V ZODu 105 jsme na straně 23 vytiskli článek Romana Cardala „Filozofie holokaustu“, jenž je na straně 32 bezprostředně následován e-dopisem „Názor normální většinové populace“ od J. K. Doporučuji vrátit se k oběma článkům, abychom byli v obraze. Dovolím si e-dopis J. K. znovu přetisknout:

Nedostudovaný takyfilosof Jan Horník se chtěl zviditelnit něčím, co tu ještě nebylo a co je zajímavé jako filosofické podhoubí pro český neonacismus – „Hitler je filozof, není v něm chyba, chyba je v Darwinově teorii.“ A proto, pozor na ni. Čehož důsledkem je posílení kreacionismu. To je zase zajímavý aspekt pro protestantské fundamentalisty.

Myslící člověk ví, že vůdčí postavy dějin, které chtěly pro sebe ovládnout svět, byli diktátoři, kteří používali a zneužívali různé filozofie a teorie k tomu, aby jim lidé věřili, i když budou vraždit, vždycky ve jménu něčeho drahého až posvátného. Byl to Hitler, Stalin a mnoho jiných před nimi. Nikdy ale nedostihli Boha hrozného, který byl největší vrah, bez jehož vědomí ani vlas nespadne, že? Při potopě nechal utopit všechny lidi kromě Noeho rodiny a nechal zabít miliony lidí ve všech válkách, co jich bylo. (Nebyl to Bůh obyčejných lidiček, ti mají na obláčku svého Boha, ke kterému vzhlížejí.)

Z fundamentalismu jde hrůza. Židovští fundamentalisté zabili Izaka Rabina, islámští fundamentalisté zničili „dvojčata“ v NY. Baptističtí fundamentalisté zase vymývají mozky pavědou kreacionismem, posilují si tím svoje ego. Ani v ČR, ani jinde v Evropě, ani v USA se to nesmí přednášet ve školách. U nás ani v soukromých školách. Nedávno pohrozila ministryně školství jednomu pražskému gymnasiu, kde se rodiče postavili proti vymývání mozků svých dětí, že gymnasium uzavře. Myslím, že článek J. Horníka se pohybuje na okraji spektra české společnosti a slouží též tomuto okraji společnosti. Je vás zkrátka málo, i protestantských fundamentalistů (něco přes 3000), i neonacistů. Jste psi, kteří štěkají na karavanu jdoucí dál. Už mi ty vaše zajímavosti neposílej, jsou pod úroveň moderního inteligentního člověka.

J. K.

 

Na e-dopis J. K. musím odpovědět. Přejdu hned k věci. Na okraj spektra české společnosti bychom, nejen podle J. K., museli odsunout jako prvního Františka Palackého. Ten si byl této filozofie holokaustu vědom již v roce 1848, tedy dobrých 85 let před Hitlerem. Že by se chtěl Horník zviditelnit něčím novým, je nesmysl. Stačí si do Googlu zadat hesla: evolution, racism, Darwin nebo jejich kombinace, a zobrazí se desítky odkazů na články a knihy pro i proti z 19., 20., i 21. století. Horníkův přínos je v tom, že konečně už něco vyšlo na téma příčinné souvislosti mezi darwinismem a rasismem také v češtině.

První, kdo na tuto problematiku česky upozornil, byl ale František Palacký. Jan Gruber ve své práci (2008) „Dopis Františka Palackého do Frankfurtu ze dne 11. 4. 1848“ píše:

Už jsem se pokusil vysvětlit několik částí Palackého dopisu, ale teď tu nejdůležitější, tu hlavní myšlenku. Proč se bál připojení Čech k německé říši? Něco málo jsem zmínil na začátku této kapitoly, ta jeho slova jsou opět poněkud nadnesená a ne úplně směrodatná, český národ zidealizovaný a německý hanobil. To ale pravděpodobně mělo pouze odvést společnost dál od německých pánů, distancovat ji od nich.

Palacký se bál, že po připojení by se Čechám nedostalo národní svobody, že by nebyla zaručena rovnoprávnost národů v rámci říše, některé by byly utlačovány a jiné by si žily na jejich úkor nad poměry:

V lůně velikého a spekulativního německého národu nacházejí se vždy filosofové zvláštníci, kteříž, jakož dovedou každý rozum i nerozum uvésti v methodu a systém, tak umějí také dokázati a priori, že zásada rovnoprávnosti národní jest sama v sobě holým nesmyslem. Jeden společný původ veškerého člověčenstva jest prý, jako Adam i Eva, pouhou bájí; příroda, jakož ani dvou lupenův nerodívá dokonale stejných, tak ani dvou národův nepodělila dary svými stejně, a kterému propůjčila jaké přednosti, ten že má i právo, uvésti je v platnost. Němci tedy, jsouce plémě od přírody nadanější, silnější a ušlechtilejší nežli Slované, že také nemají nikterak s těmito na roveň stavěni býti. (Myšlenky F. Palackého – kol. autorů str. 48–49)

Palacký (1798–1876) byl současníkem Charlese Darwina (1809–1882). Palackému bylo jasné, jestliže jsou Adam a Eva pouhou bájí, jako ostatně celý biblický zápis stvoření, jestliže má vše naturalistický evoluční původ, potom nastoupí filozofie „zvláštníků“, kteří vědecky obhájí, že člověk je výsledkem evoluce – proto různé národy stojí na různých vývojových, evolučních stupních. Má to železnou logiku. Palacký dokonale rozuměl duchu doby i německé „vědecké“ systematičnosti. To byl jeho hlavní důvod, proč nepodpořil Frankfurtský sjezd, kde se jednalo o sjednocení Německa. Obával se, že by se Češi stali ve Velké německé říši národem stojícím na nižším evolučním schodku. Škoda, že většinová populace nemá Palackého prozřetelnost. Věda je nejlepší služebník, když se drží empirických důkazů; ale „věda“ je ten nejhorší tyran, když se stane filozofií. Hitler stavěl svoji filozofii holokaustu na více než stoletých „vědeckých“ základech. Harun Yahna píše:

Nejvýznamnější vliv na překotný růst rasismu Evropy 19. st. bylo nahrazení křesťanského pohledu, že Bůh stvořil všechny lidi sobě rovné, darwinismem. Myšlenka, že se člověk vyvinul z primitivnějších tvorů, že některé rasy se vyvinuly více než jiné, zajistila rasizmu „vědeckou“ škrabošku.

Zkrátka, Darwin je otec rasismu. Jeho domněnku přijali a rozvinuli nejznámější zakladatelé rasismu jako Artur Gobineau a Houston Stewart Chamberlain. Tento vynořený rasismus byl potom uveden do praxe nacisty a jinými fašisty. James Joll, který byl mnoho let profesorem historie na takových univerzitách jako Oxford, Stanford a Harvard, vysvětluje vztah mezi darwinismem a rasismem v knize „Europe Since 1870“ (Evropa od roku 1870). Tato kniha se dodnes používá jako vysokoškolská učebnice.

Ještě k e-dopisu J. K. Pokud se týká „boha hrozného“ doporučuji zájemcům, aby si přečetli můj článek „Nepolitičnost Božího království“ ZOD 102, s. 7. Boží lid nebojuje mečem, bojuje Slovem, které je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč.

Pokud se týká potopy, jistě, několik miliard lidí zahynulo kromě osmi. Bůh je svatý. Jeho svatost po celou historii se projevuje mimo jiné i tím, že eliminuje zlo. Zničení zla je dobro. Dvojitý zápor je kladný. Nemohu nemluvit znamená, že musím mluvit. Proto:

  • Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. … Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí.…“ (Gn 6,5.13)

Jestliže J. K. vidí utopené lidstvo jako dobré, potom je Bůh hrozný. Kdyby J. K. viděla utopené lidstvo jako hrozné, potom je Bůh svatý. Lidstvo se od potopy dosud nepolepšilo.

Pokud jde o zákaz vyučování kreace ve veřejných a soukromých školách, pak musíme přiznat, že dosud vládne tyranie „vědy“ (filozofie). Jediná možnost, jak tomu uniknout, je „homeschooling“, domácí škola. V USA tak bylo vyučováno v roce 2009 už 1,5 milionů žáků, kteří prokazují nadprůměrné výsledky. V roce 2003 to bylo o 33% méně, „jen“ 1 milion.

Pokud jsme „…psi, kteří štěkají na karavanu jdoucí dál,“ pak musím dodat, že karavana jde do naprosté záhuby:

  • Každá sazenice,“ odpověděl, „kterou nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povedeli slepý slepého, oba padnou do jámy. (Mt 15,13)

– pst –