... Názor, že pokud neposloucháme Boží hlas v komůrce, pak je kázané/vyučované Boží slovo jen literou a zákonem, považujeme za velmi nebezpečný. Víra je ze slyšení Božího slova, a tedy i život a moc spasení je z Božího slova, skrze víru (a samozřejmě skrze Ducha). Nijak nechceme zmenšit roli komůrky. Postavit však do kontrastu vyučování Slova a přímé působení Ducha je nezdravé a škodlivé. Konec konců Písmo nikde nenazývá kázané slovo, i kdyby byl posluchač chladný a hluchý, literou. ...

Toto je z dopisu, který jsme obdrželi v reakci na článek „Duchovní domov a život víry“ z minulého ZODu. Článek kladl důraz na zralost víry, ale je možné, že by někoho mohl svést i k výše popsanému odmítnutí Božího slova, což nebylo naším záměrem. Následující kázání je ze Zimní konference v Kladně z roku 2009:

Prosím, ukažte mi svou Bibli. Tato kniha je jediná, kterou nám Bůh dal, abychom se o Něm dozvěděli. Nazýváme jí Boží slovo. Možná byste řekli: „Petře, to už víme!“ Ale Bůh chce, aby každý z nás, ano vy i já, do hlubší míry chápal, že tato kniha je O LOGOS TOU THEOU – slovo Boží. Je to živé slovo Boží, na rozdíl od mrtvé knihy Mormon nebo koránu.

Je zajímavé, že islám zdůrazňuje, co člověk musí dělat, aby uspokojil Boha. A ve skutečnosti ani muslimové moc dobře nevědí, co texty v koránu znamenají. Křesťanství se však především zabývá kázáním a posloucháním Božího slova, protože Bůh k nám mluví právě v něm. Kdykoliv studujeme Boží slovo, slyšíme přesně to, co nám Bůh sám chce říci.

 • Slyšíme, jaký je On – svatý, úžasný, nádherný, všemohoucí, majestátní.
 • Slyšíme, jací jsme my – hříšní, slabí a bez Něho absolutně nicotní.

Boží slovo je největší a jedinečný zdroj, který má moc zlomit naše kamenná srdce. Bůh pokládá otázku:

 • Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu? (Jr 23,29)

A každý křesťan, který to už prožil osobně a ve službě, zvolal: „Ano, Pane, Tvoje slovo rozdrtí i nejtvrdší skálu!“

V pátek jsem slyšel neuvěřitelné svědectví bývalého muslima. Jmenuje se Mosab Hassan Yousef. Yousef je nejstarší syn muže, který zakládal Hamás – radikální muslimskou organizaci. Aktivně vedl mládež k extremismu a viděl, kolik lidí pro islám zemřelo. Když jednou šel po ulici v Jeruzalémě, student z Anglie ho pozval, aby s ním četl Bibli. Yousef souhlasil a když četl Ježíšovo slovo: „Já vám však říkám: Milujte své nepřátele!” Bůh zlomil jeho život. Začal studovat Boží slovo a uvěřil v Boha. Nyní prohlašuje, že islám je lež a Boží slovo je živé a mocné. Prosím, abyste se za něj modlili. Nebojácně hlásá Boží pravdu a má množství nepřátel.

Před námi je otázka: Proč potřebujeme používat Bibli?

Podívejme se spolu na to, jaké jsou tři zásadní úlohy Božího slova v církvi.

A. Dostatečnost Božího slova

Jsme obklopeni nevěřícími, ale i věřícími, kteří podceňují a napadají dostatečnost Božího slova. Je to jasné, že se nekřesťané vzpírají autoritě Bible, ale co křesťané? Jak útočí křesťané proti dostatečnosti Božího slova?

1. Zpochybnění biblických textů

Před několika lety jsem slyšel, jak mladý kazatel vedl biblické studium Matoušova evangelia. Řekl něco v tomto smyslu: „Nejsem si jistý, jestli tento text patří do Bible.“ Byl jsem úplně v šoku. Bylo to impuls k tomu, abych uvažoval o založení nového sboru.

Had řekl Evě:

 • Opravdu vám Bůh řekl, že nesmíte jíst ze všech stromů v zahradě? (Gn 3,1)

Tím zpochybňoval Boží slovo. Ale na dostatečnost Bible útočíme i jinak:

2. Míchání lidské moudrosti, psychologie, církevních tradic i osobních předsudků s Božím slovem

Skoro každou chvíli se objevují nové takzvané křesťanské kursy a strategie. A experti nám slibují, že když je budeme používat – buď doma při výchově dětí nebo ve sboru, když sloužíme lidem – tak budeme efektivnější. Marketingové a manažerské principy jsou moderní modly sborů, před kterými se křesťané, ano i kazatelé, klaní.

3. Nedostatečná oddanost studiu a učení se Božího slova

Můžeme tvrdit cokoliv o inspiraci a dostatečnosti Bible. Ale když naše životy a služba nejsou poznamenané rostoucí touhou po Božím slově, je to prázdné vyznání. Boží vůle pro každého z nás je, abychom ve svých životech aktivněji prožívali dostatečnost Božího slova.

Máte-li krizi v manželství, ke komu se obrátíte? Ke kazateli, kamarádovi, půjdete za poradcem nebo psychologem? Křesťané, máme se ihned obrátit k Božímu slovu! Ano, můžeme své srdce vylít Bohu v modlitbě. Ale Jeho řešení poznáme, když se cele ponoříme do Jeho slova.

Ze stejného důvodu, bratři, není vhodné při přípravě biblického studia nebo kázání začínat četbou komentářů nebo poslechem kázání z internetu. Bůh jasně mluví ve svém slově a chce k nám skrze ně osobně promluvit.

Chci, abyste viděli, proč byli křesťané v tesalonickém sboru tak úžasným příkladem pro věřící z celé provincie Makedonie.

 • A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali slovo s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Řecku. (1 Te 1,6) 

Jaký byl důsledek přijetí slova Božího?

 • Nejenže se od vás Pánovo slovo rozeznělo po celé Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat. (1 Te 1,8)

Podívejte se, jak je apoštol Pavel znovu chválí za jejich postoj k Božímu slovu.

 • Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících. (1 Te 2,13)

Zde vidíme, co přesně určuje, jestli člověk nebo sbor prožije Boží mocné působení a proměnu – tedy to, zda se podřizuje zjevení v Bibli jako Božímu slovu.

Co dělá člověk, když přijímá nějaké poselství jako lidské slovo? Může si říci, co chce poslouchat a co ne. Člověk sám zůstane autoritou svého života. A má poslední slovo. Ale přijmout zjevení Bible jako Boží slovo znamená něco jiného. Tím uznáváme, že Bůh sám je naše autorita, nám nadřazená. A má právo vést každý krok našeho života prostřednictvím svého slova.

Proto Pavel píše, že je to „slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících”. Slovo „koná” je v originálu „energeo“. Co si představíte, když slyšíte slovo energie? „Energeo“ není podstatné jméno, nýbrž aktivní sloveso. Popisuje něco energetického, co mocně působí a vykonává činy. Je jako generátor, který dodává energii pro celé auto. Tím, že Boží slovo patří Bohu, má moc uskutečnit všechno, co Bůh sám může uskutečnit. Proto je Boží slovo dostatečné v každé oblasti života. Pro nás samotné, pro naše rodiny i sbory. Z toho vyplývá:

B. Nutnost kázání Božího slova

Prorok Ámos přesně popisuje tehdejší i současnou situaci, když píše:

 • Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. (Am 8,11)

Mít hlad nebo touhu po Božím slově je velké požehnání. Ale Ámos mluví o něčem jiném. Mluví o prokletí, kdy lidé zažívají duchovní hladomor, protože není slyšet Boží slovo. Možná, že je to nejvíce vidět v oblasti kázání Božího slova.

Kazatel Dennis Mock o tom píše:

Skutečný problém spočívá v tom, že ačkoli je dnes pronášeno množství různých kázání, většina z nich obsahuje více slov lidských než slova Božího. Bůh však slíbil, že požehná svému slovu, ne našim slovům.

Jak píše prorok Izajáš:

 • Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Iz 55,9–11)

Je to Boží zaslíbení o Božím slově. Nemůžeme ale vidět naplnění tohoto zaslíbení, když nejsme věrní Božímu slovu. Jak však můžeme poznat, jestli efektivně učíme anebo kážeme Boží slovo?

1. Když na sobě cítíme Boží přízeň a úsměv?

2. Když lidé pozorně poslouchali kázání a nespali?

3. Když slovo mělo praktický dopad a lidé reagují pozitivně (třeba nám poděkují)?

4. Když posluchači slyšeli přesně to, co jim Bůh v daném textu chce říci!

Jenom poslední odpověď je správná. Musíme si zapamatovat, že není na nás, co a jak ve sboru kážeme.

Kazatel Andrew Blackwood v knize „Jak zvládnout současné kázání“ napsal:

Moudrý vykladač začíná s dnešní lidskou potřebou a vybírá si text, který by mu pomohl, aby naplnil jejich potřebu.

A Bill Hybels dodává:

Posluchači jsou nejvyšší spotřebitelé. Ať chceme nebo nechceme, při každém kázání, si posluchači kladou otázku, „Zajímá mě vůbec toto téma?“

Když nemají zájem, je to jedno, jak efektivní je náš přednes. Jejich myšlenky se odpojí.

Závěr, který z toho vyplývá, je, že kazatel má kázat spíše to, co lidé chtějí slyšet, než to, co jim Bůh chce skutečně říci. Od Boha však máme příkaz „kázat slovo“.

Poslouchejte, jak Pavel naléhavě nabádá mladšího kazatele Timotea:

 • Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. (2 Tm 4,1–4)

Všimli jste si, jakou motivaci dává Pavel Timoteovi k tomu, aby kázal Boží slovo?

 • Ježíš bude soudit každého
 • Ježíš se vrátí

A všimli jste si, jak lidé často reagují na zdravé učení Božího slova? Nestrpí to, ale budou se obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Ale rozkaz od nejvyššího velitele je, „Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod...“

Měli jsme v našem sboru výsadu v posledních dvou letech postupně procházet prvním listem Korintským. V tom listu nám apoštol Pavel nejvíce připomíná několik důležitých pravd o našem kázání:

1. Nekažte slovy lidské moudrosti

 • Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. (1 K 1,17–18)

2. Nespoléhejte na důmyslná a vemlouvavá slova

 • Ani já jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží svědectví nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. (1 K 2,1–2)

3. Dovolte Duchu svatému předvést svou moc skrze kázání

 • Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých argumentech lidské moudrosti, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. (1 K 2,4–5)

Jak to nejlépe udělat, aby Duch svatý mocně promlouval v kázání? Používat zajímavé příběhy, dobré vtipy, používat bezvadnou logiku? Ne, nic nemusíme přidávat k Božímu slovu, aby bylo mocnější.

Úkolem těch, kdo učí a kážou ve sboru, je dávat lidem to, co jim Bůh už připravil ve svém slově. Je to podobné jako úkol číšníka. Nemusí umět nějak upravovat jídlo. Nemá se snažit zlepšit chuť. Má jen bezpečně přinést jídlo od kuchaře k lidem tak, jak je připravené! Nemá to zkazit.

Kazatelé, starší a učitelé sborů, to je váš úkol, který vám Bůh svěřil. Otcové, to je vaše hlavní zodpovědnost v manželství a v rodině – vést Božím slovem. A vy ostatní, každý z nás bratři a sestry v Kristu, by se měl sám učit a také druhé učit Boží slovo. Nemusíte mít kazatelnu. Nepotřebujete zvláštní materiál, abyste učili další. Každý rozhovor je příležitost učit jeden druhého z Božího slova.

Podívejme se na několik principů z Bible, jak to můžeme správně dělat. Jak učit další lidi slovo Boží. Je to pro nejmladší ve víře i pro dlouholeté křesťany.

1. Dobře se připravte

Každodenní učení Božího slova, které po nás Bůh chce, od nás vyžaduje každodenní přípravu.

 • Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. (2 Tm 2,15)

Buďme jako Ezdráš, který takto jednal:

 • Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. (Ezd 7,10)

Vidíte, čemu odevzdal Ezdráš svůj život?

1. Zkoumal (studoval) Boží zákon.

2. Plnil, tedy poslouchal Boží zákon.

3. Učil to další v Izraeli.

C. H. Spurgeon správně poznamenal:

Je požehnané ponořit se hluboko do Bible, abys začal mluvit jazykem Písma a tvůj duch byl ochucený slovem Páně, až tvoje krev bude tak biblická, že to, co bude vytékat z tvých žil, bude plné Bible.

2. Nerozřeďte Boží slovo

Když Bůh ve svém slovu jasně mluví o důsledku hříchu, o smilstvu, o soudu a o peklu, nezměkčujte to. Řekněte to v lásce, ale nekompromisně a na rovinu.

Poslouchejte, jak to praktikoval apoštol Pavel v 2 K 2:

 • My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu. (2 K 2,17)

V době apoštola Pavla někdy prodejce rozředil víno, aby jeho cena byla pro kupce přijatelnější. Ale nás nabádá, abychom nikdy neoslabovali Boží slovo. Bratři a sestry, pamatujte si, že mluvíme Boží slovo před tváří Boží v Kristu. Proto hleďme, abychom Ho nezklamali!

3. Mluvte s autoritou Božího slova

Vaše názory a prožitky mohou být zajímavé. Ale nemají moc usvědčit, spasit, a proměnit život druhého. Proto, mluv na základě Božího slova. Ve zvěstování a v učení ukažte lidem konkrétní slova textu. A řekněte jim, „To je Boží slovo.“ A kdyby posluchač řekl, „Nesouhlasím, mám jiný názor,“ znovu před něj postav Pravdu:

 • Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ‚každý člověk lhář‘, jak je psáno: ‚Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.‘ (Ř 3,4)

Už jsme viděli dostatečnost Božího slova, i to, že jasným důsledkem této dostatečnosti je nutnost kázání toho slova. Nyní pojďme dál na:

4. Potřebu vykládat Písmo jako „celou radu Boží“

Všimněme si, jak to Ježíš a apoštolové naplňovali. Potom nám bude jasné, jak bychom měli vykládat Boží slovo my. Začneme s Ježíšovou službou. Když Ježíš mluvil s lidmi, odkud bral svou autoritu? Kázal jim Boží slovo!

 • Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského. (Lk 5,1)

Kdykoliv Ježíš cituje starozákonní text, ukazuje na autoritu Písma.

A co misionář Filip? Jak zvěstoval dobrou zprávu tomu etiopskému dvořanovi?

 • Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. (Sk 8,35)

A co apoštol Pavel?

 • Jejím jsem se stal služebníkem podle pověření, které mi Bůh udělil: abych vám plně vyjevil Boží slovo. (Ko 1,25)

Naplnil Pavel svoje povolání kázat slovo Boží? Pamatujete si nějaké texty o tom, jak Pavel věrně kázal Písmo? Poté, co strávil tři roky v Efezu, prohlásil:

 • Neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. (Sk 20,27)

Vyložil jim tedy Pavel každý verš Starého zákona? Ne. Ale učil je celý Boží plán a záměr – stvoření, vyvolení, vykoupení, ospravedlnění, posvěcení a oslavení.

Služebníci sboru, Bůh nás povolal ke stejnému úkolu. Učit a kázat celé Boží slovo celým srdcem. Nemáme zanedbávat žádné učení Božího slova. Máme dobře prozkoumat každou knihu, každé učení, a potom učit Boží lid celou radu Boží. Jak prohlásil puritán Richard Baxter:

Kázat jako umírající muži k umírajícím posluchačům.

Boží služebník nemá mít větší touhu než věrně učit a kázat celé slovo Boží.

Na konci 19. st. Alexander Maclaren začal kázat jako neznámý kazatel v Manchesteru.

Věrně kázal Boží slovo 63 let a jeho kázání jsou dodnes velmi respektovaná a jako výkladové poznámky jsou k dispozici v 32 svazcích. Poslouchejte, jak Maclaren zhodnotil, co je úspěšná služba:

Věřím tomu, že klíč k úspěchu pro naši službu je v prostém soustředění se na dílo kázání. Snažil jsem se, aby moje služba byla službou výkladu Písma.

Služebníci, kteří učíte Boží slovo, dejte s Boží pomocí na první místo své služby studium Božího slova. Potom podle toho slova také jednejte. A učte další věrné služebníky, kteří budou schopní učit i další (2 Tm 2,1–2).

Otázky k zamyšlení a diskuzi:

1. V jaké oblasti vašeho života je snadné zapomenout na dostatečnost Božího slova?

2. Jaké biblické texty vás nejvíce posilují, abyste se pevně drželi Božího slova?

3. Jak rozeznáváte, když vaše touha po Božím slově neroste? Jak to řešíte?

4. Popište, jak byste se mohli horlivěji učit další lidi Boží slovo.

5. Jak bychom se měli více opírat o Boží slovo, když ho zvěstujeme nevěřícím?

6. Na které oblasti se při studiu Božího slova soustředíte nejvíce? Na které texty naopak nejméně? Proč?

– Peter Smith –