• A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. (Lk 11:9)
  • Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. (Jr 33:3)
  • Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. (Žd 1:1,2)    
  • Kdo má uši, slyš! (Mt 13:9)
  • Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (J 3:16)

- Klára a Pavel Steigerovi -