Ve známé londýnské sbírce voskových figur paní Tussaudové můžete uvidět na schodech stojícího policistu. Mnozí návštěvníci ho chtěli oslovit a zeptat se, kam ty schody vedou; teprve pak si všimli, že to je pouhá figura z vosku. Vypadá tak živě, jako by to byl skutečný anglický policista, ale jeho opravdovost je pouhý klam. Podobá se mu jen navenek.

Kdo prošel všemi sály té zvláštní podívané, všude viděl totéž; proslulé osobnosti všech možných dob a postavení: králové a maršálové, politikové, umělci a vědci. Je až k nevíře, jak jsou podobní originálu. A neuvěřitelné je i to, že mnozí návštěvníci, jakmile přijdou do výstavních síní, zmlknou. Člověk by si myslel, že se budou spíše bavit, ale ne - většina z nich jako by oněměla. Selhává jim řeč, neboť voskové figuríny působí tísnivým a skličujícím dojmem. Jsou bez života. Jenom jejich vnější podoba, barva tváří a tělesné proporce odpovídají bývalé skutečnosti.

I dnes mnoho lidí usiluje o křesťanskou podobu navenek. Nosí křesťanské převlečení, ale jde jen o zevní formu! Podle jednoho statistického průzkumu bylo v bývalém Západním Německu pokřtěno 97% všeho obyvatelstva. Za fasádou národní církve, do níž byl téměř každý vnesen a zapsán do církevní matriky jako nemluvně, a z níž je vynesen až v rakvi, žije jen málokdo ve skutečné víře. Kdo z nich je skutečně zapsán v Boží knize života, zůstává nezodpovězeno. Je to skoro hrozné, kolik křesťanského klamu a zdání nás obklopuje. Kazatel J. Busch jednou řekl: "Kdo není červený, je načervenalý, a kdo není křesťan, je jen křesťanský." Jakou pravdu tím vyslovil! Právě to je obrazem bídy dneška: máme křesťanství bez křesťanů a náboženství bez Krista. Je tu náboženský systém, ale chybí křesťanský život. Jsou tu křesťanské formy, ale žádná MOC. Slyšíme mnoho zbožně znějících slov a názorů, ale máme málo mužů, kteří by stáli na skálopevných základech ryzí biblické zvěsti. Neboť to je ta opravdu matoucí skutečnost dnešní doby, že i zlo se zastírá okázalým křesťanským pláštěm. Je mnoho formálních křesťanů, ale málo srdnatých vyznavačů. Jak výstižně dopadají na naši přítomnost slova Bible:

  • Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční. Neboť nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubiví, pyšní, rouhači, rodičů neposlušní, nevděční, bez zbožnosti, bez přirozené lásky, nesmířliví, utrhači, nezdrženliví, krutí, nemilující dobré, zrádci, smělí, nadutí, více milovníci rozkoše nežli Boha, majíce formu zbožnosti, ale zapírajíce její moc; od takových se odvracej! (2. Tim. 3,1-5)

Jestliže patříš k zástupu formálních křesťanů, pak si uvědom jedno: opravdový křesťan je jenom ten, kdo obdržel nový život od Pána Ježíše Krista. Potom se ON stane Pánem tvého života. Pouhé jméno, podobnost a zdánlivá skutečnost, nemají před Bohem žádnou cenu. Je tomu jako s autem. Navenek může být naleštěno, motor má v naprostém pořádku, brzdy, pneumatiky, všechno je v bezvadném stavu. Dokonce i startovací klíček je na svém místě. Jenže v nádrži není žádný benzin. Chybí palivo. S takovým automobilem můžeš sjet z kopce do údolí, ale motor nenastartuješ ani nedojedeš k cíli. Dříve nebo později nastane chvíle, kdy budeš s takovým vozidlem v koncích. Mnozí sedí v naleštěném vozidle, druzí uhánějí po široké cestě, ale neuvědomují si, že se jen vezou z kopce dolů. Na konci životní cesty je čeká nepříjemné překvapení, s nímž nepočítali.

Kdo může sečíst obrovský zástup pokřtěných, matrikových křesťanů, obrovský počet chytráků, kteří se "POJISTILI" a věří, že u nebeské brány předloží svatému Bohu své křesťanské lejstro? Kdo sečte to množství příležitostných křesťanů? Při křtu, konfirmaci, biřmování nebo svatbě jsou vidět jejich parkující vozidla. Kolik jich stojí u hřbitovní kaple, aniž jsou k tomu nuceni? Jakým klamným zdáním se dnes svět oddává! Jakým klamným směrem se ubírá! Obrovské zástupy bezbožných lidí jdou širokou cestou, která vede do věčného zahynutí, a po "křesťanském" chodníku je vyprovází nekonečné zástupy formálních křesťanů. Jejich životní cesta sice nevede hlubokým bahnem hříchu, ale nevede ani k věčnému životu. V protisměru kráčí nesčíslné množství lidí, kteří jsou jisti sami sebou, kráčí bezstarostně ke svému cíli, vždyť se nacházejí v nejlepší společnosti slušných lidí. Křesťanské symboly nesou vysoko, odvolávají se na tradici, ale chybí jim život. Co říká o formálních křesťanech Bible?

  • Máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtev. (Zjevení 3:1)

A jinde:

  • Mají tvářnost pobožnosti, ale moc její zapírají. (2. Tim. 3:5)

ZKUS SE ZAMYSLET SÁM NAD SEBOU, NEPĚSTUJEŠ TAKÉ JEN FORMÁLNÍ KŘESŤANSTVÍ? PÁN JEŽÍŠ TI CHCE DÁT JIŽ ZDE NA ZEMI PRAVÝ ŽIVOT. JINAK SE S TEBOU BUDE MUSET SETKAT JAKO SOUDCE. A SETKÁNÍ S NÍM SE NIKDO NEVYHNE. TEDY ROZHODNI SE - BUĎ, A NEBO.

- Hanzelka Jaromír -