Marie, věřící dívka a nadaná učitelka, pocházela z dobré křesťanské rodiny a absolvovala vynikající křesťanskou vysokou školu. Vzala si podnikatele, který navštěvoval jejich sbor a prohlašoval, že byl spasen už v dětství. Ve svém okolí byl ovšem znám svou řevnivostí, špatnou povahou a světským způsobem života. Když se s ním Marie zasnoubila, přátelé ji varovali, ale ona byla bezhlavě zamilovaná do tohoto pohledného a nepochopeného muže a varovné hlasy nechtěla poslouchat. Nebrala na vědomí varování svých rodičů a přátel o jeho minulosti a povaze.

O sedm let a tři děti později přišla Marie za poradcem a naříkala na to, že její manžel je sobecký, násilnický, nezodpovědný ve vedení rodiny a že se topí v dluzích.

Největší hrozbou pro stabilitu a trvalost křesťanské rodiny jsou muži slaboši, muži s nedostatečně vyvinutým křesťanským charakterem nebo malou oddaností Bohu. Rodiče a učitelé musí již od věku dospívání varovat svobodné ženy a dívky před tímto typem mužů. Kladením důrazu na tato varování se může předejít mnohé bolesti, zoufalství, rozvodům a předávání porušeného dědictví dalším generacím.

Pro muže slabochy je typická potřeba rychle uspokojit jakoukoliv tělesnou žádost bez ohledu na ostatní nebo na morálnost dané situace. Bývají to často žárliví vládci s výbušnou povahou, která předznamenává budoucí slovní i fyzické zneužívání. Tito muži jsou všeobecně nevyrovnanými jedinci, kteří jdou do extrému ve svém uvažování i ve svých zvycích. Často požadují za manželku bezchybnou křesťanku, aby jim poskytla vyrovnané a zásadové prostředí, ale nejsou ochotni změnit svůj vlastní životní styl.

Proč si některé křesťanky takové muže berou? Obvykle se to stává z pěti následujících důvodů:

1. Následují obraz svého otce. V některých případech, kdy ženu přitahuje muž slaboch, je její otec tomuto muži velice podobný. Ženy jsou náchylné vdávat se za muže podobné svým otcům, protože se v jednání s tímto typem mužů cítí přirozeně.

2. Prchají před zlou rodinnou situací. Žena, která pokládá manželství za řešení své špatné rodinné situace, je často plna vzdoru a hořkosti. Často vidí útěk jako odpověď na svou situaci, místo aby zaujala křesťanský postoj a snažila se o nápravu. Taková žena si do manželství přináší vzdorovitost a negativní postoj.

3. Trpí tzv. spasitelským komplexem. Zvláště ženy s rozvinutým smyslem pro soucit mohou vidět ve slabochovi objekt, který mohou změnit a napravit, zvláště pokud je to muž, který je zahořklý vůči svým rodičům a vypráví jí o tom, jak špatným zacházením v dětství trpěl. Ženiny mateřské instinkty jí napovídají, že ho může změnit, když mu poskytne správné milující prostředí, které mu tak zoufale scházelo v dětství. Zvláště učitelky jsou v tomto směru zranitelné, protože ve své práci profesionálně pomáhají potenciálním slabochům měnit se ve vítěze.

4. Mají pocit viny kvůli své špatné minulosti. Velice často se ženy cítí obtíženy vinou, protože se ve své minulosti chovaly nemorálně, a snaží se zmenšit svou vinu tím, že si vezmou slabocha. Nemyslí si, že by si zasloužily někoho lepšího.

5. Trpí odmítáním a samotou. Mnoho žen se cítí odmítáno a bez ceny, protože jejich otcové se k nim chovali odmítavě nebo málokdo měl v době jejich dospívání zájem s nimi chodit. Cítí velikou vděčnost za to, že o ně někdo stojí a má je rád, a tak přehlížejí mužovy chyby.

Každá mladá svobodná žena by měla prozkoumat svůj vztah k mužům, aby se ujistila, že výše zmíněné faktory ji nevedou špatnou cestou. Žena, která si zvolila špatně, ovšem nemůže hledat řešení v rozvodu. Jediný způsob jejího jednání je popsán v 1 Pt 3:1-18 v Ř 12:16-21. Musí se soustředit na to, aby muže činila šťastným a nechala Boha ho posvětit.

Volba celoživotního partnera pro manželství je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí křesťana. Poznání Božího pohledu na tuto otázku je prvním krokem (Př 3:5-6). Dalším klíčovým kritériem je schválení partnera rodiči. Třetím krokem je následování níže uvedených obecných pravidel chození a vybírání partnera, které pomohou vyhnout se špatnému rozhodnutí, co se týče manželství.

1. Vyhýbejte se chození nebo manželství s rozvedeným mužem. Rozvedený muž přináší do nového svazku všechny problémy minulého manželství a počet rozvodů u druhých manželství je dvakrát větší než u prvních manželství. Také Bible dává v Matoušovi 19 výstrahu, že člověk, který si bere rozvedenou osobu, páchá cizoložství.

2. Zvažte jeho rodinné zázemí. Říká se "jaký otec, takový syn". Je to pravdivé tvrzení, jelikož muži často a dosti přesně přebírají emocionální vzorce chování svých otců, stejně jako dcery se velice podobají svým matkám. Dalším pravidlem je to, že muž, který nedokáže vycházet se svou matkou, pravděpodobně nedokáže vycházet se svou manželkou. Zvláště si všímejte, jak se muž chová ke své matce v běžných každodenních situacích, protože se ke své ženě po uzavření manželství bude chovat velice podobným způsobem. Každý muž se dokáže jevit dobrým na schůzkách, ale každodenní chování ukazuje, jaký je doopravdy.

3. Stanovte si pevné morální zásady předtím, než vůbec začnete s někým chodit. Každá žena by si měla přesně stanovit, jaké jsou její zásady, před tím, než začne s někým chodit, a za žádných okolností je nesmí porušit.

4. Vyhýbejte se Satanovým léčkám. Dva mladí lidé by nikdy neměli být spolu sami u ní nebo u něho doma. Průzkum z roku 1994 prováděný mezi školní mládeží ukázal, že z těch, kdo se dopustili nemorálního chování, 79 % to udělalo doma v době nepřítomnosti rodičů. Moudré páry se vyhýbají situacím, kdy jsou spolu sami. Zaštiťují se jinými lidmi anebo davem. Bible mluví o vyhýbání se všem podobám zlého (1 Tes 5:22), a v Řím 14:16 se říká "Nevydávej v potupu to dobré, co jste přijali." V Řím 13:14 se říká "...nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svému tělu, abyste nepropadali vášním". Uvážlivost a čistota by měly provázet rozhovory i jednání páru lidí, kteří spolu chodí.

5. Prozkoumejte jeho duchovní stav dříve, než váš vztah začne být vážný. Správný muž by se měl vykazovat pravidelnou docházkou do sboru a aktivní účastí na sborovém dění, jeho modlitební a duchovní život by se měl vyvíjet a měl by být pevně zakotven ve víře. Měl by být tím, kdo aktivně vede k duchovním věcem. V jeho životě by měla být zjevná kázeň a za ním by mělo být vidět duchovní vítězství.

6. Ujistěte se, že se shodujete v duchovních věcech, původu, zájmech a obecných postojích k životu. Ámos 3:3 se ptá: "Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?" Výrazně odlišné náboženské nebo kulturní pozadí pouze přidává k problémům, které se musí vyřešit hned na začátku manželství. Manželství mezi lidmi, z nichž jeden pochází z ekonomicky strádajícího prostředí a druhý z prostředí prosperujícího, se často topí ve vážných finančních problémech. Podobné zájmy a postoje pomáhají vybudovat jednotu nezbytnou pro dobré manželství.

Následuje pár myšlenek, které mohou pomoci svobodným křesťankám najít toho správného muže pro budoucí chození a možná i manželství.

1. Budujte přátelství s muži, kteří mají správný charakter a splňují požadavky, které jste si stanovily pro svého budoucího manžela. Projevujte o ně opravdový zájem, o jejich prostředí, jejich myšlenky a názory.

2. Udělejte si čas na schůzky. Pokud se zajímáte o mladého muže a on vás požádá o schůzku, pak v případě, že v ten konkrétní čas nemůžete, navrhněte jiný termín. Jestliže muž cítí, že ženin zájem je opravdový, určí pro schůzku jiný čas.

3. Na schůzce buďte přirozená a chovejte se rozhodně, vesele a energicky. Pomáhejte mu s nápady, kam na schůzce jít. Mějte připraveno několik možností, které by mohly být zábavné, ale mějte na paměti také finanční otázku. Pomáhejte udržovat konverzaci a pokládejte vhodné otázky, pozorně naslouchejte a moudře odpovídejte. Řekněte, jak se vám schůzka líbila, a pokud je to typ muže, se kterým byste se chtěla někdy znovu setkat, naznačte mu to.

4. Pracujte na vytvoření přátelského pouta. Dobré chození, které vede k manželství, není nic jiného než báječné přátelství, které nakonec dospělo k bodu, že se dva lidé rozhodnou, že jsou natolik dobří přátelé a vycházejí spolu tak dobře, že stejně tak dobře spolu mohou strávit zbytek svého života. Dobré manželství a pravá láska jsou skutečností tehdy, pokud lidé zakoušejí blízké přátelství a obecenství, obětují se jeden pro druhého, nesobecky se chápou a uspokojují navzájem své potřeby.

5. Představte svým rodičům každého mladého muže, který s vámi chce jít na schůzku. Mluvte se svými rodiči o svých zkušenostech. Oni mají možnost podívat se na váš vztah z objektivního pohledu. Moudrý a Bohu poslušný otec může velice dobře odhadnout vašeho přítele a zhodnotit jeho charakter.

6. Hledejte Boží vedení ve svém vztahu, a On vám ukáže, koho si máte vzít. Pokud Bůh chce, abyste se vdaly (1 Kor 7:32-35), přivede do vašeho života toho správného muže a vy to poznáte. Ovšem pokud máte silné pochybnosti, tak ten vztah ukončete. Není vůbec nic špatného na tom nebýt vdaná.

Následováním výše uvedených principů a zásad si můžete najít muže, kterého pro vás Bůh má, kterého máte milovat, ctít a poslouchat celý svůj život.

- Dr. Walter Fremont - FRONTLINE, duben 1998 Přeložila MaS -