(The Hour of Silence - 1899)

  • Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. (Ř 6,22 ČSP).

Jsem vysvobozen – a jsem tím uchvácen. Jsem vysvobozen od hříchu, abych se stal otrokem Božím. Ale zatímco to staré poddanství bylo bídným otročením, to nové je tou největší, nejlaskavější a nejpříjemnější svobodou.

Je to služba pramenící z vděčného srdce. Bůh mě nevykoupil stříbrem nebo zlatem, ale převzácnou krví Krista, svého drahého Syna! Dlužím mu život a pokoj a všechno. Nemohu udělat nic jiného, než se vzdát sebe a oddat se tomu, který vydal sám sebe za mne.

Je to služba pramenící ze srdce naplněného chválou a uctíváním. Zjevení Boží krásy, Boží dokonalost, Boží láska mě okouzlily a učarovaly mi. Hladovím a žízním po tom, abych se Mu podobal. Jsem fascinován Jeho nádherou.

Je to služba pramenící z poslušného srdce. Jsem spoután Jeho příkazy a Jeho nařízení mne drží jako zlatý řetěz. Na své šíji nesu jho Jeho přikázání. Ale neshledávám tato přikázání těžká – zachovávat je přináší odměnu mému srdci.

Je to služba z Bohem dobytého srdce. On sám přišel a učinil si ve mně svůj příbytek skrze Ducha svatého, který mi byl dán. Vládne mi zevnitř daleko více než zvenčí. A tak se Mu radostně, nevyhnutelně a navěky podřizuji!

Ó, šťastný, šťastný otrok! To je věčná píseň, která se line z jeho rtů, kdykoliv jen pomyslí na svého zlatého Prince.

 

www.gracegems.org