21. ledna 2012 proběhne v Brně v modlitebně Bratrské jednoty baptistů 3. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby. Tématem konference bude:

Vyvýšenost Krista

Osnovu programu tvoří pasáž z listu Koloským o vyvýšenosti Krista - Ko 3,1-4.6.

Program konference

9:30 - 9:40 Přivítání, zahájení

9:40 - 10:15 Úvod (Ko 3,1–4) – Marcus Denny (BSKK Kladno) - anotace příspěvku a informace o autorovi

10:15 - 10:55 Osobní život (Ko 3,5–11) – Jan Suchý (Poutníkova četba) - anotace příspěvku a informace o autorovi

10:55 - 11:25 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

10:25 - 12:10 Sborový život (Ko 3,12–15) – Ján Šichula (NKZ Bratislava) - anotace příspěvku a informace o autorovi

12:10 - 14:00 přestávka na oběd (možnost využít v některé z okolních restaurací cenově zvýhodněné menu)

14:00 - 14:45 Boží slovo (Ko 3,16–17) – Jaroslav Kernal (Zápas o duši) - anotace příspěvku a informace o autorovi

14:45 - 15:30 Rodina/vztahy (Ko 3,18–4,1) – Zdeněk Karásek (Výuka Bible Liberec) - anotace příspěvku a informace o autorovi

15:30 - 16:00 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

16:00 - 16:45 Evangelizace (Ko 4,2–6) – Pavel Steiger (Zápas o duši) - anotace příspěvku a informace o autorovi

16:45 - 17:30 závěr

 

Místo a datum konání

21. ledna 2012 - zahájení je v 9:30.

Modlitebna Bratrské jednoty baptistů, Smetanova 758/20, Brno.

Tramvají č. 1 od nádraží ČD, zastávka Antonínská. Modlitbna je asi 150 m od zastávky tramvaje.

 

Přihlášení

Nejjednodušším způsobem je využít přihlašovací formulář. Přihlášky přijímáme do 15. ledna nebo do naplnění kapacity sálu.

 

Další informace

Na konferenci bude představena kniha Stana Everse Kristus v knize Exodus. Účastníci tuto knihu obdrží zdarma.

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka (po první přestávce).

 

Anotace příspěvků

1. Evangelium Ježíše Krista (Ko 3,1-4) – Marcus Denny   (zpět k programu)

List Koloským je o osobě a díle Ježíše Krista, jinými slovy je to „evangelium“ (Ko 1,13-23). Třetí kapitole tohoto listu můžeme porozumět jenom v souvislosti s tímto život dávajícím evangeliem. Kristus nás nevolá jenom k nějakému alternativnímu způsobu života, ale ke zcela novému životu. Ve verších 1-4 jsme voláni k tomu, abychom žili jako Ježíš, protože On žije v nás. Protože Kristus žije, i my žijeme. Díky Jeho poslušnosti, můžeme poslouchat i my. A protože Kristus je v nebi, tak my zde na zemi můžeme žít tak, jako bychom byli v nebi také.

Marcus Denny, M.Div. je manžel vzácné ženy Amie a otec tří krásných holčiček. Pět let byl jedním z pastorů v Cornerstone Bible Church v Los Angeles. Své teologické vzdělání získal především ve svém domácím sboru ve Spokane, USA, ale také na Masters Seminary v Los Angeles. V roce 2009 byl vyslán do Čech. Je dočasným pastorem v Biblickém sboru křesťanů Kladno, kde se střídá v kázání s Danielem Adamovským. Jeho touhou je pokračovat v kázání Ježíše Krista a založit další zdravé a biblické sbory v Čechách.

 

2. Osobní život (Ko 3,5-11) – Jan Suchý   (zpět k programu)

Marné jsou návody světských filosofů, humanistů, psychologů či politiků na nápravu společnosti a člověka samotného. Jedině Pán Bůh odkrývá pravou podstatu problému zla přítomného v nás a kolem nás. Jaký je Boží recept na obnovu člověka? Jak se zbavit zlých vlastností a návyků? Boží slovo je nádherné a přináší odpovědi i na tyto otázky. Pojďme je společně prozkoumat, pojďme společně ke Kristu, neboť na Jeho tváři můžeme poznávat světlo Boží slávy.

Kristus proměňuje lidi od hříchu ke svobodě Božích dětí, všechny Jeho děti jsou nová stvoření s novou přirozeností. Bez rozdílu, ať jsi horník nebo lékař, ať jsi Čech nebo Filipínec. Kde je skutečné obrácení, tam je nový člověk. O tom svědčí Písmo. Musíme si však dávat pozor, jak Písmu rozumět, jak ho vykládat. Ukážeme proto také nebezpečí nesprávných výkladů oddílu z Koloským 3:5-11.

RNDr. Jan Suchý, Ph.D. je starším sboru Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předsedou Občanského sdružení Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají tři děti k bázni Boží a v lásce k Pánu.

 

3. Vyvýšenost Krista ve sborovém životě (Ko 3,12–15) – Ján Šichula   (zpět k programu

Táto pasáž pred nás stavia nádherné cnosti kresťanského života a ukazuje, ako majú veriaci v Pána konať voči sebe navzájom zvlášť v rámci cirkvi, ale tiež i voči ľuďom mimo cirkvi. Potreba vzájomného znášania sa a odpúšťania nám pripomína, že v tomto živote kresťan nedosiahne bezhriešnu dokonalosť a predsa sa každé jedno milované Božie dieťa musí naplno usilovať o rast v posvätení a napredovanie v poslušnosti.

Uvidíme, ako sa konanie kresťanov odvíja od ich postavenia v Kristovi. V našom texte máme zvyčajnú Pavlovskú schému: indikatív, teda skutočnosť, ktorá platí o kresťanoch, vedie ku imperatívu, teda k príkazom, ako sa majú v novom živote správať

Vyvýšenosť Krista vidíme aj na tom, že on sám je vo v. 13 vzorom, podľa ktorého kresťania majú konať. Ako On odpustil nám ochotne a úplne vo chvíli, keď sme učinili pokánie, tak aj my máme odpúšťať ochotne a úplne tým, ktorí sa voči nám previnili, ak len kedy prídu s postojom pokánia a prosbou o odpustenie.

Spoločenstvá kresťanov si len ťažko môžu priať viac než to, aby sa v nich skutkami napĺňalo toto nádherné povolanie a takto bol Kristus vo všetkom vyvýšený.

Ing. Ján Šichula ukončil vysokoškolské štúdium na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline v roku 1999. Kresťanom sa stal v máji 1994 v závere prvého ročníka vysokoškolských štúdií. Krátko na to sa začal intenzívne zaujímať o otázku evolúcie a stvorenia aj vplyvom toho, že niektorí spolužiaci argumentovali tým, že evolúcia je dokázaná a teda vyvracia Bibliu. Okrem pastoračnej a učiteľskej služby vo svojom domácom zbore Nezávislé kresťanské zhromaždenie Bratislava (http://nkz.reformace.cz/) sa prostredníctvom združenia Temelios aktívne angažuje po celom Slovensku vo vyučovaní o dôležitosti knihy Genezis a nemožnosti miešať Božie spoľahlivé zjavenie s ľudskými filozofiami, ako je napr. evolúcia. Vo vydavateľstve ORDO SALUTIS sa podieľa na preklade a vydávaní knižných titulov a videodokumentov. Z Božej milosti je šťastne ženatý s manželkou Vandou a spolu vychovávajú tri deti, Timoteja, Noemku a Dorotku.

 

4. Vyvýšenost Krista v Božím slově (Ko 3,16–17) – Jaroslav Kernal   (zpět k programu)

Boží slovo hraje v životech mnoha dnešních křesťanů stále menší roli. Lidé hledají Boží slovo na různých místech, v zážitcích, zkušenostech, na různých akcích, ale nejdou tam, kde skutečně Boží slovo je: do Písma.

Přímo z textu Božího slova si ukážeme, jak má slovo Kristovo přebývat v křesťanovi, jak se tato skutečnost projevuje v životě církve, v budování církve i jak působí v životě takového křesťana.

Jaroslav Kernal, DiS., starší Biblického společenství křesťanů a zodpovědný redaktor Zápasu o duši. Když se v průběhu svého univerzitního studia stal křesťanem, tak začal dálkově studovat Evangelikální teologický seminář a připravovat se na službu na Božím díle. Po ukončení semináře začal spolu s několika dalšími novou práci v Ústí nad Labem a tak vznikl sbor Biblické společenství křesťanů. Do roku 2008 pracoval na částečný úvazek jako technik v soukromé firmě a na část úvazku pro sbor BSK, od roku 2009 mu obětavost členů sboru umožnila více se věnovat práci pro sbor a k tomu pracuje jako zodpovědný redaktor časopisu Zápas o duši. S manželkou Alenou vychovávají dvě děti.

 

5. Vyvýšenost Krista v životě rodiny (Ko 3,18–4,1) – Zdeněk Karásek   (zpět k programu)

Mezilidské vztahy se přes vyspělost společnosti a obrovský rozmach komunikačních médií dostávají do stále větších problémů. Dochází k rozpadu tradiční rodiny, manželé nejsou schopni řešit své problémy a rozvodovost strašidelně narůstá. Rodičům se nedaří úspěšně vychovat děti. Také vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou často narušené. Proč je moderní společnost v těch nejužších vztazích v manželství, v rodině a na pracovišti tak nemocná? Kde se stala chyba? Proč se přes masivní podporu psychologů nedaří nalézt účinné řešení? Odpověď na tyto otázky a klíč k nápravě mezilidských vztahů lze spolehlivě nalézt v Božím slově. Svým příspěvkem přednášející poukáže na moudrost Boží, která je základem pro nápravu mezilidských vztahů. Biblický vzor pro život v rodině a na pracovišti má odrážet lásku Boží a oslavit jméno Pána Ježíše Krista.

Ing. Zdeněk Karásek vystudoval gymnázium v Liberci a stavebnictví na ČVUT v Praze. Hned po vojně v roce 1982 emigroval z politických důvodů do Německa, kde pracoval ve stavebnictví a ve vývoji počítačových programů CAD. V západním světě hledal svobodu. Skutečnou svobodu začal neočekávaně nalézat ve víře v Boha. V roce 1988 se oženil s věřící Angličankou, která ho k víře přivedla. Spolu po sametové revoluci usilovně dováželi a do poštovních schránek vhazovali statisíce evangelizačních letáků po celém Česku. V roce 1998 vyslyšeli Boží povolání a přesídlili z Mnichova do Liberce, aby zde pokračovali v šíření evangelia. Mají 4 kluky, které vychovávají k bázni a úctě Boží. Nejstarší 18-ti letý Samuel byl v létě 2011 jako znovuzrozený pokřtěn. V roce 2003 se ujali opuštěné a ztrápené 20-tileté feťačky z ulice, kterou přivedli k živé víře v Pána Ježíše Krista. Veronika letos ve svých 28 letech odmaturovala a dodnes žije u Karásků ve společné domácnosti. Vyučují základy Bible děti každého věku v nedělní škole, podporují pořádání kreačních přednášek a pokračují v pouličních evangelizacích. Manželka Nicola učí na Technické univerzitě v Liberci angličtinu. Zdeněk pracuje ve stavebnictví a pravidelně již 12 let káže Boží slovo při nedělních bohoslužbách.

 

6. Vyvýšenost Krista ve zvěstování evangelia (Ko 4,2–6) – Pavel Steiger   (zpět k programu)

Společně se podíváme především na to, co je hlavním důvodem pro evangelizaci, tedy jaká má být motivace křesťanů při zvěstování evangelia.

Zejména jde o to, abychom hlásali Boží slávu celému světu v jeho tvořivé a spasitelské moci. Dále abychom se radovali z Božího vyvoleného lidu, když mocí Ducha svatého přichází k víře v Krista a konečně abychom viděli, že ti, kdo od počátku Bohu nepatří, jsou bez omluvy proto, že odmítají Krista. V závěru si pak ukážeme Bohem ustanovené prostředky ke zvěstování evangelia.

Ing. Pavel Steiger. Původním povoláním inženýr geologického průzkumu. Do svých 49 let pracoval ve Spojených státech a Indonésii pro jednu z největších olejářských společností ARCO, dnes British Petroleum. V roce 1986 začal v Jakartě natáčet křesťanské programy pro Trans World Radio v Monte Carlu. Protože mnoho posluchačů žádalo písemnou podobu těchto pořadů a korespondence se stávala neúnosnou, začal jim spolu s manželkou Klárou v lednu 1989 rozesílat strojopisný malý „samizdat“ Zápas o duši, který se dostával do Československa z Indonésie všemi možnými i nemožnými způsoby. V lednu 1990 zanechal profesionální dráhy a stal se spolu s manželkou rozhlasovým misionářem s HCJB World Radio, dnes HCJB Global. Po dvouletém působení v Quitu, Ekvádoru, a Spojených státech se přestěhovali natrvalo v dubnu 1992, po 23 letech, do Československa. Zde oba připravovali rozhlasové pořady jak pro HCJB tak pro TWR, vydávali časopis Zápas o duši do 99. čísla, různé knihy, překládali, vyučovali, mluvili na konferencích… Pavel a Klára jsou aktivními členy CB v Praze Dejvicích, kde Pavel občas káže a vede středeční biblické studium.

 

Těšíme se na setkání s vámi.