6. Pokračování

Nový věk se dere i do našich rodin a domovů. To, co se hromadilo na Západě během posledních desetiletí, proniklo k nám plnou silou během několika měsíců. Nejmocnější medium je televize a film. Nepožadují od diváka aktivní zapojení, ale stačí pasivní zírání a mozková lenost. Staneme-li se mozkově líní, bude za nás myslet někdo jiný. Ten někdo jiný má určitý cíl. Jeho věrným společníkem je učení Nového věku.

Novověkisté pronikají obzvláště do mladých mozků skrze rozhlas, televizi a především skrze filmy. Jeden z úspěšných novověkých amerických filmů se jmenuje "Ghost Busters". U nás se jmenoval "Krotitelé duchů". Tuto komedii již shlédly desítky milionů lidí, převážně mládeže. Na první pohled jde o zábavný film. Vystupující duchové jsou ve filmu sice strašidelní, ale vcelku neškodní. Někteří mohou být i nápomocní, jako např. přátelský duch, který se jmenuje Casper, tedy náš Kašpar. Podobný princip existoval v našich pohádkách už dávno. Čerti vypadali také strašidelně, ale jsou v podstatě přihlouplí strejcové, které přemůže obyčejná česká Káča. Můžete si myslet, že nemám smysl pro humor a nepřeji ani neškodným a nevinným legráckám, ale jedno je jasné. Hrátky s čertem učí - nebojte se duchovního rozměru života. Jestliže je v duchovnu zlo, tak je neškodné. Bible nás varuje a jejímu varování věřím víc než pohádkám nebo úspěšným filmařům. Satanova světovláda je tvrdá realita. Satan má váhu i v nebi, s ním si nemůžeme lehkovážně zahrávat. "Ghost Busters" nebo "Čert a Káča", jak říká Juda, je rouhání se nadpozemským mocnostem:

  • Podobně, i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají. (Ju 1,8)

Rouhání blouznivců se musí vztahovat k autoritě ďábla a jeho démonům, protože tento verš pokračuje následovně:

  • A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: "Potrestej tě Hospodin." (Ju 1,9)

Uvědomme si, že sám Ježíš potvrdil, že Satan je kníže tohoto světa. Ani archanděl Michael se s ním neměřil a ponechal jej k potrestání Hospodinu. Uvědomme si, když Michael, a jak je ten mocný, si se Satanem nezahrával, oč méně bychom si s ním měli zahrávat my. Satana může přemoci jenom Bůh a nikdo jiný.

Další novověký film se jmenuje "Willow", nebo-li "Vrba". Z tohoto filmu vyplývá, že bůh je dobro i zlo. Ve filmu nakonec zvítězí dobro v poměru 12:11. Dobro tedy vítězí, ale jen o chlup. Panteismus je pumpován především do mladých diváků v dalších filmech jako je "Hvězdná válka". Svod těchto filmů vězí v jejich lidskosti. Ať jde o pohádku nebo zábavný film plný fantazie, uvědomme si, že nám podobná zábava navodí myšlení, které nás posadí na koleje vedoucí přímo do pekla. Satan je na výsost spokojený, když si z něj uděláme karikaturu a když jej nebereme vážně, protože potom nemáme potřebu vybřednout z jeho okovů v nichž bez Krista vězíme všichni bez rozdílu. Satan je potom jen neškodný šašek a proč bychom se od něho měli odvracet? Proč bychom jej nemohli na duchovní úrovni vyhánět z každého kouta? Vždyť je to jen kozí mužíček, který ani neumí pořádně přiložit pod kotel!

Možná si někteří říkáte, že dusím lidskou a obzvláště dětskou představivost. Bůh nám však dal představivost k tomu, abychom tvořili. Bez představivosti nemůžeme udělat nic. Koncept nové věci nebo akce si nejprve musíme v naší mysli utvořit. Bůh měl také představu veškerého stvoření dříve než jej stvořil. Jenže, naše Bohem daná představivost, jako ostatně cokoliv, může být naší hříšnou přirozeností zdeformována a zneužita. Umíme si totiž představit dobro i zlo. Můžeme si představovat a plánovat jak pomoci i jak ničit a zabíjet. Napoleón prohlásil, že "představivost vládne světu." Představivost historických géniů minulosti nám nahání hrůzu ještě dnes. Hitler a hrůzy fašismu, Stalin a utrpení komunismu. Všechny lidské -ismy by nám měly být výstrahou. Lidská představivost je nebezpečná. Obzvláště děti jsou snadným cílem nekalých úmyslů protože obtížně rozeznávají realitu. Lidská představivost je často posedlá napodobováním životních idolů. Jestliže dnešní filmy představují duchy jako všemocné a všudypřítomné zachránce a pomocníky, tedy idoly, nedivme se, že lidé začnou vkládat svou naději v cokoli a v kohokoli, jen ne v biblického Boha. I křesťanova představivost musí být ovládána Duchem svatým, protože nejen naše činy, chování, ale i myšlenky a představy jsou Bohem souzeny. Představivost, která se příčí Boží vůli je zhoubná. Člověk si ve své fantasii vyrábí duchařské idoly a ty jej brzy ovládnou.

  • Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Př 4,23)
  • I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka, a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. (Gn 6,5)

Bůh vidí a soudí naše myšlenky a představy. Vždyť zlá představivost byla důvodem, proč Bůh smetl člověka a zvířata potopou.

Novověké hračky

Další metoda, jak proniknout do rodiny a mladých duší jsou hry a hračky. Občas projdu hračkářstvím, abych se ujistil, že nepřeháním, že nejsem takový škarohlíd, že si pesimismus nevnucuji. Nový věk není zlý sen, Nový věk je neradostná skutečnost. Kolik nestvůr, draků, hadů, netopýřích mužů a žen se prodává? Kolik šupinatých démonů z jiných planet! To, co bylo před lety odporné, se dnes stává měřítkem zábavy, krásy a v mnoha případech i měřítkem dobra. Děti se učí a zvykají si, že nestvůry mohou být hodné a přátelské i přes svoji ošklivost. Celá bubákománie zbavuje děti přirozeného odstupu a bázně od mimozemského démonického světa. A stejně, tak nějak v poměru 12:11 budou převládat bubáci hodní nad těmi zlými, ačkoliv podle vzhledu hodné bubáky od zlých vůbec nerozeznáte. Kdo se seznámí alespoň trochu s východním náboženstvím, kdo projde buddhistické chrámy, uvidí tolik bubáků a těm se lidé přicházejí klanět. Věřící se snaží představitele boha zla ukonejšit a získat na svou stranu.

Na Západě je velmi populární hra "Dungeons a Dragons". Volně přeloženo Hladomorny a draci. Tato hra si vypůjčila středověké kulisy, protože rytíři v našich pohádkách také utínali sedmihlavým saním hlavy a také byli vhazováni do hladomoren. Hra nepotřebuje žádné figurky, které byste postrkovali po papundeklu. Vše co k této hře potřebujete, jsou pravidla hry a vlastní fantasii. Hráči se ztotožňují se středověkými rytíři, kteří shrabují poklady tak, že se probíjejí bludištěm dračích nestvůr. Nestvůry zraňují rytíře, od neškodného kousnutí přes jedovaté uštknutí, bičování, až po znetvoření a mrzačení. Všechny zúčastněné strany na sebe navzájem vrhají prokletí nepříčetnosti, které se projevuje sodomasochismem, vražednou a sebevražednou mánií. Jestliže si uvědomíme, že dnes tuto duchovní hru, která se odehrává ve fantasii, hraje kolem deseti miliónů především mladých lidí, nedivme se, že se mládež sebevraždí, že vraždí své rodiče, učitele a kamarády. Mládež začíná žít v emocionální fantasii, jejíž základem je okultismus a své problémy řeší odpovídajícím způsobem. Nesuďme Západ. Hladomorny a draci se budou co nevidět hrát i u nás. Takové hry působí jako heroin. Mnoho křesťanských rodin hraje tuto i podobné hry v teple domova se svými dětmi. Největším nebezpečím není obsah, ale metoda hry. Jestliže těmto fantasiím podléhají i křesťané, Bůh chraň naše shromáždění.

Mnoho mladých lidí zůstává trvale v otroctví ničivé fantasie jako alkoholik v lihu nebo narkoman v drogách. Jeden mladík, kterého tato hra zdolala, prohlásil: "Fantasie a představivost je mnohem přitažlivější než skutečnost" - a to je přesně to, co nám Nový věk vnucuje.

Novověké školství

Třetí novověká cesta do rodiny je školství. Školní výuka a meditace stojí na základech Nového věku. Výuka je prý všestranný proces, který využívá dětské cítění a intuici k pochopení pravdy bez předcházející logické úvahy. Tohle je protipól dialektického materialismu. Pilíře, na nichž tato výuka spočívá, jsou:

1. Nejsme jednotlivci, každý jsme součástí vesmírného vědomí, jež je zakotveno v lásce.

2. Každé dítě obsahuje veškerou moudrost a lásku, která je obsažena ve vesmíru. Tomu se říká "vyšší já." Děti papouškují hesla jako: "Jsem dokonalý člověk a žák." Děti se napojují do vesmírného vědomí meditací skrze duchovní rádce, aby do sebe vstřebaly veškerou moudrost a lásku vesmíru. Co budeme jako lidstvo tropit, až uvěříme, že jsme nasáklí vesmírnou moudrostí, se neodvažuji ani domyslet.

3. Žáci si představují vlastní skutečnost. To znamená, že vnímají, co se jim líbí, a vnímají to tak, jak se jim to líbí. Tím se stává hmatatelný viditelný svět iluzí a vysněná iluze realitou. Dítě se naučí žít i mimo dosah vlivu rodičů.

Všechna tato fantazírující prostná a meditace prý vedou k božství, dokonalé lásce, porozumění, inteligenci a jednotě vědomí. V Americe je zakázáno vyučování náboženství. Tím se myslí biblické křesťanství. Všechna ostatní náboženství pronikají do školních osnov bez zábran. Brzy budeme svědky, že se vyučování okultiky a východních náboženství stane součástí humanitních a antropologických studií i u nás. Biblické učení bude vymezeno jen pro několik málo bláznů. Ještě jsme se nezbavili nebezpečí, že myšlení i věda má hlavní oporu v ideologii ať církevní, která jako inkvizice likvidovala vše nepohodlné, tak politické, která jedná stejně a nepřipustí svobodu myšlení. A protože náboženství chřadne, národy upadají morálně, politicky i ekonomicky. Stávají se obětí despotismu. Duch svobody a duch náboženství jdou téměř vždy opačným směrem. Člověk sám sobě nedokáže vládnout.

  • Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. (1 Ko 1,21)

Učitele posledních dnů bible popisuje následovně:

  • Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy, a přikloní se k bájím. (2 Tm 4,3-4)

Novověká hudba

Novověká hudba je tichá, uklidňující, mírně disharmonická a má silně mystický podtón. V každém případě je rafinovanější než tvrdý rock, který je otevřeně spojen se sexem, drogami, rebelií, násilím, sektářstvím a Satanem. Novověká hudba, a v USA jsou už i novověké rozhlasové stanice, je jemnost sama, ale působí podobně jako drogy. Texty vštěpují novověkou doktrínu kouzel, transcendentní meditace a panteismu. Tato hudba je často komponována pod vlivem drog. I Lenin řekl, že kapitalismus zničí sám sebe skrze hudbu. Měl částečnou pravdu. Hudba je jedním z nejsilnějších činitelů formujících člověka i národ. Rock je otevřeně krutý jako fašismus. Novověká hudba je tajemně přitažlivá a krutá jako komunismus. Proto bude mít více posluchačů toužících po spravedlnosti, kráse a míru, avšak krása a mír je pouze v Ježíši Kristu. Bible říká:

  • Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede všelijak k smrti. (Př 14,12)

Představivost

Představivost máme všichni a může být, jako ostatně všechno, zneužita. Představivost musí být využita konstruktivně. Bibličtí křesťané musí upírat zrak na Boha, kterého fyzicky nevidí, ale přijímají vírou. I to je do určité míry představivost.

  • Abrahám upíral naději k městu s pevnými základy, jehož stavitelem a tvůrcem je sám Bůh. (Žd 11,10)

Někdo by namítl: také fantasie. Vysvětleme si tedy rozdíl mezi novověkou fantasií a biblickou fantasií.

Za prvé, křesťan si nesmí představovat obraz Boha-Otce, Boha-Krista a Boha-Ducha svatého, protože jakákoliv ikona i ve fantasii porušuje druhé přikázání, které říká:

  • Nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. (Ex 20,4-5)

Uvědomujeme si jako křesťané, že zobrazení Boha vyvolává v Bohu žárlivost? Že klanění se před sochou je zapovězeno? Bůh přece řekl: "Nebudeš se ničemu takovému klanět."

Za druhé, křesťan nesmí ve své představivosti vyprázdnit svoji mysl, protože do prázdného bytu se vždy rychle nastěhuje někdo jiný. Křesťan má mít v duši vždy jen jednoho Pána a to je Duch svatý. Křesťan musí meditovat jen o záležitostech určitého obsahu a nikdy nesmí své smysly vypnout a nepřemýšlet o ničem.

Za třetí, křesťan musí používat svou představivost k tvorbě, nikdy ne k prázdnotě pocitů. Tak jako stavitel vidí své dílo před postavením, tak je naše představivost určena k plánování. Představivost nás motivuje k uskutečnění naší reálné představy. Vyprazdňující vize a snění o nadpřirozených silách je však smrtonosné.

Naše představivost však může být ještě modlářštější než rytina, zobrazení nebo socha. Představa Boha v naší mysli může přímo vést ke spojení s démony. Kolik křesťanů se mi svěřilo, že viděli andělské bytosti, jak k nim promlouval muž v bílém a kýval na ně, jak sám Ježíš Kristus seděl vedle nich v autě. Jeden křesťan dokonce svědčil, že k němu přišel Ježíš se sekerou v ruce a osekával mu jeho hnusné srdce, které mu vyrval z hrudi. Osobní zkušenosti nezlehčuji, ale ani osobní zkušenost není zárukou, že se jedná o Boží skutečnost. Závěry, které nejsou v souladu s Božím slovem, mohou být zhoubné. Fantasie světa démonů prorůstá i do církve se všemi svými nebiblickými projevy. Jsme Novému věku blíže než si myslíme.

Pamatujme si, že největší křesťané byli největšími proto, protože viděli skrze oči víry více, než ostatní věřící. Největší křesťané používají svoji představivost pro Boží slávu. Jen skrze biblickou znalost a Ducha svatého můžeme zamezit pronikání novověkých tendencí do našich domovů a shromáždění. Buďme ostražití, pozorní, zkoumejme každé slovo, každé nové učení, abychom se nedali zlákat líbivou řečí jako Eva s Adamem. Ne vše, co je na pohled lákavé, je prospěšné.

Pokračování příště

-pst-