Jelikož se Boží vůle musí vyplnit, jak se můžeme smysluplně modlit: "Staň se Tvá vůle"?

Není to snad zbytečná prosba? Přesto je součástí vzorové Modlitby Páně. Zaujímá místo vysoko v pořadí, protože je třetí ze sedmi proseb v Ježíšově vzorové modlitbě. O to víc je důležité, abychom věděli, co tato prosba vyjadřuje.

Proč je tedy užitečné modlit se, aby se naplnila Boží vůle? Jak může být rozumné modlit se tímto způsobem? Odpovědí je, že tato prosba (stejně jako ta první) je spíše potvrzením než žádostí. Je vyjádřením upřímného ztotožnění se s Boží vůlí. Existuje šest úrovní, na kterých potvrzujeme a přejeme si Boží vůli, a je dobré často se modlit za každou z nich.

ZA PRVÉ, "Staň se Tvá vůle" je potvrzením nevyhnutelného vítězství Boží vůle. Tím, že říkáme: "Staň se Tvá vůle", říkáme vlastně: "Pane, Tvá vůle je nezvratná! Toto se musí dozajista stát! Všechny tvé sliby budou dodrženy!" Tato prosba je výrazem víry ve svrchovanou Boží vůli a pozoruhodnou Boží moc.

ZA DRUHÉ, je to modlitba vděčnosti. Skláníme se před Pánem v hluboké vděčnosti za to, jak On jedná. Potvrzujeme, že všechno, co naplánuje a stanoví, včetně spasení, je bezchybné a úžasné. Prosba "Staň se Tvá vůle" jinými slovy vyjadřuje: "Tvá vůle je dokonalá."

Uznáváme, že spasení z milosti skrze víru je podivuhodný plán. Je to plán, který byl vytvořen nekonečným, božským géniem. Překonává naši představivost. Odráží veškerou Boží lásku a moudrost a my musíme pokleknout před tím nejdůkladnějším a nejvznešenějším plánem v celém vesmíru.

ZA TŘETÍ, v této prosbě přijímáme a uznáváme, že Boží vůle není jenom dokonalá, ale také nezbytná a nepostradatelná pro dílo spasení. Neexistuje žádný jiný způsob, protože žádný jiný plán nemůže fungovat.

Žádné přesvědčování nemůže přimět jediného hříšníka, aby přijatelným způsobem miloval Pána a Jemu sloužil. Žádné usilování o skutky nemůže dostat hříchem pošpiněnou duši do nebe. Žádný kněz nemůže pro nikoho zařídit odpuštění a žádný obřad nemůže Boha uspokojit. Stačit může pouze obětující se Spasitel. K Bohu není žádná jiná cesta. Jeho vůle (a cesta) je nenahraditelná.

Máme to privilegium, že můžeme být Jeho nástroji, ale pokud cokoli, co říkáme a děláme, není v souladu s Boží vůlí, ničeho nedosáhneme.

Vyřknutím "Staň se Tvá vůle", říkáme: "Pane, my přijímáme a uznáváme, že jenom Tebou ustanovená cesta je účinná. Toto je Tvé dílo, ne naše, a Tvá cesta je nenahraditelná."

ZA ČTVRTÉ, v této prosbě slibujeme, že se podřídíme Boží vůli. Říkáme: "Pane, Tvá vůle a vláda je ustanovena ve Tvém Slově. Podřizuji se mu. Podřizuji se všemu, co Ty přikazuješ. Vzdávám se své vlastní vůle a svých vlastních představ. Život pro Krista bude mým hlavním cílem a potěšením."

Toto musíme mít na mysli, když se modlíme: "Staň se Tvá vůle".

ZA PÁTÉ, v prosbě "Staň se Tvá vůle" se modlíme za rozšíření Božího království. Bůh řekl, že je to Jeho vůle zachránit miliony a my se modlíme, aby všichni vykoupení byli shromážděni. Modlíme se za to, abychom mohli vidět víc a víc Boží milosti v životech těch kolem nás.

ZA ŠESTÉ, tato prosba je také triumfálním potvrzením toho, že Boží vůle musí přemoci veškerou Satanovu snahu. "Staň se Tvá vůle" jistě mluví i o nepříteli duší. Pouze Boží vůle je věčná. Ďábel má také vůli, ale je to zcela podřízená vůle. Je ničím v porovnáním s Boží vůlí. Nemá takovou moc. Má pouze dočasnou příležitost běsnit na Zemi a dělat to nejhorší, co umí. Ale Kristus ho poráží v jedné duši za druhou a nakonec ho svrhne.

Takže, když říkáme: "Staň se Tvá vůle", potvrzujeme Satanovu absolutní podřízenost a jeho neschopnost vůbec kdy se vzepřít Bohu. Potvrzujeme, že jeho vůle je už nyní poražená a rozdrcená a může mít vliv jen na omezenou dobu.

"Staň se Tvá vůle" hlásá věčné vítězství našeho Pána a uctívá Ho jako Vítěze.

Svým způsobem je velká škoda, že Modlitba Páně se stala odříkávanou modlitbou, protože pak se ji modlíme příliš rychle (a mechanicky) a plný význam každé prosby se ztrácí v myšlenkovém toku. Tím, že zahrneme všechny aspekty této třetí prosby do svých modliteb, oslavíme Boha a více se Mu poddáme.

- Dr. Peter Masters -

pátý článek série o Modlitbě Páně, přeložil Petr Papež.

Sword & Trowel, 1998 No. 1,

THY WILL BE DONE IN EARTH, AS IT IS IN HEAVEN