Nevím, zda toto zamyšlení někoho potěší, ale rád bych se zaměřil na problémy, které potkávají křesťana na cestě životem. Nejdříve bych chtěl poznamenat, že řada duchovních často odpovídá na otázky, které nikdo neklade, a cudně vynechává ty, které hledající i věřící lidé kladou.

Snad bych měl hned na počátku opravit názor mnoha kandidátů víry, kteří se domnívají, že člověk, který přijme Krista, má vyřešeny všechny problémy. Nic takového se ve většině případů nestane. Proto není moudré slibovat komukoliv, koho chceme získat pro Krista, že jakmile uvěří, zmizí jeho problémy! Není to pravda! Boží slovo to nikde neslibuje ani nezaručuje! Říká, že budeme nová stvoření, ujišťuje nás o budoucnosti, která je zajištěna samotným Bohem, ale neříká, že životní zkoušky a problémy zmizí jen proto, že se staneme křesťany! Bible nikomu neslibuje imunitu vůči osobním problémům ani vůči problémům světa.

Druhý omyl spočívá v přesvědčení, že všechny problémy jsou v Bibli popsány a prodiskutovány. Nejsou. Je velmi riskantní, když pastor, učitel, kněz či kazatel začne hlásat autoritativní názor v oblastech, o nichž se Slovo Boží nezmiňuje! Jen tam, kde Bible promlouvá jasně, můžeme bezpečně, na základě toho, co učí Bůh, s naprostou určitostí posoudit ten či onen problém. Jakmile se dostaneme do oblasti, o níž se Písmo přímo nezmiňuje, pohybujeme se na velmi tenkém ledu! Pamatuj, že Bible neodpovídá na všechny problémy, kterým čelíme!

Třetí mylný názor je, že máš-li problémy, nejsi správným duchovním křesťanem nebo jsi nevyznal své hříchy! Tento názor můžeme bohužel slyšet z úst duchovních expertů.... To, že máš problémy, dokazuje pouze to, že jsi člověk jako každý jiný! Pokud nemáš ve svém životě ani jeden problém, rád bych tě poznal! Ve skutečnosti ti nejvěrnější křesťané zápasili a zápasí s velmi vážnými problémy, které život přináší.

Podívejme se na Jóba a jeho problém lidského utrpení! Ani on neznal odpověď! Neměl ponětí, proč jej postihlo utrpení. Jeho přátelé, rádcové a utěšitelé odpověď také neznali! Pamatuješ se na ty jejich dlouhé, jakoby moudré tirády - řeči, které neměly ani hlavu, ani patu? Ani oni neměli jasno. A nezapomeň, že při tom všem byl Jób věrný Bohu a nebyl neduchovní! Problémy ovšem měl. A co Pavel, neměl své problémy? O Petrovi ani nemluvím.

Čtvrtý mylný názor je, že když budeš přijímat učení Bible, najdeš cestu, která tě zbaví všech problémů. Jistě, Bible je pro tebe mapou, ale samotný fakt, že máš mapu Floridy, tě ještě nedostane na její pláže! Z mapy zjistíš jen cestu, ale chceš-li se tam dostat, pak ovšem úsilí, námahu a čas už musíš vynaložit sám. Podívej se do dopisu Židům, kapitola 5, verše 11 až 14... O čem se tam píše? O křesťanské dospělosti. Problém nespočívá v tom, že většina křesťanů ještě neslyšela - problém je v tom, že slyšeli, ale získané znalosti neuplatnili ve vlastních životech! Slyšeli, ale nevnímali ani neuplatnili své poznání!

Pisatel dopisu říká: Jak rád bych už zamířil do hlubších pravd, do hlubšího učení - ale vy nedoslýcháte! A proč? Na to odpovídá verš 14: Hutný pokrm je pro ty, kteří mají - cvičením, praxí - své smysly vytrénované tak, že poznají dobré od špatného, užitečné od zbytečného! Klíčové slovo je cvičení, uplatňování v našich životech toho, co nás Bible učí! Možné je obojí. Můžeme v Kristu růst, anebo jen stárnout!

Znám křesťany, kteří se účastní jedné biblické konference za druhou; plní zápisník za zápisníkem různými poznámkami, navštěvují jedno křesťanské knihkupectví za druhým, studují jedno vydání Bible za druhým - a přesto patří mezi úplná batolata v Kristu! Ten, kdo neroste a zůstává batoletem, není vzorem svému okolí. Takový vzor spíše od Krista odradí, než by svědčil o Boží slávě. Proč jsou takoví? Protože neuplatňují to, co se měli naučit ve vlastních životech! Je životně důležité aplikovat Boží moudrost a Jeho rady do vlastních životů, a ne jen o nich vědět a znát biblické pravdy! A to je něco, na co klade důraz Jakub ve svém dopise. On chce, abychom si vyzkoušeli to, v co věříme, ve svých životech - ve vlastní praxi. Mnozí lidé říkají: "Ukaž mi, jak to funguje, a já o tom budu uvažovat!" Znakem dospělého křesťana je uplatňování toho, co slyší, ve vlastním životě! Dospívání je proces, v němž aplikujeme vše, co jsme se naučili. Pravdy, které jsme slyšeli nebo četli, můžeme použít ve svém životě ve chvíli, kdy přijdou zlé dny. Právě tyto principy nám pomohou jednat ve chvílích životních krizí. Až přijde pokušení, uplatníme již známé principy, abychom mohli vyjít vítězně z každé zkoušky.

Žádná zkušenost člověka nikdy neopustí, je uložena v jeho srdci a příští boj může už být snazší! To je dospělost. To je moudrost...

Uvedu příklad:

Nemocný přijde k lékaři a ten mu sdělí, že má zánět slepého střeva. Bylo by při nejmenším směšné, aby se pacient domníval, že ta samotná informace, kterou mu lékař sdělil, automaticky uzdraví zanícené slepé střevo. Potřebuje operaci! Pouze to, že jsme vystaveni informaci, nevyřeší ani jeden z našich problémů! Všechno, co můžeme udělat, je zvážit informace a podle toho jednat.

Bible nedoporučuje kouzelnou formulku, kterou bychom zamumlali, udělali při tom nějaký ten slib Bohu, a hle, druhý den jsme bez problémů! Taková instantní dospělost na nikoho přes noc nesestoupí! Duchovní dospělost můžeme získat, jen když budeme uplatňovat Boží pravdy v každodenním životě! Ovšem není to ani lehké, ani příjemné - je to pěkná fuška!

Dovolte, abych vám doporučil jednu knihu, která slibuje, že jejím studiem získáte moudrost. Je to kniha Přísloví. Už v prvním verši nás Bůh informuje, kdo byl lidským pisatelem knihy. Šalomoun, syn krále Davida, byl již od mládí vystaven Božímu Slovu a Jeho moudrostem. Nakonec se stal králem. Nebyl perfektní v žádném případě, ve svém stáří nadělal ostudy za pět králů! Ale Boží rada, Boží moudrost, jsou v jeho knize obsaženy.

Šalomoun nebyl jen nejbohatším člověkem své doby - Bible říká, že byl moudřejší než kdokoliv v jeho době. A přesto, kdo studoval jeho život, poznal, že Šalomoun měl mnoho nevyřešených problémů. Hned první verše nám říkají, proč byly napsány. Jaký prospěch má člověk ze čtení Přísloví?

Za prvé - může získat moudrost. Co to vlastně moudrost je? Je mnoho definicí, ale nejvýstižnější z nich říká:

Moudrost je aplikace pravdy do praxe.

Moudrost je pohled na život z Božího stanoviska.

Moudrost znamená vidět život tak, jak jej vidí Bůh.

Moudrost je porozumět životu, který nám Bůh dal.

Kdosi řekl, že Žalmy nás učí, jak žít bez problémů s Bohem, a Přísloví učí, jak žít bez problémů s lidmi.

Žalmy jsou vertikální, Přísloví horizontální. Žalmy nás staví do nebe - Přísloví na pevnou půdu matičky země. Chceš-li poznat moudrost, čti knihu Přísloví.

Moudrost znamená vidět život z Božího pohledu a správně reagovat na životní situace.

Moudrost je akce; pochopení a porozumění je reakce. A to znamená žít podle Boha. Šalomoun nevykresluje moudrost jako něco abstraktního, ale jako bytost, která k sobě volá lidi. Moudrost na sebe upozorňuje. Otevřte svá srdce, pusťte mne dovnitř! Bůh tím naznačuje, že moudrost je přístupná každému.

Druhý poznatek je, že moudrost můžeme od sebe zapudit, odmítnout ji, jako ve verši 24 první kapitoly. Moudrost tam neříká, že ji nebylo slyšet, ale že ji lidé odmítli!... A v tom je rozdíl! Moudrost je všude kolem nás a je zdarma! Kdo ji chce získat, musí každopádně začít v Božím Slově - a ne u nějaké zkušenosti....

Současný moderní člověk nehledá moudrost, ale zážitek, prožitek, pocit, dojem, vzrušení. Lidé jsou ochotni stát v dlouhých frontách na něco takového! Půjdou až na konec světa, aby našli příjemný prožitek! A přesto jsou nakonec shledáni mělkými a prázdnými. Ano, kdo odmítne Boží moudrost, sklidí hořkou sklizeň...

Následující poznámka se nebude všem líbit.

Jsou věci, za které svět bude tleskat, bude člověka oslavovat, bude mu stavět pomníky na každém rohu! Proč? Protože objevíš teorii relativity, dovedeš hrát na housle lépe nežli Paganini, obětavým výzkumem objevíš lék proti rakovině, jsi světoznámým filmovým hercem, napíšeš bestseller, zasvětíš svůj život studiu šimpanzů, záchraně velryb nebo budeš hrát šachy jako Bobby Fisher, zvítězíš ve světové soutěži krásy nebo umíš hrát tenis jako Martina Navrátilová! Ano, svět bude tleskat nadšením a poznáš světskou slávu, ale co potom? Ne, netvrdím, že tyto anebo i jiné schopnosti či aktivity jsou negativní a špatné. To by nebyla pravda. Ale proč neposlechnout Boží rady a neudělat si žebříček hodnot podle Něho? Hledejte nejprve Boha a Jeho království a potom to ostatní! To je Boží moudrost! To vše, čemu tleská dnešní svět, není moudrost! Je to inteligence, síla, vytrvalost, ctižádostivost, obětavost - a přiznejme si, někdy i dravost a bezohlednost, ale to přece není moudrost!

Zamysleme se na chvíli: O co vlastně v životě běží? O slávu světa? Pythagorovi může být dnes úplně jedno, že celý svět ví, že plocha čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníka se rovná čemukoliv! Je zcela možné, že Pythagoras má dnes docela jiné starosti! Pythagoras buď zemřel s Bohem - nebo bez Boha! A to je to, co s konečnou platností rozhoduje o věčnosti člověka! Zákon, podle něhož těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno a tak dále - neospravedlní Archiméda v Božích očích! Fakt, že sir Alexandr Fleming objevil penicilin a prodloužil životy možná milionů lidí, ho nezbavil ani jednoho hříchu v očích Stvořitele vesmíru! A Michelangelo se nezbavil dluhu vůči Bohu proto, že vyzdobil Sixtínskou kapli! Co říká Ten, který to ví nejlépe? Parafrázuji: "Co je platné člověku, kdyby získal celý svět a ztratil svou duši? Čím zaplatí, aby ji získal zpět?" Tomu říkám moudrost! Co se stane, když odmítneš Boží moudrost v čase, který máš? To si můžeš přečíst ve verších 26 až 32. "Budu se ti vysmívat, až na tebe přijde strach jako ničivá bouře." Proč? "Protože jsi nenáviděl poznání, odmítl Boží radu. Tvá netečnost tě zahubí."...

Není to trochu brutální? Možná, ale uvědomme si, že moudrost od Boha nepřichází v balení s nápisem "Použijte v případě hrozící katastrofy" nebo něco na ten způsob! Nepočítej s tím, že do člověka Bůh nahustí všechnu moudrost, kterou po léta odmítal, jen proto, že ji potřebuje až teď! On říká: "Až přijde doba zla a ty mně budeš volat - neočekávej, že ti poběžím na pomoc!"

Lidé odmítali Boží radu a Jeho moudrost dlouhá léta, a najednou, když jim teče do bot, prosí o radu! Člověk žije většinu svého života tak, jako by Bůh neexistoval a - bác! Přijde neštěstí, tragédie, ztráta, a teď honem, kdo mi pomůže? Človíček by chtěl, aby mu někdo o Bohu pověděl v pěti minutách všechno, co ho nezajímalo celý život! Je možné pochopit Boží dar a lásku skrze Ježíše Krista, je možné přijmout Krista v pěti minutách, vždyť ani lotr na kříži neměl více času, ale naučit se v okamžiku během krize, jak použít Boží moudrost, to nejde, to je proces, který trvá léta! A proto bych si přál, aby byli všichni lidé soběstační, co se týče Boží moudrosti, a nečekali, až přijde pohroma!

Rozhodnutí naslouchat musí udělat každý sám! Církev je velmi důležitá - ať ji nikdo nepodceňuje! Společná setkání, společná shromáždění křesťanů, to jistě pomáhá, ale Církev nebyla nikdy plánována jako berlička pro duchovní život! Nikdy! Kongregace, shromáždění křesťanů je místo, kde si sdílíme křesťanskou lásku, zkušenosti, poznání, přátelství, kde pomáháme nést břemena jedni druhým. Místo, kde dáváme či dostáváme rady a instrukce. Církev nikdy nebyla plánovaná pro to podstatné, pro to, co je tím hlavním pro tvůj život s Kristem! Myslím tím nitro tvého srdce, tvou vděčnost a lásku k Bohu a Spasiteli.

(1) Jemu můžeš a vlastně máš sdělovat všechny své problémy, starosti, radosti, touhy, pokušení a hříchy, které by - kromě Boha - nikdo nepochopil, ani tvoji nejbližší ne! On je také tím jediným, kdo tě nikdy neodsoudí! Ten jediný neodpustitelný hřích můžeš spáchat tím, že zemřeš bez Krista! To je jediný hřích, za který náš Spasitel nezemřel!

(2) Je životně důležité navyknout si na pravidelnou poslušnost Božího Slova. To je velmi důležité! Ne žít dokonale - ale žít moudře. Když hříchy přijdou - nedovol, aby se hromadily! Jednej s nimi okamžitě! Nenech, je-li to možné, projít ani jeden den! To je to, čemu říkáme moudré jednání. Moudrost ti říká: Pakliže mě budeš ignorovat - sklidíš ovoce svého hříchu. Nevyřešený hřích přivede do života hříchy další! A proto moudrý člověk jedná s hříchem ihned! Není to snadné. Nakonec ještě jednu radu: Začni sám od sebe, jinak to nefunguje. Pokud tvá víra nezměnila tvůj život - neočekávej, že změníš život druhým.

- Tonda Uhlíř -