Hale-Boppova kometa, krásný úkaz na obloze, který jsme měli možnost sledovat v poslední době, se v závěru měsíce března 1997 stala symbolem, který by jí nikdo z rozumně uvažujících lidí nepřičítal, symbolem smrti pro 39 příslušníků náboženské skupiny WW HIGHER SOURCE (VYŠŠÍ CELOSVĚTOVÝ ZDROJ).

Po masových sebevraždách příslušníků sekty ŘÁD CHRÁMU SLUNCE v letech 1994, 1995 a naposledy koncem března 1997, které prostřednictvím světových sdělovacích prostředků otřásly celým světem, mohli lidé v závěru března 1997 shlédnout nový příklad sektářského fanatismu. Třicet devět mrtvých příslušníků sekty WW HIGHER SOURCE zemřelo disciplinovaně ve třech zcela chladnokrevně promyšlených etapách. Prvá skupina konzumovala smrtící prostředky, většinou sedativa, v pudinku nebo jablečném džusu s vodkou. (Přítomnost vodky v smrtelném koktejlu, jak ji potvrdil v San Diegu soudní patolog Brian Blaekbourne, však nekoresponduje se zásadami přísného způsobu života, v němž příslušníci sekty odmítali konzumaci alkoholu i cigaret a žili velmi střídmě.) Poté, co prvá skupina zemřela, druhá po ní údajně uklidila veškeré nečistoty, které mohly vzniknout z možného předávkování léky a vodkou.

Pak i druhá skupina poslušně odevzdala své životy. Po ní nastoupila skupina třetí, tvořená dvěma muži, kteří opět zopakovali proces úklidu možných stop a nečistot a poté sami spáchali sebevraždu. Tito muži byli nalezeni s igelitovými pytli přetaženými přes hlavu. Tak mohla hromadná sebevražda proběhnout podle předpokladu policie, která v prvých chvílích hrůzostrašného obrazu smrti, objeveného ve vile v Rancho Santa Fe, stála bezradně tváří v tvář masové sebevraždě bez jediného slova zemřelých na rozloučenou nebo objasňujícího hrůzný čin. Vysvětlení přinesla až videonahrávka, kterou předal policii nejmenovaný údajně bývalý člen sekty. Na této videonahrávce lze vidět zakladatele sekty jímž byl dlouholetý náboženský aktivista Marshall HerffApplewhite.

"Příchod Hale-Boppovy komety je pro nás velmi významný. Zdrojem radosti pro nás je, že náš starý člen na evoluční úrovni nad člověkem - v Království Božím - nám ukázal, že Hale-Boppova kometa je oním znamením, na nějž jsme čekali - doba pro příjezd vesmírného korábu z úrovně nad člověkem, který nás odveze domů, do Jejich světa. Dvaadvacet let našeho školení zde na planetě Zemi se konečně chýlí k závěru - jakési maturitě, z hlediska lidské evoluční úrovně. Jsme šťastni a připraveni opustit tento svět a odejít s Tiovou posádkou" šestašedesátiletý Appelwhite sice na videozáznamu neřekl, kdo je onen Tio, ale za to vystihl mnohé tíživé pocity beznaděje, které lidé prožívají v konfrontaci s dnešním světem a vyjádřil přání příslušníků mnoha jiných kultů, kteří unikají před současnou realitou do touhy po zničení tohoto světa a v zázračné vysvobození ve světě jiném, když řekl: "Planeta země bude recyklována. Vaší jedinou šancí k přežití či evakuaci je odejít s námi". Beznaděj, tento pocit naprosté prázdnoty vůči dnešní lidské společnosti, vyslovila i příslušnice kultu, kterou bylo možné zahlédnout také na onom již jmenovaném videozáznamu, když říká: "Možná jsme šílení, co já vím, ale mně nezbývá nic jiného, než na to přistoupit, protože jsem na této planetě už 31 let a nic mi zde nekyne."

Hromadné sebevraždy z náboženských důvodů nejsou nic nového, ale za závažný a nebezpečný považuji nový aspekt "kosmické orientace" sekty, která je směsicí náboženství a vesmírné sci-fi. Určité kosmické prvky sice vykazuje i náboženství Scientologů založené na principech Dianetiky L.R. Hubbardem v padesátých letech, ale myšlenky tohoto kultu jsou obráceny k pozemskému bytí a nevidím v nich ideovou podobnost. Za mnohem výraznější kosmickou orientaci můžeme považovat teologii mormonů (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů), kde můžeme nalézt bytosti na vyšším evolučním stupni, kde bůh je vládcem vesmíru, ale také neustále se vyvíjející bytostí na principech evoluce.

Kosmické náboženství u mormonů zná i život v preexistenci, kdy lidé údajně žili v jiném planetárním systému a musí se zrodit v pozemské zkoušce, aby po ní opět postoupili v kosmickém žebříčku na úroveň obyvatelů či dokonce vládců jiných planet. Velmi podobné jsou i mormonské zásady odmítání alkoholu a tabákových výrobků, stejně jako určitý důraz na "kosmický sex", tedy vyšší rovinu plození bytostí na základě zvláštních rituálních manželských svazků, které mormoni uzavírají po celém světě v několika stovkách chrámů nepřístupných veřejnosti i tzv. nedokonalým (nehodným) členům své sekty. Také členové WW HIGHER SOURCE věřili v kosmické aspekty sexu, jejich realizace však šla mnohem dále než k mormonským chrámovým rituálům, neboť mužští členové WW HIGHER SOURCE se nechávali kastrovat, aby mohli získat tzv. "nebeské pohlaví". Jistě bychom našli i další podobnosti či zvláštnosti, ale dnes zde není prostor, abych se mohl všem těmto úvahám věnovat.

Zaměřme se tedy na "nové" aspekty tohoto kultu, které byly zjevně podceněny. Celá skupina se nevykazovala jako klasická náboženství, zejména díky své kosmické orientaci, její šíření tedy pokrylo úplně jinou skupinu osob, než jsme zvyklí u klasického náboženství. Lidé, kteří se stávali členy této skupiny, můžeme nalézt mezi odborníky na počítače, také mezi osobami věřícími v existenci mimozemských civilizací. "Misijní" práci této skupině ulehčila nejen produkce vesmírné sci-fi literatury, filmů a televizních seriálů, neboť mezi členy kultu, kteří zemřeli v Rancho Santa Fe, byl i bratr hvězdy sci-fi seriálu "Kosmická loď Enterprise" Nichole Nicholsnové, ale také stále narůstající UFObyznys, zasahující po celém světě stále více zejména školní mládež. Tisíce podvodných společností se věnují publikování "zaručených" zpráv o přistáních UFO, o nálezech mimozemšťanů, či jejich ostatků, které prostým obyvatelům zatajily vlády či zpravodajské služby. Jen v České republice se měsíčně dostávají na trh minimálně dvě knihy s takovouto tematikou, vycházejí "specializované" časopisy mezi nejznámějšími bych chtěl jmenovat "Magazín 2000". Na stránkách tohoto časopisu můžete nalézt inzeráty nabízející videozáznamy pitev mimozemských bytostí pocházející z tajných archivů zpravodajských služeb a podobné "dokumenty". Nelze se divit, že mnozí nekritičtí a naivní čtenáři takovýchto materiálů, kterými je trh v USA zaplaven, uvěřili i vizím M. Applewhita. Neměli bychom v žádném případě podceňovat emocionální i filozofický náboj vesmírné sci-fi produkce a fantasie, neboť zde se tvoří podhoubí zcela nových typů kultů. Další ze závažných projevů Applewhitovy mise je šíření myšlenek po Internetu. Již před dvěma lety jsem upozorňoval na nebezpečí tvoření sci-fi kultů a varoval jsem v té době před možností působení sekt po počítačových sítích. Šíření ideologie náboženských proudů po počítačových sítích se ukazuje jako realita, tyto sítě dosahují nově se tvořící skupinu lidí, žijících často v osobní izolaci a trávící mnoho hodin denně u počítačového terminálu. Počítač se stává jejich životem, tato skupina lidí se izoluje, neboť počítačové sítě jim nabízejí nové formy komunikace, novou životní realitu, jejich způsob izolace se podobá izolaci starověkých poustevníků či velmi izolovaných řeholních komunit, jejich vnímání světa má nepochybně svou spiritualitu, kterou sice klasické náboženství bude těžko definovat, ale která zde je. Tito lidé jsou na útěku od reality fyzického světa kolem nich, jsou lehce dosažitelní pomocí počítačových sítí a jejich izolacionismus přímo nahrává různým sektám, které z něho těží. Myslím, že právě tyto nové formy pro šíření své ideologie Applewhite použil, po zkušenostech, kdy byl již v roce 1974 stíhán policií spolu se svou manželkou pro přestupky při náboženské propagandě, neboť mu muselo být jasné, že šíření náboženství počítačovými sítěmi je jen těžko kontrolovatelné.

V závěru této zprávy musím poukázat ještě na jedno nebezpečí. Po zkušenosti s ŘÁDEM CHRÁMU SLUNCE, který má za sebou již tři etapy hromadných sebevražd, nelze předpokládat, že WW HIGHER SOURCE byli soustředěni pouze ve vile v Rancho Santa Fe, neboť v prohlášení této skupiny vydaném na Internetu (je podobné videozáznamu) se říká: "V době, kdy toto dostanete, my už zde nebudeme - bude nás několik desítek...", internetové stránky kultu byly volně přístupné, poselství nebylo podle dikce určeno náhodným čtenářům, domnívám se, že kult měl další centra a že pracuje dál. Pochybuji také, že by se v daném stavu mysli Applewhite či jeho stoupenci obtěžovali nahráváním velmi zdařilého videozáznamu s trikovými prvky blízkými vesmírným sci-fi filmům, kterým by chtěli sdělit své pravdy policii, a to prostřednictvím odpadlíka, kterému byl videozáznam údajně zaslán. Domnívám se, že videozáznamy byly spíše určeny méně pokročilým příslušníkům kultu a ten, který se přihlásil jako odpadlík, byl jedním z nich a dostal pouze prostě strach. Obávám se že kult pracuje a roste dál a ještě o něm uslyšíme.

- Rev. J. I .V. -