Nový věk pronikl aproniká do politického života mnoha států. Bible prorokuje, že ke konci dnů, těsně před druhým příchodem Ježíše Krista, bude u moci politický systém, který bude svými prvky připomínat nastupující Nový věk. Dnešní lidé přesouvají své morální hodnoty zrozumové alogické roviny do roviny emocí, pocitů a zážitků. Tento posuv zasahuje všechny oblasti lidské činnosti, od technologie k umění, od filozofie knáboženství. Jestliže tedy začínáme vyvozovat morální soudy převážně na základě svých emocí, nemůžeme očekávat, že bychom dospěli k jakémukoliv urovnání a vyřešení sporných otázek třeba i kompromisem. Víte, že se často říká "láska je slepá". Tím ovšem myslíme romantickou, erotickou lásku, která nevidí, nevnímá, ani neslyší, protože je založena pouze na pocitech a emocích. Láska, jako vše ostatní, musí spočívat rovnoměrně na třech bodech naší osobnosti. To jest na duchu, rozumu acitu. Kde vládnou jen emoce upřené na sebe, dohoda je nemožná.

Po mnohaletých diskusích s věřícími jsem zjistil, že rozpory mezi křesťanskými denominacemi jsou obyčejně založeny na citech, ne na písmu. Kdybychom stáli za písmem, naše rozpory by vězely jen v nepatrných interpretačních smířitelných rozdílech. Proto jsem se zatím teologicky nedomluvil snikým, kdo staví místo na Bibli na citech zbožného denominačního nacionalismu. Odbočuji, ale chci ukázat, že citové soudy vedou především kmorální anarchii, protože kompromis bez autority soudce, Bible, je nemožný. Zdůvodu přežití si anarchii nemůžeme dovolit, a proto už neusilujeme o určitý smír názorů, ale vyhlásíme individuální citové prožitky za subjektivní pravdy. Tím nastolíme bezpáteřní toleranci za každou cenu, která nás dopraví do temnoty beznázorovosti, což je ta proradná novověká fluidální nirvána i v "křesťanských" kruzích.

A přesně totéž platí, mimo jiné, také vpolitice. Emocionální politikaření není založeno na morálním standardu, protože standard usměrňuje a rozsuzuje morální a politické úchylky. Politika, která je založena na emocích, vyústí vobčanské pronásledování nebo občanskou válku. Připomeňme si jenom fašisty a komunisty. Jejich politika je založena na emocích, na rozkoši, být ukoryta za každou cenu, bez sebemenší potřeby ospravedlnit své nemorální lži. A tak relativismus, jehož původním cílem je spravedlnost a snášenlivost, rodí prostředí, které se vyznačuje nekonečnými morálními rozbroji anesnášenlivostí. Na čem založil Hitler svoji sílu? Pouze na emocích Němců, na požitku rasové nadřazenosti a panskosti. Na čem založili svůj úspěch komunisté? Pouze na emocích nemajetných proletářů amajetných prospěchářů. Jakmile se politika vyprostí zmorálních opratí, nastává občanské pronásledování, vkterém jedni tlučou druhé na základě emocí. A to je anarchie a bezzákonnost. Chce snad někdo nazývat emocionální socialistickou zákonnost zákonností, když se vevyšetřovnách vyrážely zuby těm, kteří měli jiný názor? Považme takové středověké mučení. Když byl někdo odsouzen kpětadvaceti ranám, tak se rány počítaly před svědky. Židé bičovali čtyřiceti ranami, ale u devětatřicáté skončili, kdyby se náhodou přepočítali, aby nepřekročili uzákoněnou míru trestu. IŘímané se poděsili po zbičování Pavla, když se dozvěděli, že je římským občanem. Vůbec neobhajuji fyzické mučení, ale musíme si přiznat, že naši předkové, ač kruťasové, měli smysl pro zákon. Zákon má totiž racionální a částečně i duchovní kvalitu. Jaký to rozdíl proti fašistickým a komunistickým vyšetřovnám, kde se soudem ustanovené fyzické tresty neprováděly jako za starověku nebo středověku před svědky apodle platných předpisů, nýbrž podle nálady a temperamentu vyšetřujících.

Dobře si vzpomínám, to jsem byl osmiletý kluk, když otcův švagr lákal mého otce po 48. roce do strany adoslovně mu řekl: "Toníku, dej se knám, my jsme rudá šlechta." Strýc se stal předsedou Okresního národního výboru a můj otec horníkem. Je tohle zákonnost? Vždyť rozhodnutí stálo na výroku: "My jsme rudá šlechta." Rozhodnutí mělo čistě emocionálně prospěchářskou podstatu. Ze stejného důvodu se dnes rozpadá mnoho západních věhlasných průmyslových společností, protože přejímají více avíce filosofii mého strýce. Podívejme se, jak Bible popisuje emocionální morálku posledních dnů:

  • Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. (2 Tm 3,1-5)

Ani jedna z těchto neřestí nemá duchovní ani rozumovou podstatu. Všechny jsou neřestmi citů. Nemám vůbec nic proti citovosti. Vždyť ta má na druhé straně mnoho ctností, jako je milosrdenství, láska a soucit. Již jsme si vysvětlili, že citové neřesti vedou kbezzákonnosti. Podívejme se, jak Bible popisuje posledního politického vůdce, Antikrista:

  • Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane (tj. druhý příchod Ježíše Krista), dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. (2 Tes 2,3)

Člověk nepravosti je v podstatě člověk bezzákonnosti. Pamatujme, že bezzákonnost, anarchie, vládne vždy tam, kde vládnou emoce a citové neřesti.

Vidíme znovu a znovu, že Nový věk není nic nového pod Sluncem. Co je dnes nové, není kvalita novověkých principů, ale jejich kvantita. Nový věk však přináší do starých problémů nový prvek a to je supertolerance, strojená snášenlivost za každou cenu, i za cenu ztráty absolutních biblických morálních hodnot. Chování Nového věku musí být neurážlivě neutrální, protože ke shodě názorů nemůže nikdy dojít. Proto Nový věk dává přednost mystickému prožitku před logickým závěrem. Nový západní pluralismus, který je zakořeněn v relativismu, tj. ve víře, že neexistuje objektivní pravda, nakonec ignoruje všechny hodnoty. Vesvětě snášenlivosti za každou cenu nic nepřevládá. Co dnes ve světě nazýváme neutralitou a snášenlivostí, se bude vpekle nazývat zoufalství. Dnes už vládám a lidem nevládnou nové myšlenky, ale vlastní požitkářské zájmy. Snášenlivost za každou cenu nevěří vnic, o nic nedbá, nehledá novou znalost, do ničeho nezasahuje, zničeho nemá potěšení, nic nenávidí, nenalézá v ničem cíl a nežije pro nic, protože nic není skutečně důležité kromě osobních prožitků.

Tato bezzásadová tolerance je naživu jenom proto, protože nevěří v něco, co by stálo za jakoukoliv oběť. Nový věk dláždí cestu budoucímu vládci světa, Antikristovi, který nebude mít opozici. Budoucí vůdce bude sát sílu ze stejného zdroje, jako tomu bylo umnoha tyranů v minulosti. Vzpomeňme na Adolfa Hitlera. Ten ovládal většinu německých duší hypnotickým magnetismem. Národ mu nemohl odporovat z jednoho prostého důvodu. Německý národ nebyl, a to platilo i ovětšině německých křesťanů, zakotven vbiblickém slově.

Tam, kde je biblický Bůh vymazán, musí být vzniklé vzduchoprázdno nahrazeno někým jiným, protože lidská duše byla stvořena, aby zbožňovala. Proto existují kulty osobností jako byl Stalin nebo velký Mao. Čím více má národ soch, památníků, pomníků, plakátů, pohlednic, známek a obrazů jakéhokoliv vůdce, ať humanistického, náboženského nebo despotického, tím více je tento národ vzdálen biblickému Bohu, a proto si musí vyrábět modly. Náboženství a biblická víra jsou od sebe vzdáleny jako východ od západu.

Biblická kniha Zjevení popisuje nové náboženství, které ekumenicky spojí za každou cenu všechna náboženství světa. Lidé jsou bez biblického Boha nenapravitelní. Místo modliteb k biblickému Bohu budou lidé skandovat hesla amantry. Jestliže si myslíme, že Bible popisuje nemyslitelnou utopii zbožňování Antikrista, vzpomeňme jen na nedávnou historii našeho národa. Dnešní a nedávná politická zkušenost nás připravuje k přijmutí ne Boží, ale Satanovy trojice. Ve 13. kap. Zjevení se o této neslavné trojici dočteme:

  • Tu jsem viděl, jak se z moře (moře symbolizuje národy) vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; deset královských korun ana hlavách jména urážející Boha. (Zj 13,1)

Šelma představuje obnovenou Římskou říši, která v posledních dnech před příchodem Ježíše Krista povstane v upravené formě k životu. Nový Řím bude mít pět provincií od západní Evropy až po Balkán, a pět východních konstantinopolských provincií od Řecka přes Blízký východ včetně severní Afriky. Deset mocností, deset rohů. Celému království bude vládnout syrský Antikrist. Velká Sýrie zahrnovala vJanově době i území dnešního Iráku. Ke spojení západoevropského kvazikřesťanství a arabského islámu musí dojít pouze skrze ekumenickou nadsnášenlivost vůdců Nového věku. Tato šelma, Antikrist, je babylonská novověká náhražka za Ježíše Krista. Všimněme si dokonalé souběžnosti:

  • A drak jí dal svou sílu i trůn, i velikou moc. (Zj 13,2b)

Antikrist, nová Římská říše, dostává sílu a trůn od draka - Satana. Ten vyšle a pověří Antikrista, aby uskutečnil svůj plán. Přesně tak Bůh Otec pověřil a poslal Boha Syna, Ježíše Krista, aby splnil Otcův plán. A falešná souběžnost je úplná:

  • Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země, měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Zpověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou ...a činí veliká znamení. (Zj 13,11-13)

Zde vidíme souběžnost, jak druhá šelma nutí obyvatele země k oslavě první šelmy. Druhá šelma je lžiprorok, který napodobuje Boha, Ducha svatého. Ježíš Kristus přece pověřil Ducha svatého a Duch svatý je ten, kdo způsobuje, že oslavujeme Krista. Duch svatý nám dosvědčil, že Ježíš Kristus je Syn Boží.

Zjevení popisuje, že v budoucím Antikristově království bude centrální peněžní kontrola. Nikdo nebude moci koupit ani prodat bez cejchu šelmy. Kdo nebude ocejchován, bude usmrcen. Myslím si, že většina lidí bude schvalovat Antikristův pořádek, protože vzpurní kazisvěti by mohli zničit zářné zítřky. Kolik dobrých a charakterních lidí bylo v 40. a 50. letech usmrceno za halasného potlesku lidu a skandování "psům psí smrt".

H.G. Wells, jeden z největších světských humanistických spisovatelů, který zemřel v r. 1945, napsal o novém hnutí na obzoru toto:

"Bude to veliké světové hnutí, tak rozsáhlé a viditelné, jako socialismus nebo komunismus, které budou tímto hnutím nahrazeny. Bude to světové náboženství. Velká masa volnomyšlenkářských přizpůsobivých skupin se bude snažit ovlivnit veškeré obyvatelstvo světa, a tak nastolí novou lidskou společnost".

V politické oblasti se Novověké hnutí snaží uskutečnit následující čtyři body. Pochybuji, že jich plně docílí. Bible totiž učí, že tato politická jednota bude uskutečněna jen na poměrně krátkou dobu několika let před nejvýznamnější a největší budoucí válečnou explozí, která bude zastavena druhým příchodem Ježíše Krista.

Za prvé, musí být vymýcen nacionalismus. V zemích, kde se právě rozpadl reálný socialismus, je nacionalismus velmi rozjitřen. Podívejme se však na Západní Evropu, kde státní aekonomické hranice mizí. V době, kdy mezi mnoha státy západní Evropy zmizela pasová i celní kontrola, vznikla pasová a celní kontrola mezi Českými zeměmi a Slovenskem, přestože téměř každý v obou státech dychtí po začlenění do Evropy. V západních školách se již vyučuje o globální vesnici, osvětoobčanství a vzájemné závislosti mezi národy. Svět se už pod novověkou filozofií sjednocuje. Nazývám to babylonizací, protože Bůh nás jazykově a rasově rozdělil jen zjednoho důvodu - abychom nebyli jednotni. Jednota lidstva, jako v Bábelu, se totiž vždy obrací proti Bohu. Naopak izolovanost, ať jazyková, rasová, geografická nebo idenominační, přinutí člověka přemýšlet o Bohu.

Za druhé, musí být ustanovena nová jednotná světová měna a účetnictví s úvěrovým systémem. Anglický časopis "The Economist" předpovídá, že do 30 let bude existovat světová měna, kterou nazývá fénix. Vše, co prý potřebujeme, je jen několik finančních krachů a znehodnocení národních měn, a lidé budou ochotni přijmout finanční vládu světové banky. Pravda, jednotná měna odebere národní hospodářskou svrchovanost, ale dnešní světové hospodářství keztrátě národní svrchovanosti stejně směřuje.

Za třetí, musí být provedeno rovnoměrné rozdělení potravin po celém světě, aby se smazaly ekonomické rozdíly světa a odstranil hlad. Tato utopie připomíná sny o spravedlnosti centralistického socialismu.

Za čtvrté, musí dojít k světovému odzbrojení. Kdo by nebyl pro odzbrojení! Ale pamatujme, že lid beze zbraně je bezbranný, a proto jej může ovládnout kdejaký gangster. Despotická vláda svému lidu vždy zbraně odebere, protože se lidu bojí. Odzbrojení pod rouškou bratrství a míru sleduje pouze jeden cíl - abychom byli ovládnuti asjednoceni v beztvarou masu. Samozřejmě, jsem pro mír, ale kvůli naší hříšnosti mír nikdy nemůže být, protože dychtíme ve svém egoismu po statcích svého bližního.

- pst - pokračování příště