* Má Izrael podle teologie nové smlouvy (TNS) nějakou budoucnost?

TNS vidí budoucnost Izraele následujícím způsobem:

1. Izrael již nikdy nebude teokratickým národním státem, protože teokratický národní stát Izrael byl v době Starého zákona pouhým stínem a typem, jenž byl naplněn a nahrazen pravým a skutečným Božím národem, Božím lidem v církvi, jež je pod vládou Pána Ježíše Krista.

2. Izrael jako národ (tím myslím pouze etnický lid) jistě může v miléniu (tisíciletí) věřit v Krista, ale v tomto miléniu nebude mít následující „výsady", ani jako upomínku:

a) židovský chrám v Jeruzalémě

b) oběti zvířat na oltáři

c) službu levitských kněží

d) dodržování svatých dnů.

To vše proto, že a),b),c),d) bylo podle výkladu TNS navždy završeno skrze dokonanou oběť Pána Ježíše Krista při Jeho prvním příchodu, jak je napsáno v Žd 7,8,9,10.

A. Dispenzační pre-mileniální pohled (t.j. Ježíš se vrátí před tisíciletým královstvím a bude v něm viditelně s židy na zemi vládnout) není v souladu s TNS, protože učí obnovení 2. a),b),c),d) na dobu 1000 let v budoucím tisíciletí.

B. Historický pre-mileniální pohled (t.j. Ježíš se vrátí před tisíciletým královstvím a bude v něm viditelně s Božím lidem na zemi vládnout) se mírně přibližuje pohledu TNS, protože je v souladu s body 1. a 2. a),b),c),d).

C. Smluvní post-mileniální pohled (t.j. Ježíš se vrátí až po „tisíciletí", jež je určeno Božímu lidu) se také mírně přibližuje pohledu TNS, protože je v souladu s body 1. a 2. a),b),c),d) jako v B. Avšak jeho tvrzení, že dodržování Mojžíšova zákona je středem křesťanova života (i během „tisíciletí") a požadavek dodržovat sabat a desátky navždy, není v souladu s učením TNS.

TNS učí, že Mojžíšův zákon musíme vidět optikou Kristova zákona, jenž je zjeven v Novém zákonu. Kristův zákon je tedy ten jediný Zákon, podle TNS, jenž zavazuje církev až do té doby, pokud zůstává církev na zemi.

D. Non-mileniální pohled (t.j. Ježíš vládne již dnes svému lidu z nebe po „tisíc let" mezi svými dvěma příchody) je nejjednodušší a nejvíce se shoduje s TNS, protože neočekává žádnou viditelnou fyzickou tisíciletou vládu Ježíše Krista se svým lidem na této zemi a neklade Mojžíšův zákon do centra křesťanského života.

Kdo trvá na pre-mileniální eschatologii v rámci TNS, potom nemá jinou možnost, než pre-mileniální pohled, v němž chybí Izrael jako teokratický národní stát, který by se vyznačoval výše uvedenými body 2. a),b),c),d).

Pro další studium doporučuji knihu: „The Meaning Of The Millenium" (Význam tisíciletí); R. Clouse, InterVarsity 1977, která se zabývá argumenty pro i proti všech čtyř mileniálních pohledů.

- podle Claytona Javurka -

E-MAIL: javurek@asu.edu