Milí čtenáři,
jen pár slov úvodem této snad nejčtenější rubriky. Vy, kteří nás máte obzvláště rádi radíte, abychom raději psali o věcech, které nevyvolávají rozruch a negativní reakce. Nezapomínejme, že to, jak budou lidé reagovat na slova Jeho služebníků, záleží především na Duchu svatém. Na stránky ZODu se dostanou jen ty nejzajímavější ohlasy. Věřte, že slov povzbuzení je mnohem více. Těch negativních reakcí je jen zlomek a obyčejně od čtenářů, kteří reagují denominačně na téma, které je jim citově obzvláště blízké. Nezáleží na tom, co a jak napíšeme, vždy se najde někdo, kdo pocítí nepokoj a potřebu reagovat razantnějším způsobem. Je jen smutné, že někteří věřící raději obětují bratrské vztahy a příležitost poznat něco nového, než by se namáhali přemýšlením o otázkách, které se před námi objevují.

Naše služba není jen autorství článků, výběr témat, překlady a osobní studium, ale i návazná služba čtenářům. Každý rok dostáváme více než tisíc dopisů a stejný, ne-li větší počet elektronické pošty. Abychom sami mohli vydávat z nepřeberného bohatství Božích témat, musíme být živeni Jeho slovem a obecenstvím s Jeho lidem. Jsme Pánu nesmírně vděčni, že máme privilegium služby v zemi reformace a generací statečných kazatelů Božího slova. Modlíme se, aby bylo mezi našimi čtenáři co nejvíce dynamických křesťanů, kteří se nebojí vyjít z anonymní šedivosti věřících, kteří z nějakého důvodu plní jen svoji náboženskou povinnost a nechtějí poznat nic nového. Našim přáním je, aby si čtenáři vždy uměli udělat úsudek sami. Prověřujte i nás. Jak sami vidíte, nejsme neomylní, ale nebojíme se vlastní omyly přiznat a nehýčkat je dále. Křesťan, který v poznání Božího slova neroste je křehký jako starý měch.

Děkujeme Pánu za všechny vyzrálé čtenáře, kteří se nebojí přemýšlet samostatně. Vaše dopisy, pozitivní i negativní, jsou pro nás velmi důležité. Pochvala nás sice potěší, ale právě negativní reakce odhalují stav našich vzájemných denominačních a sborových vztahů (bratrství v Kristu), úroveň teologického dialogu (znalost biblické problematiky), schopnost komunikovat s ostatními (věřícími i nevěřícími), ochotu naslouchat ostatním křesťanům (nejen sobě).

Děkujeme za věrnost a finanční obětavost. Přejeme vše nejlepší do Nového roku a těšíme se na vaše milé i kritické dopisy.

- Vaši Steigerovi a pracovníci redakce -

 

* Vážený a milý bratře Pavle, neznáme se, ale já vím, že s Pánem Ježíšem chodíte mnohem déle než já. Proto mě zaráží (byť si vás opravdu vážím a jste mi opravdu milý pro horlivost s jakou obhajujete své objevy), že se necháváte unášet kdejakým učením. Kolikrát se ještě budete muset omlouvat a sypat si popel na hlavu, protože jste se zmýlil? Hledání pravdy je jistě Bohu milé, ale především pravdy Písem není žádný člověk schopen poznat svým rozumem! Proč děláte stále znovu tuto chybu? Pán Ježíš to řekl přece jasně (nelze v tom hledat jinotaj). pošlu ho k vám. on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. A oznámí vám, co má přijít. Milý bratře, prosím, neškoďte již déle sám sobě (a mnohdy i jiným) "pitváním" bible, ale raději hledejte obecenství s Duchem pravdy. On vám, bude-li chtít, odpoví na otázky, které vás zřejmě tolik trápí. Píšu, bude-li chtít! On je Pán a svá tajemství odkrývá komu chce, kdy chce a jak chce. Podle podmínek, které nechal zapsat v Písmech. Souhlasíte? Odkazy na Písma nevypisuji, protože je jistě dobře znáte.
V lásce Kristově Petr R., Bohumín

 

Milý bratře Petře,
rozumím Vám dobře. Jistě máte určitý pohled na Písmo - na spásu, na člověka, na Boha, na věci budoucí. Ve všem nás vede Boží Duch skrze Písmo. Nestydím se za to v co věřím. Jsem rád, že mi Duch dává sílu se omluvit. Neomluvím-li se - je zle. Omluvím-li se - je také zle. Jestliže kdokoliv dělá něco co je vidět, bude mít vždy kritiky. Ať udělá co udělá, ať věří v co věří. To platí nejen pro duchovní záležitosti. Pokazit nic nemůže jen ten, kdo nic nedělá. A zvednout se musíme pokaždé!

Mám snad hrát mrtvého brouka jako politici, jako že se nic neděje? Tak už to chodí, vyhrát u všech nemůžeme. Na rozdíl od Vás, jiní zase oceňují, že se omluvím. Vidí, že nejsem neomylný, že jsem jako jeden z nich. Ano, moje teologická změna byla veliká, ale byla jen jednou, asi před osmi léty. Nedělám tutéž chybu znovu a znovu, jenom se čtenáři postupně dovídají co všechno jedna změna zahrnuje. "Objevil jsem Ameriku" - vrátil jsem se k historickým výkladům. "Objevím-li" jakýkoliv další výklad, jenž dá ještě více vyniknout Kristu a Boží slávě, a jenž ještě více zmenší lidské zásluhy, tak se k němu přimknu a s radostí si budu znovu sypat popel na hlavu. Pravda vězí v Bohu a je jím vymezena. Máte mne jako na dlani. Proto jsem zranitelný. Věřte, je téměř nemožné vypáčit z věřících, v co vlastně věří. Oni si totiž dobře uvědomují, kdyby odhalili svá srdce, že by se stali terčem. Sám jsem napsal: "Vše jsem zažil a protrpěl na vlastní kůži a duši. To, co čtenářům předkládám, je vykoupeno usilovnými modlitbami, studiem, srovnáváním, hledáním a odklízením trosek předchozího." Věřte, nebylo to snadné. Měl jsem snad mlčet? ZOD je velice rozšířen. Jistě, Duch Boží, bude-li chtít, odpoví nejen na moje, ale na kohokoliv jiného otázky. Tak jako já neznám intenzitu Vašeho obecenství s Duchem Božím, tak ani Vy neznáte intenzitu mého obecenství s Ním. Vaše rada je naprosto biblická. Nevím, co Duch oznámil Vám. To co oznámil mně víte. Oznamuje mi to pouze skrze "pitvání" bible a moc Ducha svatého. Jiný doktrinální hlas poznání Boží vůle neznám. Jen díky pečlivému studiu Božího slova pravdy, se církev dostává v poznání svého stvořitele a spasitele kupředu. Luther byl tak upřímně přimknut k Duchu pravdy, až konečně pochopil následující verš:

 • Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ,Spravedlivý bude živ z víry.` (Galatským 3:11)

Kdyby Luther (a jiní) v Duchu "nepitvali" bibli, nikdy by nedošlo k reformaci, ani bychom si dnes nemohli vyměňovat vzájemně názory, protože bychom asi nebyli ani znovuzrozeni.

 • Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. (Jakubův 1:18)
 • aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; (Efezským 5:26)
 • ...slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, (2. Korintským 6:7)

Přimknutí se k Duchu pravdy znamená jen jedno:

 • Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím." (Lukáš 4:4)

Vidíte v jak zranitelné nevýhodě vůči Vám jsem? Rozumem se opravdu Boží tajemství poznat nedá jak píšete. To neustále zdůrazňuji - "přirozený člověk nic nechápe." a přesto jsem kvůli tomu některými opakovaně kritizován. Už jste něco v této zemi podnikl, abyste se zalíbil všem? Děkuji Duchu pravdy, že mne nenechává v nečinnosti - to bych potom pro svět vypadal "čistě". Mám to privilegium, že se "pitváním bible" někdy ušpiním. Jen tak se totiž mohu naučit něco nového. Děkuji Bohu, že si mohu sypat popel na hlavu. Jób mluvil a smýšlel náležitě o Bohu právě tehdy, když se posadil do popela a prachu:

 • Jób na to Hospodinu odpověděl: "Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu." (Jób 42:1-6)

Duch pravdy používá naši neznalost a omyly k výchově a dalšímu duchovnímu růstu. Děti se také učí z chyb. Ve slabosti je síla, říká Pavel. Jen neomylní si popel na hlavu sypat nemusí. Znám jen jednoho neomylného a rozvážného - Pána Ježíše Krista.

Děkuji Vám za Váš upřímný e-mail.

- V Jeho Milosti Váš pavel steiger -

 

* Milý Pavle a Kláro!
Opravdu děkuji za obsah posledního čísla "Zápasu o duši". Celkově mě zaujal a oslovil v mnohých tématech. Obzvláště článek bratra kazatele Fr. Urbánka mi byl osobním povzbuzením a inspirací. Také evangelizační zkušenosti mě přivedly k vděčnosti našemu Pánu Ježíši. Rád bych Vám Pavle a Kláro vyjádřil oporu a vděčnost za vše co pro Pána v této zemi konáte. Situace je vážná a každý vydaný pracovník má dost práce, neboť žeň je skutečně veliká, ale dělníku málo. Osobně bych sice mnohé věci dělal a psal jinak, ale vy to děláte podle toho jací jste - jistě podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. A to si myslím, že je důležité. Takže ještě jednou díky. Loučí se a zdraví:
- Jiří K. z Nýřan u Plzně -

 

* Milá Klárko a Pavle,
. když mám nový ZOD, nemůžu dělat nic jiného, než číst. Vždycky chci přestat a pak si všimnu dalšího článku, řeknu si, že se jen kouknu, o čem bude, a už se neodtrhnu. Bůh vám žehnej ve vaší práci při přípravě dalšího čísla. Jsem ráda, že přijde až po Novém roce, jinak bych snad neudělala nic, co je spojené s vánoční přípravou - pečení, úklid atd.
- Dana V. -

 

* Dobrý den,
pomalu se prokousávám posledním číslem ZODu. Článek "Dobré úmysly" se mi velice líbil, a k studii "Tisícileté království" také nemám co dodat, protože amileniálnímu chápání jsem silně nakloněn. Omlouvám se, že nepíši žádný spořádaný dopis, ale jen krátký dotaz. Reaguji na článek "Dilema Žida staré smlouvy". Konkrétně mne zaujala věta ze strany 19: "Jeho etnický původ, jenž mu zaručoval sounáležitost s Božím lidem staré smlouvy, mu nadále neposkytoval bezpečný úkryt". Kontext, ve kterém je tato věta použita, hovoří o spasení. Zajímá mne, jakým způsobem etnický původ zaručoval židovi starého zákona bezpečný úkryt. Což, pokud tuto pasáž dobře čtu, by se dalo přeformulovat v zásadní otázku, jakým způsobem byl spasen starozákonní žid. Když studuji tuto otázku, a to především v listech Římanům, Galatským a Židům, docházím k závěru, že starozákonní žid byl spasen stejně jako žid novozákonní: milosti skrze víru. Tento fakt si ale podle mne odporuje z názorem, že starozákonní žid měl v ve své etnicitě "bezpečný úkryt". Jak to vidíte Vy? S pozdravem
- Michal K. -

 

* Ahoj,
dnes jsem poprvé narazila na Váš časopis a nemůžu se odtrhnout od monitoru. Chci poprosit o zasílání.
Andrea B., Lednice na Moravě
Děkuji.

 

* Milí manželé Steigerovi,
děkujeme za pravidelné zasílání Vašeho časopisu. S radostí se do něj vždycky začteme. Rádi bychom Vás poprosili, abyste nám jej zasílali i nadále na naši novou adresu. Předem děkujeme a ze srdce Vám přejeme, aby Vám Pán dal dostatek sil dále zůstávat ve Vaší nelehké, ale přitom tak užitečné službě "ostří meče", ve které tak věrně stojíte.
- V. a G. S. -

 

* Drazí Steigerovi,
díky za nové číslo Zápasu, kterého jsem se nemohl dočkat. Je velice povedené a nabité výbornými články a tak jsem ho přečetl v průběhu dvou dní. Pár poznámek k některým článkům:
Tisícileté království - díky, Pavle. Vynikající. I když mám velice rád některé pre- i post- milenialisty, přece jenom je mi a- či non- nejbližší. Teď v novém Sword and Trowel vyšel zajímavý a dost podrobný článek od P. Masterse o Satanově spoutání. Přemýšlím o přeložení. Co vy na to?
Články o Alfě - zřejmě velmi důležité. Lidé nevědí a nutně potřebují informace, aby to nebaštili. Prosím, pošlete mi kompletní poznámky - odkazy.
- Petr P. -

 

* Milí Steigerovi,
přeji Vám Boží požehnání a mám radost a užitek z Vaší služby. Velkým povzbuzením jsou zprávy HCJB na jejich webové stránky se pravidelně díváme - zvláště na informace z Nepálu a Filipín (Mezinárodní potřeby zprostředkovávají podporu z ČR pro děti z těchto zemí). V poslední době se nám žel nedaří připojit se na Vaše stránky www.hcjb.cz a místo nich se objevuje pouze následující informace: ...
Všem se omlouváme za dočasnou nedostupnost, která byla způsobena "pádem serveru", a protože náš webmaster je na dva semestry v Dublinu, náprava měla delší trvání.

 

* Dobrý den,
Velmi se mi líbí Vaše stránka, ba i obsah (ten hlavně). Ale rád bych podotkl to, že na vaší webové stránce jsem nenašel například k prodeji C-déčka s tak krásným obsahem, který nabízí tahle stránka. Možná to je velká prosba, ale do budoucna byste mohli vydat něco jako "Všechny příspěvky r. 2003 na 3CD ve formátu mp3" nebo něco podobného. Je to jen návrh (nechce se mi to pořád stahovat).
- Děkuji Jiří S.-

Milí Jiří a ostatní čtenáři,
rádi tuto službu poskytneme, jen prosíme o trpělivost.

 

* Vážený brat Steiger a cely váš team!
Pozdravujem Vás a ďakujem za Vašu prácu pre kresťanskú obec i pre hladajúcich. Iste máte dost svojej práce, predsa však by som Vás chcel poprosiť o pomoc s ťažkým biblickým textom. Na tento text poukazali moji priatelia, ktorí sú kresťania, ale pochybujú o obsahovej neomylnosti biblie, celkovo sú skeptikmi ohladne fungujúceho kresťanstva. O ktorý text teda ide? Je to -

 • Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. (1Tm 2:15)

Predpokladam, že pre Vás problematika výkladu tohto textu nie je neznáma. Ako je to teda s tým spasenim žien, ako to Pavol myslel? Skusil som rôzne preklady (aj anglické) a všade je to takmer nemenne, iba niektore preklady sa snažili cosi vyložiť, ale zdalo sa mi, že skôr sa odklonili od originalu.
Chcel by som Vás teda poprosiť či by ste ma nenasmerovali na nejaký zdroj, alebo sám aspoň v krátkosti neposkytli výklad. Priznám sa, ze mňa to až tak netrápi, ale ide mi o princip pred priateľmi, že všetkému je možné do určitej miery porozumieť a nejde o protirečenie apoštola. Mám matný dojem, či to nesúvisí s trestom v ráji . Za pomoc vopred ďakujem.
S prianim daľšieho Božieho vedenia a požehnania
- Luboš H. - Batizovce, dopis 883 -

 

 

Odpověď:

 • Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti. (1Tm 2:15)

V tomto verši Pavel nemá na mysli Evu. To je zřejmé z budoucího času - Spasena bude jako matka. Pavel má na mysli ženy po Evě. Spasena bude by mělo být v kontextu přeloženo spíše jako Bude uchována. Řecké slovo také znamená zachránit, zabezpečit, neutrpět úraz, zahojit, oprostit od něčeho. Toto řecké sloveso se vyskytuje v několika verších NZ a nikdy nemá význam duchovního spasení:

 • I přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli: "Pane, zachraň nás, hyneme!" (Mt 8:25)
 • Říkala si totiž: "Jestliže se jen dotknu jeho šatu, budu zachráněna." (Mt 9:21)
 • A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. (Mt 24:22)
 • ... a říkali: "Ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš, zachraň se, jsi-li Syn Boží, a sestup z kříže!" (Matouš 27:40)
 • "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je králem Izraele, ať nyní sestoupí z kříže, a my v něho uvěříme..." (v. 42)
 • Ostatní však říkali: "Nech toho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!" (v. 49)
 • Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! (2Tm 4:18)

Pavel netvrdí, že jsou ženy trvale spaseny, protože rodí děti, nebo že by si udržovaly spasení rozením dětí. To by bylo v naprostém rozporu s učením Nového zákona o spasení pouze milostí skrze víru:

 • Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Ef 2:8-9)

Toto spasení je věčné:

 • ... Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (R 8:31-39).

Pavel učí, že ženy, přestože nesou znamení (stigma) toho, že Eva byla prvopočátkem nástroje, jenž uvedl lidstvo do hříchu, tak jsou to právě ony, které skrze rození dětí mohou být osvobozeny od tohoto stigmatu výchovou pokolení bohabojných dětí (1Tm 5:10). Matky mají jedinečné a mnohem vyhraněnější pouto se svými dětmi. Tráví s nimi mnohem více času než otcové. Proto mají větší vliv na vývoj a život dítěte a jedinečnou zodpovědnost a příležitost, aby vychovaly bohabojné děti. Zatímco selhání ženy bylo počátkem (ne důvodem) pádu lidstva, ženy mají přirozenou výsadu, aby vedly mnohé děti od hříchu k bohabojnosti. Pavel mluví všeobecně. Ani Bůh nechce, aby byly všechny ženy vdané (1K 7:25-40), natož, aby všechny rodily děti. Bohabojné ženy vytrvávají ve víře, lásce, svatosti a sebeovládání. Jejich chování v církvi (2Tm 2:9-12) i mimo ní a vychovávání nové generace bohabojných dětí je zbavuje všech stigmat.

- pst -

 

* Vážení bratře a sestry v Kristu,
Omlouvám se, jestli jsem Vás uvedl v omyl. Jsem tentýž P.B., ale v září jsme se přestěhovali a tak Vás chci požádat o změnu adresy. . Myslel jsem, že je to tím, že jsem neposílal žádné příspěvky na Vaši práci (asi od roku 2001) a jelikož jsem byl delší dobu spíš vlažnějším křesťanem, ZOD jsem ani příliš nepostrádal. Ovšem na podzim minulého roku mě náš Pán znovu zasáhl svou svrchovanou mocí a tak jsem ZOD začal znovu číst a studovat společně s biblí. Ale jak jsem psal, bral jsem si ho vždy z Karmelu. Proto se moc omlouvám, jestli jsem Vám způsobil nějaké nepříjemnosti a prosím o zaslání ZODu na novou adresu. Moc děkuji i za odpověď na můj dopis a srdečně Vás zdravím. Váš bratr v Kristu
- P.B. -

 

* Drazí Steigerovi,
ani jsem se do tohoto psaní nechtěl pustit, protože jsem zklamán přístupem mých spoluvěřících k otázkám "tisíciletého království". Zůstal jsem nějak sám i s číslem ZOD 78. V lednu 2004 budu mít 78 let a to je vzácný čas se zamýšlet (a to stále) nad vlastním ukončením pozemské pouti. Ale proč jsem se tak rozepsal? Když jsem dal ZOD číst mně z jednoho nejtrpělivějších věřících, který mi vlastně ukázal cestu, kterou se mám ubírat a měl jsem ho pomalu za svého "zachránce", po přečtení několika řádků, kategoricky prohlásil, že už takových názorů četl a slyšel mnoho. Týden předtím náš kazatel řekl, že slyšel nebo četl alespoň třicet různých názorů, tak jsem dál nepřesvědčoval. Z takového postoje mi bylo jasné, že si Bůh sám vybírá a proto nemusím čekat a být trpělivý v přesvědčování. Jsem přesvědčen, že mám hledat stále, ne ustrnout. Je mi líto těch spoluvěřících a nezbývá mi nic jiného, než se modlit.

Prosím Vás, pošlete mi několik čísel ZOD č. 78. Je to pro mně revoluční číslo. Prohlubuje moji víru a ujišťuje mně, že jdu správným směrem. Nemohu být bez Vašeho ZODu, jinak bych se cítil sám i ve společenství věřících. Prakticky mám pro dokonalejší porozumění v otázkách víry jen Vás! Těžko mohu pochopit jak věřící lidé nedovedou rozlišovat co je ze světa a co je Boží. Také neděkuji Vám za ZOD, ale Duchu Božímu, který Vám ukázal cestu k našim srdcím. Je to ten nejkrásnější dar, jaký jste mohli obdržet. Při čtení ZODu jsem nejblíž k Pánu. V ZODu nacházím nejlepší vysvětlení Písma. To poslední číslo byl pro mně nejkrásnější dárek od "Ježíška".
- Rudy S. -, Kanada, dopis č. 1006

 

* Dobrý den
Vážený pane Steigere a vážená paní Steigerová, prosím, abyste mi od 1. ledna 2004 už neposílali "čtvrtletník" Zápas o duši. Nemám nějaké zásadní teologické důvody nebo výtky či dokonce skrytou zlobu. Stojí za tím zejména praktický důvod. Odebírám více náboženských periodik a nestačím všechno číst a promýšlet. Pro upřímnost však dodávám, že obecně příliš nečtu texty, názory atp. (které mohou být ovšem správné a potřebné!!!), jež podle mne příliš odvážně "definují Boha", Jeho myšlení a uspořádání poměrů v tomto světě. Myslím si, že by se povšechně měl klást důraz na "posvátnost života" ("vychovávat činy, příkladem"), protože sám s tím mám největší těžkosti.
Věřte, že tak nečiním s lehkostí. Jsem Vám vděčen především za ... Přeji Vám, abyste byli "zapsáni a zpečetěni pro dobrý rok 2004, pro dobrý život a pokoj". S úctou,
- Libor C. -

 

Milý bratře,
děkujeme za laskavý dopis, poděkování a vysvětlení, proč se s námi loučíte. Věříme, že tam, kde Bůh dobré dílo začal, také jej dokončí. Někteří jsme obdarováni službou slova, jiní činem. Přejeme Vám na cestě s Pánem mnohé požehnání a radost.
Vaši v Jeho službách
steigerovi

 

* Vážení Steigerovi,
jsem vaším dlužníkem. Naložte se mnou podle svého uvážení. Moje situace je stále stejná, tj. nepříznivá. Navíc mne čeká operace. Články, zvláště podepsané "pst" jsou dle mého soudu nedostižné. Jiní autoři nedosahují té vnitřní sebekázně, přesnosti, pokory a čistoty myšlenek. Přeji pokoj - ať druzí útočí.
- Věra B. -, Střelice, dopis č. 1004

 

Milí čtenáři,
pokud se i někteří z Vás ztotožňují s pisateli posledních dvou dopisů, ozvěte se. Našim přáním je, aby ZOD sloužil především těm, kdo mají zájem o teologická témata a ke svému růstu a zrání jej potřebují.

Zápas o duši vychází nákladem něco přes pět tisíc výtisků. V minulém roce, díky Pánu, přispělo 1380 dárců z ČR. Celkem zasíláme bezplatně 1320 zásilek do knihoven, bývalým posluchačům krátkovlnného vysílání HCJB z Ekvádoru, do věznic a těm, kteří nemohou přispívat. Z tohoto počtu zbývá kolem 400 čtenářů, kteří se nám ještě neozvali. Ty upozorňujeme, že pokud se nevyjádří, budou postupně vyřazeni. Tato zásada se nám v minulosti osvědčila a věříme, že se osvědčí i nadále. Nejde nám o čtenářskou kvantitu, ale užitečnost. Chceme dobře hospodařit s dary, které nám svěřujete. Vy, kteří nemůžete přispět na tiskový fond, ale napíšete nám, zůstanete dál v adresáři aktivních čtenářů. Ukázkové číslo pošleme rádi zdarma.
- Redakce, Steigerovi -