Reformace č. 21

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Zimní konference 2014

Člověk není Bůh!

Co Bible učí o Bohu a o člověku? 25. ledna 2014, Biskupské gymnázium Brno. Jednotlivá kázání: Proč je to důležité? Boží svébytnost (& lidská závislost), Boží svatost (& lidská hříšnost), Boží spravedlnost (& lidská nespravedlnost), Boží svrchovanost (& lidská omezenost), Boží dobrota (& lidská zkaženost).


Blaze muži

Jaroslav Kernal  

Blahoslavený muž rozjímá o Božím slově ve dne i v noci.


Znamení úpadkuautor neznámý

U vyznávajícího křesťana se projevuje mnoho varovných znamení úpadku zbožnosti a duchovního odpadnutí. Znamením úpadku zbožnosti nebo ještě hůř je:  


Hříšná přirozenost II.

Jan Kalvín 

Ve třetí kapitole druhé knihy Institucí, se autor zabývá tzv. hříšnou přirozeností člověka. Články: 5. Svoboda vůle k hříchu, 6. Bůh obnovuje lidskou vůli, 7. Bůh způsobuje chtějí.   


Duchovní smilstvo
Steven Cole 

Jakub 4,4-6. Kdo chce řešit mezilidské problémy, měl by se odvrátit od moudrosti světa a pokorně se oddat Bohu. Že tomu tak není, je zřejmé z následujících slov:  


Polovičatost křesťanů

Kevin DeYoung 

Chci mluvit o členech sboru, kteří navštěvují svůj domácí sbor s velkou nepravidelností. To nejsou lidé, kteří sbor opustili nebo z něj byli vyloučeni, jsou to lidé, kteří se sboru vydávají jen částečně. Někdy se objeví, jindy ne, jsou pryč, jsou tu, v neděli přijdou, tu příští a přespříští vynechají.


Kalvín a charismatici

Steven Lawson (Mike Riccardi)  

Poznámky z kázání Steva Lawsona z konference Cizí oheň, která proběhla v říjnu 2013.     


Tolerance - láska a pravda

Benedikt Peters 

Mezi církví a světem existuje nepřeklenutelná propast. Pravda evangelia načrtává tlustou čáru mezi lidmi spasenými a nespasenými, mezi těmi, kdo se evangeliem řídí a mezi těmi, kdo se jím neřídí. Jedni chodí ve světle (1J 1,7), druzí v temnotě (26,18).


Jak kázat Krista v každém kázání?Fred A. Malone

 Jsme služebníky Nové Smlouvy, kteří vyučují víru jednou provždy svěřenou svatým. Navíc se musíme držet gramaticko-historicko-teologického výkladu každého textu. Tak jak bychom měli kázat Krista v historických příbězích Starého zákona?


Kontext, kontext, kontext...

Jaroslav Kernal

Kontext patří mezi nejdůležitější pravidla studia a výkladu Bible. Kontext totiž obvykle určuje skutečný význam slov, která Duch svatý v Božím slově použil.  


Seminář o uctívání

Didasko - Český biblický institut

Uctívání ve Starém a v Novém zákoně - Co znamená "Uctívání milé Bohu"? - Z čeho se skládá uctívání v církvi - Jak vybrat písně založené na zvěsti evangelia - Jak udržovat jednotu a prokazovat úctu při společném uctívání.


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY