Milý bratře Pavle!

Posílám Vám článek uveřejněný v časopise CČSH Českém zápasu, který vyšel jako reakce na leták Brněnské tiskové mise, jehož jste autorem.

Chci Vám sdělit, že jsem velmi vděčná Pánu Bohu za Vás a Vaši práci. Znám Váš hlas už několik let z HCJB aTWR, mám knížku Zápas o duši a dostávám stejnojmenný časopis.

Přijala jsem Pána Ježíše Krista asi před sedmi lety a při hledání křesťanského společenství jsem se dostala v místě bydliště do CČSH.

Po přečtení uveřejněného článku Z.Svobody se mě nejprve zmocnila doslova nevolnost nad demagogií, která dokáže škrtnout a pošlapat práci celé BTM, jen proto, že někdo nevěří Božímu Slovu. Je to o to horší, že se jedná o teologa, který takto šmahem zmaří práci těch duchovních, kteří právě BTM doporučují a šíří. Při čtení uvedených žalmů jsem děkovala Bohu za překrásné básníkovo opěvování Boží moci a velikosti. Jak by někdo chtěl tohle srovnávat s výpovědí o stvoření?

Prosím Vás, bratře Pavle, braňte se! Posílám Vám kopii dopisu, který jsem poslala k otištění do ČZ. Celý týden jsem v sobě ředila slova, aby to vůbec papír snesl a hned to nezahodili. Ale mám za to, že vy se můžete bránit i Vašimi znalostmi přírodních věd.

Jakou útěchou mi po přečtení tohoto výtvoru v ČZ byl večer Váš hlas z Tirany, kdy jste hovořil o utrpení pro Krista. Jak Vám rozumím. Vyprošuji Vám od našeho Spasitele pomoc v další práci na Jeho vinici.

S pozdravem

- D. S. -

Máme brát Bibli doslovně?

(Přetisk z Českého zápasu)

Brněnská tisková misie zaplavuje farní úřady i jednotlivce letáky s barevnými obálkami, které mají sloužit rozšíření křesťanského poselství v naší zemi. I já je dostávám, ačkoliv jsem vydavatele po první zásilce prosil, aby mi je neposílal. Možná, že někoho takový leták osloví. Nevím. V poslední obálce jsem však našel text s nadpisem "Má evoluce dost času?", v němž se čtenáři doporučuje, aby bral Bibli doslovně, protože zpochybněním jednoho článku jsou pak zpochybněny všecky. Takový povrchní argument je ovšem naprostým nepochopením kritického přístupu k Bibli. Teolog Emil Brunner napsal ve své knížce VĚŘÍM toto: "V Bibli můžeš slyšet Mistrův hlas, ... jeho slova, co chce říci. Má však přitom vedlejší šelesty, právě proto, že Bůh mluví své Slovo skrze ústa lidská. Pavel, Petr, Izajáš a Mojžíš jsou lidé. Ale skrze ně mluví své Slovo ... Blázen, kdo naslouchá těm vedlejším šelestům místo hlasu Mistrovu!"

K takovým šelestům patří i dobové představy v Bibli. Zpráva o stvoření není vědeckým výkladem, ale výpovědí víry. Obojí nelze směšovat. Nemůžeme přece chápat doslovně starověký názor, že svět vznikl v šesti dnech, že naše Země tvoří střed vesmíru a plave na oceánu (Ž 24,2), že je podepřena pilíři (Ž 104,2) a nad ní se klene obloha jako stanová plachta (Ž 104,2). Právě doslovné chápání Bible přivedlo církev ve středověku do konfliktu s vědou, ve kterém to nakonec prohrála. Dnes jsme už povětšinou šťastně v církvi unikli znásilňování rozumu a měli bychom se bránit tomu, abychom znova nebyli zatahováni do tmy, v níž je nutno vše naprosto slepě přijímat.

Ve zmíněném letáku je i útok na evolucionismus, tedy na vývojovou teorii. Autor zřejmě zastává teorii tzv. kreacionismu, podle níž bylo vše stvořeno poměrně nedávno tak jak to je, tedy bez vývoje. S podobnými názory jsme se mohli nedávno setkat ve velmi problematickém televizním seriálu Jak vznikl svět. Je podivné, že hlasatelé této teorie ji neobhajují na vědeckých konferencích a v odborných časopisech, ale předkládají ji rovnou široké veřejnosti. Zde je na místě citovat Dr. Jiřího Grygara, o jehož víře a odbornosti není třeba příliš hovořit: "Je třeba jasně říci, že křesťanská víra nikterak nevylučuje možnost evoluce ve vesmíru a specificky evoluci života na Zemi. Přirozeně lze vést odborné vědecké spory o detailech evoluce, anebo o celé této koncepci, ale nikoliv pomocí věroučných argumentů. To je stejně pošetilé, jako když marxisté kritizovali teorii velkého třesku z toho důvodu, že podle jejich "filozofie" je hmota věčná. Časová stupnice vývoje vesmíru tedy v žádném případě není předmětem případné teologické diskuse - jde o technický problém přírodních věd. Mezi křesťanskou vírou a přírodní vědou dnes neexistují rozpory; ty však přetrvávají, pokud jde o vztah mezi vědou a pavědou, stejně jako mezi vírou a pověrou." (Říše hvězd 3/1993)

Nad zmatenými letáky je třeba uvážit, nepatří-li spíš do koše než do rukou důvěřivých lidí či do vývěsní skříňky.

- Z. Svoboda - 29. 8. 93 -

... Chceme někdy, aby lidé věřili, že Slunce se točí podle Země, ale nejsme ochotni tlumočit světu, že u Boha je "1000 let jako jeden den", což platí i pro stvoření. Biblicky je zde podána relativita času. To je základ. Jestliže chceme přetlumočit toto pojetí času dnešním lidem, pak neseme přímou odpovědnost za to, že se lidé smějí tomuto otrockému výkladu o stvoření. Nechcete-li toto přijmout a tlumočit, je marné všechno Vaše líčení zla i Vaše námaha.

- prof. konzervatoře -

... Poslední zásilka (BTM) mne ovšem natolik odradila, že bych rád - jak pro sebe, tak pro sbor - omezil odebírání Vašich materiálů pouze na řadu DK a DT (i když i u té druhé je třeba rozlišovat). Nejvíce mne zarazily texty "Ježíš Kristus" a "Má evoluce dost času?". Nikoli proto, že by se příliš doslovně držely Bible, ale z důvodů právě opačného. U prvého mne udivuje suverenita autora, který vidí Pánu Bohu do karet lépe než ten, o kterém píše. ... Druhý text se sice doslovnosti dovolává a zvedá prapor k boji za její obranu, nicméně jí pomíjí. Kdyby se totiž autoři skutečně doslovně Bible drželi, dostali by se do takových vnitřních rozporů, že by je bez eskamotérských násilných kousků nemohli zařadit do žádného "uceleného světonázoru".

- Farní Sbor -

... Vzpomeňme jen na Galilea v minulosti a na transfuse krve dnes. Kolik zbytečných střetů s vědou ve jménu Bible a víry. Evoluce může být chápána materialisticky, ale evoluce je také chápána nábožensky v tom smyslu, že je určena a řízena Tvůrcem. Nebo snad také chystáte letáček, že svět byl stvořen v šesti dnech? Evoluce není náhoda a chaos, ale Boží dílo. Nesmíme zapomenout na Pavlovo: Litera zabíjí - duch oživuje (2 Kor 3,6).

- Děkanství -

... Je to veľmi dobrý traktát a ľuďom, ktorým som ho dala, sa páčil. Pán Z. Svoboda, ktorý tak letáčik veľmi kritizuje a stavia sa odmietavo k BTM, spieva síce pekné kresťanské songy, ale Bibliu si nechal vykradnúť satanom ako to povedal kedysi ten jednoduchý sedliak svojmu farárovi, keď mu priniesol dosky Biblie a v nich len stránku s desatorom a modlitbou Pánovou.

Povedal: "Pán farár, priniesol som vám vašu Bibliu." "Ako to, že moju?" pýtal sa farár. "Nuž", hovoril sedliak, "vždy, keď ste v kázni povedal, že to alebo to v Biblii nemôžeme brať doslova, že to nie je Božie slovo, tak som to vystrihal a toto mi zostalo."

Úboha cirkev, ktorej farári prinášajú takúto Bibliu! Takí "zvestovatelia" odhodili vlastne svoju duchovnú zbraň, alebo riadne otupili "meč Ducha." Verím, že vy, vo vašom vysielaní budete vždy zvestovať celé Božie slovo, lebo Biblia je Božie slovo a nie, že by sa ním len "stávala", ako to hovoria niektorí moderní teológovia. Veď tým, že povieme, čo z Biblie je Božie slovo a čo nie je, stávame sa vlastne v skutočnosti nad Bibliu, namiesto aby sme stáli pod ňou a nechali sa ňou korigovať my a nie, aby sme my korigovali Bibliu. Už v mnohých prípadoch, kedy veda tvrdila niečo iné ako Božie slovo, postupom času sa došlo k iným záverom a mnohí svetoví vedci plne prijímajú 1. list Biblie ako najlepšiu správu o vzniku vesmíru a Zeme. 

- Z. Garajová -

...Léta nám byla předkládána Darwinova vývojová teorie jako jediná správná nebo při nejmenším přijatelná teorie vývoje života. Víme však, že žádná teorie o vzniku světa nebo vývoji druhů se nedá dokázat (nelze ji potvrdit experimentem). Každá teorie vychází z předpokladu a předpoklad je víra ve výchozí bod.

Chápu, že pro mnohé může být šokem zjištění, že je možná všechno trochu jinak. Ale může být pro křesťana nepřijatelné, že Bůh tvoří slovem? Jak mocný je Bůh v očích křesťana? Trochu odbočím - co dokazuje určitá podobnost obrazů jednoho malíře? Přece ruku jednoho a téhož tvůrce.

Jak velká dávka víry je zapotřebí k tomu, že vše, co vidíme a co můžeme poznávat, vzniklo náhodným seskupením samo od sebe? Co mám považovat za větší zázrak? Že všechno stvořil Bůh svým staň se, nebo že já, která jsem žila bez Boha a kráčela jistou cestou do pekla, jsem mohla uvěřit? To, že Pán Ježíš Kristus umíral na kříži i místo mě, že i místo mě sestoupil do pekla, abych já už tam nemusela, to je pro mě ten největší zázrak. Když Bůh dokáže obrátit lidské srdce na základě slyšení Božího Slova, jak je pak možné nevěřit v Boží moc a schopnost stvořit vše?

Čtěme Boží Slovo s prosbou o porozumění z Ducha Svatého, kterého jsme dostali, pokud jsme se narodili do Boží rodiny. Každý máme jinou míru nebo schopnost poznání. Znám ty požehnané chvíle nad Božím Slovem, kdy dříve již několikrát přečtené pasáže se přede mnou najednou otvírají, zapadají jedna do druhé a mizí zdánlivé protimluvy. Nekritizujme Boží Slovo, ale čtěme je s pokorou. V Bibli je právě vše a nic víc ani méně, aby každý člověk minulosti, přítomnosti i budoucnosti se na jejím základě mohl stát Božím dítětem.

Děkuji Bohu za všechny, kdo pracují pro Brněnskou tiskovou misii. Vždyť v kolika náboženských obcích naší církve jsou letáky BTM doporučovány právě pro jejich adresnost a srozumitelnost jako pomůcka pro osobní evangelizaci, ke které, jak se zdá, právě v naší církvi chybí odvaha. A jestliže se stane, že zrovna teď něco nemůžeme přijmout, protože nerozumíme, nešlapme po tom. Vždyť to je právě smysl těchto textů, že se nevnucují, ale nabízejí.

-D. S. -

Je zajímavé, že kritické připomínky (všechny jsme zde otiskli) na traktát "Má evoluce dost času" přišly od teologa, farního sboru, děkanství a profesora konzervatoře. Na druhé straně "laikové" chápou Bibli bez šelestů a kritického přístupu. Ježíš měl právě největší potíže s teology a náboženskými radami. S lidem si rozuměl. Kdysi, ještě v USA, jsem četl, že Ježíš by nesložil zkoušku z evangelizace na 90% teologických protestantských fakultách! Ježíš totiž interpretuje doslovně stvoření, potopu, a Jonáš v břiše mořské obludy je dokonce historickým prototypem, Ježíšovým vítězným znamením nad zlem!

Musíme si uvědomit, že naše vlast byla po desetiletí pod politickou totalitou, a některá její vědecká odvětví úpěla pod tyranií mičurinské "vědy." Vím, že mnozí nebudete souhlasit. Málokdo si však u nás dnes uvědomuje, že většina západních vědců již opouští "vědecký světový názor", protože evoluční domněnka, podle definice, není věda, ale filosofie.

- pst -