Jistě jste si všimli, jak nevázaně se s podstatným jménem "křesťan" v dnešní sekulární společnosti nakládá. Kontext, v němž je používáno, nemá téměř hranic. Zdá se, že mnozí, ne-li většina, nepovažují za křesťana ateistu, žida, muslima, hinduistu, buddhistu atd. Sekulární svět také dělí ty, na něž odkazuje jako na křesťany, do těchto dvou skupin - "běžní" a "znovuzrození". Ony "znovuzrozené" popisuje jako pravičáky, fanatiky nebo odpadlíky - jako jakási neurčitá individua, která se neustále snaží vnucovat své morální hodnoty všem ostatním. Termín "znovuzrozen" je portrétován jako odznak neúcty a ignorance.

Odkud vůbec výraz "znovuzrozen" pochází? Lze jej nalézt v evangeliu Janově, 3. kapitole a 3. verši. Mluvčím je sám Ježíš Kristus, který říká:

  •   Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.

Všimněme si, že neřekl: "Není-li člověk členem církve, nemůže spatřit království Boží." Neřekl ani: "Není-li člověk pokřtěn, konfirmován, biřmován nebo neslíbí-li být dobrým a vždy poslouchat své svědomí nebo neřídí-li se určitým etickým kodexem, nemůže spatřit království Boží." Řekl, že neznovuzrozený člověk je v podstatě ztracen a má namířeno do dimenze pekla!

Křesťanem tedy není ten, kdo si tento název svévolně přivlastňuje, ale spíše ten, v němž je zřetelná přítomnost vzkříšeného a živoucího Krista. F. A. Noble napsal: "Křesťan je mysl, skrze kterou Kristus myslí, srdce, skrze které Kristus žije, hlas, skrze který Kristus promlouvá, a ruce, skrze které Kristus pomáhá."

To je všechno velmi pravdivé, ale specificky - křesťan je ten, kdo věří v Krista, kdo věří, že přišel na zem jako dítě skrze Ducha svatého, v Krista, který žil, učil, činil zázraky a odpouštěl hříchy v lidské formě, abychom všichni mohli znát Boha z naší lidské pozice.

Křesťan je ten, kdo věří, že Ježíš byl vtělený Bůh, který ochotně a účinně zemřel na kříži skrze ruku hříšných lidí, aby tyto hříšníky spasil. Tam na kříži na sebe vzal hříchy celého světa, obětoval se za hříchy lidstva, aby ti, kdo v něho uvěří, mohli být spaseni a ne navždy zatraceni. Stal se Spasitelem všech, kdo mu budou důvěřovat.

Někdo se k víře vyjádřil docela přesně: "Člověk může být konfucianistou, aniž by znal Konfucia, muslimem, aniž by znal Mohameda, buddhistou, aniž by znal Buddhu - ale nikdo nemůže být křesťanem, aniž by znal Krista!"

Znáš Jej i TY, milý příteli?

- Tonda Uhlíř -