V červnu letošního roku pořádala Společnost pro studium sekt a nových náboženských hnutí přednášku na téma Transcendentální meditace.

Paní dr. Citterbergová, CSc, M.A. SCI, vedoucí Národní kanceláře kurzů TM, i její manžel jsou naši absolventi Védické university TM ve Spojených státech. Po několika letech studií přijeli skutečně dobře připraveni a jejich prezentace byla neobyčejně působivá. Obzvláště paní doktorka okouzlila posluchače. Jako žena představovala něžnost, vnější i vnitřní krásu osobnosti; pan Citterberg naopak připomínal robota nebo technokrata bez jakéhokoliv emocionálního výrazu. Měli jsme možnost nahlédnout do celé řady publikací a textů. Nejzajímavější byly několikasetstránkové publikace v angličtině, kde Mahariši Maheš Yogi formuloval přírodní a společenské vědy, zákony a události formou matematických vzorců. Během přednášky jsme vyslechli celou řadu zajímavých informací, statistických dat, citací a odkazů na nejrůznější vědecké důkazy. Posluchači byli opakovaně ujišťováni, že TM je čistě vědecká (védická) metoda, která nemá s náboženstvím nic společného.

O čem tedy je TM?

Technika transcendentální meditace (TM) je jednoduchý přirozený postup, který praktikujeme 15-20 minut ráno a večer v pohodlné pozici v sedě se zavřenýma očima. Během praktikování této techniky se tělo i mysl zklidní a zažíváme stav kliduplné bdělosti. Mysli je umožněno transcendovat (tj. překročit) veškerou mentální aktivitu, aby zažila nejjednodušší formu vědomí, kdy se vědomí vztahuje samo k sobě - čisté vědomí.

Praktikování techniky TM v nás rozvíjí latentní tvořivý potenciál a přitom odstraňuje nahromaděné stresy a únavu prostřednictvím hlubokého odpočinku, který je získán během tohoto přirozeného procesu. Tento prožitek v nás oživuje vnitřní inteligenci, tvořivost, dynamiku, uspořádanost a organizační sílu, výsledkem čehož se zvyšuje účinnost a úspěch v denním životě.

Technika TM je vědecká a univerzální, nevyžaduje žádnou určitou víru ani přizpůsobení životního stylu. Praktikování techniky TM nevyžaduje žádné úsilí ani soustředění. Je snadné se ji naučit od odborného vyškoleného učitele, nevyžaduje to žádnou zvláštní schopnost. Praktikují ji lidé každého věku, vzdělání, kultury či náboženství v zemích po celém světě a těší se širokému rozsahu jejích pozitivních účinků.

Vědecky ověřené přínosy TM

Účinky Maharišiho transcendentální meditace byly ověřeny více než 600 studiemi, provedenými nezávisle na více než 210 univerzitách a výzkumných ústavech na celém světě, včetně univerzit Harvard, UCLA, Stanford a McGill. Prospěšnost programu TM se projevuje ve všech oblastech života.

Výsledky výzkumu TM ukazují:

odstranění stresu zvýšení stability zlepšené zdraví zvýšení adaptibility zpomalení biologického stárnutí zlepšené vztahy růst inteligence růst k vyšším stavům vědomí růst tvořivosti snížení zločinnosti ve společnosti větší štěstí vytváření světového míru ...

Až potud obsah prezentace paní Dr. Citterbergové. Potom následovalo několik dokumentárních klipů a diskuze. Diagnostické otázky z řad lékařů, psychologů, teologů a dalších posluchačů odhalily zcela jinou tvář TM a celou řadu polopravd a nepravd, které by měly být varováním i našim čtenářům. Pro úplnost citujeme doplňující informace z knihy Za Novými Světy, R. Enroth, vydavatelství NÁVRAT domů:

Maharišiho teologie

Ti, jež zajímá, kde může skončit člověk, který začne praktikovat TM, by se měli zamyslet nad tím, co Mahariši říká o "Bohu". Ten píše: "Bůh se nalézá ve dvou polohách skutečnosti: jako svrchované Bytí s absolutní, věčnou přirozeností, a jako osobní Bůh na nejvyšší rovině neobyčejného stvoření." Avšak jako důsledný monista Mahariši dále ztotožňuje "svrchované Bytí" se stvořením. Píše, že "neosobní Bůh... je podstatnou složkou stvoření". Začle- něním Boha jako součásti stvoření Mahariši staví Stvořitele a stvoření na jednu rovinu a tak splňuje podstatu biblické definice modlářství (Ř 1,25). To přirozeně vede k dalšímu modlářství - k uctívání sebe sama. Tato tendence je zjevná v Maharišiho výroku, že "každý jednotlivec je ve své pravé přirozenosti neosobním Bohem."

Osobní Bůh zjevený v Bibli nikdy neuznává člověka jako Boha nebo součást Boha. Prorok Izajáš vyjadřuje Jahveho jedinečný nárok na osobní božství:

 • Toto praví Hospodin, stvořitel nebe (on je Bůh!)...Já jsem Hospodin a jiného už není. (Izajáš 45,18)

Dalším klíčovým ukazatelem teologie určitého jedince je jeho pohled na Ježíše Krista. Mahariši ve svých Meditations (Meditace) píše: "Nemyslím si, že Kristus někdy trpěl, ani že by mohl trpět... Je škoda, že se o Kristu hovoří jako o tom, který trpěl." Sám Kristus pokáral některé ze svých následovníků, kteří nerozeznali prorockou nutnost jeho utrpení:

 • Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? (Lukáš 24,25-26).

Kdo zapírá Kristovo utrpení, odmítá Krista samotného a odmítá přijmout jeho napomenutí. Správné pochopení utrpení a smrti Ježíše má pro teologii i život prvořadý význam, protože podle Bible je víra v Kristovu oběť základem poznání Boha (1 K 15,3; Žd 9 -10).

A dále - Maharišiho "svrchované Bytí" není osoba, postrádá schopnosti nejpokornější osoby na zemi, která umí mluvit, jednat a milovat. Mahariši ve svých spisech uznává důležitost tohoto "Boha": "O Absolutnu se říká, že je všemocné, (ale)... i když je vším, nemůže nic dělat ani znát." Absolutno "nemůže nic dělat", Mahariši ho však výslovně označuje za příčinu světa: "Svět existoval, existuje a bude existovat skrze moc neosobního Boha."

Když má panteista vysvětlit příčinu existence vesmíru a lidské osobnosti, dostává se zjevně do stejných potíží jako materialista. Osobní výsledek, jímž je člověk, musí mít jako příčinu vzniku něco většího nejen rozsahem a energií, ale i mocí vědění a konání, které jsou jedinečně vlastní osobě. Pouze uznání jednoho Boha, Stvořitele, jako Osoby nadřazené vší skutečnosti umožňuje vysvětlení existence světa a člověka.

K čemu TM vede?

Mahariši své následovníky konkrétně upozornil na jedno nebezpečí meditace, které by i na tomto místě mělo být zmíněno jako jeden z možných účinků TM. V Science of Being (Věda bytí) a Art of Living (Umění života) nedoporučuje vzývání duchů či působení jako médium, protože "aby člověk přijal tuto... moc... musí se zcela odevzdat vlivu dotyčného ducha". Toto varování je důležité kromě jiného také proto, že meditativní stav se podobá stavu vyhledávanému médii za účelem navázání spojení s duchy. Podle křesťanského chápání jsou zainteresovaní duchové démoni a člověk, který se otvírá jejich vlivu, se vystavuje riziku démonické posedlosti. Někteří lidé, kteří dříve praktikovali meditaci, svědčí o děsivých setkáních s duchy. Proto bychom měli vážně zvažovat možnost, že vyřazením vědomého ovládání vlastních schopností při meditaci se člověk otevírá satanskému duchovnímu vlivu.

Tolik citát. Dále připojujeme doplňující informace z časopisu DINGIR 1/98 o Straně přírodního zákona, která je součástí učení TM, jehož otcem je Mahariši Maheš Yogi.

Strana přírodního zákona

Na naší politické scéně je tolik politických stran, hnutí a seskupení, že orientovat se ve všech je bezesporu nad lidské síly. Mezi jistými outsidery letošních červnových voleb (z nichž mnohé ani nepředstoupí před voliče, aby se ucházely o jejich přízeň) nalezneme i stranu, které zajisté patří místo v tomto jinak zcela nepolitickém časopise. Tato strana, úzce svázaná s jedním náboženským směrem, totiž ve své podstatě politická není. Ale nepředbíhejme.

Držím v rukou program strany, která (pokud bych to měl stručně shrnout) slibuje všechno všem: sníží nezaměstnanost, ozdraví naši ekonomiku, sníží daně, zruší DPH. Slibuje zvýšení sociálních programů pro matky s dětmi, pro důchodce a pro nemocné, ví, jak vyřešit drogovou problematiku, kriminalitu a mnoho dalšího. Jak toho chce dosáhnout? "Strana Přírodního zákona chce vytvořit společnost, která svůj vývoj orientuje na Přírodní zákon, který je pro všechny lidi jako osobnosti a sociální bytosti platný," píše se v úvodu programu. A program dále pokračuje vysvětlením, co Přírodní zákon je: "Výraz Přírodní zákon zahrnuje všechny zákony přírody, které řídí život v celém vesmíru. Jsou to jak přírodní zákony, které vládnou atomům, planetám a galaxiím, tak i ty, které tvoří základ našeho zdraví, životního prostředí, společnosti a průmyslu. Přírodní zákon taktéž ovládá inteligentní funkční proces v nás samotných. Řídí naše dýchání, tep srdce a každý impuls našeho myšlení a činnosti."

V programu je mnohokrát zmíněn tzv. "Mahariši efekt", který je založen na myšlence, že snad téměř všechny problémy lidstva se vyřeší, bude-li jedno procento populace zasvěceno do speciálních meditačních technik. Autorem myšlenky Maharišiho efektu, a tím i inspirátorem strany Přírodního zákona je jogín Mahariši Maheš Yogi, zakladatel Transcendentální meditace (TM). Tato společnost byla založena roku 1958 a u nás působí od roku 1990 pod hlavičkou Maharišiho védské univerzity. TM se představuje jako vědecká společnost, ale například Nejvyšší soud ve státě New Jersey (USA) rozhodl, že se nejedná o společnost vědeckou, nýbrž náboženskou. Stejně tak i v SRN je od roku 1989 TM vedena jako náboženské hnutí.

Transcendentální meditace přináší poselství o stavu "čisté bdělosti", který žákům zasvěceným do TM umožní vyřešit nejen veškeré problémy (odstranění stresu, nervozity a nespavosti), ale též např. levitovat. Předstupněm levitace je tzv. jógické létání, které předvedli Maharišiho jogíni na první tiskové konferenci Strany Přírodního zákona v Praze 5.3.1997. Bylo to skákání v tureckém sedu, což je zajisté úctyhodný výkon, k levitaci má však ještě daleko.

K mimořádným efektům je nutná metoda TM, která spočívá v opakování mantry dvakrát denně 15 - 20 minut. Následovník TM ji obdrží při zasvěcovacím obřadu. Představitelé TM tvrdí, že pokud tyto meditace praktikuje jedno procento lidí v nějaké oblasti, lze očekávat výrazné zlepšení životních podmínek. S žádostí o podporu projektu "1000 lidí pro Liberec" (založeného na Mahariši efektu) se představitelé Maharišiho védské univerzity obrátili na Magistrát města Liberce. Byli odmítnuti a rozhodnutím Magistrátu jim nebylo ani umožněno využívat prostor radnice k přednáškám.

TM je rozšířena asi v 80 zemích a její meditační techniky údajně využívají více než čtyři miliony lidí na celém světě. Nelze se proto divit, že Maharišiho následovníci se snaží uplatnit i v naší zemi.

Z volebního programu strany Přírodního zákona:

Státní dluhy - Každá vláda, která bere půjčky a doufá, že je příští vláda a příští generace splatí, jedná nezodpovědně. Strana Přírodního zákona nahospodaří investiční prostředky, které potřebuje, v našem vlastním státě a vybuduje soběstačnou ekonomii. Oživením Přírodního zákona ve vědomí České republiky vznikne hospodářství, které přivede bezmeznou inteligenci a efektivitu Přírodního zákona k plnému uplatnění. Blahobyt, hojnost a vzájemné obohacení jsou všeobecnou realitou pochodů přírody v celém univerzu.

Strana Přírodního zákona vytvoří blahobyt pro všechny a výkonnou, hospodářsky nezávislou zemi tím, že rozvine nekonečný potenciál Přírodního zákona v životě našeho státu.

Někomu se to může zdát jako krásný sen, ale přesto - naše programy jsou založeny na poznání, jak fungují přírodní zákony hospodářství a národní produktivity. Naše programy jsou vědeckými výzkumy potvrzeny. Zároveň zkrášlíme zemi novými ideálními vesničkami v sousedství velkých měst. Se svými domy, zahradami, vodotrysky a jezery budou tyto ideální vesnice okrasou venkova a národa.

Pouze strana, která může uspokojit všechny rozdílné potřeby národa, si zaslouží podporu každého voliče. Strana Přírodního zákona je takovou stranou.

Z tiskového oznámení strany Přírodního zákona:

"... Sociologické výzkumy ukazují, že praktikování TM a Jogického létání ve velkých skupinách natolik silně oživí spořádanost, pozitivitu, harmonii a kreativitu ve společnosti, že je neutralizováno sociální napětí, agresivita a násilnost a kriminalita klesá o 20-30%. Hospitalizace a dopravní nehody jsou drasticky snižovány a kvalita života se na všech úrovních života zvyšuje. ...

Strana Přírodního zákona vyzývá vládu, aby neprodleně vyškolila a permanentně zaměstnala 7 tisíc osob jako Jogické letce. Takováto skupina může být udržována již se zlomkem státního rozpočtu. Jako alternativa může být ihned vyškoleno 11 % vojáků (asi 7 tisíc osob) v technice Jogického létání. Pouze touto preventivní jednotkou bude zaručena opravdová ochrana míru v České republice."

- Jiří Koubek, časopis PURIF, 1/98 - připravila - kas -