• Každá nepravost je hřích. (1 J 5:17)
  • Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. (1 J 3:4)
  • Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Ř 3:23)
  • Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. (1 J 1:8)
  • Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. (Iz 53:6)
  • Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě.(1 K 1:18)
  • Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. (Ř 3:10-12)

- Pavel a Klára Steigerovi -