"Ekumenický" v teologii znamená směřující k celosvětové křesťanské jednotě mezi všemi denominacemi. Avšak biblický Bůh po lidské jednotě v otázkách náboženství netouží. Náboženská jednota ekumenická nebo-li univerzální, způsobuje pouze společenské katastrofy. Bible učí pravý opak toho co učí všechna náboženství a humanizmus.

Z hlediska bible je náboženství subjektivní úsilí dosáhnout Boha dobrými skutky. A protože cest k Bohu zdola nahoru může být tolik, kolik je subjektivních jedinců, zaručeně každé formální a osobní náboženství je mylné. Bible potvrzuje, že člověku se zdá cesta správná, ale nakonec přivede do záhuby.

Není to náš subjekt, ale Boží objekt, který si nás namlouvá shora dolů. A protože Bůh je jen jeden, je jen jedna Boží cesta k nám, která musí být pravdivá. Bůh jde vlastně proti proudu všech náboženství. Biblická víra tedy není náboženství, protože je to cesta Boží milosti, zatímco všechna náboženství jsou cesty lidských skutků. Bůh v bibli říká, že nemůžeme být spaseni skutky, abychom se nechlubili.

Když se náboženství spojí, zekumenizují, to už nepracuje Bůh, ale humanistický člověk, subjektivně upřen sám na sebe. Lidé si nesčetněkrát troufli zabezpečit vlastní budoucnost. Jejich jednotící úsilí však vždy skončilo nezdarem a zmatkem. Nejstarším příkladem je budování města Bábelu a jeho věže. Lidé se rozhodli na pláni, v zemi Sinearu, že se usadí a řekli si jednotně, že postaví město a věž, což byla astrologická hvězdárna. Tak si prý učiní jméno, budou si navzájem ve svém humanistickém výkonu gratulovat a navíc nebudou rozptýleni po celé zemi, přestože jim Bůh přikázal, aby se rozptýlili. Jak reagoval Bůh?

  • Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho co si usmyslí provést. (Gn 10:6)

Bůh jim zmátl řeč a rozptýlil je po celé zemi. Později, za semitského patriarchy Pelega, Bůh rozdělil zemi na kontinenty.

Všechna souhlasná, jednohlasná rozhodnutí věští hrůzu. Bůh nás rozdělil rasově, jazykově a geograficky protože věděl, že nejnebezpečnější je sjednocený dav hříšníků. Ten, jak Bůh a historie učí, provede co si usmyslí. Osamocení a izolovaní hříšníci jsou přístupnější Božímu plánu spásy. Proto je venkov na celém světě bohabojnější než město.

Příklad Bábelu se v bibli opakuje i v duchovní oblasti. Sjednocená náboženství se musí nevyhnutelně podobat Bábelu. Jsou totalitní, ať už si říkají ekumenická nebo univerzální. Od takového totalitního náboženství je jen krok k pravému nebo levému totalitnímu státnímu zřízení ne z hlediska doktriny, ale vládní struktury. Všechny svaté války mají kořeny v ekumenizmu, v univerzalizmu křesťanství, islámu, budhizmu, ... Země, kde vládla jednotná totalitní církev, jsou dnes buď levými totalitami nebo jsou historicky fašistické a mafiózní. V zemích, kde církevní jednota padla, kde zodpovědnost k Bohu byla vložena na osobní rozhodnutí jednotlivce, kde to za něj neudělala jednotná náboženská strana, tam se biblický princip přenesl i do praktického života. Demokracie, umění, věda, průmysl, hygiena a kolonizační úsilí začalo vzkvétat právě tam.

Dnes se z celé zeměkoule stává jedna velká vesnice. Letadla nás přepraví z místa na místo, téměř na celém světě se dohovoříme anglicky, televize sjednocuje naše názory a kulturu, ekonomie vzájemně souvisí a prorůstají se. Hlasy za bratrství světa se ozývají odevšad a tak slovy fyzika, naše znalosti nás sbližují, čímž vzrůstá naše duchovní entropie. Daniel prorokoval, že ke konci vzrostou znalosti a cestovat se bude sem a tam ...

V dnešním světě neustále sílí tlak na sjednocení křesťanů a všech náboženství. Před časem se v Itálii pod patronací univerzálnosti kouřila i indiánská dýmka míru, modlilo se islámsky, hebrejsky, křesťansky, budhisticky, hinduisticky, prostě slavila se družba.

Bůh zobrazuje v bibli věrnou víru milosti jako nevěstu, nevěrnou víru osobních skutků jako prostitutku. Kniha Zjevení učí, že před příchodem Krista bude na světě jednotné, ekumenickouniverzální náboženství, nevěstka zpitá krví Ježíšových svědků. Z dnešního pohledu to mohou být zekumenizovaní "křesťané," kteří se spojí s různými druhy náboženství a evolučním okultizmem éry "nového věku."

Bible nám dává naději, že spaseni můžeme být jen jednotlivě, Ježíšovou zastupující smrtí, sjednoceni pouze Jeho a nikoliv naší očistou. Žádná, lidmi vymyšlená humanistická organizace, ať se nazývá jak chce, nás neočistí, nespasí ani nezachrání.

- pst -