Rezonance a působení rezonančních polí na lidský organismus, zvířata a přírodu jako celek byl a je dosud málo známý a popsaný jev.

Geostatická pole (GP)

Na naší zeměkouli se všude nacházejí GP, která vznikají všude tam, kde se tvoří struktury s různou elektrickou vodivostí. Všude tam, kde je voda z pramenů a nebo i voda, která prosákla z povrchu, nachází se GP, které samo o sobě není lidskému zdraví škodlivé. Nemodulovaná, tj. nerozkmitaná GP jsou často mylně nazývána patogenními zónami. Kdyby jimi byly, lidstvo by vymřelo už před mnoha tisíciletími.

Rezonanční geo-pole (RP)

Rozdíly v elektrické vodivosti materiálů Země tvoří GP. Krátké radiomagnetické vlny modulují (rozmitávají) GP a to s nimi rezonuje. Země představuje emitor (celkový objem GP je báze) a původní siločáry GP se stanou 60-70 cm širokými kolektory, poškozujícími nejen život, ale i železobetonové mosty a budovy. Frekvence se v polích mísí a vznikají nové smrtelné svazky vlnění, které jsou v kolektorech (klasický polovodič) mnohonásobně zesilovány. Nej- méně nebezpečná se jeví amplitudová modulace (AM - střední vlny), následuje frekvenční (FM - velmi krátké vlny), potom impulsní a nejvíce nebezpečná je modulace kódová.

Rezonanční pole jsou nabita podle své velikosti, resp. délky společné hranice a poměru vodivosti své substance. Geostatická pole mohou tvořit jen stometrový ovál, ale mohou být i podložím celých ulic a sídlišť. Na rozdíl od nás, naši předkové sledovali svůj dobytek předtím, než někde postavili svoje obydlí. Zvířata a přírodě neodcizení lidé se vždy vyhýbali místům, kde se pole stýkala.

Rezonanční pole vznikají modulováním, rozkmitáním přírodních GP radiomagnetickými vlnami včetně frekvence 50 Hz z rozvodů elektrického napětí. Vyskytují se jak ve volné přírodě tak v různých budovách. Ve volné přírodě se v nich člověk zpravidla pohybuje, opouští je a proto jejich působení není tak intenzivní jak v našich obydlích, kde se šíří po obvodech elektrické sítě a jejich působení bývá dlouhodobé. Jako příklad je pracoviště, lůžko, místo odkud sledujeme televizi atd.

V souvislosti s vysíláním radiomagnetických vln se GP mění v pole s velkou rezonanční energií, která je schopna prostupovat veškeré struktury, které obsahují molekuly prvků s vysokým atomovým číslem. Taková situace nastane, když do GP dopadají radiomagnetické vlny, které jsou schopny svojí vlnovou délkou rozbouřit, neboli zmodulovat jinak klidné GP. Tak vzniká nebezpečné pole, které nepoškozuje pouze lidstvo, zvířata a rostliny, ale také nejmodernější techniku. Jako takové může být příčinou ztráty orientace velryb, pádů letadel, havárií lodí, výbuchů a požárů různých ovládacích centrál. Při koncentraci elektronů za intenzity 50 resenů dochází k selhání veškeré navigační a ovládací techniky.

V první fázi se výzkum týkal lidí na zdraví ohrožených nebo už nemocných. Dlouhodobá a podrobná studie dokázala, že 65% všech nemocí je výsledkem dlouhodobého setrvávání oběti v jednom nebo více RP. Mezi hlavní potíže náleží bolesti hlavy, celková únava, bolesti páteře, hlavně krční, onemocnění kloubů všeho druhu, zhoubné i nezhoubné nádory, mrtvění horních i dolních končetin a mnohdy částí obličeje, omezení soustředění a schopnosti vyjadřování, zrakové potíže, narušení srdečního rytmu až výpadky jednotlivých tepů, dýchací potíže podobající se astmatickým projevům, neplodnost mužů, mozková onemocnění v mnoha variantách následkem vzniku převážně vápníkových novotvarů a trombů. Různé nemoci převažují podle druhu a složení rezonance. V jedné lokalitě se může vyskytovat zvýšená rakovina kloubů, jinde najdeme astma nebo leukémii atd. Rezonující pole způsobuje ve všech živých organismech molekulární separaci.

Druhé stádium bádání se zaměřilo na chovná zvířata. Bylo zjištěno, že RP mohou za zástavu dojivosti krav, psychická poškození chovných koní, úhyn činčil a zánik včelstev.

Nejdramatičtější je však působení RP na rostliny a lesy, což potvrzují výzkumy v mnoha zemích Evropy a Asie. Měření v národním parku u Augs- burgu, v Německu, v Italských pobřežních oblastech a u nás u Jindřichova Hradce přinesla varující výsledky. Situace vypadá tak, že se brzo můžeme rozloučit s borovicí a za další léta zmizí z některých lokalit i smrk.

Šokující byl výzkum za účasti Zemědělské university a místních ochranářů v okolí Modravy. Přišlo se na to, že dosavadní zdůvodnění plošného úhynu lesů na následky exhalací a kyselých dešťů jsou, jak se zdá, mylná. Pomocí resenomického měření může být vysvětlen tzv. příkopový jev - úhyn stromků podél cest, považován za následek zplodin a solení.

Po 40 letech modulačních signálů nad 10 resenů z 30 stupňové škály, jsou místa již úplně zbavena života. Nové modulační zdroje zasahují i stromy donedávna zdravé. Například 25 letá borovice přežije jen dva roky v RP o 2 resenech z jednoho zdroje. Přitom mnoho zeleně je modulováno z 6 i více center o síle 10 resenů. Podle rychlosti tohoto poškozování porostů budou mrtvé do deseti let.

Dále dochází k poškození elektronické navigace letadel a řídících center, včetně atomových elektráren.

Železobeton se působením rezonance rozpadá před poločasem své plánované životnosti.

Rezonanční energie, jejíž hlavní složkou je GP, nebyla dosud měřena a proto neexistovaly ani žádné její jednotky. Až poté, co došlo ke spolehlivému měření této energie, byly stanoveny jednotky intenzity RESEN, což znamená i v mezinárodním překladu REzonanční Spektrální ENergie. Tato nebezpečná místa nejsou stabilní a zejména na jaře a na podzim se mění. To znamená, že je nutné pokaždé místa, kde se člověk hodlá delší dobu zdržovat, hlavně lůžko před spánkem, indikátorem prověřit. Jedině tak se dá zabránit okamžitým a dlouhodobým následkům. U indikátoru rezonance, když dojde k maximálnímu optickému i akustickému vybuzení, odpovídá hodnota kolem padesáti resenů, což je hodnota, které se člověk nesmí vystavovat ani krátkodobě.

Následky rezonance

1. Působením nadměrné rezonance dochází k oslabení až ztrátě imunitního systému, které probíhá v mezibuněčné hmotě. Rezonanční prvky s vyšším atomovým číslem a elektronovou hladinou blokují vstupy buněk pro ochranné látky, včetně očkovacích. Oslabený člověk je vystaven nejen novým super-virům, ale i nemocem již zapomenutým, jako je např. tuberkulosa. Mnohá onemocnění vznikají poškozením Golgyho aparátu v membránových buňkách.

2. Nejčastější jsou onemocnění kloubů a kostí - často mylně označovaných jako revma. Důvodem je, že jakmile se člověk stane aktivním rezonátorem, dochází k molekulární separaci látek a stopových prvků. Ty jsou separovány podle své rezonanční schopnosti podle atomové váhy a obsazení elektronů v jednotlivých orbitech. Silně rezonující prvky, jako např. železo nebo zinek vypuzují prvky s menší rezonanční schopností, jako je vápník, sodík, draslík apod., které se ukládají buď přímo na povrchu kloubů, nebo se spolu se solí lymfatickou cestou dostávají do výpotků. Proto v rezonančních polích dochází k mimořádnému pocení, hlavně dolních končetin. Další část uvedených látek se dostane do krevního oběhu a ukládá se v artériích, kde mohou způsobit aortální stenózu až mitrální insuficienci vedoucí k infarktu.

3. Při 80 resenech může dojít k trombóze i u mladší generace. Při 100 resenech jsou častá onemocnění páteře. Určitá směs rezonance moduluje hrudník a následně se rozpadají obratle. Ke strnutí nebo dokonce do dočasnému ochrnutí stačí 6 hodin intenzivního působení.

4. Dočasná arytmie srdce, (lékařská záhada), je následkem setrvávání hlavy v kolektoru o 50 resenech. Dojde-li k rezonanci mozku, podle profesora Ingo Wolfa, z univerzity v Minstru, dochází k mozkové bouři podobné epileptickému záchvatu, což doložil rentgenovými snímky. Bolesti hlavy popsané postiženými jako brnění, doprovází neschopnost se soustředit. Profesor dokázal, že 3-minutový hovor pomocí bezdrátového telefonu zanechává na mozkové struktuře po tři dny viditelné změny. Padesát procent výkonu jde do hlavy. Je to náhoda? - frekvence těchto zařízení je shodná s frekvencí mozku a dochází k interakci! Dvanáctiletý chlapec spící s hlavou v kolektoru o 60 resenech onemocněl za 2 roky epilepsií. Za další dva roky následoval mozkový nádor. Velmi zajímavá jsou měření tzv. virového nemocnění šílených krav. Trvale ustájené krávy se snaží dostat se z rezonujících železných ohrad tzv. pána tvorstva a chovají se podobně jako šílené krávy.

5. Modulované železo ztrácí valenci a stává se inertním, takže nepřispívá k tvorbě červených krvinek. Při rezonanci dochází k obsazení orbitů elektrony ve čtvrté a páté periodě. Hypochronická anémie vede k poškození jejich vývojové formy a k bujení nezralého předstupně bílých krvinek. Ty se neřízeně a nadměrně množí a tvoří jen nefunkční elementy.

To samé platí pro diabetes, kde se netečným prvkem stává zinek (nezbytný, pro tvorbu insulinu). Uvedená možnost ztráty valence platí také pro další prvky, jako jsou kobalt, měď, galium, brom a další. Z toho vyplývá, že dochází k poruchám minerálního metabolismu, takž je ohrožena funkce celého organismu, včetně složitých pochodů řízení a regulace.

6. Adreno-leuko-distrofie (ALD), astma, bronchitida, Hotchinsova nemoc a rakovina plic se vyskytuje mimořádně často v oblastech se silným RP. V místech, která jsou rezonována všemi druhy modulace, převyšuje rakovina kloubů průměr. Sedimentace krve stoupá až na dvojnásobek. Druhy onemocnění se v různých regionech často řídí podle druhu modulace v rezonan- čních polích. Ve všech případech dochází k blokádě imunitního systému a látkové výměny.

7. Leukémie - měření spektrálním resenometrem indikují, že vzniká tříštěním buněk mikrovlnami.

8. Nejčastější dětská onemocnění: leukémie, epilepsie, alergie, exemy, zástavy dechu či srdce, zrakové poruchy, zhoubné nádory, pomočování, špatný spánek, pocity strachu, psychické potíže mají souvislost s životním prostředím rezonančních polí.

9. Těhotné ženy - bylo prokázáno, že při silné rezonanci dochází k lámání chromozómů, následkem může být mongolismus, nebo jiné genetické poruchy.

Největší tragedií je, že i když člověk dbá na zdravou životosprávu, dává organismu vše potřebné, je to k ničemu. Syntéza buněčného metabolismu a všechny procesy látkové výměny jsou v rezonančním poli utlumeny. Dochází k pocení, k poklesu duševní i tělesné výkonnosti a u dětí navíc zpoždění celkového vývoje. Výzkum stále probíhá, ale žádná příjemná překvapení se nedají očekávat.

Závěrem

Rezonance se nedá odstranit ani utlumit. Šíří se všemi vodivými materiály jako jsou rozvody ústředního topení, vody a pod. Lze však zamezit jejímu šíření po síťových rozvodech odpojováním těchto vedení, která nemusí být trvale zapnuta: pračka, myčka na nádobí, el. trouba, bojler atd. K tomuto účelu existují automatické odpojovače, které zbytečné šíření resonance, hlavně v noci, spolehlivě hlídají. Rozhlasové přijímače, televizory, počítače by neměly být nikdy v místech, kde spíme. Vzdálenost od televizní nebo počítačové obrazovky je kritická.

Hlavní a naprosto spolehlivou ochranou zůstává indikátor resonance, který opticky i akusticky upozorňuje na místa a polohy, kde je naše tělo nejvíce ohroženo.

Uvedené informace jsou výsledkem šestiletého intenzivního výzkumu v oblasti geofyziky, biologie, elektroniky a medicíny a jsou pečlivě dokumentovány.

- Vladimír Kubeš -

Další informace o možnostech měření pomocí Indikátoru rezonance pro všechny zájemce poskytne redakce ZODu.