Bůh, nekonečná a dokonalá spravedlnost, ví, že na celé zemi není žádný spravedlivý člověk, nikdo, kdo by činil jen dobré a nehřešil, a proto se ve svrchovanosti své božské povahy a v nádheře své nepopsatelné lásky sám ujímá tohoto úkolu: ospravedlnit nikoli ty spravedlivé, ale ospravedlnit bezbožné.

 

Bůh našel cestu a prostředky, díky kterým se před něj může postavit bezbožný člověk a bude spravedlivě přijat. Přišel se systémem, ve kterém může i při své naprosté spravedlnosti jednat s viníkem, jako by se po celý život nedopustil žádného přestupku, ano, zacházet s ním tak, jako by byl úplně bez hříchu. On ospravedlňuje bezbožného.

 

Ježíš Kristus přišel na svět, aby spasil hříšníky. To je nesmírně podivuhodná věc – věc, nad kterou musí nejvíc žasnout ti, kteří ji zakusili. Aspoň já vím, že až do dnešního dne je pro mne tím největším divem, o kterém jsem kdy slyšel, to, že by kdy Bůh měl ospravedlnit mne. Sám si připadám jako nádoba nepravosti, snůška porušenosti a hromada hříšnosti, oddělená od jeho všemocné lásky. A nyní vím s naprostou jistotou, že jsem ospravedlněn vírou v Krista Ježíše, že se mnou jedná, jako bych byl dokonale spravedlivý, a že jsem se stal Božím dědicem a Kristovým spoludědicem – a to vše i přesto, že podle přirozenosti patřím mezi ty největší hříšníky. Se mnou, s člověkem, který nemá žádné zásluhy, se jedná, jako bych nějaké měl. Jsem milován tak, jako bych byl vždy jen bohabojný, zatímco jsem často býval bezbožný. Kdo by nad něčím takovým nežasl? Vždyť i vděčnost za takovou dobrotivost se musí odívat rouchem úžasu.

 

Právě špinavý hříšník je ten, kterého přišel Ježíš Kristus očistit. Jistý kazatel jednou kázal na verš: Sekera už je na kořeni stromů (Lk 3,9) a hovořil takovým způsobem, že mu někdo z posluchačů řekl: „Jeden by měl skoro dojem, že jste kázal nějakým zločincům. Takovéhle kázání byste si měl nechat pro městskou věznici.“ „Ba ne,“ odpověděl ten dobrý muž, „kdybych kázal v městské věznici, nevybral bych si tento text, ale kázal bych na verš: Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě (1Tm 1,15).“ Přesně tak to je. Zákon je pro ty, kdo si připadají spravedliví, aby pokořil jejich pýchu; evangelium je pro ztracené, aby odválo pryč jejich zoufalství