovat v Česke republice Kristovu církev k Boží slávě. 

 

Boží spravedlnost (& lidská nespravedlnost) – Ján Šichula (zpět k programu)

Pravý a skutočný Boh je Bohom dokonalých vlastností či atribútov. Boží ľud si od dávna všímal, že Písmo znovu a znovu takto Boha predstavuje a preto je zjavné, že atribúty či vlastnosti sú jeden z nosných spôsobov, cez ktorý sa nám živý Boh chce dať poznať.  

I človeka môžeme popísať cez rôzne vlastnosti, ktoré sú však všetky len odvodené od tých Božích alebo stoja v ostrom kontraste ku tým Božím nádherným vlastnostiam. Kým sa ľudia nachádzali v stave prvotnej spravodlivosti ešte pred pádom do hriechu, kontrasty vyplývali z obrovskej priepasti medzi samoexistujúcim večným Bohom a človekom ako obmedzenou bytosťou existujúcou v tele a v plnej závislosti na svojom Stvoriteľovi. Po páde do hriechu sa kontrasty ešte prehĺbili, lebo ku tým vyššie zmieneným pribudli kontrasty morálne či duchovné so všetkými ich tragickými dôsledkami.

V tomto kázaní budeme krížom cez Písma sledovať jeden z takých kontrastov, ktoré sa zrodili po páde človeka do hriechu – budeme sa pozerať na Božiu neochvejnú spravodlivosť a v nekonečnom kontraste ku nej sa nám z Písma zobrazí bieda ľudskej nespravodlivosti.

Božia spravodlivosť okrem iného znamená, že Boh vždy koná v súlade so svojím charakterom a so svojimi sľubmi. Ľudská nespravodlivosť okrem iného znamená, že človek koná v rozpore s Božími charakterom, v rozpore s tým pre aký život bol pôvodne na počiatku stvorený a dokonca i v rozpore so svojimi vlastnými sľubmi. Takto je Boh zjavený ako Boh pravdy a človek je nájdený ako klamár. Uvidíme aj to, ako je nakoniec Božia nemenná spravodlivosť zdrojom i nástrojom toho, aby vôbec mohol byť nespravodlivý človek zachránený zo svojich vín a biedy.

Ján Šichula

Ing. Ján Šichula ukončil vysokoškolské štúdium na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline v roku 1999. Kresťanom sa stal v máji 1994 v závere prvého ročníka vysokoškolských štúdií. Krátko na to sa začal intenzívne zaujímať o otázku evolúcie a stvorenia aj vplyvom toho, že niektorí spolužiaci argumentovali tým, že evolúcia je dokázaná a teda vyvracia Bibliu. Okrem pastoračnej a učiteľskej služby vo svojom domácom zbore Nezávislé kresťanské zhromaždenie Bratislava (http://nkz.reformace.cz/) sa prostredníctvom združenia Temelios aktívne angažuje po celom Slovensku vo vyučovaní o dôležitosti knihy Genezis a nemožnosti miešať Božie spoľahlivé zjavenie s ľudskými filozofiami, ako je napr. evolúcia. Vo vydavateľstve ORDO SALUTIS sa podieľa na preklade a vydávaní knižných titulov a videodokumentov. Z Božej milosti je šťastne ženatý s manželkou Vandou a spolu vychovávajú tri deti, Timoteja, Noemku a Dorotku.

 

Boží svrchovanost (& lidská omezenost) – Radek Kolařík (zpět k programu)

Spasení člověka je úžasné Boží dílo, které nikdy nezůstane skryté. Jedním z důkazů je svědectví evangelia, které působí v moci Ducha a od znovuzrozeného křesťana se šíří kupředu po celém okolí. Je to Pánovo slovo, které formulované do dobré zprávy o vzkříšeném Spasiteli zní napříč časem i prostorem. Kde skrze ni dojde k proměně srdce, tam vzniká nový zdroj pro šíření. Evangelium se v proměněném srdci nezastaví, protože dosvědčuje pravdivost naší víry a její jediný zdroj. Jím je Bůh, který podle svého plánu vzkřísil Ježíše Krista, abychom věřili pravdě. A tak nám je evangelium důkazem o věrnosti a milosti Pána naší víry, stejně jako ztracenému světu svědectvím o Božím hněvu vůči lidskému hříchu. Naše víra směřuje k Bohu, a proto evangelium směřuje k člověku, ke každému nekřesťanovi, ale nezbytně i každému křesťanovi. Vždyť to, co ztracený člověk potřebuje slyšet ke své záchraně, znovuzrozený člověk potřebuje slyšet pro růst své víry a ujištění, kým a proč je mu dána. Víra v Ježíše Krista evangeliem působí dovnitř i vně křesťana a nelze ji proto považovat jen za soukromou osobní záležitost. Nakonec tím hlavním důvodem šíření evangelia není záchrana lidí, ale Boží sláva.

Radek Kolařík

Je pastorem sboru Křesťané Kuřim. Na Českém biblickém institutu je učitelem Praktické teologie a přehledu Bible. Vystudoval Liberty University (B.S.) a nyní pokračuje ve studiích na European Bible Training Center v Berlině. Radek je ženatý a má čtyři děti.

 

Boží dobrota (& lidská zkaženost) – Jaroslav Kernal (zpět k programu)

Jedině Bůh je dobrý sám ze sebe, ze své vlastní podstaty. Jeho dobrota je hnací silou, skrze niž nám přináší každodenní milost a požehnání. Bůh sám je neomezeným, nekonečným zdrojem veškeré dobroty a všeho dobrého, co existuje. K Jeho dobrotě nelze nic přidat. Protože On sám je zdrojem dobroty, je také jejím měřítkem a je to On, kdo určuje, co je dobré a co je špatné. Cokoliv dobrého se nachází v Božím stvoření, má svůj původ ve Stvořiteli. Jeho dobrota není pasivní, ale je aktivní ve vztahu k celému stvoření.

Jaroslav Kernal  

Starší Biblického společenství křesťanů a zodpovědný redaktor Zápasu o duši. V průběhu svého univerzitního studia se stal křesťanem a dálkově vystudoval Evangelikální teologický seminář. Po ukončení semináře začal spolu s několika dalšími novou práci v Ústí nad Labem a tak vznikl sbor Biblické společenství křesťanů. Do roku 2008 pracoval na částečný úvazek jako technik v soukromé firmě a pro sbor BSK, od roku 2009 mu obětavost členů sboru umožnila více se věnovat práci pro sbor a k tomu pracuje jako zodpovědný redaktor časopisu Zápas o duši. S manželkou Alenou vychovávají dvě děti.