Jsme přesvědčeni o tom, že každý křesťan by měl být aktivním členem místního sboru s biblickým vyučováním. Jakožto věřící v Krista jsme údy Jeho těla a musíme káznit sami sebe, abychom se aktivně zapojovali do služby jako způsobu života. Zde jsou některé konkrétní důvody, proč byste se měli stát oddaným členem solidního místního sboru s biblickým vyučováním.

1. Následujete vzory dané v Novém zákoně

Ačkoliv slovo „členství“ není v Novém zákoně použito, princip je zde přítomen. Například, většina našich knih Nového zákona jsou dopisy adresované konkrétním skupinám lidí, kteří se rozhodli se ztotožnit s Kristem a se sebou navzájem. Slovo „církev“ je téměř vždy použito v souvislosti s určitou skupinou lidí, kteří se nějakým způsobem oddali službě Pánu a sobě navzájem v tom samém místě působení.  Byly známy počty (Sk 1,15; 2,41; 4,4), byly vedeny záznamy (1Tm 5,9), byli vybíráni služebníci (Sk 6,2-5), praktikovala se kázeň (1K 5,12-13), uctívání bylo společné (1K 14,23) a pastýři věděli, za koho jsou zodpovědní (Žd 13,17). Pokud jste součástí Kristova těla na základě kajícné víry v Ježíše Krista, pak budete chtít projevit toto spojení prostřednictvím členství ve sboru.

2. Máte větší možnost využívat své duchovní dary

Ve chvíli vašeho obrácení se Duch Svatý zabydlel uvnitř vašeho těla (1K 6,19). Když to udělal, přinesl s sebou také duchovní dary, které pro vás svrchovaně vybral, abyste je využívali k požehnání sboru (1K 12,7 a 11). Tím, že naše dary využíváme, jsme dobrými správci rozmanité Boží milosti (1Pt 4,10). Umíte využívat svůj duchovní dar, aniž byste se přidali k církvi? Ano, ale ve většině sborů je mnoho služeb omezeno jen na členy sboru. Tak to také má být. Jednota v nauce, čistota života a poslušná zodpovědnost jednoho vůči druhému a vedoucím jsou pro zdravý křesťanský život nezbytné. Proces, kdy se stáváte členem, také poskytuje existujícímu vedení možnost zjistit míru shody názorů ohledně nauky, účelu služby a cílů; což jim umožňuje poznat, kde byste sloužili nejlépe.

3. Stáváte se oddanější součástí duchovní rodiny

Stát se členem místního sboru vyžaduje určitý stupeň závazku. Ukazuje to, že chcete být víc než jen přihlížející, že chcete být seriózněji zapojen do služby. Stát se součástí místního sboru je jako vejít do smluvního vztahu s ostatními věřícími, že je budete milovat jako aktivní část duchovní rodiny (1J 4,7). Také potřebujeme, aby na nás věrní pastýři duchovně dohlíželi a pečovali o naši duši (Žd 13,17).

4. Zajišťujete si vyrovnaný křesťanský život

Od přirozenosti máme všichni sklon tíhnout k extrémům. Boží plán pro církev – jako tělo mnoha údů, jehož členové jsou ve vzájemném vztahu a vzájemné závislosti – poskytuje ideální atmosféru pro vyrovnaný křesťanský růst.  Tím, že se navzájem obrušujeme, způsobuje náš neustálý kontakt s ostatními věřícími vyváženost. Donald Whitney ve své knize Duchovní kázeň v církvi – být plnohodnotnou částí Kristova těla (Spiritual Disciplines within the Church: Participating fully in the body of Christ) píše: „Nikdo nezíská správnou duchovní vyváženost pouhým posloucháním křesťanského rádia, sledováním křesťanské televize nebo čtením křesťanských knih. Nemůžete dosáhnout tohoto druhu vyspělosti pouhou účastí na skupinovém studiu Bible. Dokud nebudete aktivní součástí místního sboru, váš křesťanský život a služba nebudou vyvážené.“

5. Těžíte z moudrosti množství rádců

Bůh pro nás nikdy neplánoval, abychom žili nezávisle na druhých nebo „nad“ nimi. Chce, abychom si s ostatními křesťany vytvořili zodpovědné vztahy. Podle Přísloví 11,14 je v množství rádců záchrana. Místní sbor je skvělým místem k nalezení moudré rady a vedení od duchovních vůdců a starších, zralejších věřících (Tt 2,1-8). Tyto vztahy vám pomohou při mnoha rozhodnutích, na které v životě narazíte, abyste dokázali rozeznat dobrou a dokonalou Boží vůli.

6. Zažíváte radost ze služby druhým

Bůh nás znovu stvořil v Kristu Ježíši, abychom Mu přinášeli slávu tím, že poneseme ovoce (Ef 2,10; J 15,2). Ovoce Ducha se projevuje především v našich vztazích s ostatními (Ga 5,22-23). Věřící mají následovat příklad Krista nejvyššího Služebníka (J 13,15). Připojením se k místnímu sboru vyjadřujete souhlas s Bohem, že jedním ze způsobů jak nést ovoce v životě křesťana, je sloužit druhým.