2. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby

Co je evangelikální?

 

 

Program konference

 
9:30–9:40 přivítání, zahájení

9:40–10:15  Reformační ‚Solas‘ jako základ evangelikalismu (Štěpán Rucki) - anotace příspěvku a informace o autorovi

10:15–11:00 Soli Deo Gloria – Jedině Bohu sláva (Pavel Steiger) - anotace příspěvku a informace o autorovi

11:00–11:15 přestávka

11:15–12:00 Sola Scriptura – Jedině Písmo (Jerry Farnik) - anotace příspěvku a informace o autorovi

12:00–14:00 Společný oběd (pro účastníky bude zajištěn v místě)

14:00–14:45 Sola Gratia – Jedině milostí (Jaroslav Kernal) - anotace příspěvku a informace o autorovi

14:45–15:30 Sola Fide – Jedině vírou (Jan Suchý) - anotace příspěvku a informace o autorovi

15:30–15:45 přestávka

15:45–16:30 Solus Christus – Jedině Kristus (René Drápala) - anotace příspěvku a informace o autorovi

16:30–17:00 ukončení
 

Konference se uskuteční v sobotu 22. ledna 2011 v Brně, v modlitebně Wesleyánské církve, Dusíkova 5, Brno – Lesná.

Na konferenci bude představena kniha Dr. Martyna Lloyd-Jonese Co je evangelikální?. Účastníci tuto knihu obdrží zdarma.

Vzhledem k omezené kapacitě, ke společnému jídlu a knize pro účastníky, je nezbytně nutné zaregistrovat se na konferenci a to nejpozději do 17. ledna 2011 (nebo do vyčerpání kapacity konferenčních prostor).

Závazné přihlášky posílejte písemně na adresu redakce (Zápas o duši, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem), nebo emailem (zapasodusi@gmail.com), nebo použijte webový formulář zde. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete. 

Konference je zdarma. Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

 

Anotace příspěvků a informace o autorech

Reformační „Solas“ jako základ evangelikalizmu

Pět „Solas“ je pět latinských frází, které vznikly během protestantské reformace v 16. století. Tato hesla výstižně shrnují základní principy reformační teologie jako protiklad k učení tehdejší římskokatolické církve. Latinské slovo „solus“ „sola“ znamená „pouze“, „jedině“. Jedině Písmo, jedině Kristus (jedině v Kristu), jedině milostí, jedině vírou a jedině Bohu sláva – to je pět pilířů reformace, o nichž reformátoři byli přesvědčení, že představují základ křesťanské víry a praxe. Tehdejší „solas“ byla namířena proti učení a praxi dominantní římskokatolické církve. Jsou tyto reformační základy relevantní ještě v dnešní době? Jestliže ano, pak je otázkou, proti komu či čemu jsou tyto pilíře vymezující v dnešní době.

MUDr. Štěpán Rucki, CSc. je povoláním dětský lékař. Od roku 1996 zastává funkci primáře dětského oddělení Nemocnice Třinec.

Byl jedním ze zakladatelů Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR a tuto organizaci vedl po dobu 18 let. V křesťanských kruzích je znám také jako autor knih, např. Alternativní medicína – pomoc nebo nebezpečí?, Je někdo z vás nemocen?, Mezi Biblí a medicínou aj.

Posledních 10 let je redaktorem časopisu pro vnitrocírkevní diskuzi v Slezské církvi evangelické augsburského vyznání Idea. Je členem a starším sboru SCEAV v Třinci-Oldřichovicích, kde se věnuje vyučování biblickým pravdám. Tato činnost byla zpracována i v knižní podobě a vydána v roce 2009 pod názvem Poznáváme biblické pravdy.

 

 

Soli Deo Gratia - Jedině Bohu budiž sláva

V tomto příspěvku zdůrazním rozdíl mezi člověkem a Bohem. Uvědomíme si kdo je člověk - je hříšný; a kdo je Bůh - je Svatý. Všechna sláva patří Bohu nejenom za jeho veškeré viditelné a neviditelné stvoření, ale také především za jeho stvoření nového člověka v Kristu, který se narodil z Ducha Božího. Vše co Bůh činí je pro něho a kvůli němu. Největší jeho sláva je nový člověk v Kristu, jeho církev, jeho tělo, jeho chrám. O slávu za spasení lidu, který nebyl jeho lidem se nebude s nikým dělit, je to jeho svrchované a jednostranné dílo. Otec vyvolil, Syn vykoupil, Duch znovuzrodil:

  • „Nic jsi neslyšel, nic jsi nepoznal, tvé ucho předtím nic nezaslechlo. Vím, že jsi věrolomník věrolomný, říká se ti přece nevěrník už ze života matky; zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavící peci utrpení. Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám." "Poslouchej mě, Jákobe, Izraeli, můj povolaný. Já, já jsem ten první, já jsem i poslední. (Izajáš 48:8-12)

Ing. Pavel Steiger. Původním povoláním inženýr geologického průzkumu. Do svých 49 let pracoval ve Spojených státech a Indonésii pro jednu z největších olejářských společností ARCO, dnes British Petroleum. V roce 1986 začal v Jakartě natáčet křesťanské programy pro Trans World Radio v Monte Carlu. Protože mnoho posluchačů žádalo písemnou podobu těchto pořadů a korespondence se stávala neúnosnou, začal jim spolu s manželkou Klárou v lednu 1989 rozesílat strojopisný malý „samizdat“ Zápas o duši, který se dostával do Československa z Indonésie všemi možnými i nemožnými způsoby. V lednu 1990 zanechal profesionální dráhy a stal se spolu s manželkou rozhlasovým misionářem s HCJB World Radio, dnes HCJB Global. Po dvouletém působení v Quitu, Ekvádoru, a Spojených státech se přestěhovali natrvalo v dubnu 1992, po 23 letech, do Československa. Zde oba připravovali rozhlasové pořady jak pro HCJB tak pro TWR, vydávali časopis Zápas o duši do 99. čísla, různé knihy, překládali, vyučovali, mluvili na konferencích… Od 100. čísla Zápasu o duši, tedy od dubna 2009, společně s Jaroslavem Kernalem a Poutníkovou četbou ustanovili novou redakční radu, která dnes zodpovídá jak za obsah, tak za hospodaření Zápasu o duši. Děkujeme nové, mladé redakční krvi za nový elektronický přístup a za pořádání této již 2. konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby. Pavel a Klára jsou aktivními členy CB v Praze Dejvicích, kde Pavel občas káže a vede středeční biblické studium.

 

Sola Scriptura – Jedině Písmo

‚Jedině Písmo‘ je základem protestantské reformace. Martin Luther směle prohlásil na římském sněmu ve Wormsu v roce 1521, že nemůže své učení odvolat, protože jeho učení je založeno na Písmu. Prohlásil „Mé svědomí se stalo zajatcem Božího slova.“ Luther měl odvahu obhájit pravdu. Měl odvahu se postavit proti ohromným útokům náboženského světa.

V tomto příspěvku budeme probírat otázky tohoto typu: je Bible dostačující pro záležitosti duchovního života? Je Boží slovo dostatečné pro péči o lidskou duši v 21. století? Jaká je nejvyšší autorita pro jednotlivé věřící a církev celkově? John MacArthur píše, že „dnes největší útok na Bibli nevychází od lidí, kteří popírají, že je Boží slovo, ale od lidí, kteří prohlašují, že je slovo Boží.“ Během přednášky chceme dokázat, že Sola Scriptura, ‚jedině Písmo‘, pro církev stále platí. Ve skutečnosti jsou svatá Písma Starého a Nového zákona jediným pravidlem víry a poslušnosti.

 

Jerry Farník, Mgr.Th. je ordinovaný kazatel od roku 1990. Slouží jako kazatel od roku 2003 v Ortodoxní presbyterní církvi (OPC). Jerry slouží s manželkou Marilyn 24 let v Československu (následně v České republice). Vystudoval zpěv na Univerzitě Colorado (B.M., 1978) a teologii na Mezinárodní škole teologie – International School of Theology (M.Div., 1990).

Jako kazatel místního sboru v Praze (Reformovaná presbyterní církev v Modřanech) a ředitel Entrustu (dříve BEE), je oddaný kázání a vyučování slova Božího, zakládání nových sborů a přípravě nových křesťanských pracovníků. Jerry cestuje po České republice, aby vyučoval Čechy o efektivní službě pro Boží království.

Jerry a Marilyn mají tři děti – Jared (23), Autumn (21) a Havalind (18). Všichni se snaží budovat v Česke republice Kristovu církev k Boží slávě.

 

 

Sola Gratia - jedině milostí

Spasení z pouhé milosti Boží – to je základní kámen světové reformace a základní stavební kámen křesťanství jako takového. Bez Boží milosti není nic takového jako spasení. Bez Boží milosti zůstává jenom lidská snaha získat si Boha nějakým vlastním způsobem, dobrými skutky, „svatým“ životem, oběťmi, … Lidská pýcha se vždy pozvedá především proti Boží milosti, protože hříšná přirozenost člověka se nechce smířit s vlastní neschopností zachránit sebe sama. A tak lidé diktují Bohu vlastní způsoby záchrany.

Ve mém příspěvku si objasníme, co to znamená spasení z milosti, přímo z textu Božího Slova si ukážeme přesný význam této fráze, a dotkneme se také některých současných pojetí spasení a výkladů ‚Sola Gratia‘, která jsou běžně rozšířena v křesťanských církvích.

Jaroslav Kernal, DiS., starší Biblického společenství křesťanů a zodpovědný redaktor Zápasu o duši. Když se v průběhu svého univerzitního studia stal křesťanem, tak začal dálkově studovat Evangelikální teologický seminář a připravovat se na službu na Božím díle. Po ukončení semináře začal spolu s několika dalšími novou práci v Ústí nad Labem a tak vznikl sbor Biblické společenství křesťanů. Do roku 2008 pracoval na částečný úvazek jako technik v soukromé firmě a na část úvazku pro sbor BSK, od roku 2009 mu obětavost členů sboru umožnila více se věnovat práci pro sbor a k tomu pracuje jako zodpovědný redaktor časopisu Zápas o duši. S manželkou Alenou vychovávají dvě děti.

 

 

Sola Fide – Jedině vírou

V tomto příspěvku prozkoumáme učení, se kterým stojí a padá Církev. Nespravedliví před svatým Bohem neobstojí, spravedliví ano. Písmo nás nenechává na pochybách, jak ve svém životě můžeme takové spravedlnosti dojít. A přesto mnozí, jak v historii, tak i dnes tvrdě útočí na tuto biblickou pravdu a zavírají tak přístup lidem do Božího království. Definujeme biblické učení o ospravedlnění a upozorníme na historické i současné hereze, které se staví proti Boží svrchovanosti a milosti.

RNDr. Jan Suchý, Ph.D. je starším sboru Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předsedou Občanského sdružení Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají tři malé děti k bázni a lásce k Pánu.

 

Solus Christus - Jedině Kristus

Ve svém příspěvku se pokusím naznačit směry, kterými by se mohla ubírat aplikace principu Solus Christus mezi dnešními evangelikálními křesťany. Princip Solus Christus vypovídá o jedinečnosti a univerzalitě Ježíše Krista jako prostředníka mezi Bohem a člověkem. Tato jedinečnost spočívá v povaze jeho osoby a díla. Tento příspěvek tedy obsahuje stručný historický přehled o názorech na povahu osoby a díla Ježíše Krista. Podrobněji pojedná o situaci v období Reformace a především v období formování klasického evangelikalismu, který bude vymezen vůči liberálnímu protestantismu na jedné straně a konzervativnímu fundamentalismu na straně druhé, a to se zvláštním ohledem na princip Solus Christus. Dále se pokusím o stručnou analýzu a kritiku názorů na jedinečnost a univerzalitu Ježíše Krista v rámci dnešního náboženského pluralismu. V závěru pak budou naznačeny výzvy, které pro nás a naši práci plynou z živé víry v našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista.

René Drápala, M.Div. je více jak dvanáct let kazatelem sboru Církve reformované ve Zlíně. Zároveň také působí jako vedoucí pobočky Martin Bucer Seminar ve Zlíně. Jako externista vyučuje etiku na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Své teologické vzdělání získal na Reformed Theological Seminary v Jacksonu, USA.

S manželkou Renatou mají čtyři děti a žijí ve Slavičíně.