Nedávno jsem se setkal se zajímavou otázkou: Kdy se z chlapce stane muž? Zjistil jsem, že se týká těch nejdůležitějších problémů, se kterými se dnes křes­ťa­né potýkají. Zatímco svět se topí ve zmatcích ohledně věcí tak základních, jako například, co to znamená být mužem nebo ženou, jsou křesťané vyzýváni, aby formulovali své postoje plynoucí z biblického učení.

Všechno, co se děje kolem nás – vývoj, kterým prochází naše kultura, i myš­len­ky, které šíří média – vytváří matoucí mlhu ohledně otázek genderu. Tyto prob­lémy ve skutečnosti těsně souvisí s chybným nasměrováním současné kul­tur­­ní bitvy a s jejími nejkontroverznějšími tématy diskuze. Po mnoho let expe­ri­men­tuje naše společnost s nejzákladnějšími skutečnostmi lidské exis­ten­ce. Podstatu toho, co znamená být mužem nebo ženou, bere společnost pobláz­ně­ná neomezeným sebevyjádřením a prosazováním osobní nezávislosti na lehkou váhu.

K ženám se nyní přidávají muži, kteří si stěžují, že to, co společnost tradičně očekává od příslušníků jednoho či druhého pohlaví, je svazující, omezující a ne­to­lerantní. Celá generace mladých žen se pokouší najít cestu k opravdovému ženství navzdory přílivové síle feministické ideologie. Podobně hledají chlapci a mladí muži zoufale vzory mužství a odpovědi na své naléhavé otázky ohledně mužské identity, mužské zodpovědnosti a mužských rolí.

Křesťané chápou, že Bůh stvořil lidské bytosti jako muže a ženy – pro svou slá­vu a pro naše dobro. Rozdíly mezi pohlavími nejsou výsledkem evoluční ná­ho­dy, ale jasně ukazují na Boží dokonalý plán vedoucí k lidskému štěstí. Coby ná­sle­dov­níci Krista chápeme, že naše zodpovědnost je přijmout, potvrdit a na­pl­nit role a povinnosti, které nám Bůh dává.

V souvislosti s tímto zmatkem jsou obzvláště zranitelní právě chlapci. Fe­mi­ni­za­ce společnosti spolu s matoucími signály naší kultury vede mnohé chlapce a mladé muže k nejistotě, takže si neuvědomují své mužství a své patřičné role. V zoufalém hledání bezpečné mužské identity přitahují některé z nich jen špi­na­vé po­kři­ve­ni­ny. Někteří si osvojí násilný a arogantní postoj, zatímco jiní se uzav­řou do nejistého mužství a nikdy nepochopí zodpovědnost muže postavit se do vůdčí role.

V současné době čelíme fenoménu věčného chlapectví mnoha mužů. Tito mla­­dí muži odmítají dospět a do svých dvaceti let fungují jako chlapci, někteří do­­konce až do třiceti. Prodloužené dospívání se dnes týká velkého množství mla­­dých mužů, kteří svou mužskou identitu přijímají jako něco trapného, pokud ji vůbec přijímají. Prodloužené dospívání určuje jejich životní styl, jejich očekávání a cho­vání.

Kdy se z chlapce stane muž? Odpověď na tuto otázku musí jít daleko za hra­ni­ce biologie a věku. Bible definuje mužství jako skutečné dosažení jisté úrovně, které se projevuje přijetím a plněním povinností a vedením. Na základě toho mi dovolte, abych vám představil třináct znaků biblického mužství. Dosažení těch­to životně důležitých charakteristik znamená, že před námi stojí muž projevující pravé biblické mužství.

1. Duchovní zralost dostatečná k vedení manželky a dětí

Bible jasně mluví o zodpovědnosti muže být duchovně zralý a duchovně vést. Vývoj duchovní zralosti vyžaduje samozřejmě čas a je to dar Ducha svatého, který pracuje v životě věřícího. Disciplíny křesťanského života, včetně modlitby a serióz­ní­ho biblického studia, patří mezi prostředky, které Bůh používá k tomu, aby chlap­­­ce přetvořil v muže a vnesl duchovní zralost do života muže zodpo­věd­ného za ve­dení manželky a rodiny. Toto duchovní vedení je ústředním bodem křes­ťan­ské vize manželství a rodinného života. Duchovní vedení muže není záležitostí diktátorské síly, ale pevného a důvěryhodného duchovního vedení a vlivu. Muž musí být připraven vést svou manželku a své děti tak, aby při tom způ­sobem své­ho jednání ctil Boha, vystupoval zbožně, vštěpoval svým dětem křesťanský cha­rak­ter a vedl svou rodinu k touze po Kristu a k hledání Boží slávy. Duchovní zralost je znakem pravého křesťanského mužství a duchovně nezralý muž je při­nej­men­ším v tomto zásadním smyslu duchovně jen chlapcem.

2. Osobní zralost dostatečná k tomu, aby byl muž odpovědným manželem a otcem

Křesťané často hovoří o výchově chlapců v muže. S ohledem na dnešní kul­tur­ní tlak je to důležitý cíl. To však nestačí. Biblické mužství je vždy definováno z hle­­dis­ka funkcí, rolí a odpovědností. K dosažení skutečného mužství nestačí pro­je­vo­vání údajně mužských charakteristik bez spojení s odpovědností. V Bibli je muž povolán, aby plnil úlohu manžela a otce. Pokud křesťanský chlapec neob­dr­ží dar celibátu pro evangelijní službu, má usilovat o manželství a otcovství. To je jistě protikulturní tvrzení, ale role manžela a otce je pro mužství ústřední. Chlapci musí být vedeni tak, aby sami sebe viděli jako budoucí manžely a otce. Musí se učit, na co se mají soustředit při hledání zbožné manželky a jak plnit všech­ny povinnosti, které Písmo manželovi a otci ukládá. Manželství je ve svém účinku na muže nesrovnatelné, protože směřuje jejich energii a jejich zod­po­věd­nost k odda­nosti manželské smlouvě a milostí naplněnému vedení rodiny. Chlap­­ci se musí učit, co to znamená být manželem, jak mít manželství v úctě a jak si získat úctu a důvěru manželky. Podobně musí být chlapci vyučováni o odpovědnosti otcov­ství. Křesťané musí zvrátit vývoj na­sta­vený celými genera­ce­mi podlé­ha­jí­cí­mi lhostejnosti a přímo a zřetelně mlu­vit s chlapci o jejich budou­cích povinnos­tech, včetně péče, výchovy, vzdě­lá­vání, ochrany a káznění dětí. Musí se snažit být muži, za které by se křesťanské ženy rády provdaly a kterým budou děti důvě­řo­vat, respektovat a poslouchat je.

3. Ekonomická zralost dostatečná k tomu, aby si muž udržel práci hodnou dospělého a aby uměl nakládat s penězi

Zadavatelé reklam a obchodníci vědí, kam mají zaměřit svá poselství – přímo na dospívající chlapce a mladé muže. Tuto konkrétní skupinu populace nepři­mě­řeně silně přitahuje různé zboží, populární zábava, sportovní události a další spo­tře­bi­tel­ské příležitosti. Portrét mladého mužství, který média tak zpo­pu­la­ri­zo­vala a kte­rý je skrze svět zábavy prezentován jako normální, se vyznačuje ekonomickou ned­ba­lostí, sebestředností a leností. Skutečný muž ví, jak si udr­žet práci, zacházet zod­po­vědně s penězi a starat se o potřeby své manželky a ro­­diny. Neschopnost dospět k ekonomické zralosti znamená, že mladí muži často střídají zaměstnání a trvá roky, než se z hlediska kariéry a povolání „naj­dou“. A opět se prodloužené do­spí­vá­ní týká obrovské části dnešní mladé mužské po­pu­lace. Chlapec musí být vyučován jak pra­co­vat, jak šetřit, investovat a ro­zum­ně vydávat peníze. Musí být veden k tomu, aby respektoval práci a pocítil uspo­ko­je­ní, které přichází po dobře od­ve­de­né práci a s poctivě vydělanými penězi. Příliš mnoho chlapců se jen baví, což ukazuje na jejich lenost, která vel­mi poškozuje jejich budoucí vyhlídky v roli man­že­la a otce. Ne­činnost, lenost a ekonomická nedbalost jsou znaky nezralosti. Sku­teč­ný muž ví, jak vydělat, spra­vo­vat a re­spek­tovat peníze. Křesťanský muž chápe ne­bezpečí, které pra­mení z lásky k pe­ně­zům, a naplňuje svou zodpovědnost křes­ťan­ského správce.

4. Fyzická zralost dostatečná k práci a ochraně rodiny

Pokud není chlapec postižen zraněním nebo nemocí, měl by pracovat na ta­ko­vé fyzické zdatnosti, která postavou a silou viditelně dokazuje mužovo muž­ství. Muži jsou samozřejmě mnoha velikostí a různých úrovní fyzické síly, ale spo­leč­ným pro všechny muže je zralost, prostřednictvím které muž projevuje svou muž­­skost pohybem, sebedůvěrou a silou. Muž musí být připraven použít svou fy­zic­kou sílu, aby ochránil svou ženu a děti a naplnil úkoly, které mu určil Bůh. Chlapec musí být veden k tomu, aby směroval svou stále větší sílu a svůj vzrůst do sebevědomí plynoucího ze zodpovědnosti a aby si uvědomoval, že síla do­spě­­lé­ho musí být spojena s odpovědností dospělých a skutečnou zralostí.

5. Sexuální zralost dostatečná ke sňatku a naplnění Božích záměrů

Když chlapec dospěje v muže, uvědomí si sexuální energii, kterou do něj Bůh vlo­žil. V době nasycené zkreslenou sexualitou, přeplněné sexuální stimulací a zma­­te­né nespoutanou sexuální vášní, musí být chlapci vedeni, aby svou se­xu­ál­­ní ener­gii káznili v očekávání manželství. I když společnost slaví sex v každé for­mě a v kaž­dém věku, pravý křesťanský muž žije sexuálně bezúhonně, vyhýbá se por­no­gra­fii, smil­stvu, všem formám sexuální promiskuity a po­kři­ve­ní. Chápe ne­bez­pečí chtí­če, ale raduje se ze sexuální schopnosti a reprodukční síly, kterou do něj Bůh vložil, tím, že se zaváže k tomu, že si najde ženu, získá si její lásku, dů­věru a obdiv, a na­ko­nec i její ruku. Chlapec musí být veden k tomu, aby re­spek­toval tento neuvěřitelný dar a chrá­nil ho, dokud nebude moci v rámci sva­té­ho man­žel­ství tento dar naplnit, milo­vat svou manželku a spatřit Boží dar v po­do­bě dětí. Mužská sexualita oddělená od kontextu a integrity manželství je vý­buš­ná a nebezpečná. Chlapec musí po­cho­pit, že i když prochází pubertou a jeho sexualita se probouzí, zodpovídá Bohu za správu tohoto velkého daru.

6. Morální zralost dostatečná k tomu, aby byla příkladem spravedlnosti

Stereotypní chování mladých mužů je v zásadě znamenáno bezohledností, nezodpovědností a ještě horšími věcmi. Jak roste chlapec v muže, musí při svém úsilí o spravedlnost pracovat na morální zralosti, naučit se myslet jako křesťan, chovat se jako křesťan a ukazovat ostatním, jak jednat stejně. Křesťanský muž má být příkladem pro ostatní, vést je jak předáváním Božích nařízení, tak pří­kla­dem. To samozřejmě vyžaduje, aby uplatňoval odpovědné morální smýšlení. Chlap­ci se to nenaučí sami, ale musí k tomu být vedeni. Skutečná mo­rální vý­cho­­va začíná jasným pochopením morálních norem, ale musí přejít k vyšší úrov­ni morálního uvažování, kdy se mladý muž učí, jak převádět biblické prin­ci­py do zbožného života a jak posuzovat morální výzvy své doby pomocí pravd zje­ve­ných v Božím neomylném a bezchybném slově.

Biblické mužství nevzejde samo od sebe. Nejdůležitějším učitelem chlapce je jeho otec a jednou z hlavních povinností otce je vést a inspirovat svého syna ke skutečnému mužství.

Dokončení příště.

www.albertmohler.com

Přeložila Julie Petrecká.