Boží slovo pro vás

Způsob, jakým k nám Bible promlouvá, se mi zdá zázračným. Slova Písma po­pi­sují konkrétní starosti lidí, kteří žili před mnoha staletími, na místech nám vzdá­lených, lidí, kteří se potýkali s problémy, které pro nás dnes již často ztrácejí význam. Tito lidé neměli problém s aplikací Božího slova. Většina z toho, co četli, se dotýkala osobních problémů, kterým čelili. V Bibli ale není napsáno nic přímo pro vás ani nic o konkrétní situaci, které právě čelíte. Vlastně si pročítáme cizí poš­tu. Přesto nás Boží slovo opakovaně ujišťuje o tom, že slova v něm zapsaná jsou určena také nám: „Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení“ (Ř 15,4; Dt 29,28; 1K 10,11; 2Tm 3,15–17). Z Božího slova můžeme těžit i dnes, když objevujeme způsoby, jakými je Duch svatý znovu používá v ten správný čas.

Ostatně, Bible je především o Bohu, ne o nás. Tím podstatným je trojjediný Spa­si­tel, zjevený v Kristu Ježíši. Když Ježíš svým učedníkům „otevřel mysl, aby ro­zu­mě­li Písmu“ (L 24,45), ukázal, jak vše, co bylo zapsáno – stvoření, zaslíbení, pří­ka­zy, dějiny, obětní řády, žalmy, přísloví – svědčí o něm. Ve skutečnosti je tedy to, co čteme, životopis. A přesto nám samotný příběh odhaluje, že Bůh do něj zahrnuje i nás. Ježíš je zjevené Boží slovo, vtělená veškerá moudrost. My, jakožto jeho učed­ní­ci, se učíme používat Bibli podobně, abychom rostli do jeho podoby. Díky tomu dnes můžeme zakoušet, jak Duch svatý „přepisuje scénář našich ži­vo­tů“, když nás učí, kdo je Bůh a jaké je jeho dílo.

Pokud tedy počítáte s těmito zázraky, můžete v moudrosti zakoušet užitek z Bo­žího slova. Bible byla napsaná pro jiné – ale hovoří k vám. Bible hovoří o Bo­hu – ano, ale myslí i na vás. Výzvou pro vás pak je používat Boží slovo znovu a znovu, protože Božím záměrem je vždy proměnit váš život. Jak můžete získat moudrost při používání Bible? Navrhuji vám tyto čtyři způsoby.

1. Věnujte pozornost tomu, co už jste se naučili

Předpokládejme, že už dobře znáte některé části Bible. Rád bych, abyste si od­po­věděli na následující otázky. Která část Božího slova měla největší vliv na váš život? Ke kterému verši nebo oddílu se nejčastěji vracíte? Co způsobuje, že právě tato slova tak často a tak rychle nabývají na významu? Vaše odpovědi budou pravděpodobně vyjádřením čtyř základních pravd, jak moudře používat Bibli.

Za prvé osvojujete si daný oddíl, protože nasloucháte. Pamatujete si, co vám Bůh říká. Jeho slova jsou určena pro vás a vy je potřebujete. Tato zaslíbení, zje­ve­ní nebo příkazy musí být pravdivé. Na základě tohoto volání k víře a lásce mu­sí­te jednat. Pokud zapomínáte, jste unášeni bez cíle, zápasíte a odpadáte. Pokud však na ona slova pamatujete a dokážete na jejich základě jednat, váš život je proměňován nádhernou pravdou. Pro použití Božího slova v životě je vždy dů­le­ži­té pozorně naslouchat tomu, co nám Bůh říká.

Za druhé spojte svůj život s tímto oddílem Písma. Už to není jen neurčitá část Bible, ale konkrétní slovo Boží, které se dotýká problémů ve vás a okolo vás. Vnitř­ní a vnější protivenství představují dvojí problém lidského srdce, na jedné straně hřích a zmatek uvnitř a na druhé straně potíže a obvinění zvenčí (1Kr 8,37–39; Kaz 9,3). Slovo, které k nám promlouvá náš nebeský Otec, zaplavuje naši vnitřní temnotu světlem. Náš Pán naplňuje naše potřeby svým milo­sr­den­stvím, spojuje náš život se svým slovem. Není nic nového pod sluncem a Bible je plná problémů, se kterými se potýkáte. Aplikace slova je závislá na vaší upřímnosti s čím po­tře­bu­jete pomoct.

Za třetí, pokud si přivlastníte nějaký oddíl Písma, odhalí vám to, jakým způ­so­bem Bůh sám aplikuje své slovo. Bůh nás znal mnohem dříve, než jsme my znali jej. Tento oddíl vám utkvěl v paměti a součástí Božího plánu je, abyste přesně tuto pomoc potřebovali pro svůj zápas s hříchem a v utrpení. Bez tohoto prvot­ní­ho impulsu („vepíši jim jej do srdce“ Jr 31,33) by nikdy tato spojitost nevznikla. Duch svatý se rozhodl přepsat váš vnitřní scénář, aby vložil do vašeho srdce Boží lásku a umožnil vám žít v nové skutečnosti. Je to Duch svatý, který probouzí vaši touhu po Bohu, který dává vašim uším, aby mohly slyšet, a poskytuje vám moud­­rost. Aplikace Božího slova je dar, stejně jako je dar moudrost.

Za čtvrté je aplikace vašich oblíbených oddílů obvykle poměrně jednoduchá. Bůh promluví obecně a vy si dosadíte příslušné podrobnosti. Například:

  • I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. (Ž 23,4)

Jakým potížím čelíte? Kdo je s vámi?

  • Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. (Iz 53,6)

Jak konkrétně jste zbloudili vy? Jaká je spojitost mezi beránkem Božím a vaším blouděním?

  • Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a před­klá­dejte své žádosti Bohu. (Fp 4,6)

Jakými starostmi jste obtíženi? Na které zaslíbení se spoléháte, když prosíte o pomoc? (Fp 4,5; 7–9)

Podobná slova mluví o běžných lidských zkušenostech. Oddíl se stává osob­ním v momentě, kdy do něj dosadíte detaily ze svého života, a propast, která vás od textu dělí napříč staletími a různými kulturami, najednou mizí. Váš Bůh vám nyní poskytuje pomoc v potížích – ve vašich potížích. Při dosazení konkrétních věcí se najednou objeví aplikace textu.

2. Hledejte oddíly, které lze aplikovat přímo

Jak rozšířit rozsah možného použití textu? Hledejte pasáže, které jsou přímé. Většinou jde o oddíly, které zobecňují nebo shrnují daný text a vyzývají nás, abychom si jej přivlastnili. Rozjímejte nad klíčovými Božími zaslíbeními, nad ra­dost­mi a trápeními v mnoha žalmech, nad morálním poučením v mnoha pří­slo­vích, nad povoláním mnohých přikázání a nad shrnutím, které vysvětluje daný příběh. Jako první příklad zvolím Exodus 34,6–7, Numeri 6,24–26 a Deu­te­ro­no­mium 31,6, které vyhlašují základní Boží sliby, které jsou opakovaně na různých místech aplikované napříč Božím slovem. Soustřeďte se na to, jak další oddíly Písma znovu aplikují tyto pravdy a jak jsou používány v kontextu celé Bible. Udě­lejte z Božích zaslíbení součást své zásoby dobře promyšlené pravdy. Tyto sliby jsou důležité z určitého důvodu, a proto rozjímejte nad spojitostí těch­to slov s životem a dílem Ježíše Krista a nad tím, jak mohou změnit každý život, i ten váš.

Zamysleme se nyní, jak probíhá proces zobecňování. Při vyprávění jsou to detaily, které probouzí k životu celý příběh. Ale žalmy a přísloví používají přesně opačné způsoby – záměrně vynechávají konkrétní podrobnosti, aby si je každý mohl doplnit pro sebe. Když psal Žalm 25, byl David v nesnázích – jasně mů­že­me cítit jeho emoce. Ale svůj vlastní příběh nezmiňuje, když píše: „Pro své jmé­no, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká… Pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sejmi ze mne všechny hříchy“ (Ž 25,11.18). David nám ne­pos­ky­tu­je žádné detaily, jde spíše o obecný vzor, přizpůsobivý tak, že se v něm může najít kdokoli z nás. Pokud do něj dosadíme své hříchy a utrpení, Žalm 25 ožívá a vede nás k Božímu milosrdenství.

V otázkách poslušnosti Bible často uvádí obecnou pravdu a nezabývá se množst­vím jejích aplikací. Když Ježíš říká, „nemůžete sloužit Bohu i majetku“ (L 16,13), nechává na nás, abychom si sami dosadili, jaký druh uctívání peněz je vlastní naší osobnosti i naší kultuře. V podobných případech se Bible zabývá mnoha obsáhlými kategoriemi napříč rozmanitými zkušenostmi, okolnostmi a činy. Nalézání konkrétního významu je pak přímý proces, který má daleko od mechanického a automatického škatulkování.

Pokud máte oblíbený biblický oddíl, jde pravděpodobně o jednu z těch částí Písma, jejíž využití je poměrně jednoznačné. Měli bychom však dát pozor na to, aby jedna vaše konkrétní zkušenost s přímou aplikací Písma nevedla ke zkres­le­ní představ, jak Bůh používá své zjevené slovo v našich životech.

3. Rozpoznávejte ty částí Písma, kde je osobní aplikace méně přímá

Zde je jádro problému – většina Bible nehovoří přímo a osobně k vám. Jak lze „aplikovat“ příběhy v Genesis? Co nám mohou přinést dlouhé rodokmeny a zá­zna­my o sčítání lidu? Leviticus? Životní příběhy Ester, Joba, Samsona nebo Pavla? Roz­dělení zaslíbené země a vesnic v knize Jozue? Historie úpadku Izraele, která je popsaná v 1. a 2. Královské? Prorocké zármutky nad Moábem, Pelištejci, Egyptem a Babylonem, které se naplnily před mnoha staletími? Co kniha Kazatel? Ježíšovo jednání v evangeliích? Vztahy mezi Židy a pohany, které jsou tak často zmiňovány v Novém zákoně? Co apokalypsa v knize Zjevení?

Abychom aplikovali do dnešní doby biblickou historii, příběhy a proroctví, do­kon­­ce i mnoho z přikázání, učení, slibů a modliteb, budeme muset vynaložit mno­­ho námahy a soustředění. Pokud byste tyto věci přijímali přímo – jako kdyby mlu­vily přímo k vám, o vás a o vašich problémech – uděláte chybu a budete Pís­mo pou­žívat špatným způsobem. Například pokyn anděla Josefovi „vezmi dítě i jeho matku a uprchni do Egypta“ (Mt 2,13), není důvodem k nákupu letenek do Egypta! Ti, kdo se snaží používat Bibli, jako by k nám dnes v celém svém obsahu přímo mluvila, nakonec Boží slovo převracejí a Písmo se v jejich rukou stává všu­dy­pří­tom­nou kouzelnou knihou plnou soukromých zpráv a významů. Božím zá­mě­rem nebylo, aby jeho slova působila tímto způsobem.

Ano, tyto oddíly k nám promlouvají i dnes. Ale většinu Bible je potřeba apli­ko­vat jinak než přímo. To, co čtete, musíte do dnešního kontextu zasazovat pomocí při­rov­nání a rozšiřování původního významu. V jistém smyslu platí takové oddí­ly právě proto, že nejsou o vás. Poskytují vám nový a větší rozhled. Učí vás sledovat Boží dílo v životech druhých lidí. Jste povoláni najít své místo v příběhu – v mnoha příbězích, které jsou často mnohem větší než naše osobní příběhy a bezprostřední starosti. Pokud budete tyto oddíly Písma aplikovat správně, dají vám nový pohled a dokážou vaše životy spojit s lidmi daleko za hranicí vašich běžných vztahů. Budou vám také připomínat, že Bůh je přítomný všude a vy jste pod jeho do­hle­dem a součástí jeho plánu.

4. Jak se vypořádat s aplikací méně přímých oddílů

Aplikace Písma je celoživotní proces, který nás vede k rozšíření a prohloubení moudrosti. V tom nejjednodušším případě zkrátka procházejte Bibli po větších oddílech. Zpočátku může být těžké rozpoznat praktický přínos takového jed­ná­ní – význam a poznání pravdy můžeme často jen letmo zachytit, občas jej však můžeme slyšet v plnosti. Snažte se vymyslet důsledky konkrétních pasáží.

Přemýšlejme nyní nad následujícími dvěma příklady. První představuje ne­smír­ně těžkou výzvu pro osobní aplikaci – rodokmeny nebo sčítání lidu. Takové texty nemají přímou souvislost s vaším životem, vaše jméno není v rodokmenu a důvod, proč byly tyto seznamy napsány, leží hluboko v minulosti. K ničemu vám nebude, když budete vědět že „Kós zplodil Anúba a Sóbebu a čeledi Achar­chela“ (1Pa 4,8). Pokud se však naučíte správně naslouchat, přinesou vám tyto nekonečné seznamy mnoho dobrého – a každý seznam byl sepsán s trochu jiným záměrem. Mezi věci, které se z nich můžeme naučit, patří: Pán má za­psa­ná jména ve své knize života. Záleží mu na rodinách a po­spo­li­tos­tech. Bůh je věrný ve svých slibech po celou dlouhou historii. Svůj lid ozna­ču­je za vojsko při vy­kupitelském znovudobývání zkaženého světa. Všechna Boží zaslíbení na­lé­za­jí své „ano“ v Ježíši Kristu (1K 1,20).

Když takto aplikujete starověký seznam jmen a čísel nepřímo, vaše láska a ujiš­­­tění v Bohu každým dnem roste a stává se více a více komplexní. Roz­jí­má­ní nad podobnými oddíly v Písmu prohlubuje náš vztah s Bohem a vyvádí nás ze zača­rovaného lesa plného prapodivných jmen a počtů.

Druhý příklad představuje středně obtížnou výzvu. Žalmy jsou často za­řa­zo­vá­ny mezi oddíly Písma, které hovoří přímo. Co však uděláte, když říká Žalm 21,2: „Hospodine, král se raduje z tvé moci, nad tvým vítězstvím vděčně jásá.“ Tento žalm nemluví o vás a nejste to vy, kdo zde mluví – alespoň ne přímo. Pravdy v tom­to žalmu jsou však odhalovány postupně krok za krokem.

Za prvé David sepsal a žil tato slova, ale naplnil je až Ježíš Kristus – ten, který žije nyní a ve kterém dochází naplnění celý tento žalm. Ježíš je největší lidský král, který zpívá tuto píseň o osvobození, a zároveň je nebeský Pánem, jehož mocí jsme osvobozeni. Z našich znalostí nového Zákona můžeme odvodit, že tento žalm hovoří jen a pouze o Kristu, ne o nějakém konkrétním člověku.

Za druhé i vy máte podíl na vítězství svého krále. Tento žalm se vztahuje i na vás, protože jste součástí Krista, proto pozorně čtěte o jeho zkušenostech, za­hr­nu­jí totiž i vás.

Za třetí na tomto žalmu nemáte účast jako jednotlivec, ale jako součást spo­le­čen­ství bratrů a sester. Tento žalm přímo aplikujete, když spolu se svými sourozenci v Kristu vyjadřujete ze srdce tryskající radost: „Hospodine… Budeme zpívat a pět žalmy o tvé bohatýrské síle“ (Ž 21,14). Králova radost, která je tak zřejmá na za­čát­ku žalmu, se stává radostí jeho lidu v závěru žalmu.

Obrazně řečeno i vy jste královského původu v Kristu. Ježíšova zkušenost vy­svo­bození (celý žalm) nachází význam ve vašem životě, a pokud chápete tento žalm jako oslavu Kristova vítězství, můžete toto vítězství oslavovat spolu s ním. Můžete dokonce dosadit osobní zájmeno „já“ namísto slova „král“, a i když to na první pohled může působit jako rouhání, nakonec se to ukáže jako správné a vás zaplaví nevýslovná radost. Tento žalm je písní, kterou zpívá celé nebe – pokud si uvědomíte, že s vašimi bratry a sestrami sdílíte stejný cíl, budete je milovat a dů­sled­něji sloužit jejich radosti.

Bůh nám zjevuje sebe a své záměry skrze Písmo, Písmo je také místem, kde vždy začíná moudrá aplikace.

Závěr

Začali jste tím, že jste vybrali jeden oddíl Písma, který mluví přesvědčivě, přímo a má významný vliv na váš život. Nyní jste měli možnost vidět, jak vás mohou proměnit části Písma, které k vám mluví ať už přímo, či nepřímo. Učte se proto aplikovat v moudrosti i obtížnější části Písma – přináší to překvapivé ovo­ce. Celá vaše Bible je pak „osobní aplikací“. Bůh Písma je vaším Bohem, bib­lic­ká historie je i vaší historií, Boží lid je vaším lidem a jeho Spasitel je i vaším Spa­si­te­lem. Vydejte se do nejzazších oddílů Písma a hledejte způsoby, kterými můžete ještě více a lépe milovat Boha.

Doufám, že nyní lépe rozumíte tomu, proč oddíl, který je vám nejbližší, tolik změnil váš život. Znovu přemýšlejte nad těmi známými slovy a všímejte si, jak vás vyvádějí ze zabývání se sebou samým a pozvedají vás z dvojnásobného zla hříchu a trápení, ve kterém přebýváte. Bůh vám skrze tento oddíl projevil svou laskavou dobrotu a péči a změnil váš život. Nyní milujete toho, kdo první mi­lo­val vás a stejně tak milujete jeho děti. A to je způsob, jakým můžete z Bible a ze všech jejích částí čerpat osobní užitek.

 

www.crossway.org