• On je smírnou obětí za naše hříchy, ale nejenom za naše, ale za hříchy celého světa (1 Janova 2:2).

Klíčem k misionářovu poselství je smírná oběť Ježíše Krista - Jeho oběť za nás dokonale usmířila Boží hněv. Podívejte se na jakýkoliv jiný aspekt Ježíšovy služby, ať je to uzdravování, spasení lidí, nebo posvěcení, a uvidíte, že nic z toho nemá rozměr nekonečnosti. Ale - "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa" (Jan 1,29) - to je skutečnost nekonečného významu. Obsahem misionářova poselství je nekonečný význam Ježíše Krista jako smírné oběti za naše hříchy. Misionář je člověk, který je ponořen do pravdy tohoto zjevení. Opravdovým klíčem k misionářovu poselství není Ježíšova laskavost, dobrota, a dokonce ani zjevení Božího Otcovství ale odpuštění. "V jeho jménu se bude zvěstovat pokání a odpuštění hříchů všem národům..." (Lukáš 24,47). "On je smírnou obětí za naše hříchy..." - to je poselství nekonečného významu. Misionářovo poselství není nacionalistické, neupřednostňuje žádné národy ani jednotlivce; je určeno "všem národům". Když ke mně přichází Duch svatý, nebere zřetel na moji omezenost nebo na to, čemu dávám přednost, ale uvádí mě prostě do jednoty s Pánem Ježíšem. Misionář je někdo, kdo se odevzdal poslání a záměru svého Pána a Mistra. Není tu, aby zvěstoval svoje vlastní názory, ale "Beránka Božího". Je snadnější patřit ke skupině, která pouze mluví o tom, co pro ně Ježíš Kristus udělal, je snadnější stát se vyznavačem Božího uzdravení nebo nějakého zvláštního druhu posvěcení či křtu Duchem svatým. Ale Pavel neřekl: "...běda mně, kdybych nekázal, co pro mě Kristus udělal", nýbrž "...běda mně, kdybych nekázal (evan- gelium)" (1. Korintským 9,16). A toto je evangelium "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa."

Oswald Chambers To nejlepší pro jeho slávu