Sekularizace, čili zesvětštění, je pro věřící strašák i důležitý fenomén, s nímž se musíme vypořádat. Co to vlastně sekularizace je? Odpovědět se dá obsažným vědeckým pojednáním anebo velice stručně a zjednodušeně, tudíž také ne zcela přesně. Byly doby, kdy církev a křesťanské učení ovlivňovaly celou oblast života, kulturu, školství, politické struktury, hospodářství i veřejný život. Procesu nezávislosti na církvi v uvedených oblastech se začalo říkat sekularismus. Byl to jakýsi emancipační proces, od něhož si mnozí slibovali nezávislost na církvích a křesťanství, i na mravních normách, které křesťanství prezentuje. Jedná se rovněž o proces uvnitř křesťanských, zvlášť protestantských církví, které pod vlivem liberální teologie začaly ustupovat z pozic biblického učení, jako jediné normy víry a života. Byly a jsou to tendence, které se chtějí zalíbit liberalismu a humanismu bez křesťanského přívlastku.

Křesťané byli často konfrontováni s nekřesťanským světem a museli se vypořádat se vztahem k němu. Buď si ho znepřátelili, nebo s ním splynuli, případně s ním nějak kooperovali, každá z těchto alternativ byla nebezpečná. Jak toto dilema řešili první křesťané v dobách rozpadající se římské říše? Byli řádnými občany, ctili císaře, pracovali ve všech povoláních, sloužili v armádě, ale svými mravními, křesťanskými postoji se lišili od pohanského světa, odmítli ducha okolního světa. Jen tak mohli nakonec zvítězit nad mocným římským impériem a předat poselství víry v Krista a křesťanské poselství dalším generacím - i nám.

Evangelické církve v západní a severní Evropě jsou velmi sekularizované, stačí nahlédnout do programů synodů, které řeší např. vztah k homosexuálům ne podle biblických kritérií, ale podle názorů současné humanistické filozofie nebo líbivého liberalismu. Významný evangelický teolog Wofhart Panneberg se domníval, že na počátku příštího tisíciletí dojde k zániku některých církevních struktur. Církve západní Evropy skutečně procházejí hlubokou krizí. K vyjádření příčin krize bychom potřebovali provést hlubokou analýzu, ale zjednodušeně a krátce bych příčinu vyjádřil jednou větou: vytržení z kořenů Kristových zásad evangelia a desatera Božích přikázání.

- PŘÍTEL LIDU, duben 1998 -