Pedagogický blok: Zdroje současné antisexuální kultury, Prof. PhDr. Ivo Pondělíček, CSc.; Sexuální výchova jako vzdělávání pro bytí, Doc. PhDr. Vladimír Täubner, CSc.; Jedno z pojetí učebnice sexuální výchovy, PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc; Odpovědnost státu za sexuální socializaci mládeže, MUDr. Antonín Brzek; Popření židovsko-křesťanských tradic a následky v sexuální výchově, Ing. Pavel a Klára Steigerovi; Drogy a AIDS, Mgr. Bortlík. Sexuologický blok: Sexuální výchova v evropském kontextu, Doc. MUDr. Radim Uzel, CSc.; Normalita sexuálního chování, PhDr. Petr Weiss; Sex a trestní právo, JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Popření židovsko-křesťanských tradic
a následky v sexuální výchově

Jakákoliv diskuse o morálce dnešních dnů v oblasti sexuálního chování a výchovy mládeže rozdělí účastníky do skupin vášnivě si odporujících. Názory rodičů, dospívajících, vychovatelů, učitelů, lékařů, psychologů, sexuologů a dalších odborníků se liší.

Po více než třiceti letech sexuální revoluce je předmanželský i mimomanželský styk, potraty, homosexualita, promiskuita, pornografie a prostituce nedílnou součástí chování nejen západní, ale i naší společnosti. Ale sexuální svoboda také přináší své trpké ovoce. Roste počet rozvodů, rozvrácených rodin a počet nemanželských dětí. Dostavují se příznaky citového strádání, rostoucí agresivity až po naprostou neschopnost jedince vyjadřovat soucit ke svému okolí. Fyzické násilí je projevem agrese stále mladších dětí. Psychopatie dětí a mladistvých dosahuje alarmujících proporcí. Současná krize rodiny vede řadu odborníků a zákonodárců, aby se danými problémy zajímali hlouběji. Každý z výše jmenovaných problémů nějakým způsobem souvisí s lidskou sexualitou nebo partnerskými a rodičovskými vztahy.

Po více než dvaceti letech bezbožné osvěty, boje za práva žen na potrat i umělé oplodnění, hledání účinných léků proti pohlavně přenášeným chorobám a dostupné antikoncepce pro školní mládež, zjišťuje řada odborníků, že se společnost, a především mladí lidé, nacházejí v oblasti partnerských vztahů a sexuálního chování ve vážné krizi. Jednou z odpovědí na uvedené problémy má být plošná sexuální výchova ve školách. Informace, které byly v minulosti dostupné pokoutně nebo jen v pornografických časopisech, jsou doporučenou součástí metodických materiálů sexuální výchovy již na základní škole.

Během více než dvaceti let života v zahraničí, jsem měla příležitost srovnávat celou řadu novodobých trendů, typů škol a vyučování, od škol veřejných, přes soukromé, církevní a mezinárodní, až po dlouhodobé zkušenosti s různými programy domácích škol - u nás jim zatím říkáme individuální distanční studium, kdy rodiče odmítli, aby byly jejich děti součástí sociologických experimentů.

Pro ilustraci uvedu některé zkušenosti sexuální výchovy na příkladech především z Ameriky. Proč z Ameriky? Protože my jsme dnes tam, kde byla Amerika před více než dvaceti lety, ale s jedním podstatným rozdílem. Amerika, na rozdíl od nás, nebyla nikdy zemí jednotného ideologického materialisticko-ateistického světonázoru. Přesto může být varováním i nám a je zcela zbytečné, abychom podobné chyby opakovali i u nás.

Ještě nikdy dříve nevynaložila americká společnost tolik finančních prostředků na sexuální osvětu jako za posledních dvacet let. Za tu dobu vzrostl počet nemanželských porodů z 15 na 51 procent. Tři ze čtyř otěhotnění nezletilých jsou neplánovaná; 60% těchto dívek otěhotní znovu během příštích dvou let. Roste počet rodících matek mladších 14 let, tedy dětí, které plodí a rodí děti. Na základě amerických vládních statistik se těhotenství -náctiletých (8.-12. třída) od zavedení sexuální výchovy více než zčtyřnásobilo (z 300 000 na 1,2 milionu mladistvých dívek), přestože mají zdarma k dispozici antikoncepční prostředky na školních klinikách. V roce 1989 zaplatili daňoví poplatníci za -náctileté maminky 16.6 miliard dolarů. Rozpočet a platy sociálních a administrativních pracovníků, kteří mají v pracovní náplni péči o matku a dítě, mají stále vzrůstající tendenci. Počet hospitalizací z důvodů deprese se po zavedení sexuální výchovy ztrojnásobil a počet sebevražd dosahuje epidemických proporcí. Sebevraždy dospívajících a dětí (osamělost, rodinné problémy, nešťastné lásky, deprese, alkohol, drogy), jsou nejčastější příčinou úmrtí mladých do 21 let. Americká mládež odhodila všechny zábrany a místo "dating, praktikují mating" - ne "párování, ale páření". Mladá generace ztrácí svoji vitalitu a životaschopnost. Mnozí pohlavně aktivní nezletilci nacházejí vzrušení už jenom v perverzích, drogách a alkoholu. Jejich spolužáci a kamarádi umírají na následky sexuální svobody, nepravdivých informací a své nerozvážnosti. Dnes víme, že každých 13 vteřin je někdo nakažen pohlavně přenášenou chorobou, 63% všech případů pohlavně přenosných nemocí je u osob mladších 25 let. Šíří se nejen fyzické, ale také psychické pohlavní nemoci. Chceme zažít takovou skutečnost i u nás?

Proč nepřináší sexuální výchova
očekávané výsledky?

Především proto, že v hodinách sexuální výchovy žáci slyší následující:

1. Protože víme, že budete sexuálně aktivní tak jako tak, je důležité, abyste nepřišli do maléru, proto užívejte antikoncepční prostředky jako běžné hygienické prostředky. Pravdou zůstává, že žádná antikoncepce není stoprocentně spolehlivá a je-li užívána mladistvými pro erotické experimenty a povyražení, klesá spolehlivost užívání pod normy uváděných statistik spolehlivosti.

2. Společně můžeme zabránit přenosu sexuálně přenosných nemocí, jste v bezpečí, pokud budete milovat s nasazením a používat kondomy. Dr. Robert R. Redfield, šéf Institutu pro výzkum HIV armády Spojených států, odpověděl na otázku, co si myslí lékaři o spolehlivosti používání kondomů, následující: "Hovořil jsem s tisíci lékařů. Na moji přímou otázku, zda jsou přesvědčeni o spolehlivosti ochrany kondomem pro pacienty, kteří jsou nakaženi ve styku s někým, kdo nakažen není, neodpověděl kladně ani jeden."

Kondomy nejsou ani nikdy nebyly spolehlivou zárukou a ochranou před těhotenstvím ani AIDS. Tuto skutečnost znají lékaři, ale ne žáci! Nepůjdu do odborných detailů, ale kdo z lektorů např. upozorní mládež, že spolehlivost kondomů je proti pohlavnímu nakažení téměř nulová v přirozeném, tedy kontaktním a nesterilním prostředí. Manipulace s kondomem před použitím, aby měla nějaký smysl, vyžaduje stejně obezřetný postup jako když si lékař nasazuje před operací chirurgické rukavice. Američtí zubaři a dentální hygienici se museli o své právo ochrany soudit. Dnes pracují nejen v rukavicích, ale nosí ochrannou masku a brýle!

3. Pokud dojde k maléru a otěhotníš, budeme stát na tvé straně. Právo na potrat a sociální dávky jsou součástí moderního společnosti. Ano, tento stav je bohužel pravdou; zaručíme, aby se rodiče nic nedozvěděli a tvé soukromé rozhodnutí nikdo neovlivňoval.

4. Sexuální svoboda, bez puritánských předsudků dospělých, je nutná pro plný rozvoj osobnosti. Intimní otázky vašeho osobního života nemusíte konzultovat s rodiči, věřte odborníkům, ne moralistům. Skutečností zůstává, že kvantita sexuálních zkušeností nezaručuje kvalitu. Pohlavní život promiskuitních jedinců provází pocit hluboké nespokojenosti. Citová prázdnota přispívá k pocitům odcizenosti, frustrace, strachu z nakažení, nechtěného těhotenství, samoty, opuštěnosti a životního zklamání. Žena je často pouhým objektem sexuálního uspokojení. Mladiství jsou sexem tak přesycení, že v době, kdy by měli zakládat rodinu, o sex nestojí vůbec. Citově otupené ženy se raději věnují profesionální kariéře a nejsou ochotny obětovat svoji kariéru na úkor manželství a mateřství.

5. V rámci sexuální výchovy je důležité, aby byly služby, prostředky prevence a ochrany žákům poskytovány zdarma, aby se žáci naučili manipulovat s antikoncepčními prostředky bez zábran a falešného studu. Existuje dostatek programů, organizací, poradců a lékařů, kteří tyto služby poskytují a dostanou za ně velmi dobře zaplaceno! Ano služby jsou zdarma pro studenty, ale ne pro společnost. Za ně platíme všichni společně, především prostřednictvím zvýšených výdajů za zdravotnické a sociální služby.

Evoluční modely vědeckého řízení a společenského vývoje totálně zklamaly. Nadvláda ideologie liberálních zákonodárců nerada připouští, že bez tradičních rodinných hodnot jsou všechny osvětové, zdravotnické a sociální programy marné. Řešením není militantní feminismus a gender studia, ani boj proti sexuálnímu harašení, ale potřeba návratu k Božím principům rodiny a rodičovské výchovy. Za sexuální promiskuitu platí společnost nejen finančně obrovskou ekonomickou ztrátou, ale co je nejtragičtější, psychicky a emocionálně narušení jedinci nejsou schopni založit vlastní rodinu, zapojit se do společenského života a zůstávají břemenem sociální péče státu.

Je na nás, aby se právě školy nestaly nástrojem jednostranné propagandy odborníků sexuologů (a vydavatelů pornografie v jedné osobě), feministek, homosexuálů a dobře placených a vyškolených pracovníků Společnosti plánovaného rodičovství. Společnost plánovaného rodičovství je mezinárodní a nadnárodní organizace, která má na rozdíl od rodičů a pedagogů zcela jiný než výchovný cíl. Zcela jistě se nepotýká s nedostatkem financí jako školství a zdravotnictví. Rozpočet společnosti SIECUS (nevýdělečná organizace), mající 2 500 členů, v jejímž čele stojí patnácti členný výbor, dosáhl v roce 1993 téměř jeden milion amerických dolarů. Nejeden grant či honorář končí u mistrů sexuální propagandy. SIECUS již více než třicet let hledá cesty jak nejlépe ovlivnit povědomí mladé generace, že sexualita bez předsudků je přirozená, normální a zdravá součást dospívání.

Následující poznámkou bych chtěla upozornit na skutečnost, že američtí výrobci antikoncepčních prostředků hledají nové trhy, protože jsou uprostřed tolika soudních pří, že získat např. nitroděložní tělísko v ordinaci gynekologa je dnes téměř nemožné. Nespolehlivost antikoncepčních prostředků, i špatným užíváním, a nepříznivé vedlejší účinky přijímá soudní profese nejen vážně, ale i ziskuchtivě. Psychologové, právníci a další poradci mají na delší dobu postaráno o pohodlné živobytí. Výše pojistného při výkonu lékařského povolání znemožňuje mnoha lékařům provozovat gynekologicko-porodnickou praxi. Zamysleme se nad motivy sexuologické reformace a sedmi dogmaty metodologie doporučované sexuální výchovy.

Dogmata sexuální výchovy

1. Mládež stojí o sex více než o lásku

Můžeme se ptát proč? Každý, kdo má příležitost pracovat s mladými lidmi, od těch nejmladších, zjistí, že i malé děti trpí nejistotou, zda je rodiče skutečně mají rádi a strachem, zda je někdy neopustí. Mnoho dětí vyrůstá v nefunkční rodině a jsou poznamenány traumatem rodičovských konfliktů nebo rozvodu. Děti bytostně touží po jistotě domova, rodiny a kamarádů. Většina mladých lidí hledá přátelství, lásku a pozornost za každou cenu. Mylně se domnívají, že sexuální souhlas vyvolá intimní přátelství. Lásce se musí učit každý z nás, láska není chvilkové poblouznění, pohlavní vzrušení, hormonální funkce nebo biologický pud; láska je vědomé rozhodnutí sdílet se vzájemně a dlouhodobě. Cílem vědecko-evoluční sexuální výchovy je odbourat stud a přirozené zábrany, které děti mají. Taková snaha lidskou sexualitu vulgarizuje, staví ji v duchu evoluční teorie na úroveň nekontrolovatelných biologicko-sexuálních pudů a funkci tělesného požitku rekreačního charakteru. Ze zkušeností z hodin sexuální výchovy víme, že mladí lidé touží po skutečné lásce a tuší nebezpečí nevázanosti. Proto je mezi nimi nejčastější otázka: jak se bránit sexuálnímu naléhání?

2. Dogma nám namlouvá, že je nerealistické očekávat, aby mladiství dodržovali sexuální zdrženlivost. V moderní společnosti převládá názor, že mladiství budou sexuálně experimentovat a žít v nemanželském soužití. Sexuální instinkty, pudy a libido mladistvých je prý příliš silné, mocné a není možné je ovládat. Toto tvrzení je natolik závažné, že je nutné vidět vzájemné souvislosti.

Vědecká sexuální výchova přistupuje k otázkám lidské sexuality především z pohledu sexuální zralosti mladistvých a filosofického hlediska, že člověk je nejvyšší forma biologického druhu, který dává volný průchod svým pohlavním pudům. V oblasti sexuálního chování člověka je propagována široká škála sexuálních aktivit s libovolným partnerem a podle osobní sexuální orientace. Můžeme skutečně srovnávat sexuální instinkty člověka se sexuálními pudy zvířat, které nemají rozum a svobodu rozhodování, aby byly za své chování odpovědné? Jsme skutečně jen přemýšlející zvířata? J. A. Komenský napsal: "Přednosti člověka před všemi nerozumnými tvory jsou tři: rozum, řeč a svobodné konání, schopné všech věcí. Rozdíl mezi člověkem a nerozumným zvířetem je v tom, že nerozumné zvíře je smyslové a je omezeno na přítomné objekty. Ale rozum člověka proniká za objekty, vyvozuje jedno z druhého, také z viditelného neviditelné, z přítomného nepřítomné, z minulého budoucí. Vůle nerozumného zvířete je vedena pouze smysly, směřuje pouze tam, kam ji strhují pudy přirozenosti. Rozum neporoučí vůli, ale vůle poroučí rozumu, aby prozkoumal a poznal čin a vyslovil se o něm, zda jej bude následovat nebo ne. Svobodná vůle je Boží div, vrchol Boží všemohoucnosti, všeobsáhlé moudrosti a štědrosti. Člověk je skutečně zvířetem, pokud nekoná nic víc než zvíře. Vůle má v sobě tužby, city, svědomí, chápání, úsudek a svobodné rozhodování".

V hodinách sexuální výchovy by měl být rozdíl mezi lidskou a zvířecí sexualitou zdůrazněn, nikoliv potlačován. Jsou-li sexuální pudy a instinkty tak mocné, že je není možné ovládat, proč je např. znásilnění trestný čin? Jestliže společnost očekává od jedince sebekontrolu v celé řadě lidských vzorů chování, proč má být sexuální chování vyjímkou? Proč se snažíme vést mládež ke zdraví v celé řadě osobních návyků - dbáme na osobní hygienu, správnou výživu, snažíme se kontrolovat stres v každodenním životě, upozorňujeme a varujeme o nebezpečí toxikománie, alkoholu a kouření. Proč věříme tomu, že sexuální zdrženlivost a zodpovědné chování je nedosažitelný cíl?

3. Média informují mládež o sexu pravdivě. Všichni víme, že právě média (televize, rozhlas, film, časopisy) mají na mládež obrovský vliv. Nedávné statistiky mezi americkou mládeží odhalily, že mladí jsou nejvíce ovlivněni svými kamarády a spolužáky. Na druhém místě jsou média a rodiče se umístili až na třetím místě. Nesmíme zapomínat, že televize je chůvou většiny dětí a má obrovský vliv i na názory rodičů. Podle řady průzkumů předškoláci tráví před televizní obrazovkou dvacet hodin týdně. Žáci mezi sedmou až dvanáctou třídou poslouchají v průměru 10.500 hodin rockové muziky. Oproti tomu rodiče se svými dětmi komunikují v průměru jen několik minut denně. Nedostatek rozlišovacích schopností a osobních zkušeností vychovává v dětech falešné představy o životě, lásce a osobní zodpovědnosti.

4. Sex mezi mladistvými se vzájemným souhlasem není starostí nikoho jiného. Sexuální výchova v duchu Humanistického manifestu prosazuje následující: "V oblasti sexuality věříme, že netolerantní přístupy, často prosazované ortodoxními vírami a puritánskými kulturami, neprávem omezují sexuální chování." Skutečností zůstává, že církev neměla nikdy takovou moc jako má dnes zákon v rukou státu, pokud se týká reprodukce obyvatel, výchovy mládeže a rodiny. Měli bychom se zamyslet, zda jsou skutečně všechna práva lidské svobody respektována samotným zákonodárstvím. Svoboda slova je oboustranná možnost prohlásit, zda kritika netolerantních přístupů je správná či ne. Svoboda není pouze otázkou lidských práv, ale i povinností a správné volby. Pokud někdo z vás ještě namítá, že to co se děje za dveřmi našeho domova, je pouze privátní záležitost každého jedince, chci připomenout, že státní, zdravotnický a sociální rozpočet každého státu je financován z kapes daňových poplatníků - tedy jedná se o záležitost veřejnou, nikoliv soukromou.

5. Dogma nám namlouvá, že je možné provozovat bezpečný sex bez rizika nákazy a těhotenství. Již jsme si řekli, že i u nás platí všeobecný mýtus, že není možné se vyhnout sexualitě mladistvých a proto je třeba, aby byly děti a mládež co nejlépe poučeni o metodách, jak zabránit těhotenství a případnému nakažení sexuálně přenosnou chorobou a především virem HIV. Slyší děti v hodinách sexuální výchovy skutečná fakta, nebo jsou terčem reklamní kampaně výrobců antikoncepčních prostředků? Jsou naše děti indoktrinovány, nabádány a povzbuzovány, aby odhodily všechny zábrany a žily v duchu sexuální svobody oproštěny od rodičovské autority a puritánských předsudků? Sexuální výchova patří do zcela jiné kategorie než hudební, tělesná nebo výtvarná výchova. Sexuální nauku nemůžeme vyučovat metodou pilného nacvičování.

6. Náctiletí nepotřebují rodičovské rady v oblasti sexuální volby. Dříve než zaujmeme černobílé stanovisko, podívejme se na zkušenosti ze Spojených států. Ve státech unie, kde zákon vyžaduje rodičovský souhlas pro lékařský předpis hormonální antikoncepčních prostředků, poklesl počet neplánovaných těhotenství. Ve státech, kde je povinností lékaře uvědomit rodiče o přerušení těhotenství, počet potratů mladistvých výrazně poklesl. V Severní Dakotě, kde není sexuální výchova součástí povinného vyučování a mladistvé dívky nemohou získat od lékaře antikoncepční prostředky bez rodičovského souhlasu, mají nejnižší procento těhotenství mladistvých. Pro srovnání, ve státu Virgínie byla zavedena v některých městech povinná obsažná sexuální výchova. Nárůst těhotenství mladistvých byl v některých místech až 58%, průměrný počet ve sledovaných školách vzrostl o 20%. Ve městech, kde povinná sexuální výchova není požadována, poklesl počet otěhotnění v průměru o 16% v některých místech až o 40%.

7. Dogma říká, že sexuální svoboda je znakem pokroku. Sexuální revoluce odstranila všechna tabu, zábrany a předsudky. Promiskuita je jednou z cest k homosexualitě a sexuálním úchylkám. Potřeba silnějších dávek vzrušení vede k chvilkovému uspokojení přes pornografii, drogy a sexuální násilí. Skutečností zůstává, že mnozí padli do pasti, ze které nevede cesta zpět. Přeborníci v počtu sexuálních partnerů vydávají sami sebe v nebezpečí, že propadnou sexuální závislosti a nebudou schopni intimního života v manželství. Čím více sexuálních partnerů poznají, tím větší riziko podstupují, protože dochází k bakteriologicko-virové kontaminaci všech předchozích partnerů. K tomu, aby se člověk nakazil, stačí jeden partner, který ani sám o své nemoci neví. Některé nákazy se projeví okamžitě, jiné probíhají bez příznaků a skrytě. U nákazy HIV se nemoc může projevit někdy až během deseti i více let.

Je předmanželský nebo mimomanželský
sex otázkou morálky nebo zdraví?

Skutečností zůstává, že 15-20% mládeže bude riskovat za každých okolností. Dalších 60-80% si zvolí cestu podle toho, která fakta zváží. Není umírání plné bolesti, osamění a zoufalství příliš vysoká cena za sexuální povyražení? Vím, že není možné každého přesvědčit o cudnosti a zdrženlivosti, ale někteří si uvědomí reálnost katastrofy a dojdou k závěru: "Jestliže hrozí takové nebezpečí, je nutné změnit chování a jednat podle toho." Nejčastější otázka těch, kteří nesou tragické následky svého nerozumného chování, je: "Proč mě někdo nevaroval?" Útěchou pro ty, kdo sexuálním hrátkám ještě nepropadli a cítí se ve svém osamění méněcenní, by měl být klidný spánek, že se nemusí obávat neblahých následků své nerozvážnosti. Varováním jim může být i to, že jen některé použité věci končí ve starožitnictví, další ve vetešnictví a velká většina jich skončí na smetišti pohřbených nadějí a snů.

Prevence všeho nechtěného není snadná. Tlak a naléhání partnera, vášeň a zvědavost jsou nepředvídatelné a pro většinu mladých nezvládnutelné, pokud nejsou předem rozhodnuti, jaké meze stanoví svému chování v době dospívání. Promiskuita vede k smrti, zdrženlivost a sebeovládání k životu. Doporučíme-li mládeži sexuální abstinenci, ale současně poskytneme informace o vhodné antikoncepci a ochraně před pohlavními chorobami, otevíráme vrátka možnostem a vytváříme tím dojem, že existují dvě cesty. Tam, kde byl program "Abstinence" doplněn programem "Antikoncepce" se ukázalo, že jedna třetina studentů podlehne sexuálnímu pokušení, jedna čtvrtina mládeže zůstane zdrženlivá a necelá polovina začne používat antikoncepci. Antikoncepce vyvolává pocit falešné jistoty a neodradí od promiskuity, právě naopak. Deborah Anne Dawson na základě průzkumu pro "Perspektivy plánovaného rodičovství" dospěla k závěru: Ti, kteří prošli sexuální výchovou směřující k používání antikoncepce, použili své znalosti a informace v praxi, aniž by čekali na manželství.

Události kolem nás se stále mění, ale zápas dobra a zla zůstává nezměněn. Bůh není mrtvý a Boží slovo zůstává stále nejlepším rádcem. V žádném případě nepatříme mezi ty, kdo chtějí za každou cenu hájit puritánské zájmy a základy židovsko-křesťanské tradice jen proto, aby zůstala tradice zachována, bez ohledu na skutečný stav a potřeby společnosti. Když na konci svého života hodnotil Malcolm Muggeridge potenciál společenských změn způsobených vládními programy, napsal: "Jejich výsledek je vždycky přesně opačný než to, co bylo zamýšleno. Rozšíření povinného vzdělání vedlo k nárůstu negramotnosti. Po padesáti letech pacifistické výchovy došlo k nejdestruktivnějším válkám v dějinách. Politická rovnost prohloubila třídní vědomí a sexuální výchova vedla k zotročení, o jakém se nám dosud nesnilo".

Křesťané a mnozí dobře informovaní rodiče, nejsou proti sexuální výchově, aby drželi děti v nevědomosti, ale aby je uchránili před morální zkázou liberální výchovy a ziskuchtivých sexuologů a vydavatelů pornografie. Boží slovo se nevyhýbá sexuální výchově a má nám co nabídnout i dnes. Znalci historie ví, že ani jedna společnost v lidských dějinách nepřežila uvolněnou morálku v sexuální oblasti. Můžeme dodat, že žádná země není tak bohatá, aby unesla břemeno společenské, sociální, ekonomické a zdravotní péče, která souvisí s krizí rodiny.

Smutné skutečnosti

Dnes u nás připadá na každých 100 uzavřených sňatků 62 rozvodů. Vysoká promiskuita, bahno prostituce, manželská nevěra, podobně jako špinavé peníze, jsou pro národ prokletí, ne požehnání! Vždyť v počtu sebevražd dětí jsme na třetím místě světa a příčinou nejsou jen špatné známky ve škole. Rodina i děti jsou ohroženou skupinou naší společnosti. Ani případy týraných a zanedbaných dětí u nás nejsou zanedbatelné. Počet potratů, rizikových těhotenství, neplodnost a předčasně narozené děti, jsou problémy, které řeší především lékaři.

To, že u našich žen ve věku 40-50 let vzrostla rakovina prsu o 25% mezi léty 1975-1991 a že je druhou nejčastější příčinou úmrtí, jsou málo známé a publikované skutečnosti **. Více než dvacet amerických lékařských studií dokazuje, že pravděpodobnost výskytu rakoviny prsu je mnohem vyšší u žen, které ukončí první těhotenství potratem. Ženy, jejichž první těhotenství končí normálním porodem, mají poloviční šanci vzniku rakoviny. Při dvou a více potratech se pravděpodobnost zvyšuje 3-4 krát. Světově zvýšený počet potratů a odklad mateřství, je možnou příčinou prudkého vzestupu rakoviny prsů žen. O tom se v hodinách sexuální výchovy nemluví.

Možná, že bychom se mohli poučit u našich sousedů v Maďarsku, kde Ministerstvo školství přijalo materiály sexuální výchovy s názvem "Mládež na prahu života". Osnovy a metodika je podložena biblickými principy a poukazuje na Bohem danou hodnotu lidského života se zaměřením na fyzickou, psychologickou, duchovní, etickou, mravní a morální stránku chování. Učební materiál je doplněn o základy křesťanského učení a etiky.

Věřím, že rodičům i pedagogům jde o společné dobro pro všechny děti. Učitelé, ve spolupráci s rodinou, mají zodpovědnost a jedinečnou příležitost formovat závažné morální a etické hodnoty budoucí generace.

Biblický pohled na uvolněné sexuální mravy

Podobně jako existují dogmata a mýty o sexuální výchově, existují mýty o biblické sexualitě. Není důležité co říkají různé církevní denominace, ale to, co říká sama Bible.

Manželství bylo ustanoveno samotným Bohem:

  • A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. "Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (Genesis 2:22-24)

Chromozóm Y má jen muž. ... Žena je totiž z muže. Muž má všechny chromozómy, které má žena, ale žena nemá všechny, které má muž. Proto muž bezděčně geneticky určuje pohlaví dítěte. Mužovo semeno je pohlavně polarizováno a jeho spermie jsou pohlavně rozlišitelné. Tato skutečnost potvrzuje, že uvedené verše mají nejen biblickou, ale i genetickou platnost.

Člověk byl stvořen celým člověkem, mužem a ženou, od počátku. Kdo věří v proměnu samic v samce v předlidské fázi "evolučního vývoje", musí mít mnohem více "víry", než kterýkoliv jedinec všech náboženských systémů dohromady.

Manželství je pro sdílení a potěšení muže a ženy:

  • I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." (Genesis 2:18)

Manželství je pro rozmnožování:

  • A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe" (Genesis 1:28)

Potěšení a rozmnožování - vyrovnanost.

Manželství má vychovat bohabojné potomstvo:

  • A ještě se dopouštíte další věci: Hospodinův oltář smáčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přinášíte. Ptáte se proč? Proto, že Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž ses zachoval věrolomně, ačkoli je to tvá družka a žena podle smlouvy. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O Boží potomstvo. Střezte svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. "Každý ať nenávidí rozvod, (nevěru) praví Hospodin, Bůh Izraele, ať na svém oděvu přikryje násilí, praví Hospodin zástupů." Střezte tedy svého ducha, nejednejte věrolomně! Unavujete Hospodina svými slovy... (Malachiáš 2:13-17)

Manželství je pro potěšení:

  • Pij vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice. Mají se tvé prameny roztékat ven do široka jako vodní toky? Tobě mají patřit, tobě jedinému, a ne cizím spolu s tebou. Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny; její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně. (Sex není jen pro množení, ale pro potěchu. Ženský cyklus plodnosti má své omezené fáze.) Proč by ses kochal, můj synu, v cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral? Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy. Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu. Nedbal na napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost. (Přísloví 5:15-23)

Krásu a potěšení z intimity milostného vztahu vynalezl Bůh. Jen Autor ví, jak tuto krásu uchovat. Nejuspokojivější sexuální život, podle amerických statistik, prožívají evangelikální křesťané.

Manželská sexuální věrnost a důvěra je klíč ke štěstí:

  • Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. ... Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství než se trápit. (1. list Korintským 7:2-9)

Z veršů vyplývá, že sex je biblicky určen jen pro manželství. Nemanželský sex - smilstvo nebo nevěra - má věčné a nedozírné následky:

  • Můj synu, dbej na mé výroky, chovej mé příkazy ve svém nitru. Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. Přivaž si je k prstům, napiš je na tabulku svého srdce. Moudrosti řekni: "Jsi moje sestra", rozumnost nazvi svou příbuznou, aby tě střežila před cizí ženou, před cizinkou, která lichotí svými řečmi. Jednou jsem vyhlížel mříží z okna svého domu a díval jsem se na prostoduché; pozoroval jsem mezi těmi synky mladíka, který neměl rozum. Přecházel ulici kolem jejího nároží, vykročil směrem k jejímu domu na sklonku dne, za soumraku, pod záštitou temnoty noční. A hle, žena mu jde vstříc ... "Vystrojila jsem pokojné obětní hody, vyplnila jsem dnes svoje sliby. Proto jsem ti vyšla vstříc a za úsvitu jsem tě hledala, až jsem tě našla. Prostřela jsem na své lehátko přehozy, pestrá egyptská prostěradla. Navoněla jsem své lůžko myrhou, aloe a skořicí. Pojď, opájejme se laskáním až do jitra, potěšme se milováním. Muž není doma, odešel na dalekou cestu. Váček s penězi vzal s sebou, vrátí se domů až v den úplňku." Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla. Hned šel za ní jako vůl na porážku, jako pošetilec v poutech k potrestání, než mu šíp rozetne játra; spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život. Nyní tedy, synové, slyšte mě, věnujte pozornost výrokům mých úst. Ať tvé srdce nesejde na její cesty, na její pěšiny se nedej zavést. Mnohé už sklála, přivedla k pádu, všichni, i ti nejzdatnější, byli od ní zavražděni. Její dům - toť cesty do podsvětí, vedoucí do komor smrti. (Přísloví 7:1-27)

Použitá literatura: Ronald A. Reno: SIECUS, (* Výroční zpráva 1993); James Dobson: Láska a kázeň; Melvin Anchel: Sexuální výchova s otazníkem; Laurent Guyénot: Pravá láska dokáže čekat; Stuart Angus: SEX, AIDS, vztahy; 1. forum o kontracepci a sexuální výchově, 10.12. 1996, MUDr. Uzel, MUDr. Seidlová a Kopernická; Dr. Patrick Dixon: The Truth about AIDS; Josh McDowell: The Myths of SEX Education; Josh McDowell: Why Wait? Dr. Evžen Skála, The Prague Post, March 19-25, 1997.

- Referát Kláry a Pavla Steigerových, jehož zkrácená verze byla přednesena 19.3.1997 na konferenci Sexuální výchova na základnícha středních školáchv Hradci Králové. -