Máme biblické odůvodnění služby, kdy křesťanští poradci osvobozují věřící od působení démonů?

Každý křesťan je součástí duchovního boje. V kontextu padlého světového systému křesťané, v nichž přebývá Duch svatý, ani jinou možnost nemají:

  • Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Efezským 6:12)

Ale existují důvody, proč bychom se měli ptát, zda služba „démonizovaným" křesťanům potřebuje nějakou intervenci moci druhých křesťanů k jejich osvobození z démonického působení.

První námitkou je, že samotné pomyšlení na to, že křesťan může být ovládán démonickými silami, je vysoce sporné. V Božím slově nenajdeme ani jeden zřetelný příklad křesťana posedlého démonem. Žádný pisatel Nové smlouvy se nezmiňuje o démonizaci křesťana z důvodů hříchu (viz Paranormal, Demon Possession). V Písmu nemáme žádný příklad, kdy křesťan vyhání démona z křesťana.

Za druhé, Písmo se nezmiňuje o nějaké typické metodologii intervence vhodné pro osvobozování v duchovním boji. Protože nemáme příklad podobného zákroku prostřednictvím služby osvobození, tvrzení těch, kteří se touto službou zabývají, je znepokojující. Někteří křesťanští služebníci intervenční službu používají běžně, často již na prvním poradenském setkání. Ve chvíli, kdy je kontakt s domnělým démonem navázán, poradce považuje diagnózu posedlosti za oprávněnou a nebere v úvahu, že je zcela možné, že použil neúmyslnou formu hypnózy nebo vnuknutí, které způsobilo napodobení působení démona osobou, která hledá pomoc. Jakmile se „démon" objeví, poradce často vede předtím, než démona „vyžene", zdlouhavé vyšetřování. Dále, bez jakékoliv podpory Písma je proces vyhánění démona třeba opakovat.

Za třetí, forma, která je používána během služby vyhánění démonů, má překvapivě znepokojující paralely s okultismem. Zatímco jsou okultisté v transu, říkají, že mohou přivolat zkušenosti z minulých životů (regresivní terapie), mohou si vzpomenout, co se jim v minulosti stalo během „zapomenuté doby" (únosy UFO), nebo se stávají prostředníky médií beztělných duchů (obvykle mrtvých), kteří skrze ně promlouvají. Ačkoliv tyto události mohou mít kořeny v opravdovém démonismu, je možné, že při různých příležitostech se tyto jevy projevují vlivem hypnotických stavů nebo vnuknutí z lidského podvědomí a představivosti.

V obojím, jak novověkém „chanelling" nebo tradičním spiritismu, se informace získávají prostřednictvím navázání kontaktu a dialogu s „duchy". Když jsou takto získané informace analyzovány, většinou jde o neověřitelná sdělení bezvýznamné hodnoty. Profesionálové služby duchovního boje a osvobozovací služby se často pokoušejí navázat kontakt s duchy tak, že k nim hovoří. Tak, jako v případech, kdy jsou „duchové" kontaktováni prostřednictvím médií a spiritismu, informace získané služebníky osvobozující služby od „démonů" mají zřídka nějakou významnější hodnotu.

Za čtvrté, tento typ služby může mít vážné škodlivé vedlejší následky. V bibli je osobní proměna a duchovní transformace téměř vždy výsledkem pokání (Sk 2:38, 17:30-31, 20:21); změna vede k novému vztahu ke Kristu (2K 5:17, Tt 3:5), jejímž produktem je duchovní růst skrze moc Ducha svatého (J 1:12-13, 1 K 6:19, 1 J 5:4). V ostrém kontrastu biblického důrazu na odpovědnost za osobní hříchy technika těch, kdo poskytují osvobozující službu, rychle vyvozuje závěry, že mnohé duchovní problémy, s nimiž se člověk v životě setkává, mají příčinu v působení démonů. Diagnóza démonizace má potenciál stát se obyčejnou lstí, která odvádí pozornost od skutečného problému. Nebiblické zdůvodnění démonického působení v křesťanovi vede k pocitům, že odolávat duchovnímu působení nepřítele není v našich silách. Tím jsou zúčastnění vydáni na pospas škodlivému působení vnějších sil. Věří, že jejich jedinou nadějí pro osvobození je zbavit se démona(ů) prostřednictvím vysvobození a intervence jiného křesťana, který má schopnost démony identifikovat a vyhnat. Tak vzniká nebezpečná možnost dalšího poškození křesťana, který je přesvědčen, že je proti satanovi příliš slabý a stává se závislým na jiných křesťanech, kteří jsou zkušenější v boji s duchovními mocnostmi. Bible však učí, že každý křesťan je kněz, který nepotřebuje jiné prostředníky než Krista (1Pt 2:5,9; Zj 1:6, 5:10) a Duch svatý uschopňuje každého křesťana, aby mohl vzdorovat satanovi (1K 10:13, Ef 6:11, Jk 4:7, 1Pt 5:6-11).

Je znepokojující, že někteří křesťanští služebníci, kteří jsou zapojeni do služby osvobozování od působení démonů, kladou těmto předpokládaným démonům otázky, aby získali informace, pomocí okultních metod, motivací a cílů. Pamatujme si, že kdyby démonické síly opravdu promluvily, jistě by neodpovídaly pravdivě.

- Dan Vander Lugt -