Lidé vždy klopýtali o jednoduchost spásy. Spása je nejtěžší k přijmutí, protože je nejjednodušší a nejsnazší k pochopení. Proto dnes máme tolik SEKT a "věřících", kteří přicházejí z"křesťanstva", ale s biblickou vírou nemají nic společného. Každý z nich věří ve svůj osobní způsob spásy, ale všichni dohromady sdílí společného jmenovatele - kupují si Boží "přízeň" lidskými skutky a náboženskou gymnastiku. Boží přízeň není ke koupi, ta prostě je. Starý i Nový zákon, všech 66 knih, jednotně ohlašují, že Bůh milosrdně zachraňuje milostí každého pokořeného, kajícího se hříšníka, který k němu přistoupí bez přítěže vlastní dokonalosti, který k němu přistoupí ve víře, že Bůh, Ježíš Kristus, za něho a pro něho zemřel. Spasený hříšník se odvrací od hříchu a od sebe ke svému Pánu, jehož poslouchá a podřizuje se mu. Přestože je pro nás spása zdarma, stála nejvyšší cenu - Boží život.

Ústřední námět Starého zákona je vykoupení milostí. Je až neuvěřitelné, že farizejové tuto pravdu nepochopili. Přísný důraz na náboženské rituály a zákon svedl ty, kdo se neodvrátili od hříchů a neobrátili k Pánu, a proto zůstali ztraceni.

Rozumějme, člověk není zatracen, až když něco špatného provede. Všichni lidé se narodili do otroctví hříchu a jsou ztraceni. Celý svět je pod nadvládou toho Zlého. Pouze svobodný Pán, Ježíš Kristus, může vykoupit Satanovy otroky, aby byli spaseni. Spása je v podstatě výkup otroků smrti na svobodu života.

Farizejové svedli mnohé, protože byli příliš zaměstnáni snahou vydělat si na spásu. Jako by byli zaslepeni a neviděli následující pravdu:

  • Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. (Abk 2:4)

Farizejové vzhlíželi k Abrahámovi jako k otci, ale nepochopili klíčovou lekci jeho života:

  • Abrahámovi byla víra počítána za spravedlnost. Kdy mu byla započtena? Byl už obřezán, nebo ještě nebyl? Nebylo to po obřízce, nýbrž před ní. (Ř 4:9-10)

Farizejové očekávali příchod Mesiáše, ale úplně zavřeli oči nad pravdou, že Mesiáš přijde proto, aby zemřel za hříchy světa.

  • Jenže On (Ježíš) byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. (Iz 53:56)

Co může být zřetelnější než být "proklán, trestání snášel pro náš pokoj". Vždyť zde je prorokována zastupující smrt! Za nás a místo nás byl potrestán, abychom měli pokoj. A farizejové to neviděli. Považovali se za světlo a neviděli, že jsou temní hříšníci, kteří potřebují spásu. Svoboda je podrobení se absolutní Pravdě - Bohu. Spása přivodí poslušnost Bohu, který připraví dokonalé skutky.

  • Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Ef 2:10)

Ukažte mi křesťana, kterému Bůh nepřipravil dobré skutky, a já vám ukáži člověka, který není jeho dílo v Kristu Ježíši. Náboženství, a to jakékoliv, učí: "Konej dobré skutky, abys byl spasen! Skutky jsou příčinou a spása účinkem." Biblická víra je jedinečná a učí pravý opak všech náboženství. Jinými slovy říká: "Protože jsi spasen, konáš dobré skutky. Ty nejsou z tebe, ale jsou ti připraveny Bohem. Spása je příčinou a skutky účinkem."

-pst-